Ylempien AMK-tutkintojen tarjonta ja suosio on kasvanut nopeasti viime vuosien aikana. Vuosina 2015 -2020 YAMK-tutkintoa opiskelevien kokonaismäärä on kasvanut tasaisesti noin 1000 opiskelijalla vuodessa. Samana ajanjaksona YAMK-tutkintojen määrä on kasvanut yli 60 prosentilla; vuonna 2020 suoritettiin jo 3870 tutkintoa. Neljän tuhannen vuosittaisen tutkinnon raja ylitetään ensi kertaa tänä vuonna. Lähes 16 000 YAMK-opiskelijaa vuonna 2020 enteilee kasvun jatkuvan myös lähivuosina.

YAMK-opiskelijoiden ja suoritettujen tutkintojen määrät Suomessa vuosina 2015 - 2020 pylväsdiagrammina
Kuva 1 YAMK-opiskelijat ja -tutkinnot vuosina 2015 – 2020 (Vipunen)

Koulutusalakohtaisessa tarkastelussa selvästi eniten YAMK-opiskelijoita on terveys- ja hyvinvointialalla, vuonna 2020 lähes 5400. Seuraavaksi suosituimpia aloja ovat kauppa ja hallinto, tekniikka sekä palvelualat. Terveys-ja hyvinvointialalla YAMK-opiskelijoiden määrä on kasvanut vuodesta 2015 vuoteen 2020 noin 2000 opiskelijalla.

YAMK-opiskelijoiden määrät taulukkona koulutusalaluokituksen mukaan
Taulukko 1 YAMK-opiskelijoiden määrät koulutusalaluokituksen mukaan vuonna 2020 (Vipunen)

Vuonna 2020 YAMK-opiskelijoista kaksi kolmasosaa oli naisia. Naisten osuus oli suurin terveys-ja hyvinvointialalla (88 %). Vastaavasti miesten osuus oli suurin tekniikan alalla (76 %).

YAMK-opiskeljioiden jakauma sukupuolen mukaan vuonna 2020 piirakkadiagrammina
Kuva 2 YAMK-opiskelijat vuonna 2020 (Vipunen)

Opiskelijoiden ikäryhmien tarkastelussa huomataan valtaosan opiskelijoista olevan 30-44-vuotiaita. Vuonna 2020 YAMK-opiskelijoista oli tilastointipäivänä 20.9. kaikkein eniten 36-vuotiaita (846 henkilöä). Huomionarvoista YAMK-opiskelijoiden ikärakennetta tarkasteltaessa on myös se, että yli 60-vuotiaita opiskelijoita oli lähes 100.

YAMK-opiskelijoiden jakaumat taulukkona ikäryhmittäin
Taulukko 2 YAMK-opiskeljioiden ikäjakauma vuonna 2020 (Vipunen)

YAMK-opiskelijoiden ja näin myös tutkinnon suorittaneiden määrä on viime vuosina ollut tasaisessa kasvussa. Lähivuosina jää nähtäväksi mille tasolle tutkintojen saturaatiopiste tulee asettumaan. Vuosina 2010-2020 ammattikorkeakouluista on valmistunut noin 252 000 tutkintoa eli keskimäärin noin 23 000 tutkintoa vuodessa. Pitkällä tähtäimellä voidaan arvioida, että realistisesti noin 25 % amk-tutkinnon suorittaneista siirtyy jossain vaiheessa YAMK-opiskelijaksi, jolloin vuosittainen YAMK-tutkintojen määrä voisi olla noin 6 000 tutkintoa. Toinen mielenkiinnolla seurattava muuttuja on se, mihin suuntaan YAMK-opiskelijoiden keski-ikä jatkossa muuttuu.

Esa Viklund
koulutusjohtaja
Savonia-amk

Tyypillinen YAMK-opiskelija on terveys-ja hyvinvointialalla opiskeleva 36-vuotias nainen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.