Väestömme ikääntyvien määrä kasvaa tulevina vuosina nopeasti. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä nousee nykyisestä 19,9 prosentista arviolta 26 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Ikääntymiseen liittyy alkavat toimintakyvyn ongelmat, kuten liikkumisen ja kotona selviytymisen vaikeudet. Tutkimusten mukaan terveysliikunnalla voidaan vaikuttaa toimintakyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen.

Liikuntalain tavoitteena on edistää hyvinvointia ja terveyttä, fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista sekä parantaa eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua. Kunnissa liikuntatoiminnalla pyritään vaikuttamaan laajasti hyvinvointiin. Ikääntyvien kohdalla tavoitteena on edistää terveyttä ja terveellisiä elintapoja, parantaa kotona selviytymistä, lisätä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä ehkäistä syrjäytymistä. Kuntien vastuulla on järjestää liikuntapalveluja eri kohderyhmät huomioon ottaen.

Digitaaliset palvelut parantavat ihmisten mahdollisuutta huolehtia omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan asuinpaikasta riippumatta. Ikääntyessä voi olla haastavampaa saada järjestettyä kuljetusta ohjattuihin liikuntaryhmiin. Etäohjattujen liikuntaryhmien järjestäminen tuo mahdollisuuden ikääntyvien osallisuuteen ja omasta kunnosta huolehtimiseen. Erityisesti se mahdollistaa syrjäseudulla asuvien ikääntyvien osallistumisen ohjattuun liikuntaan.

Terveysliikunta on fyysistä aktiivisuutta, jolla saadaan aikaan myönteisiä terveysvaikutuksia. Etäohjattu liikunta toteutuu siten, että ohjaaja ja osallistuja ovat fyysisesti eri paikoissa ja yhteys heidän välillään on toteutettu it-teknologian keinoin. Kaikille avoin, reaaliaikainen videoneuvotteluyhteys mahdollistaa myös osallistujien keskinäisen kommunikoinnin ja toistensa näkemisen. Virtuaalisin keinoin Voimaa vanhuuteen -hankkeessa kokemusten mukaan etäohjattu ryhmämuotoinen liikunta on lisännyt ikääntyneiden myönteisiä sosiaalisia kontakteja ja tämän myötä lisännyt myös hyvinvointia.

Etäohjattujen liikuntaryhmien järjestäminen vaatii tiedottamista ja markkinointia sekä ohjausta ja tukea käytön opetteluun. Ikääntyneillä aistien heikkeneminen ja muistisairaudet vaikeuttavat osallistumista. Haasteena on myös laitteiden puuttuminen ikäihmisiltä. Tänä päivänä ikäihmiset ovat kuitenkin koko ajan tietoisempia digitaalisista ratkaisuista ja yhä useammalla on tietoteknisiä laitteita sekä verkkoyhteydet.

Etäohjattua terveysliikuntaa on kehitetty jo useiden vuosien ajan. Hankkeet voivat olla hyvä tapa saada toiminta alkuun rahoituksenkin kannalta. Tärkeää olisikin saada juurrutettua etäohjattu terveysliikunta osaksi kuntien pysyvää toimintaa.

Kuva 1. Etäohjattua terveysliikuntaa (Iltanen, Karvinen ja Topo 2018.)

Lukemasi blogiteksti on tehty yhdessä hyvinvointikoordinaattori, YAMK-opiskelija Petra Karvosen kanssa. Blogiteksti liittyy hyvinvointikoordinaattoriryhmän opintojaksoon Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen menetelmät ( 10 op). Opintojaksolla analysoidaan mm. digitaalisaation hyötyjä ja haittoja hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä. Opiskelijat kirjoittavat ammatillisen blogitekstin, josta Petran kirjoitus on hyvä esimerkki. Lisätietoja  saat Savonian nettisivustolta www.savonia.fi.

Kirjoittajat:

Petra Karvonen, TYKO18SY

Pirjo Turunen, lehtori  Savonia ammattikorkeakoulu

 

Lähteet:

ILTANEN, Sonja, KARVINEN, Elina ja TOPO, Päivi 2018. Kokemuksia iäkkäiden etäohjatusta terveysliikunnasta [verkkojulkaisu]. Ikäinstituutti. [Viitattu 2019-04-11.] Saatavissa: https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2018/02/Virtuaalisesti-voimaa-vanhuuteen-raportti_www.pdf

LIIKUNTALAKI. 10.4.2015/390. Finlex. Lainsäädäntö. [Viitattu 2019-04-26.] Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150390?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=liikuntalaki

THL 2018. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen [verkkosivu]. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. [Viitattu 2019-04-12.] Saatavissa: https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa/kunnan-hyvinvointikertomus/ketka-tekevat/liikunta-hyvinvointikertomuksessa

TILASTOKESKUS 2015. Väestöennuste [verkkojulkaisu]. Tilastokeskus. [Viitattu 2019-04-12.] Saatavissa: http://www.stat.fi/til/vaenn/2015/vaenn_2015_2015-10-30_tie_001_fi.html

 

 

 

Etäohjattua terveysliikuntaa ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *