UpTech-hankkeen tausta ja tarve

Kirjoittaja Henri Juntunen

Tekniikan alan heikko vetovoimaisuus on kansallinen ongelma, joka on nostettu kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toimesta yhdeksi keskeisistä tulevaisuuden haasteista teknologiateollisuudessa. Lisäksi Karvi on arvioinut, että osaavan työvoiman saatavuus rajoittaa jo nyt yritysten kasvumahdollisuuksia. Tekniikan vetovoimaisuuden puute näkyi 2019 korkeakoulujen yhteishaussa, missä 20 % tekniikan hakukohteista oli vähemmän kuin yksi ensisijainen hakija (Teknologiateollisuuden tietoa 2020). Tämä tarkoittaa, että Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan vahvalle kone- ja metalliteollisuudelle on tulevaisuudessa entistä vaikeampi löytää oikeita osaajia. Itä-Suomen alueella ei ole myöskään teknillistä yliopistoa, joten alueella ei valmistu diplomi-insinöörejä, joita alueen teknologia-ala tarvitsee.

Teknologiateollisuudelle toinen keskeinen haaste on jo työelämässä olevan työntekijän osaamisen kehittäminen. Tähän liittyy nopea teknologinen murros, globaali kilpailu ja digitalisaatio. Erityisesti tekoälyn, koneoppimisen ja robotiikan kehityksen on ennakoitu johtavan lähivuosina monien työtehtävien katoamiseen ja monien ammattien perinpohjaiseen muuttumiseen. (Valtionneuvosto 2019)

Tulevaisuudessa työntekijöillä on valtava tarve kehittää omaa osaamistaan työuran aikana jatkuvan oppimisen avulla. Jatkuvalla oppimisella vastataan tarpeeseen kehittää ja uudistaa osaamista elämän ja työuran eri vaiheissa. Eri arvioiden perusteella Suomessa on jopa vajaa puoli miljoonaa henkilöä, jotka tarvitsevat uudelleenkoulutusta tai laajaa täydennyskoulutusta lähivuosina. Uusiin osaamistarpeisiin vastaaminen edellyttää koulutusjärjestelmältä joustavuutta sekä ihmisille mahdollisuuksia päästä tarvitsemaansa koulutukseen työn ohessa ja sen aikana. (Minedu). 

UpTech-hanke

Viime vuonna alkanut UpTech-hankeen tavoitteena on painia näiden haasteiden parissa ja osaamistasoa pyritään nostamaan jatkuvan oppimisen avulla. Hankkeen toteuttajia ovat Savonian AMK, Karelia AMK ja UEF.

Kuva 1: UpTech

Hankkeen päätavoitteina ovat:

1. Lisätä tekniikan alan houkuttelevuutta ja saada lisää korkeasti koulutettua työvoimaa Pohjois-Savon ja Pohjois- Karjalan alueille.

2. Edistää DI-kouluttautuneiden palaamista maakuntiin ja sitä kautta korkeakoulutasoisen osaamisen lisäämistä Itä- Suomessa.

3. Suunnitella ja pilotoida jatkuvaan oppimiseen soveltuvia tekniikan korkeakoulutusmoduuleja.

4. Suunnitella alueellinen oppimispolku tekniikan ylempään korkeakoulututkintoon alemman korkeakoulututkinnon tutkinnon suorittaneille.

5. Osallistua Fitech-yhteistyössä DI-muuntokoulutuksen suunnitteluun ja valmisteluun.

Hankkeessa on jo alkanut ensimmäinen koulutus ”Ilmastoviisaan toiminnan perusteet”, joka on osa isompaa ilmastonmuutoksen torjuntaa liittyvää koulutusmoduulia. Ilmastoviisaan toiminnan koulutus on tarjolla avoimen AMK puolella ja sen avulla opiskelija mm. tunnistaa ja osaa arvioida yrityksen tai organisaation toiminnan ilmastovaikutuksia ja saa työkaluja tulevaisuuden ennakointitarpeisiin. Koulutus sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille ja ei vaadi pohjakoulutusta.

Koulutus käynnistettiin Ilmastoviisaita valintoja -webinaarilla, jossa puhujina olivat Oras Tynkkynen (Sitra), Sini Harkki (Tekir) ja Anne Kaiser (Saint-Gobain Finland Oy) (kuva 2).

Kuva 2: Webinaari

Koulutusmoduulien rakentaminen

Koulutusmoduuleita on lähdetty rakentamaan Avot-työkirjan avulla. Avot-työkirjat ovat osa työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus AVOT-hanke kehittämää polkua, jonka tavoitteena on vastata paremmin työelämän muuttuviin tarpeisiin. Toimintamallissa on seitsemän vaihetta ja se etenee numerojärjestyksessä, vaikkakin eri vaiheet limittyvät ja liittyvät tiiviisti toisiinsa (Kuva 3). Työstämisessä saattaa olla tarve palata aiempiin vaiheisiin ja käydä vuoropuhelua eri vaiheiden välillä. (AVOT)

Kuva 3: Avot-työkirja

Olennainen osa koulutusmoduuleiden suunnittelussa on koulutustarpeiden tunnistaminen ja analysointi. UpTech-hankkeessa koulutustarpeita selvitetään esim. tehtyjen kartoitusten avulla, tiimipalavereissa tehtyjen yrityshaastattelujen avulla, yhdessä muiden toimijoiden kanssa tehtävien kartoitusten avulla ja eri koulutusmoduuleihin liittyvillä työpajoilla.

Erityisen tärkeitä ovat olleet tiimipalavereissa vierailevat puhujat, jotka ovat nostaneet erilaisia koulutustarpeita, niin automaation, ohjelmoinnin, digitalisaation, akkuteknologia ja sähkötehon teemoista. Haastatteluissa nousee myös jatkuvasti esiin ilmastonmuutoksen ja kiertotalouden merkitys yritystoiminnalle, yritykset odottavat vastavalmistuneelta insinööriltä osaamista ilmastonmuutoksesta ja kiertotaloudesta.

Hankkeessa valmistellaan nyt aktiivisesti kolmea eri koulutusmoduulia, joista yksi on aiemmin mainittu ilmastonmuutoksen koulutusmoduuli ja toinen ”älykäs kone (ja prosessi)” työnimellä kulkeva moduuli. Koulutusmoduulien taustana ovat seuraavat teemat:

1. Robotiikka ja älykäs automaatio
2. ICT, digitalisaatio ja ohjelmointi
3. Markkinointi, myynti ja asiakkuuksien hallinta
4. Johtaminen ja esimiestyö
5. Toiminnan/tuotannon tehostaminen ja laadunhallinta
6. Ilmastonmuutoksen torjunta.

UpTech-hanke ei tietenkään kamppaile näiden asioiden kanssa yksin, esimerkiksi TUO-hanke painii samojen asioiden parissa:

Puolestaan jatkuvaa oppimista kehittää Savonian AMK puolella jatkuvan oppimisen yksikkö, jonka blogin ja kuulumiset löydät täältä:

https://blogi.savonia.fi/jatkuvanoppimisenvuoksi/

UpTech-hanke on mukana toteuttamassa Itä-Suomessa alkavaa automaatiotekniikan DI-ohjelmaa. Ensimmäiseen toteutukseen haki 105 hakijaa, joista 78 oli ensisijaisia hakijoita. Hakijamäärä on erinomainen ja kertoo DI-koulutuksen tarpeellisuudesta Itä-Suomessa. Tästä tuloksesta on hyvä jatkaa Itä-Suomessa toteuttavaan pysyvään DI-ohjelman mallin rakentamiseen.

Ota meidän Linkkarissa seurantaan:

https://www.linkedin.com/company/75430008/

UpTech-hankkeen verkkosivut:

https://uptech-ita-suomi.fi/

Lähteet:

Minedu. Jatkuva oppiminen. [Viitattu 2021-04-12] Saatavissa: https://minedu.fi/jatkuva-oppiminen

Karvi Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 2020. Tekniikan alan heikko vetovoimaisuus. [Viitattu 2021-04-12] Saatavissa:https://karvi.fi/publication/tekniikan-korkeakoulutuksen-arviointi/

Valtionneuvosto. Tulevaisuuden työ. [Viitattu 2021-04-12] Saatavissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161299/TEM_oppaat_3_2018_WorkUp_Tulevaisuuden_tyo_22012019_Web.pdf

AVOT-HANKE. Avot työkirja. [Viitattu 2021-04-12] Saatavissa: https://avottyokirja.fi/

UpTech-hanke. ilmastoviisaan-toiminnan-perusteet [Viitattu 2021-04-12] Saatavissa:

https://uptech-ita-suomi.fi/koulutukset/ilmastoviisaan-toiminnan-perusteet

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *