Erilaisten digipalveluiden tarjonta lisääntyy koko ajan myös sosiaali- ja terveysalalla sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kentällä. Digitalisaatio herättää ihmisissä monenlaisia tunteita. Monet tunnistavat sen hyödyt ja valtavat käyttömahdollisuudet mutta uskon, että edelleen se herättää monissa myös epävarmuutta ja pelkoa siitä, että esimerkiksi sosiaalinen kanssakäyminen vähenee digitalisoitumisen myötä. Myös siirtyminen digipalveluiden käyttäjäksi voi tuntua vaikealta.

Pohjois-Karjalassa on käynnissä Tuu mukkaan -hanke, jonka yhtenä tavoitteena on lisätä eri sukupolvien välistä sosiaalista kanssakäymistä digitalisaatiota hyödyntämällä. Hanke on Outokummun mielenterveys yhdistys Välke ry:n sekä Perheidenpaikka ry:n 3.5-vuotinen yhteishanke (2018-2021). Hanke kohdentuu Outokummun, Liperin, Polvijärven ja Heinäveden alueille. Hankkeessa painotetaan videovälitteisten toimintaympäristöjen sekä uusien kommunikointimuotojen kehittämistä.

Hankkeen tavoitteena on muun muassa luoda sosiaalisia tukiverkostoja alle kouluikäisten lasten perheille, vertaisryhmätoiminnan kehittäminen sähköisissä ja fyysisissä toimintaympäristöissä sekä videovälitteisen mummi-ukkipalvelun pilotointi ja kehittäminen. Tavoitteena on myös vähentää eriarvoisuutta ja tavoittaa ihmisiä, kenellä voi eri syistä olla haasteita päästä tai lähteä kotoa palveluiden piiriin.

Mummi-ja ukkipalvelu

 

 

 

KUVA 1. Mummi-ukki-palvelu Kuva: Tiina Tolvanen

Hankkeen yhtenä teemana on videovälitteinen mummi-ukki-palvelu. Ajatuksena on yhdistää perheitä ja vapaaehtoisia varaukkeja tai -mummeja hyödyntämällä videoyhteyksiä esimerkiksi Whatsapp-sovelluksen kautta. Näin pitkä välimatka tai muut liikkumisvaikeudetkaan eivät ole este yhteydenpidolle. Whatsappin videopuheluiden välityksellä perhe ja varaisovanhempi voivat ihan vain vaihtaa kuulumisia tai isovanhempi voi lukea vaikkapa satua lapselle. Tutustuttuaan henkilöt voivat itse sopia myös live-tapaamisia esimerkiksi kahvittelun merkeissä. Hankkeessa järjestetään tarvittaessa myös koulutusta digitaalisten palveluiden käyttöön, joka osaltaan varmasti madaltaa kynnystä osallistumaan toimintaan.

Mummi-ukki-palvelu kuulostaa loistavalta ja tarpeelliselta toiminnalta. On useita perheitä, joissa tukiverkostot ovat vähäisiä tai perheestä puuttuu ukki tai mummi. Sukupolvien välinen kanssa käyminen avartaa näkökulmia, ja on myös tutkittu, että isovanhempien tuella on myönteinen vaikutus lapsen kehitykseen ja hyvinvointiin. Isovanhemman rooli lapsen elämässä voi olla siis hyvin merkittävä vaikkapa näinkin digipalvelun välityksellä.

Digitaalisuus ryhmätoiminnoissa

Hankkeessa hyödynnetään digitalisuutta myös ryhmätoiminnoissa. Perheille suunnattu Tuu mukkaan- kerho kokoontuu kerran kuukaudessa. Paikalla on usein myös jonkin aihepiirin luennoitsija. Luentoja on mahdollista seurata myös kotoa käsin Youtube-palvelun kautta. Kerhossa voi olla myös erilaisia työpajoja, joita voi seurata reaaliajassa toisesta huoneesta videoinnin välityksellä.

Tässä korostuu osuvasti matalan kynnyksen toiminta ja eriarvoisuuden vähentäminen. Äiti tai isä, joka ei ole aiemmin käynyt perhekerhoissa tai ei tunne vielä paikkakunnalta ketään, voi arastella kovastikin tapaamisiin osallistumista. Mahdollisuus siihen, että voit kotisohvalta jo vähän tutustua toimintaan videon välityksellä, ehkä nähdäkin ketä siellä on, voi saada perheen innostumaan lähtemään jatkossa kerhopaikalle. Myös perheellä, joka asuu pitkän välimatkan päässä, tai on muuten haasteita päästä paikalle, on tämän avulla mahdollisuus osallistua kuitenkin toimintaan.

Digitaalisuus hyvinvointia ja osallisuutta edistämässä

Hyvinvointi ja osallisuus ovat käsitteinä laajoja ja koostuvat erilaisista asioista. Hyvinvoinnin osatekijöitä ovat esimerkiksi sosiaaliset suhteet, onnellisuus ja itsensä toteuttaminen. Osallisuus taas koostuu vaikuttamisen mahdollisuudesta, yhteisöllisyydestä ja mukanaolosta.

Digitalisaatiota hyödyntämällä voidaan edistää hyvinvoinnin ja osallisuuden toteutumista monin eri tavoin. Tuu mukkaan -hanke on siitä oiva esimerkki. On hienoa, että erilaisia digipalveluita on alettu soveltaa muun toiminnan rinnalle. Usein pelätään, että sosiaalinen kanssakäyminen vähenee kun palvelut sähköistyvät ja teknologistuvat, mutta se voi toimia myös aivan päinvastoin. Se tarjoaa erilaisia väyliä ja mahdollisuuksia sosiaaliselle verkostoitumiselle.

Uskonkin, että erilaiset sähköiset palvelut tarjoavat keinoja eriarvoisuuden vähentämiselle sekä tavoittaa ehkä muita palveluita helpommin myös heitä, ketkä eivät muuten välttämättä osallistuisi kovinkaan aktiivisesti erilaisiin toimintoihin. Kotoa käsin on varmasti helpompi ylittää se ensimmäinen kynnys. Tämän hankkeen kaltaiset palvelut tarjoavat kokemuksia sosiaalisuudesta ja yhteenkuuluvuudesta sekä varmasti myös kokemuksen itsensä kehittämisestä ja oppimisesta, kun huomaakin osaavansa käyttää erilaisia sähköisiä kanavia luontevasti. Kenties mummi-ukki-palvelun avulla syntyy koko loppuelämän kestäviä ihmissuhteita eri sukupolvien välille.

Lukemasi blogiteksti on tehty yhdessä hyvinvointikoordinaattori, YAMK-opiskelija Tiina Tolvasen kanssa. Blogiteksti liittyy hyvinvointikoordinaattoriryhmän opintojaksoon Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen menetelmät (10 op). Opintojaksolla analysoidaan mm. digitaalisaation hyötyjä ja haittoja hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä. Opiskelijat kirjoittavat ammatillisen blogitekstin, josta Tiinan kirjoitus on hyvä esimerkki. Lisätietoja saat Savonian nettisivustolta www.savonia.fi.

Kirjoittajat

Tiina Tolvanen, TYKO18SY

Riitta Turjamaa, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu

Pirjo Turunen, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu

Lähteet

JÄRVINEN, Hanna-Mari 2013. Lastensuojelun keskusliitto. Isovanhempien tuki lisää lasten hyvinvointia. [Viitattu 2019-04-24]. Saatavissa: https://www.lskl.fi/teemat/ehkaiseva-tyo/isovanhempien-tuki-lisaa-lapsen-hyvinvointia/

OUTOKUMMUN mielenterveysyhdistys Välke ry 2018. Tuu mukkaan 2018 – 2021. [Viitattu 2019-04-24.] Saatavissa: http://valkery.fi/portfolio/tuu-mukkaan-2018-2021

POTKONEN, Larissa, ja VAUHKONEN, Tiina 2019-4-17. Perheidenpaikka ry. Tuu mukkaan -hanke. [Haastattelu.] Outokumpu.

Digitalisaatio sukupolvien yhdistäjänä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *