Uraohjauksen palvelumallista kohti uraohjauksen palvelukarttaa

Kirjoittajat: Pirjo Venhovaara, Tarja Joona, Marjo Jalkala, Arja Pehkonen, Terttu Kortelainen ja Riitta Turpeinen

Uraohjaus2020 –hankkeen yhtenä tavoitteena oli uraohjauspalvelumallin luominen Pohjois-Savoon. Hanketoimijat totesivat jo alkuvaiheessa, että yhteisen uraohjauspalvelumallin luominen on haasteellista, eikä palvelumallia saada muovattua siten, että se kattaisi koko Pohjois-Savon alueen palvelut.  Hankkeessa lähdettiin rajamaan mallia koskemaan hankkeessa mukana olevia organisaatioita eli Savonia-ammattikorkeakoulua, Savon ammattiopistoa ja Ylä-Savon ammattiopistoa.  Organisaatioiden toimintaa määrittävät säädökset eroavat toisistaan paljon ja siten toimintatavatkin ovat erilaisia.  Tästä syystä päädyimme suunnittelemaan yhteistä palvelukarttaa palvelumallin sijaan. Jotta palvelukarttatyöskentely pääsi käyntiin, oli tarpeellista tunnistaa nämä eroavaisuudet sekä etsiä yhteneväisyyksiä.

Kun palvelukarttaa lähdettiin pohtimaan, kartoitettiin nivelvaiheisiin liittyvät palvelut. Koska hanketoimijat ovat koulutusorganisaatioita, näkökulmaksi valikoitui opiskelijan näkökulma. Nivelvaiheita pohdittiin sekä oppilaitokseen tulonivelen että oppilaitoksesta lähtönivelen kautta. Nivelvaiheet kuvattiin kolmessa kohdassa.

Ensimmäinen nivel on ammatilliseen koulutukseen tulonivel. Peruskoulusta, työelämästä ja toisen asteen opinnoista voi siirtyä ammatillisiin opintoihin. Ennen ammatilliseen oppilaitokseen siirtymistä uraohjausta on ollut esimerkiksi aiempien opintojen tai työpaikan kautta. Peruskoulun opinto-ohjauksessa ja TET-jaksojen aikana muodostuneilla kokemuksilla on uraohjauksen näkökulmasta merkitystä silloin, kun siirrytään peruskoulusta eteenpäin.

Seuraava nivelvaihe on toiselta asteelta ammattikorkeakouluun tai muihin jatko-opintoihin sekä työelämään tai yrittäjyyteen. Uraohjaus2020 –hankkeessa tarkasteltiin jatko-opintojen osalta erityisesti ammattikorkeakouluun siirtymistä, mutta myös työelämään siirtymisen mallit ovat tärkeitä siirtymiä. Kolmas tarkastelussa oleva nivelvaihe on ammattikorkeakoulusta jatko-opintoihin, työelämään tai yrittäjäksi siirtyminen.

Uraohjauksen nivelvaiheet
Kuvio 1: Uraohjauksen nivelvaiheet

Uraohjaukseen liittyviä palveluita jäsennettiin vielä tiivistetyllä kuvauksella toisen asteen ja ammattikorkeakoulun uraohjauspalveluista. Uraohjauspalveluita toteutetaan ennen opintoja, opintojen aikana ja opintojen päättövaiheessa.

Ennen opintoja tapahtuvassa uraohjauksessa toimijoina ovat ammatillisessa oppilaitoksessa ohjaus- ja neuvontapalveluja toteuttava henkilöstö, ja se sisältää mm. erilaisia infoja, henkilökohtaisia ohjauskeskusteluita, vierailuja ja verkostoyhteistyötä. Ennen opintoja tapahtuvan uraohjauksen tavoitteena on tarjota hakeutujalle ajankohtaista ja paikkansapitävää tietoa koulutusvaihtoehdoista.

Opintojen aikana ammatillisella toisella asteella uraohjausta toteutetaan erilaisissa oppimisympäristöissä monenlaisilla menetelmillä opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissunnitelman mukaisesti. Opiskelijan urasuunnittelu on koko opintojen ajan kestävä prosessi, eikä sijoitu vain opintojen loppuvaiheeseen. Toimijoina opintojen aikaisessa uraohjauksessa ovat oppilaitoksen henkilöstön lisäksi myös työelämän edustajat.  Ammatillisen toisen asteen opintojen päättövaiheen uraohjauksessa korostuvat oppilaitoksen henkilöstön tarjoaman uraohjauksen lisäksi työelämän, jatko-opintoja tarjoavien oppilaitosten ja verkostojen (mm. henkilöstöpalveluyritysten) merkitys, kun opintojen päättymisen jälkeistä uraa suunnitellaan.

Toisen asteen uraohjauspalvelut
Kuvio 2: Ammatillisen toisen asteen uraohjauspalvelut hakijalle ja opiskelijalle

Ammattikorkeakoulussa ennen opintoja toteutettava uraohjaus on paitsi hakijapalveluiden toteuttamaa tiedottamista ja ohjausta, myös monipuolista koulutusten ja uravaihtoehtojen esittelyä mm. tapahtumien ja messujen avulla. Ammattikorkeakoulun uraohjauksessa ennen opintoja korostuu verkostoyhteistyö toisen asteen oppilaitosten ja TE-palveluiden sekä kuntien ja kaupunkien työllisyyspalveluiden kanssa. Opintojen aikainen uraohjaus on ammattikorkeakoulussa sekä sähköisillä alustoilla tehtävää itsenäistä uravalmiuksien kehittämistä että verkostoyhteistyötä. Uraohjausta toteutetaan myös ryhmä- ja yksilöohjauksena.

Opintoihin integroitu opinto- ja uraohjaus on Savonia-ammattikorkeakoulussa tärkeä opintojen päättövaiheen uraohjauksen muoto. Opiskelijoiden urasuunnittelua toteutetaan oppilaitoksen oman henkilöstön lisäksi yhteistyössä verkostotoimijoiden mm. henkilöstöpalveluyritysten kanssa.

Savonia-ammattikorkeakoulussa opinto- ja uraohjaus toteutuvat opintojaksoihin integroituneina. Opiskelijoiden uraohjausta ovat toteuttamassa paitsi oppilaitoksen oma henkilöstö, myös sovitut verkostotoimijat, mm. henkilöstöpalveluyritykset.

Savonian uraohjauspalvelut
Kuvio 3: Savonia ammattikorkeakoulun uraohjauspalvelut hakijalle ja opiskelijalle

Uraohjauspalvelujen palvelukartta päätettiin toteuttaa ThingLink-sovelluksella. Työstäminen alkoi yhteisten käsitteiden määrittelemisellä. Useamman keskustelukerran aikana uraohjauspalvelut  kiteytyivät kymmenen alaotsikon alle (kts. Kuviot 4, 5 ja 6). Savon ammattiopiston ja Ylä-Savon ammattiopiston kartoissa on samat käsitteet. Savonia-ammattikorkeakoulun käsitteissä on pientä eroa, koska joiltakin osin erilaiset asiat painottuvat ammattikorkeakoulun uraohjauksessa verrattuna ammatillisen koulutuksen palveluihin.

Päädyimme ratkaisuun, jossa kaikki hankkeen toimijat toteuttavat Uraohjauksen palvelukartan omilla visuaalisilla ilmeillään. Vaikka visuaalinen ilme on toimijoiden kartoissa erilainen, käsitteet ovat yhteneväisiä. Jokainen hanketoimija työstää palvelukarttaan kuvauksen organisaationsa tarjoamista uraohjauspalveluista kuvauksen ja tekee linkitykset omille nettisivuilleen.

Savon ammattiopisto palvelukartta
Kuvio 4: Savon ammattiopiston Uraohjauspalvelut – palvelukartta
YSAO palvelukartta
Kuvio 5: Ylä-Savon ammattiopiston Uraohjauspalvelut -palvelukartta
Savonia palvelukartta
Kuvio 6: Savonia ammattikorkeakoulun Uraohjauspalvelut – palvelukartta

Jokainen hanketoimija sijoittaa Uraohjauspalvelut – palvelukartan organisaationsa nettisivuille. Palvelukartan avulla pyrimme helpottamaan opiskelijoiden tiedonsaantia uraohjauksen eri vaiheissa. Samalla palvelukartta auttaa verkostotoimijoita oppilaitosten uraohjauspalvelujen jäsentämisessä. Ammatilliselta toiselta asteelta ammattikorkeakouluun siirtyvät opiskelijat ovat tutustuneet palvelukarttaan jo ammatillisten opintojensa aikana, joten ammattikorkeakoulun uraohjauksen palvelukartta on heille jo entuudestaan tuttu ja helpottanee tiedonhakua nivelvaiheessa.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *