Hoitotyön kuormittavuudesta puhutaan nykyään paljon. Nykyään puhutaan myös alalla vasta muutaman vuoden olleiden sairaanhoitajien jaksamisesta. Moni sairaanhoitaja haluaisi tehdä kutsumustyötään, mutta se ei onnistu välttämättä heidän haluamallaan tavalla. Tärkeää olisi panostaa hoitajien jaksamiseen ja saada heidät pysymään alalla ajatellen tulevaa sairaanhoitajapulaakin. Opinnäytetyöni käsittelee uransa alussa olevien sairaanhoitajien työssä jaksamista.

Suomessa sairaanhoitajien työttömyys on matalalla tasolla. Sosiaali- ja terveysalalla suurimmat haasteet ovat siinä, mistä hoitohenkilökuntaa rekrytoidaan ja saadaan, sekä kuinka sairaanhoitajat saadaan pysymään alalla. Vuoteen 2030 mennessä noin puolet sairaanhoitajista eläköityy. Samaan aikaan työn kuormittavuus ajaa sairaanhoitajia vaihtamaan ammattia. Alan vetovoimaisuuden lasku on potilashoidolle suuri uhkatekijä. Maailmanlaajuisesti katsottuna vuosittain vaihtaa jopa viidennes sairaanhoitajista ammattia. Sairaanhoitajaliiton teettämän työolobarometrin mukaan sairaanhoitajat ovat tyytymättömiä työelämäänsä. Vuoden 2020 vastauksista käy ilmi, että vaikka työ onkin palkitsevaa ja hoidon laatu on korkeatasoista, työhyvinvoinnissa, työoloissa sekä alan vetovoimaisuudessa on paljon parannettavaa. Myös palkkaus saa kritiikkiä entistä enemmän vastaajilta: palkka ei nouse, vaikka työn vaativuus kasvaa. Palkkaus arvioitiin jo vuonna 2018 hälyttävän matalaksi, mutta vuoden 2020 tuloksissa palkkaan tyytymättömyys on kasvanut edelleen. (Suomen sairaanhoitajaliitto 2014, 42; Hahtela & Karhe 2020, 3, 37.)

Vuoteen 2030 mennessä noin puolet sairaanhoitajista eläköityy. Samaan aikaan työn kuormittavuus ajaa sairaanhoitajia vaihtamaan ammattia. Alan vetovoimaisuuden lasku on potilashoidolle suuri uhkatekijä

Opinnäytetyössä tutkittiin uransa alussa olevien sairaanhoitajien työssä jaksamista. Tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa, mitkä tekijät auttavat sairaanhoitajia jaksamaan työssään sekä miksi hoitoala koetaan kuormittavana. Opinnäytetyön aihe syntyi keväällä 2020 ja tutkimusjoukon muodostivat sairaanhoitajat, joilla on työkokemusta hoitoalalta korkeintaan viisi vuotta.

COVID-19-koronaviruspandemia vaikutti myös Suomessa hoitohenkilökunnan työhön keväällä 2020. Hoitajia perehdytettiin nopeasti täysin uudenlaisiin työtehtäviin tai jopa eri työyksiköihin. Tämä on omalta osaltaan vaikuttanut hoitajien jaksamiseen. Opinnäytetyön tulosten mukaan COVID-19-koronavirus ei kuitenkaan ollut vaikuttanut negatiivisesti työssä jaksamiseen. Vastausten perusteella työssä jaksamista heikensivät muut asiat.Kuva 1. Vuorotyö kuormittaa sairaanhoitajia. Pia Korhonen.

Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että nuoret ja uransa alussa olevat sairaanhoitajat jaksavat hoitotyössä, jos heille annetaan mahdollisuus tehdä sitä haluamallaan tavalla sekä eettisesti oikein. Hoitajapula, kiire ja epäergonomisesti suunnitellut työvuorot heikentävät uransa alussa olevien sairaanhoitajien työmotivaatiota. Myös työyhteisön sekä johtamisen merkitys korostuvat. Mikäli nuori sairaanhoitaja kokee, ettei hän ehdi tehdä töitään tai hän ei saa arvostusta tekemästään työstä, hän voi uupua. Pahimmillaan nuori sairaanhoitaja voi ajatella myös itsekin, että alaa kannattaa vaihtaa, sillä hoitotyö ei ole arvokasta. 

Työolobarometrin (2020) mukaan työhyvinvointia ajatellen korkeatasoinen laatu on tärkeintä sairaanhoitajille. Tämä osoittaakin sen, että kaikesta huolimatta sairaanhoitajilla on edelleen korkea ammattimoraali sekä eettinen vastuuntunto. Ratkaisuja hoitoalan haasteisiin antaa työolobarometrin lisäksi esimerkiksi ammattiliitot sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöt. Tulevaisuudessa sairaanhoitajapulasta ei todennäköisesti kärsi ne yksiköt, jotka ymmärtävät pitää kiinni sairaanhoitajista, jotka heille tulevat töihin. Sairaanhoitajan arvostaminen näyttäytyy yksittäiselle työntekijälle siten, että hän saa suunnitelmallisen sekä hyvän perehdytyksen ja tarvittaessa työnohjaus- ja tukimahdollisuuksia. Palkka- ja urakehitysmahdollisuudet täytyisi myös huomioida, sillä palkka motivoisi hoitajia. (Natunen 2019; Hahtela & Karhe 2020, 37.)

Mistä tulevaisuuden hoitajapulaan saadaan hoitajia, mikäli uransa alussa olevat sairaanhoitajat väsyvät ja vaihtavat alaa? Organisaatioissa on jo nyt pulaa esimerkiksi pätevistä kesätyöntekijöistä, ja samaan aikaan hakijamäärät ovat laskussa ammattikorkeakoulujen hoitajaopintoihin sekä lähihoitajakoulutukseen. Valitettavaa on myös se, että enemmän kuulee puhetta hoitoalan vaativuudesta kuin siihen liittyvästä nautinnosta tai työstä innostumisesta. Työehdot sekä työolot aiheuttavat myös omat haasteensa ja työn laadun vastuun koetaan monesti olevan hoitajien harteilla. Miten sairaanhoitajat voivat siis innostua tekemästään työstä, jos se uuvuttaa ja jatkuvasti täytyisi säästää jostakin?

Kirjoittaja:

Pia Korhonen, Hyvinvointikoordinaattori YAMK, Savonia-ammattikorkeakoulu

Opinnäytetyön ohjaaja:

Anne-Leena Juntunen, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu

LÄHTEET:

Hahtela, Nina & Karhe, Liisa 2020. Sairaanhoitajien työolobarometri 2020. Verkkojulkaisu. Päivitetty 11.1.2021. https://sairaanhoitajat.fi/tyoolobarometri-2020-sairaanhoitajien-tyotyytymattomyys-kasvaa/. Viitattu 5.5.2021.

Natunen, Simo 2019. Radio Moreeni. Sirpa Syvänteen haastattelu 15.10.2020. https://soundcloud.com/radio_moreeni/hoitajien-tyouupumus-ja-terveydenhuoltoalan-kuormittavuus. Viitattu 6.5.2021.

Suomen sairaanhoitajaliitto Ry 2014. Työhyvinvoinnin keinot. Hoitotyön vuosikirja 2014. Porvoo: Bookwell Oy

Uransa alussa olevat sairaanhoitajat kuormittuvat, kuka pelastaisi hoitoalan ja ennen kaikkea hoitajat?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *