Lähes kaksi ja puoli vuotta on tiivistä yhteistyötä takana ja voidaan ylpeänä todeta, että YleSHarviointi -hanke on saavuttanut sille asetetut tavoitteet ja tehtävät. Ensimmäiseksi määriteltiin ja julkaistiin Sairaanhoitajan (180 op) osaamisvaatimukset ja niiden sisällöt. Osaamisvaatimusten mukaisesti kehitettiin 1) sairaanhoitajan kliinisen ydinosaamisen ohjaus- ja arviointimalli sekä 2) sairaanhoitajan ydinosaamisen (180 op) valtakunnallinen koe. Kaikki tulokset on tuotettu suomen, ruotsin ja englannin kielisinä. Valtakunnalliseen käyttöön kehitetyt opetus-, ohjaus- ja arviointimenetelmät ovat pääosin digitaalisia ja näin ollen saatavilla ja käytettävissä samanmuotoisina kaikissa ammattikorkeakouluissa.

Osaamisvaatimukset

Julkaistut osaamisvaatimukset on jaettu 13 pääkategoriaan: 1. Ammatillisuus ja eettisyys, 2. Asiakaslähtöisyys, 3. Kommunikointi ja moniammatillisuus, 4. Terveyden edistäminen, 5. Johtaminen ja työntekijyysosaaminen, 6. Informaatioteknologia ja kirjaaminen, 7. Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen, 8. Kliininen hoitotyö, 9. Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko, 10. Yrittäjyys ja kehittäminen, 11. Laadun varmistus, 12. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä ja 13. Potilas- ja asiakasturvallisuus. Kategoriat sisältävät yhteensä 105 osaamisvaatimusta sekä niiden sisällöt. Osaamisvaatimukset ovat valtakunnallisesti opetussuunnitelman laadinnan perustana ja yhtenäistävät osaamisen kehittymistä 180 op:n opintojen aikana. Osaamisvaatimuksia päivitetään tarvittaessa nopeastikin, mm.  lainsäädännön muutosten aiheuttamat muutokset sairaanhoitajan tehtäviin.

Sairaanhoitajan kliinisen ydinosaamisen ohjaus- ja arviointimalli

Kehitetty malli sisältää kahdeksan erillistä kliinisen ydinosaamisen koetta: 1) Kliinisen hoitotyön perusosaaminen (tietotesti) 2) Sisätautien hoitotyön osaaminen (tietotesti), 3) Kirurgisen ja perioperatiivisen hoitotyön osaaminen (näyttökoe), 4) Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön osaaminen (näyttökoe), 5) Mielenterveys- ja päihdehoitotyön osaaminen: (tietotesti, OSVE-simulaatio), 6)  Ikääntyneen hoitotyön osaaminen (tietotesti) , 7) Hoitotyön osaaminen erilaisissa palveluympäristöissä (näyttökoe) sekä 8) Erityistukea tarvitsevan hoitotyön osaaminen: (tietotesti).

Kehitetyt kokeet muodostavat jatkumon, joka ohjaa ja tukee opiskelijan oppimisen kehittymistä. Tavoitteena on opintojen aikainen ohjaus ja opiskelijan osaamisen kehittymisen varmentaminen.

Sairaanhoitajan ydinosaamisen (180 op) valtakunnallinen koe

Opiskelijan arvioinnin jatkumo päättyy Sairaanhoitajan ydinosaamisen (180 op) valtakunnalliseen kokeeseen, jonka tavoitteena on varmentaa yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan (2013/55/EU) edellyttämä osaamisen. Koe sisältää 100 kysymystä (monivalintatehtäviä, potilastapauksia, oikein-väärin väittämiä). Lisäksi kokeeseen kuuluu erillinen lääkelakujen koe. Kokeen kysymykset on jaoteltu määriteltyjen osaamisvaatimusten mukaisesti ja yhteisesti on sovittu, kuinka monta kysymystä kustakin osaamiskategoriasta kokeeseen tulee. Tällä pyritään varmistamaan, että kaikille opiskelijoille tulee sama määrä kysymyksiä / kategoria sekä kysymysten painottuminen kategorioittain.

Kehitettyjen arviointisisältöjen ja –menetelmien tarkoituksena ei ole rajoittaa ammattikorkeakoulujen autonomiaa. Menetelmät kohdentuvat sairaanhoitajan ydinosaamiseen, joka koulutuksen aikana tulee arvioida kaikilta sairaanhoitajan tutkinnon suorittavilta. Yhteisten kokeiden käytön avulla on mahdollista tehostaa ja yhtenäistää opettajien työtä. Opettajat voivat siten kohdentaa omaa työaikaansa muun muassa opetuksen kehittämiseen.  

Opiskelijan näkökulmasta kehitetyt menetelmät tukevat tavoitteellista opiskelua.  Ajatuksena on motivoida opiskelijaa aikaisempaa sitoutumaan opintoihin aikaisempaa paremmin koko opiskeluprosessin ajan ja opiskelemaan osaamisen kannalta oleellisia asioita. Arviointimenetelmien avulla opiskelijoilla on mahdollisuus osoittaa osaamisensa eri tilanteissa esimerkiksi aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen osalta.

Tulosten levittäminen ja käyttöönotto

Hankkeen tuloksista on viestitty ahkerasti tiedotteilla ja webinaareilla ammattikorkeakoulujen opettajille ja esimiehille, työelämän edustajille, ammattijärjestöille ja myös kansainvälisesti. Ulkoista viestintää on toteutettu muun muassa blogikirjoitusten, artikkeleiden ja keskeisten sidosryhmien tilaisuuksissa tapahtuneiden esittelyjen kautta, kuten Sairaanhoitajapäivillä. Tuloksista on kerrottu myös kahdessa kansainvälisessä konferenssissa.

Teija Korhonen TtT, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu

Marja Silén-Lipponen projektipäällikkö,FT, yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu

Tuloksena valtakunnallisesti yhtenäiset sairaanhoitajan (180op) osaamisvaatimukset, kliinisen ydinosaamisen kokeet ja valtakunnallinen ydinosaamisen koe

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *