Liikkumattomuus aiheuttaa merkittäviä terveysongelmia ja mittavia kustannuksia yhteiskunnalle. Kuntien liikuntaneuvonnan tavoitteena on vaikuttaa kuntalaisten liikkumisaktiivisuuteen, työ- ja toimintakykyyn sekä edistää hyvinvointia ja terveyttä. Liikuntalain mukaan kuntien vastuulla on järjestää hyvinvointia ja terveyttä edistäviä liikuntapalveluja sekä seurata niiden vaikutuksia.

Lähes puolet Suomen kunnista tarjoaa asukkailleen liikuntaneuvontaa. Pyhäjoen kunnassa on käynnistynyt Liikuntalähete-palvelu yhteistyössä terveyskeskuksen kanssa. Terveyskeskuksen vastaanotolla tunnistetaan liian vähän liikkuvat asiakkaat ja ohjataan kunnan liikuntaneuvojalle. Asiakkaalle täytetään UKK-liikkumisresepti, jossa kartoitetaan nykyistä liikkumista ja elintapoja sekä määritellään liikkumisen tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa. Lisäksi asiakkaat saavat liikunnanohjausta yksilö- tai ryhmämuotoisesti. Liikuntalähete-palvelu on kokonaisvaltaista, asiakaslähtöistä elintapaohjausta.

YAMK-opinnäytetyöni sai alkunsa Pyhäjoen kunnan vapaa-aikatoimen tarpeesta selvittää toteutetun Liikuntalähete-palvelun vaikutuksia. Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluina puhelimitse koronaviruksen aiheuttaman tilanteen vuoksi. Tutkimuksen kohdejoukkona olivat Liikuntalähete-palveluun osallistuneet asiakkaat. Tutkimuksen tarkoitus oli tuottaa tietoa Liikuntalähete-palvelun vaikutuksista asiakkaiden koettuun hyvinvointiin ja terveyteen sekä terveyspalvelujen käyttöön. Tavoitteena oli selvittää asiakkaiden kokemuksia Liikuntalähete-palvelusta sekä koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että Liikuntalähete-palvelun elintapaohjauksella oli useita myönteisiä vaikutuksia asiakkaiden hyvinvointiin ja terveyteen. Keskeisimmät vaikutukset olivat fyysisen kunnon koheneminen, terveydentilan parantuminen sekä mielialan parantuminen. Terveyspalvelujen käyttöön ei ollut juurikaan vaikutusta. Liikunta- ja elintapaohjaus koettiin innostavana ja motivoivana sekä ohjaajan läsnäolo tarpeellisena. Liikuntalähete-palvelun toivottiin edelleen jatkuvan, ja keskeisimmäksi kehitysideaksi nousi ryhmätoiminnan kehittäminen. Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa liikkumista jatkettiin eri tavoin. Liikuntapaikkojen sulkeuduttua erityisesti ulkoilu ja hyötyliikunta lisääntyivät.

Tutkimus tuotti toimeksiantajalle hyödyllistä tietoa palvelun toimivuudesta ja kannattavuudesta. Tuloksia voidaan hyödyntää myös palvelun kehittämiseen. Palvelun toimivuuden kannalta on tärkeää, että eri toimijoiden välinen yhteistyö ja palveluketju toimivat saumattomasti. Etäpalveluita hyödyntämällä mahdollistetaan palvelun saatavuus myös poikkeusoloissa sekä taajama-alueen ulkopuolella asuville. Ryhmämuotoista toimintaa järjestämällä parannetaan yhteisöllisyyttä ja ohjausresurssien riittävyyttä. Tärkeää olisi saada myös alueen järjestötoimijat mukaan toimintaan.

Tulevaisuudessa kuntien tulisi edelleen panostaa yhä enemmän matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksiin. Liikuntalähete-palvelun hajauttaminen vaatii kuntien välistä yhteistyötä.  Toiminnan käynnistämiseen saa apua liikunnan aluejärjestöiltä. Lisäksi kannattaa hyödyntää valmiita kuntien käytössä olleita hyvin toimivia käytäntöjä.

Tutkimustulosten pohjalta voidaan todeta, että Liikuntalähete-palvelu on hyödyllinen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen menetelmä. Toiminnan myötä voidaan edistää terveellisiä elintapoja, parantaa työ- ja toimintakykyä sekä lisätä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Pitkällä tähtäimellä palvelulla voidaan saada aikaan mittavia säästöjä paranevan kansanterveyden myötä.

Kuva 1. Liikuntaa yhdessä. Kuva: Petra Karvonen

Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta nimeltä: Asiakkaiden kokemuksia Liikuntalähete-palvelusta Pyhäjoella.

Kirjoittaja:

Petra Karvonen, Hyvinvointikoordinaattori (YAMK), Savonia-ammattikorkeakoulu

LÄHTEET:

Liikuntalaki 2015/390. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150390. Viitattu 14.5.2021.

Liikuntaneuvonta julkaisuaika tuntematon. Liikuntaneuvontaa joka toisessa kunnassa. Verkkojulkaisu. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö & LIKES. https://liikuntaneuvonta.fi/paattajille/liikuntaneuvontaa-joka-toisessa-kunnassa. Viitattu 14.5.2021.

Liike on lääke – Liikuntalähete hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen menetelmänä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *