Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on:
– lisätä sekä ohjaushenkilöstön että opiskelijoiden työelämätietoisuutta ja -osaamista ja näin selkeyttää opiskelijoiden jatko-opintojen tai työelämään siirtymisen suunnittelua.

– luoda Pohjois-Savon alueen ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen yhteinen koulutusprosessiin linkittyvä, opiskelijoiden työllistyvyyttä ja jatkokoulutukseen siirtymistä edistävä uraohjaus- ja palvelumalli.

– vahvistaa alueen oppilaitosten roolia opiskelijoiden uraohjauksessa, työllistymisen tukemisessa ja työllistämistoiminnassa, yhteistyössä markkinoilla toimivien asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.

Toimenpiteet:
1. Uraohjauksen ja työelämään siirtymisen (siirtymävaiheiden) yhteistyömallit ja materiaalit
2. Opiskelijoiden ja työelämän yhteen saattaminen
3. Hankkeeseen osallistuvien oppilaitosten uraohjaustyötä tekevän henkilöstön ohjausosaamisen ja ohjauksellisen työotteen kehittäminen tarvelähtöisesti
4. Ohjaukseen integroidun palvelumallin kehittäminen
5. Kehittämistyön vaikuttavuuden ja tavoitteiden toteutumisen arviointi