Minkälaisia mielikuvia sinulle herää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työstä? Ajattelet ehkä ensimmäisenä omaa terveyttäsi ja siihen vaikuttavia toimia. Mahdollisesti pohdit ammatteja, joissa vaikutetaan hyvinvointiin ja terveyteen. Näitä ajatuskulkuja syventämällä huomaat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) olevan aiheena hyvin laaja-alainen. Monipuolinen on myös aiheen parissa työskentelevien ammattilaisten kirjo eri organisaatioissa. Kuntaorganisaatiossa tärkeää hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa tehdään monitahoisesti kuntalaisten hyväksi. Oman työnsä kautta kuntaorganisaation eri toimialoilla työskentelevät ovatkin osa kuntien hyte-työtä.  

Kunnan henkilöstölle itselleen hyte-työn kokonaisuus tai oma rooli siinä ei välttämättä ole selkeä. Tämä selvisi Savonia ammattikorkeakoulun hyvinvointikoordinaattoriopiskelijoiden Anne Karimäen ja Hanna-Kaisa Piirron tutkiessa opinnäytetyössään Nivalan kaupunkiorganisaation henkilöstön tietoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työstä sekä sen jalkautumisesta heidän omaan työhönsä. Kyselytutkimus toteutettiin huhtikuussa 2023. Vastaajina olivat Nivalan kaupunginhallituksen ja -valtuuston jäsenet ja näiden varajäsenet sekä kaupungin ja sen tytäryhtiöiden työntekijät. Vastaavia aikaisempia tutkimuksia henkilöstön näkökulmasta kuntien hyte-työhön ei juuri ole, vaikka hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työhön liittyen tutkimuksia ja tietoa löytyykin.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuntien perustehtävänä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ on tärkeä osa kuntien perustehtävää. Siihen kuntia velvoittavat lait, kuten Kuntalaki ja Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Laeissa määritellään selkeästi, että kunnan on toiminnallaan edistettävä asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä sekä otettava tämä näkökulma huomioon strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. (Kuntalaki 410/2015, 1§, 37§; Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021, 6§.)  Vuoden 2023 alusta voimaan tullut sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus toi muutoksia myös kuntien toimintaan. Silti velvoite hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säilyi edelleen kunnilla sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueille.

Jotta kunnat pystyvät vastaamaan ansiokkaasti niille määriteltyihin velvollisuuksiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osalta, vaaditaan niiltä toimivaa, monialaista ja monitahoista yhteistyötä. Tämä koskee niin kuntaorganisaation sisäistä kuin ulkoistakin toimintaa sekä hyte-työtä sen kaikissa vaiheissa suunnittelusta seurantaan asti. Tiedolla hyte-työstä ja sen jalkautumisella käytäntöön on yhteistyön toimivuuden kannalta suuri merkitys.

Kuvateksti: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnissa on monitahoista yhteistyötä

Kuva: Microsoft 365 kuvapankkikuvat

Henkilöstön toiveissa vahvempi tieto, toimiva yhteistyö ja osallisuuden lisääminen

Minkälaisia tarpeita Nivalan henkilöstö sitten ilmaisi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työn kehittämiseksi kaupungissa? Tutkimustuloksista nousi esiin toiveita hyte-työstä tiedottamisesta ja koulutuksesta aiheeseen liittyen. Kaivattiin esimerkiksi käytännönläheistä tietoa siitä, mitä hyte-työ sisältää, minkälaisia odotuksia kunnan eri toimialoille ja toimijatahoille on asetettu ja minkälaisia asiakirjoja ja indikaattoritietoja aiheeseen liittyy. Hyte-työn suunnitelmista ja niiden käytännön toteutumisesta kaivattiin myös tietoa eri organisaatiotasoilla. Tiedonsaannin ja -vaihdon säännöllisyyttä aiheeseen liittyen toivottiin. Yhteistyön merkitys nähtiin hyvin tärkeänä hyte-työn toteuttamisessa. Sen lisäämisen toive saattaa olla vaikuttimena myös esille nousseessa tarpeessa monitahoisen osallisuuden lisäämisestä hyte-työn strategiatyöhön liittyen. Toiveita ilmeni koskien niin päättäjien, työntekijöiden, eri toimialojen, yritysten, kuin kuntalaistenkin osallisuuden lisäämistä strategioiden laatimisessa. Ennaltaehkäiseviin toimiin, kuten liikuntaan ja eri alojen avoimiin palveluihin panostaminen nähtiin myös tavoiteltavana henkilöstön mielestä.

Osalla tutkimukseen osallistuneesta kuntaorganisaation henkilöstöstä ei ollut lainkaan selkeää kuvaa kunnan hyte-työstä ja siihen liittyvästä aihepiiristä. Muutamalla näkökulma oli hyvin suppea, enemmän henkilökohtaiseen terveyteen ja hyvinvointiin keskittyvä. Kaupungin hyte-työn kehittämistoiveiksi tarjottiin ohi tutkimuskontekstin menneitä työhyvinvoinnin, työsuhde-etujen tai sen kaltaisten asioiden kohentamistarpeita. Nämä tutkimuksen avoimista kysymyksistä saadut syventävät vastauksetkin tukivat kuitenkin osaltaan tutkimuksen tuomaa kokonaiskäsitystä siitä, että perustiedon lisääminen hyte-työstä kuntaorganisaation sisälläkin on aiheellista ja tärkeää.

Kuvateksti: Kokonaisuus on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki – tiedosta vahvuutta kunnan hyte-työn ketjuun                       

Kuva: Microsoft 365 kuvapankkikuvat

Kirjoittaja: Anne Karimäki, työfysioterapeutti, hyvinvointikoordinaattoriopiskelija YAMK, Savonia-ammattikorkeakoulu

LÄHTEET

Karimäki, Anne & Piirto, Hanna-Kaisa 2023. Tiedätkö olevasi tärkeä osa kaupungin hyte-työtä?Kyselytutkimus Nivalan kaupunginhallitukselle, -valtuustolle ja näiden varajäsenille sekä kaupungin ja sen tytäryhtiöiden työntekijöille. YAMK-opinnäytetyö. Hyvinvointikoordinaattorin tutkinto-ohjelma. Savonia-ammattikorkeakoulu. Linkki puuttuu, koska opinnäytetyötä ei ole vielä julkaistu

Kuntalaki 410/2015. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410#O1L1P1. Viitattu 4.6.2023.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210612 . Viitattu 4.6.2023.

Tiedosta vahvuutta – henkilöstön toiveita kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työlle

Hakutulokset “Tiedosta vahvuutta – henkilöstön toiveita kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työlle

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *