Työelämällä tärkeä rooli sairaanhoitajan osaamisen arviointimenetelmien kehittämisessä

Sairaanhoitajakoulutuksen yleSHarviointi-hanke on erittäin tervetullut uudistus työelämän ja käytännön hoitotyön näkökulmista.  Hanke syntyi, myös työelämässä tunnistetusta tarpeesta, yhtenäistää sairaanhoitajakoulutuksesta valmistuvien ammatillisen osaamisen sisältöjä ja varmistaa koulutuksen tasalaatuisuus valtakunnallisesti.

Tällä hetkellä sairaanhoitajaopiskelijoiden (180 op) opinnoista lähes puolet toteutuu erilaisissa hoitotyön harjoittelu- ja oppimisympäristöissä. Opiskelijoita ohjaavien sairaanhoitajien näkökulmasta hankkeessa määritellyt sairaanhoitajan osaamisvaatimukset osaltaan yhtenäistävät sitä, millaista osaamista sairaanhoitaja opintoihin sisältyy ja mitä osaamista heiltä voidaan odottaa harjoittelun aikana.   

Sairaanhoitajaopiskelijoiden kliinisen harjoittelun ohjaukseen sisältyviä asioita on uudistettu monin eri tavoin viime vuosina. Monissa organisaatioissa ohjauksessa käytetään moduuli-ohjausmallia, joissa hyödynnetään sekä yksilön että tiimin oppimista. Tiimissä toimimisen yksi edellytys on, että opiskelija tunnistaa oman osaamisensa ja myös sen rajat, jolloin hän pystyy parhaiten hyödyntämään omaa osaamistaan ja oppimaan toisilta ryhmän jäseniltä. Moduuliharjoittelun etuja ovat päätöksenteon, kollegiaalisuuden, ryhmätyö taitojen ja itsenäisen työskentelyn vahvistuminen, jotka ovat työelämän keskeistä geneeristä osaamista. Sen sijaan hoitotyön taitojen osaaminen ei välttämättä kehity tiimissä niin hyvin kuin yksilöohjauksessa.

Sairaanhoitajien valtakunnallinen koe on myös tärkeässä roolissa silloin, kun valmistuneita sairaanhoitajia rekrytoidaan erilaisiin hoitotyön tehtäviin. Koe antaa työelämälle varmuuden ydinosaamisesta, jonka työhön tuleva sairaanhoitaja hallitsee, olipa hän valmistunut mistä ammattikorkeakoulusta tahansa.  Näin ollen perehdyttämisessä on mahdollista lähteä suoraan työyksikön perehdytysohjelmista, koska hoitotyön ydinosaamisen alueet ovat valmistuneilla arvioituna ja siten hallinnassa.

Kuopion yliopistollisen sairaalan kliiniset hoitotyön opettajat ja ylihoitajat ovat päässeet vaikuttamaan sairaanhoitajien osaamisvaatimusten laadintaan ja valtakunnallisen kokeen kehittämiseen. Opettajat ja ylihoitajat arvioivat, että valtakunnallisen kokeen kysymykset painottuvat käytännön hoitotyön kannalta keskeisiin ydinasioihin. Koe on vaativa ja edellyttää opiskelijoilta sekä tarkkaa yksityiskohtien hallintaa, että laajaa useilla hoitotyön alueilla tarvittavaa tietoperustaa.  Opiskelijoiden on kuitenkin tärkeä tietää, mihin lähdemateriaaliin kokeen kysymykset perustuvat, jotta he voivat valmistautua kokeeseen hyvin.  Potilastapaukset sisältävät kukin 15 kysymystä, joiden avulla voidaan kokonaisvaltaisesti arvioida osaamista hoitotilanteissa, kuten työelämässäkin tulee osata hahmottaa potilaan kokonaishoito erikoisalasta riippumatta.  Työelämän näkökulmasta on tärkeää, että koe sisältää kysymyksiä myös moniammatillisesta tiimityöskentelystä, kollegiaalisuudesta ja eettisyydestä.

Opiskelijoiden opintojen aikaisen osaamisen ohjaamiseksi ja arvioimiseksi kehitetyt kahdeksan eri kliinisen ydin osaamisen koetta kohdentuvat myöskin työelämän näkökulmasta keskeisiin hoitotyön osa-alueisiin. Kliinisen ydinosaamisen kokeilla voi olla opiskelijoille suuri merkitys tulevan työelämän näkökulmasta. Osaamisen arviointi koulutuksen aikana osoittaa opiskelijalle hänen vahvuutensa ja mahdolliset kehittämisalueet. Toisaalta arviointi voi auttaa tekemään päätöstä siitä, mikä osa-alue hoitotyössä tuntuu mielenkiintoisimmalta ja mihin hakeutua töihin valmistuttuaan. Kliinisen ydinosaamisen kokeita olisi hyvä hyödyntää myös aiemmin hankitun osaamisen arvioinnissa (AHOT). Näin voisi varmistaa se, että opiskelijoita kohdellaan tasa-arvoisesti aiemmin hankitun osaamisen arvioinnissa.

Yhteistyö Savonian hanketoimijoiden ja Kuopion yliopistollisen sairaalan kliinisen hoitotyön opettajien ja ylihoitajien kanssa on ollut erittäin tärkeää. Yhteistyöllä varmistetaan, että koulutuksessa hankittava osaaminen vastaa nykyisiä ja erityisesti tulevaisuuden osaamistarpeita. Tällaista yhteistyötä tarvittaisiin yhä enemmän lisää muun muassa terveysalan opetuksen kehittämisessä.  opetussuunnitelmien ja opintojaksojen kehittämisessä.

Minna Taam-Ukkonen, Ylihoitaja, osaamiskeskusjohtaja

Hoitotyön kehittäminen, opetus ja tutkimus osaamiskeskus, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Teija Korhonen, Lehtori

Savonia ammattikorkeakoulu, työpaketin 1 vastuuhenkilö

Tuloksena valtakunnallisesti yhtenäiset sairaanhoitajan (180op) osaamisvaatimukset, kliinisen ydinosaamisen kokeet ja valtakunnallinen ydinosaamisen koe

Lähes kaksi ja puoli vuotta on tiivistä yhteistyötä takana ja voidaan ylpeänä todeta, että YleSHarviointi -hanke on saavuttanut sille asetetut tavoitteet ja tehtävät. Ensimmäiseksi määriteltiin ja julkaistiin Sairaanhoitajan (180 op) osaamisvaatimukset ja niiden sisällöt. Osaamisvaatimusten mukaisesti kehitettiin 1) sairaanhoitajan kliinisen ydinosaamisen ohjaus- ja arviointimalli sekä 2) sairaanhoitajan ydinosaamisen (180 op) valtakunnallinen koe. Kaikki tulokset on tuotettu suomen, ruotsin ja englannin kielisinä. Valtakunnalliseen käyttöön kehitetyt opetus-, ohjaus- ja arviointimenetelmät ovat pääosin digitaalisia ja näin ollen saatavilla ja käytettävissä samanmuotoisina kaikissa ammattikorkeakouluissa.

Osaamisvaatimukset

Julkaistut osaamisvaatimukset on jaettu 13 pääkategoriaan: 1. Ammatillisuus ja eettisyys, 2. Asiakaslähtöisyys, 3. Kommunikointi ja moniammatillisuus, 4. Terveyden edistäminen, 5. Johtaminen ja työntekijyysosaaminen, 6. Informaatioteknologia ja kirjaaminen, 7. Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen, 8. Kliininen hoitotyö, 9. Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko, 10. Yrittäjyys ja kehittäminen, 11. Laadun varmistus, 12. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä ja 13. Potilas- ja asiakasturvallisuus. Kategoriat sisältävät yhteensä 105 osaamisvaatimusta sekä niiden sisällöt. Osaamisvaatimukset ovat valtakunnallisesti opetussuunnitelman laadinnan perustana ja yhtenäistävät osaamisen kehittymistä 180 op:n opintojen aikana. Osaamisvaatimuksia päivitetään tarvittaessa nopeastikin, mm.  lainsäädännön muutosten aiheuttamat muutokset sairaanhoitajan tehtäviin.

Sairaanhoitajan kliinisen ydinosaamisen ohjaus- ja arviointimalli

Kehitetty malli sisältää kahdeksan erillistä kliinisen ydinosaamisen koetta: 1) Kliinisen hoitotyön perusosaaminen (tietotesti) 2) Sisätautien hoitotyön osaaminen (tietotesti), 3) Kirurgisen ja perioperatiivisen hoitotyön osaaminen (näyttökoe), 4) Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön osaaminen (näyttökoe), 5) Mielenterveys- ja päihdehoitotyön osaaminen: (tietotesti, OSVE-simulaatio), 6)  Ikääntyneen hoitotyön osaaminen (tietotesti) , 7) Hoitotyön osaaminen erilaisissa palveluympäristöissä (näyttökoe) sekä 8) Erityistukea tarvitsevan hoitotyön osaaminen: (tietotesti).

Kehitetyt kokeet muodostavat jatkumon, joka ohjaa ja tukee opiskelijan oppimisen kehittymistä. Tavoitteena on opintojen aikainen ohjaus ja opiskelijan osaamisen kehittymisen varmentaminen.

Sairaanhoitajan ydinosaamisen (180 op) valtakunnallinen koe

Opiskelijan arvioinnin jatkumo päättyy Sairaanhoitajan ydinosaamisen (180 op) valtakunnalliseen kokeeseen, jonka tavoitteena on varmentaa yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan (2013/55/EU) edellyttämä osaamisen. Koe sisältää 100 kysymystä (monivalintatehtäviä, potilastapauksia, oikein-väärin väittämiä). Lisäksi kokeeseen kuuluu erillinen lääkelakujen koe. Kokeen kysymykset on jaoteltu määriteltyjen osaamisvaatimusten mukaisesti ja yhteisesti on sovittu, kuinka monta kysymystä kustakin osaamiskategoriasta kokeeseen tulee. Tällä pyritään varmistamaan, että kaikille opiskelijoille tulee sama määrä kysymyksiä / kategoria sekä kysymysten painottuminen kategorioittain.

Kehitettyjen arviointisisältöjen ja –menetelmien tarkoituksena ei ole rajoittaa ammattikorkeakoulujen autonomiaa. Menetelmät kohdentuvat sairaanhoitajan ydinosaamiseen, joka koulutuksen aikana tulee arvioida kaikilta sairaanhoitajan tutkinnon suorittavilta. Yhteisten kokeiden käytön avulla on mahdollista tehostaa ja yhtenäistää opettajien työtä. Opettajat voivat siten kohdentaa omaa työaikaansa muun muassa opetuksen kehittämiseen.  

Opiskelijan näkökulmasta kehitetyt menetelmät tukevat tavoitteellista opiskelua.  Ajatuksena on motivoida opiskelijaa aikaisempaa sitoutumaan opintoihin aikaisempaa paremmin koko opiskeluprosessin ajan ja opiskelemaan osaamisen kannalta oleellisia asioita. Arviointimenetelmien avulla opiskelijoilla on mahdollisuus osoittaa osaamisensa eri tilanteissa esimerkiksi aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen osalta.

Tulosten levittäminen ja käyttöönotto

Hankkeen tuloksista on viestitty ahkerasti tiedotteilla ja webinaareilla ammattikorkeakoulujen opettajille ja esimiehille, työelämän edustajille, ammattijärjestöille ja myös kansainvälisesti. Ulkoista viestintää on toteutettu muun muassa blogikirjoitusten, artikkeleiden ja keskeisten sidosryhmien tilaisuuksissa tapahtuneiden esittelyjen kautta, kuten Sairaanhoitajapäivillä. Tuloksista on kerrottu myös kahdessa kansainvälisessä konferenssissa.

Teija Korhonen TtT, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu

Marja Silén-Lipponen projektipäällikkö,FT, yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu

Kliinisen ydinosaamisen kokeiden matka ideoista ammattikorkeakoulujen käyttöön

Tässä blogissa kuvataan yleissairaanhoitajan kliinisen ydinosaamisen arviointiin laadittujen kokeiden kehittämistä. Kokeiden kehittämisessä on erotettavissa kolme sykliä. Ensimmäisessä syklissä laadittiin tietotesti yhdestä kliinisen ydinosaamisen osa-alueesta, luotiin oppimisalusta, tallennettiin koekysymykset oppimisalustalle sekä testattiin tietotestin ja oppimisalustan toimintaa. Toisessa syklissä laadittiin kokeet kahdeksasta kliinisen ydinosaamisen osa-alueesta ja laajennettiin teknistä oppimisalustan testausta erilaisilla tehtävillä. Tämän lisäksi myös pilotoitiin kokeita useissa ammattikorkeakouluissa. Kolmannessa kehittämissyklissä kokeita muokattiin edelleen ja viimeisteltiin otettavaksi käyttöön ammattikorkeakouluissa keväällä 2021. Kehittämisessä tehtiin tiivistä yhteistyötä hankkeen työpakettien 2, 3 ja 4 välillä. Työpaketti 2 vastasi kokeiden laatimisesta, työpaketti 3 oppimisalustan (Moodle) toteutuksesta ja työpaketti 4 kokeiden pilotoinnista.

Ensimmäinen kehittämissykli

Sairaanhoitajan kliinisen ydinosaamisen ohjaus- ja arviointimallin kehittämistyö käynnistyi syksyllä 2019 sairaanhoitajan kliinisen ydinosaamisen osa-alueiden määrittelyllä hankkeessa aiemmin tuotettujen osaamisvaatimusten perusteella. Kliinisen ydinosaamisen ohjaus- ja arviointimalliin valittiin kahdeksan osa-aluetta, joiden osaamista arvioidaan opintojen aikana. Nämä alueet ovat kliinisen hoitotyön perusosaaminen, sisätautien hoitotyön osaaminen, kirurgisen ja perioperatiivisen hoitotyön osaaminen, lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön osaaminen, mielenterveys- ja päihdehoitotyön hoitotyön osaaminen, ikääntyneen hoitotyön osaaminen, hoitotyön osaaminen erilaisissa palveluympäristöissä ja erityistukea tarvitsevan hoitotyön osaaminen. Valitut kliinisen ydinosaamisen osa-alueet ovat keskeiset opintojen alueet kaikissa terveysalan ammattikorkeakouluissa ja muodostavat jatkumon päätyen sairaanhoitajakoulutuksen ydinosaamisen (180 op) valtakunnalliseen kokeeseen.

Ensimmäisessä kokeiden kehittämissyklissä laadittiin koe kliinisen hoitotyön perusteiden osaamiseen, jotta saataisiin tuntuma valitun oppimisalustan toimivuudesta, rajoitteista ja laaditun kokeen soveltuvuudesta osaamisen arviointiin. Kliinisen ydinosaamisen osa-alueiden ydinsisältöjen ja niiden arviointimenetelmien laatimiseksi työryhmässä muodostettiin osa-aluekohtaisia tiimejä eri ammattikorkeakouluja edustavista opettajista, joilla on kyseisen osa-alueen asiantuntemusta. Tällä haluttiin varmistaa, että osaamisen arviointi ei heijasta vain yhden ammattikorkeakoulun tai opettajan näkemystä. Kliinisen ydinosaamisen alueille määriteltiin keskeinen arvioitava sisältö ja arviointimenetelmät. Kokeissa ei ole lääkelaskuja, vaan ammattikorkeakoulut toteuttavat ne erillisesti omien toteutustapojensa mukaisesti.

Kliinisen ydinosaamisen arviointimenetelmien oppimisalustaksi valikoitui DigiCampuksen Moodle-oppimisympäristö ja sen tarkoituksena on toimia tulevaisuudessa ammattikorkeakoulujen yhteisenä oppimisalustana. Moodle on yksi käytetyimmistä verkko-oppimisympäristöistä Suomessa ja kansainvälisesti ja sen käytöstä on saatu hyviä oppimistuloksia hoitotyön opetuksessa. Moodlen valintaa tukivat opettajien kokemukset siitä, että Moodleen on mahdollista perustaa pedagogisesti selkeä, opiskelijan osaamista arvioiva oppimisympäristö.

Työpaketissa 2 kehitettiin kahdeksalle kliinistä ydinosaamista arvioivalle osa-alueelle kokeita (tie-totestit, simulaatiot, näyttökokeet), joiden avulla sairaanhoitajaopiskelijoiden osaamista arvioidaan opintojen eri vaiheissa. Kokeiden kehittämisen ohella laadittiin ohjeita opiskelijoille kokeisiin valmistautumiseen, opettajille kokeiden järjestämiseen ja ohjeet kokeiden tallentamiseen Moodleen ja kokeiden pisteytykseen.

Työpaketti 3 tallensi kehitetyn materiaalin Digicampuksen Moodleen sairaanhoitajan kliinisen ydinosaamisen alueiden mukaan. Jokainen osa-alue kuvitettiin, jotta niiden ilme olisi lukijalle visuaalinen. Moodleen tallennettiin tietotestejä, ohjeita sekä kuvauksia simulaatiotilanteista sekä niiden arvioimisesta. Tietotestien kysymykset tallennettiin tietokantaan eli kysymyspankkiin, josta niitä voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön myös muihin tentteihin. Ennen kysymysten tallentamista ne otsikoitiin aihealueiden mukaisesti, koska otsikointi helpottaa oikeiden kysymysten löytämistä kysymyspankista ja mahdollistaa kysymysten tallentamisen kokeeseen aihepiireittäin.

Työpaketti 3:ssa tallentaminen sujui hyvin, koska työtä tekevillä oli Moodlen ja kliinisen ydinosaamisen osa-alueiden sisällöllistä osaamista. Kliinisen ydinosaamisen eri osa-alueiden sisällöllinen asiantuntijuus helpotti tallennustyötä ja tallennusvaiheessa esiin tulleiden epäselvien kysymysten selkiyttämistä. Tallentamisessa oli sisällön asiantuntemuksen lisäksi etuna digipedagogiikan tuntemus, sillä joidenkin kysymysten kohdalla piti harkita mikä on selkein tapa toteuttaa kysymykset verkko-oppimisympäristössä. 

Kliinisen hoitotyön perusteiden osaamisen kokeen pilotoinnissa oli ensisijaisena tavoitteena saada tietoa oppimisalustan toiminnasta ja kokeen käytettävyydestä. Pilotointiin osallistui opiskelijoita kahdesta ammattikorkeakoulusta tekemällä kokeen ja antamalla siitä palautetta. Opiskelijoiden lisäksi palautetta antoivat ammattikorkeakoulujen opettajat ja työssä olevat sairaanhoitajat. Ensimmäisen pilotin tulokset olivat rohkaisevia ja koe vaikutti kokonaisuudessaan toimivalta. Palautteen perusteella tunnistettiin tarve selkeyttää kysymyksiä ja tehtävätyyppejä sekä tarkastella joidenkin kysymysten vaikeusastetta.

Toinen kehittämissykli

Toinen kokeiden kehittämissykli toteutettiin syksyn 2019 – kevään 2020 aikana, jolloin työpaketti 2 korjasi kliinisen hoitotyön perusteiden osaamisen pilotissa olleet koekysymykset ja tehtävät saatujen palautteiden perusteella sekä laati lisää tehtäviä. Tässä vaiheessa laadittiin kokeet myös kliinisen ydinosaamisen muille osa-alueille, joita olivat sisätautien hoitotyön osaaminen, kirurgisen ja perioperatiivisen hoitotyön osaaminen, lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön osaaminen, mielenterveys- ja päihdehoitotyön osaaminen, ikääntyneen hoitotyön osaaminen, hoitotyön osaaminen eri palveluympäristöissä ja erityistukea tarvitsevan asiakkaan hoitotyön osaaminen. Tietotestien lisäksi koemenetelmiksi tulivat näyttökoe, simulaatio ja strukturoitu videokoe.

Toisessa syklissä pilotoinnin tavoitteena oli saada tietoa kliinisen ydinosaamisen kokeiden käytettävyydestä ja soveltuvuudesta arviointiin. Kahdeksan ydinosaamisen kokeen pilotointiin osallistui 11 ammattikorkeakoulua. Jokainen koe pilotoitiin vähintään kahdessa ammattikorkeakoulussa. Pilotoinnissa suunniteltiin erilaisille koetyypeille sopiva menettelytapa, palautteenkeruu ja ne toteutettiin tiiviissä yhteistyössä työpaketissa 4 mukana olleiden ammattikorkeakoulujen kesken. Opiskelijoiden ja opettajien kokeista antama palaute oli ensiarvoisen tärkeää jatkokehittämisen kannalta. Yksi keskeisistä huomioista oli, että simulaatio on varsin hankalasti sovellettavissa tämän tyyppisessä arvioinnissa, koska se on menetelmänä runsaasti aikaa vievä ja yksiselitteisten arviointikriteerien muodostaminen haastavaa. Lisäksi eri ammattikorkeakoulujen mahdollisuudet toteuttaa simulaatioita ovat erilaiset, joten se päädyttiin korvaamaan muilla arviointimenetelmillä. Kokonaisuudessaan kuitenkin pilotoinnin tulokset olivat myönteisiä, ja sen perusteella kehitettyjen kokeiden voidaan todeta soveltuvan kliinisen ydinosaamisen arviointiin. Pilotissa kerätyn palautteen perusteella kokeita muokattiin edelleen paremmiksi muun muassa tehtävien ja ohjeiden selkeyden osalta.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on image-1.png

KUVIO 1. Kliinisen ydinosaamisen kokeiden kehittämissykli 1 ja 2

Kolmas kehittämissykli

Kolmas kehittämissykli noudatteli osittain samaa polkua kuin edelliset, mutta tässä vaiheessa tavoitteena oli valmistaa palautteiden perusteella pilotoidut kokeet tuotantokäyttökuntoon.

Tällöin työpaketin 2 tiimit muokkasivat kokeita, lisäsivät koemateriaalia ja viimeistelivät yhdessä työpaketti 3:n kokeita tallentavan henkilön kanssa kokeiden ohjeistuksia, koe- ja lähdemateriaaleja ja kokeiden rakennetta. Kokeiden ja muun materiaalin kääntämiseksi ruotsin ja englannin kielille tehtiin yhteistyötä kääntäjien kanssa.

KUVIO 2. Kliinisen ydinosaamisen kokeiden kehittäminen tuotantokäyttöön

Johtopäätökset ja yhteenveto

Sairaanhoitajien kliinisen ydinosaamisen ohjaus- ja arviointimallin sekä kokeiden kehittäminen on ollut monivaiheinen prosessi. Laadittu kliinisen osaamisen arviointimalli sisältää keskeisten sairaanhoitajakoulutuksen ydinosaamisalueet yli 1350 tehtävä- ja kysymysmäärällä. Silti kaikkea osaamisen arviointia ei nyt laadituilla kokeilla tavoiteta, vaan ammattikorkeakoulujen on huolehdittava itsenäisesti puuttuvien osa-alueiden arvioinnista. Kullekin kliinisen ydinosaamisen alueelle tarvitaan jatkossa myös uusia tehtäviä ja kysymyksiä. Tavoitteena onkin ylläpitää päivittyvää ja ajantasaista sairaanhoitajan kliinisen ydinosaamisen arviointimallikokonaisuus sisältöineen ja arviointimenetelmineen. Tämä toteutuu tulevaisuudessa kiinteällä ammattikorkeakoulujen välisen yhteistyön ja koulutuksen yhtenäisyyden ylläpitämisellä.

Tiina Nurmela, yliopettaja, koulutusvastaava Turun AMK

Nea Lehtimäki, lehtori, tutkintovastaava Metropolia AMK

Mika Alastalo, lehtori, Laurea amk

Sairaanhoitajan ydinosaamisen (180 op) valtakunnallisen kokeen pilotointi

Sairaanhoitajan ammatillisen osaamisen arvioinnin kehittämisen hankkeen (yleSHarviointi) yhtenä tavoitteena on kehittää sairaanhoitajan ydinosaamisen (180 op) valtakunnallinen koe. Kokeen tutkimus- ja kehittämistyötä on tehty vaiheittain ja sen toteuttamisessa on käytetty kahta pilottitutkimusta. (Koivisto & Silén-Lipponen 2019) Tässä blogissa tarkastellaan pilotoinnin 2 toteutusta ja siinä tuotettua tutkimustietoa kokeen sisällön, rakenteen ja teknisen toimivuuden kehittämiseksi.

Pilotoinnin 2 toteutus

Valtakunnallista sairaanhoitajan ydinosaamisen (180) koetta on kehitetty yhteistyönä siten, että kehittämiseen ovat osallistuneet hoitotyön opiskelijat, opettajat ja työelämän edustajat. Koetta kehitetään, jotta sillä voidaan arvioida sairaanhoitajaopiskelijan ydinosaamista, kun hän on suorittanut 180 opintopistettä. Kokeen sisältöä, rakennetta ja teknistä toimivuutta on kehitetty tutkimuspilottien tulosten perusteella. Pilotointi 1 jälkeen kokeen kysymyksiä vähennettiin puoleen aiemmasta, kysymyksiä sekä potilastapauksia selkiytettiin ja kokeen rakennetta Moodleen muokattiin kliinisen ydinosaamisen osaamisalueiden mukaisesti. (Koivisto & Silén-Lipponen 2019)

Toisessa pilotoinnissa käytössä ollut koe sisälsi 100 kysymystä, jotka olivat monivalinta- ja aukkotehtäviä, väittämiä sekä potilastapauksia. Lisäksi lääkelaskukoe oli omana kokeena sisältäen viisi lääkelaskua. Potilastapaukset muistuttivat todenmukaisia asiakastilanteita, joihin opiskelijat pystyivat eläytymään. (Koskinen 2005, 190–191; Koivisto & Silén-Lipponen 2019). Pilotointi 2 toteutettiin kevään 2020 aikana kuudessa ammattikorkeakoulussa (Diak, JAMK, LAB eli LAMK ja Saimia, Oamk, Savonia ja VAMK). Koronaepidemian vuoksi koulut suljettiin ja loput pilotoinnista toteutetaan syksyllä 2020 (Arcada, Novia, Diak ja VAMK). Tutkimukseen osallistuvien ammattikorkeakoulujen organisaatioilta oli saatu lupa tutkimuksen toteuttamiseksi, ja kokeeseen osallistujat allekirjoittivat tietoisen suostumuksen tutkimukseen osallistumisesta koetilanteen yhteydessä. Pilotointiin 2 osallistui sairaanhoitaja-, ensihoitaja-, kätilö- ja terveydenhoitajaopiskelijoita, ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavia opiskelijoita sekä erikoistumiskoulutuksessa olevia työelämän edustajia (n = 286).

Pilotoinnin 2 tutkimusaineisto koostui taustatieto- ja palautekyselystä, sekä Valtakunnallisen sairaanhoitajan ydinosaamisen (180) kokeen vastauksista. Aineisto analysoitiin Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versio 26 -ohjelmalla. Analyysissa tarkasteltiin osallistujien vastaamista kokeen tehtäviin ja taustamuuttujien merkitystä kokeessa menestymiseen. Lisäksi haluttiin löytää haastavat kysymykset kokeessa, joihin oli vastattu puutteellisesti tai väärin, tai joita oli ollut vaikea ymmärtää. Lisäksi tarkasteltiin kokeeseen vastaamiseen kuluvaa aikaa. Palautekyselyn avoimet vastaukset analysoitiin sisällön analyysi menetelmällä.

Pilotoinnit tulokset

Tilastollisesti merkittävää eroa ei havaittu teoriakokeen tai lääkelaskujen läpäisyssä eri ammattikorkeakoulujen välillä. Myöskään vastaajien ikäluokan, opintopistekertymän, perustutkinnon tai korkeimman ammatillisen koulutuksen (esim. lähihoitaja) ja tulostan välillä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. Taustamuuttujista monimuoto ja päivätoteutuksessa opiskelevien välillä oli eroa lääkelaskujen läpäisyssä. Monimuotototeutuksessa opiskeleva vastaaja läpäisi lääkelaskut todennäköisemmin kuin päivätoteutuksessa opiskeleva (p = 0,049). Myös opiskelijoiden omissa arvioinneissa omasta lääkelaskuosaamisestaan ja opintomenestyksestään yleisesti havaittiin tilastollisesti merkitsevä yhteys teoriakokeen (p = 0.047) ja lääkelaskennan kokeen (p = 0.016) tulosten kanssa. Mitä paremmaksi vastaaja arvioi osaamisensa, sitä paremmin hän myös kokeessa menestyi. Lääkelaskukokeeseen käytetty aika oli noin 14 minuuttia ja teoriakokeeseen noin 1 tunti 14 minuuttia. Lääkelaskukokeen läpäisi vajaa 40 % osallistujia ja teoriakokeen noin 70 %.

Palautekyselyn avointen vastausten sisällön analyysin perusteella muodostui viisi pääteemaa, jotka olivat kokeen sisältö ja aihealueet, rakenne, tekninen toimivuus, parannusehdotukset ja koe osaamisen arvioinnissa. Kokeen sisältöä ja aihealueita pidettiin monipuolisena ja tehtäviä oli kattavasti sairaanhoitajan eri osaamisalueilta. Kokeen kysymykset mittasivat teoriatiedon lisäksi käytännön kliinistä osaamista, potilaan kohtaamista ja systemaattista hoitamista. Kokeessa tuli hyvin ilmi sairaanhoitajan kokonaisvaltainen osaaminen ja se koettiin myönteisenä.

Potilastapauksia pidettiin mielenkiintoisina, käytännönläheisinä ja hyvin rakennettuina. Osaa kysymyksistä kutenkin pidetiin tulkinnanvaraisina tai liian spesifeinä sekä joissakin oikean vastauksen sai tietoonsa myöhemmän kysymyksen kuvausten perusteella. Kokeen rakenne koettiin selkeäksi ja ymmärrettäväksi ja todettiin, että videot ja potilastapaukset lisäsivät vaihtelua kokeen rakenteeseen. Teknisesti koe toimi Moodlessa hyvin, ohjeet ja kokeen navigointi olivat selkeitä sekä kokeen suorittaminen oli helppoa. Kehittämispalautetta annettiin Moodle alustan väreistä, tekstin koosta ja vastausten hyväksymisen epäselvyydestä joidenkin kysymysten kohdalla.

Parannusehdotuksina esitettiin kokeeseen lisättäväksi kysymyksiä ja osaa tehtäviä selkiytettävän, jotta kysymysten tulkinnanvaraisuus poistuu. Lisää toivottiin kysymyksiä muun muassa hoidon tarpeen arvioinnista, potilaan tutkimisesta, akuuttihoidosta (ABCD, ensiapu) ja kansansairauksista sekä lääkehoidosta ja lääkkeiden vaikutuksesta. Opiskelijat kokivat kokeen tehtyään kykenevänsä arvioimaan osaamistaan tietäen, mitä osaavat ja mitä asioita pitää kerrata. Koe oli vastannut pääsääntöisesti ennakko-odotuksia, mutta osan mielestä koe oli liian laaja ja haastava tai helppo ja yksipuolinen.  

Pilotoinnin tuloksia hyödynnettiin kokeen kehittämisessä

Pilotoinnin tulosten mukaan koetta kehitettiin siten, että jokainen kysymys ja potilastapaus käytiin yksitellen läpi. Koska pilotoinnissa kysymykset olivat kaikille kokeeseen osallistuville samat, pystyttiin palautteen perusteella jäljittämään ne kysymykset ja ohjetekstit, joissa oli tulkinnanvaraisuutta. Tämän perusteella korjattavia kysymyksiä löytyi 18 kpl. Näiden kysymysten väittämät ja ohjetekstit korjattiin ja liian yleiselle tasolle jääneet kysymykset poistettiin. Jokaisen potilastapauksen sisältöä tarkasteltiin ja korjattiin kysymykset ja ohjetekstit, joiden perusteella kokeeseen vastaaja pystyi päättelemään vastauksen seuraavaan kysymykseen. Lisäksi kokeen kategorisointia muutettiin siten, että aiemman kahdeksan kategorian sijaan kategorioita on 15, jolloin kategoriat muodostuvat osaamisvaatimusten osa-alueiden mukaisesti. Lisäksi potilastapaukset ovat oman kategorian alla. Pilotoinnin 2 aikana kokeen kysymyspankkia täydennettiin siten, kaikille kokeeseen osallistujille arpoutuu yksilökohtaisesti kysymyksiä eri aihealueista.

Kokeen teknisiä ratkaisuja kehitettiin palautteen perusteella mahdollisuuksien mukaisesti. Opiskelijoille tarkoitettuihin ohjeisiin tehtiin pieniä tarkennuksia esimerkiksi Moodlen kieliasetuksen valitsemisessa oikein, jotta koe toimii teknisesti ongelmitta eri kieliversioina. Kokeethan on mahdollista suorittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Tulosten perusteella voidaan todeta, että kokeen vaativuustaso ja asetettu läpäisypisteraja ovat riittävät tunnistamaan sairaanhoitajaopiskelijoiden osaamisen tason. Koe on laajuudeltaan sopiva eikä se ole ajallisesti liian kuormittava. Koulutus tuottaa kokeen läpäisyyn tarvittavan osaamisen, eikä opiskelijoiden taustakoulutuksella tai työkokemuksella ole ilmeisesti enää opintojen loppuvaiheessa vaikutusta kokeen läpäisyyn. Myös erilaisilla opiskelumenetelmillä saavutetaan ne tiedot, joita sairaanhoitaja tarvitsee työelämässä.

Kaisa Koivisto, TtT, yliopettaja, Oamk, hoitoalat, kaisa.koivisto@oamk.fi

Paula Mäkeläinen, TtT, yliopettaja, Xamk, paula.makelainen@xamk.fi

Rami Yli-Villamo, TtM, lehtori, TAMK, rami.yli-villamo@tuni.fi

Markus Karttunen, TtT, yliopettaja, OAMK, markus.karttunen@oamk.fi      

Lähteet

Koivisto, K. & Silén-Lipponen, M. 2019 Sairaanhoitajan ydinosaamisen (180 op) arviointia kehitetään yhteisissä piloteissa. Savonia ammattikorkeakoulu. Blogi. Hakupäivä 12.4.2020 https://blogi.savonia.fi/ylesharviointi/2019/10/20

Koskinen J. 2005. Käytettävyystestaus. Teoksessa: Ovaska S., Aula A. & Marjoranta P. (toim.) Käytettävyystutkimuksen menetelmät. 187–207

Silén-Lipponen, M., Kinnunen, P. & Seppänen, S. 2018. Sairaanhoitajien osaaminen varmistetaan valtakunnallisella kokeella. Tutkiva hoitotyö 2, 15–17.

Competence requirements and contents (180 ECTS credits) for general nurse education

Besides national legislation, the competence requirements in nursing are regulated by EU Directive (2013/55/EU). According to the directive, the education of nurses responsible for general nursing care in the member states of the European Union consists of 180 credits. In Finland, the required number of credits is 210.

The requirements for competences and contents of education are based on the principle: once written, not repeated. This means, for example, that when one of the competence requirements in the Professional and Ethical Competence category is the ability to work in compliance with nursing care values, principles and ethical codes and with the current legislation governing health care services, the same requirements apply to all activities in the Clinical Nursing category as well, although not mentioned separately.

The competence requirements in some of the competence categories emphasize knowledge of other fields, for example, legislation. The requirement for the ability to encounter a patient with terminal condition, for example, has been recorded under Palliative Care category, although the ability to encounter a patient is, at the same time, a part of patient-centred approach. Likewise, pain management has been included as one of the subjects in the Palliative Care category, although pain management is a subject of its own with its competence requirements and contents.
Each competence requirement has been recorded under the most relevant competence category. For example, promotion of sexual health is included in the Clinical Nursing category (instead of Promotion of Health category), as the Promotion of Health category does not include other specific subjects either, and as promotion of health is a part of clinical nursing of all age, client and patient groups as well.
The competence requirements were first published in January 2019, and they were open for commenting until 30 August 2019. Based on the comments, some amendments and additions were made to the competence requirements.

The competence requirements will be used as a basis for planning the curriculum.

A national examination for nurses (180 ECTS credits) will be introduced gradually as from the beginning of 2021. The project will define the assignment of weight value to questions in each of the competence categories in the national examination.

These competence requirements have been established in collaboration with EduPal and Sote Peda 24/7, both leader projects of the Ministry of Education and Culture.

Reference to the competence requirements and contents
Universities of Applied Sciences and other educational actors may publish these competence requirements and contents on their websites by adding a link to this page of Savonia to their publications.
In accordance with good practice, the qualification requirements and contents may be quoted to the required extent provided that the reference is cited. The internet address of the website must be visible in all re-publications as: https://blogi.savonia.fi/ylesharviointi/2019/01/31/yleissairaanhoitajan-180-op-osaamisvaatimuslauseet-ja-sisallot-julkaistu/

COMPETENCE REQUIREMENTS AND THEIR CONTENTS

The competency requirements have been divided into the following sub-areas: 1)Professialisim and ethics, 2) Client-centred care, 3) Communication and multi-professionalism, 4) Health promotion, 5) Leadership and professional co-operation skills of the employee, 6) Information technology and documentation , 7) Guidance and education competence and supporting self-care, 8) Clinical nursing, 9) Evidence-based practice, utilization of research knowledge and decision-making, 10) Entrepreneurship and development , 11) Quality management, 12) Service system of health care and social welfare services, 13) Patient and client safety

Professialisim and ethics

1) Functions in accordance with the values, ethical guidelines and principles of nursing care, and evaluates their implementation in daily nursing care.
• Philosophy of nursing care
• Values, principles and ethical guidelines
• Autonomy and the right to self-determination
• Human dignity and human rights
• Identification and processing of ethical issues

2) Complies with current legislation and information guidance in their work.
• Up-to-date legislation governing health care services
• Normative, resource and information guidance governing health care services

3) Has adopted the professional identity of a nurse and committed to the principles of a service profession.
• Profession of a nurse and its special features
• Principles of service profession

4) Demonstrates ability to function in the role of an expert in nursing care and to accept responsibility for their actions.
• Expertise in nursing care
• Responsibility and accountability in nursing care
• Recognition of the limits of their personal competence and those of professional groups.

5) Demonstrates ability to assess and develop their own skills.
• Self-assessment, development and marketing of their personal competence

6) Demonstrates ability to intervene in unprofessional conduct.
• Code of ethics for professionals in health care and social welfare services
• Collegiality in nursing care

7) Recognizes their limits in coping, seeks support and uses different forms of support available.
• Promoting wellbeing at work

8) Demonstrates knowledge of career opportunities for nurses.
• Working as an expert The Action Model of Expertise (AME)
• Planning of competence and career development
• Career development opportunities

9) Complies with occupational safety regulations
• Ergonomics in nursing care
• Prevention of threatening and dangerous situations, and identification and management of risks
• Proper handling of sharps
• Radiation safety

Client-centred care

1) Respects clients/patients and encounters them as experts of and actors in their own lives.
• Humane and respectful encounter
• Enhancing participation of the client/patient
• Supporting inclusion of nearest ones
• Supporting resources of the client

2) Demonstrates ability to encounter vulnerable patient groups in nursing care.
• Vulnerable client groups
• Equality, non-discrimination

3) Demonstrates ability to encounter client/patients from different cultures individually.
• Individual nursing care
• Cultural background in encounters and interaction with the client

Communication and multi-professionalism

1) Demonstrates knowledge of professional communication.
• Target-oriented and situation-specific communication
• Assertiveness in communication

2) Demonstrates knowledge of professional interaction in nursing care with client/patients of different ages and backgrounds and their family members and loved ones.
• Cognitive and emotional communication skills
• Respectful interaction with the client
• Confidence-inspiring and empowering interaction
• Touching as a part of interaction
• Communication with clients of different ages and backgrounds
• Interaction with clients and their nearest ones for maintenance of patient safety
• Client-centred interaction

3) Demonstrates knowledge of independent communication and interaction in his or her native language, the second official language of Finland, and at least one foreign language.
• Finnish, Swedish and a foreign language

4) Understands his or her own responsibilities and those of other professionals in health care and social welfare services, as well as the significance of controlled and flexible division of duties in the client’s /patient’s holistic care.
• Roles and responsibilities of professionals in health care and social welfare services in different phases of the service chain
• Work as an expert in nursing care

5) Demonstrates good work community skills when working in multidisciplinary teams, environments and networks.
• Emotional intelligence in interaction
• Cooperation in teams and multidisciplinary environments

Health promotion

1) Demonstrates ability to apply current research data and other information from the field of health promotion to their work with client/patients.
• Principles of health and disease
• Public health, promotion of health and prevention of disease, primary health care
• Normative, resource and information guidance in health promotion
• Ethics of health promotion

2) Identifies risk factors of clients/patients and provides early support to those in need.
• Connection between life style and health
• Prevention and early identification of risk behaviour connected with life style, prevention, and early identification of accident
risks.Directing support to those in need.
• Evaluation of functional capacity
• Wellbeing analytics in the use of medical records and statistical data

3) Plans and implements interventions promoting health and functional capacity of individuals and groups of clients/patients in multidisciplinary collaboration.
• Evidence-based promotion of health and functional capacity and rehabilitation
• Health-promoting education
• Encouraging healthy lifestyle and self-care by supporting preventive behaviour models and commitment to care
• Community health promotion
• Prevention of common infectious diseases
• Vaccinations
• Monitoring and evaluation of health promotion

4) Recognizes existing and new threats to health and knows how to integrate them in the promotion of health of clients/patients.
• Predicting concerns in health and wellbeing
• Potential of artificial intelligence in health promotion

Leadership and professional co-operation skills of the employee

1) Demonstrates ability to priorize the task flexibly
• Prioritizing and organizing activities
• Self-management and situation management

2) Motivates members of their working community and is able to give and receive feedback.
• Receiving and giving feedback
• Leadership in team work in work shift

3) Demonstrates ability to work according to the principles of cost-efficiency, Sustainable development taking into account the environment
• Use, recycling and disposal of materials
• Cost awareness and economic activity

4) Demonstrates ability to guide fellow students and co-workers.
• Guidance
• Mentoring
• Student mentoring

5) Demonstrates ability to develop and adapt their ways of working to changes in the health care and social welfare services.
• Lifelong learning
• Work community skills

Information technology and documentation

1) Complies with the requirements and regulations governing data protection and information security in health care and social welfare services relating to the creation, use, storage and disposal of data.
• Information security and data protection and related legislation
• EU’s General Data Protection Regulation and Directive
• Data Protection Act
• Information security and data protection in different nursing environments of client/patient
• Management of the process of health care and social welfare data produced of the client, from collection to sharing and utilizing

2) Demonstrates knowledge of appropriate recording of the client’s /patient’s nursing care process, and is capable of evaluating whether data recorded in the patient data repository is up-to-date, correct and of good quality.
• Nursing interventions and nursing care process
• Structural nursing care data
• Significance of producing real time data in a client contact
• Evaluation and application of produced data
• Evaluation of the quality and significance of data

3) Documents the nursing care of client/patient according to the nursing care process; assesses the client’s/patient’s need for interventions (care) in accordance with the Finnish Care Classification (FinCC), plans and implements interventions using the Finnish Classification of Nursing Interventions (FiCNI), evaluates nursing outcomes using the Finnish Classification of Nursing Outcomes (FiCNO), as well as produces a summary of the nursing care.
• Client-centred decision-making, implementation and evaluation of nursing care
• Use of different categories in the classifications of nursing, and free text recording
• Finnish Care Classification (FinCC) – (FiCND, FiCNI, FiCNO)

4) Demonstrates knowledge of information technology, electronic databases and reporting tools used in health care services.
• Client and patient data repositories, nursing process documentation and enterprise resource planning (ERP) systems
• Interactive communication channels for remote care of the patient and communication between the staff
• Wellbeing and health care technology devices needed in nursing
• Different reporting tools, their use and exploitation
• Personal Health Record Kanta PRH

5) Complies with netiquette, regulations and practices regarding emails, and assumes the role of a health care professional in social media.
• Social media and network services from a professional’s point of view
• Safe use of electronic data services in health care
• Data protection legislation

Guidance and education competence and supporting self-care

1) Assesses the needs, resources and responsibility of the client/patient in planning guidance and self-care.
• Assessment and support of patient’s resources, and provision of assistance in their affairs
• Patient-centred approach
• Identification of persons in need of multiple services

2) Plans, implements and assesses individual and group guidance in cooperation with the patient/client, and other professionals.

• Requirements for implementation of patient guidance
• Knowledge-based, social and emotional guidance
• Significance of patient background in guidance
• Digital guidance
• Improving guidance competence

3) Uses client/patient-centred education and guidance methods.

• Patient-centred and diversified use of guidance methods; oral and written guidance, demonstration, telephone and audio-visual guidance, group guidance and individual guidance
• Guidance of various patients

4) Demonstrates ability to evaluate guidance outcomes together with the client /patient, their nearest ones and health care professionals.

• Impact, quality and sufficiency of guidance

5) Uses pedagogy and ethics in plans, implementation and evaluation of guidance supporting the client’s /patient’s self-care.

• Legislation supporting guidance
• Code of ethics in guidance
• Evidence-based contents of client guidance
• Evidence-based pedagogic methods in client guidance

6) Encourages the client /patient and their nearest ones commit to the care.

• Patient commitment to and inclusion in care
• Motivating the patient for self-care and strengthening the feeling of being in control
• Guidance of family members and friends in and into patient care
• Interaction as a means of support of client self-care

7) Demonstrates knowledge of the clinical pathway of the client/patient and masters the basics of service guidance.

• Service guidance as a process and an operational method in nursing care
• Systematic, target-oriented guidance

Clinical nursing

1) Responds to the needs of the client/patient by planning, implementing and assessing appropriate individual nursing care in cooperation with the client/patient, their family members, and other professionals in health care and social welfare services.

• Nursing care process (defining needs, nursing care diagnostics, nursing care planning, implementation of interventions and evaluation of outcomes)

2) Demonstrates ability to use diverse nursing care methods in psychosocial support of the client /patient.
• Nursing care methods
• Psychosocial methods

3) Masters the knowledge and skills needed for key nursing interventions as a part of holistic
care of the client /patient.
• The most common interventions in clinical nursing

4) Masters the knowledge and skills of key nursing diagnostics as a part of holistic
care of the client/patient.
• The most common diagnostics in clinical nursing

5) Masters the principles of infection prevention and puts their knowledge into practice in the implementation of infection prevention.
• Microbiology
• Asepsis
• Hand hygiene and routine safety precautions
• Safety precaution categories

6) Applies knowledge of anatomy and physiology, pathophysiology, applied pharmacology and medication to the planning, implementation and assessment of medication for treatment of different diseases.
• Basics of pharmacology (pharmacokinetics, pharmacodynamics and toxicology)
• Major groups of drugs, their uses, mechanisms of action and administering
• Therapeutic effects, side effects and interaction with other medicaments, interaction mechanisms of medicaments
• Monitoring of the effects, recording, control and evaluation of medication
• Implementation of medication using different administration routes

7) Applies knowledge of anatomy and physiology, pathophysiology and applied pharmacology to the planning, implementation and assessment of safe medication of different client/patient groups.
• Applied pharmacology (medication of different patient groups, patients of different age)
• Self-medication
• Blood transfusion
• Medication technology
• Medication calculation

8) Demonstrates knowledge of legislation governing medication and information guidance.
• Regulations governing medication
• Nurse’s role, duties and responsibility regarding medication
• Medication plan

9) Demonstrates knowledge of structure, functions and regulations of the human organ systems and factors affecting them.
• Human anatomy and physiology

10) Understands disease mechanisms and their effects on the human organ systems.
• Pathology and pathophysiology

11) Applies nutrition and care recommendations for different age and target groups for prevention and treatment of national diseases.
• National nutrition and food recommendations for different age groups
• Application of nutrition and food recommendations to the patient’s/client’s everyday choices of foods and meals
• Implementation of nutritional care and preventive nutritional guidance

12) Demonstrates the ability to integrate nutritional care and guidance in holistic nursing care in collaboration with a network of multidisciplinary professionals.
• Significance and systematic implementation of nutritional care in the client’s /patient’s nursing care
• Identification of the need for nutritional care
• Major special diets
• Assessment of the patient’s/ client’s need for energy and nutrients

13) Evaluates nutrition of customer client/patient and identifies a client/patient at a risk of malnutrition.
• Weight monitoring data as a part of holistic
• care
• Interpretation, and application to care, of tests measuring the state of nutrition
• The patient’s nutrient intake, monitoring of consumption of food and liquids, and an individual assessment of needs
• Individual assessment of the need for energy and proteins, as well as food supplements and protective nutrients

14) Demonstrates knowledge of the principles of wound treatment and is able to apply their knowledge in treatment of chronic wounds
• structure, function and blood circulation as well as wound healing process of the skin
• types of chronic wounds
• aetiology and prevention of wounds
• local treatment, healing and evaluation of wounds

15) Identifies, assesses and manages the client’s /patient’s pain
• Pain mechanism
• Identification of pain
• Assessment of pain intensity and techniques used in the assessment of pain
• Techniques for alleviation of pain (with or without medication)

16) Applies knowledge about the most frequent internal diseases) to the practical nursing care.
• Major internal diseases (general medicine and specialties in medicine

17) Masters key nursing interventions and nursing methods used in the nursing care of internal medicine patients.
• Interventions and methods used in the nursing care of an internal medicine patient

18) Applies their knowledge of major cancers to the nursing care.
• Major cancers

19) Demonstrates ability to manage key interventions in the nursing care of a patient with cancer.
• Interventions and methods in the nursing care of a cancer patient

20) Applies their knowledge of key conditions requiring surgical intervention in different phases of perioperative nursing care of a patient.
• Major conditions requiring surgical intervention (surgery and surgical specialties)
• Pre-, intra- and post-operative nursing care

21) Competent in key nursing interventions used in the nursing care of a perioperative patient.

• Interventions and methods used in the nursing care of perioperative patient

22) Applies their knowledge of major diseases of children/adolescents in nursing care.
• Paediatric nursing and paediatric diseases
• Interventions and methods used in the nursing care of children and adolescents

23) Demonstrates knowledge of the principles of family work and is able to put them into practice.
• Family nursing care and interventions

24) Demonstrates ability to promote the sexual health of client and patient
• Promotion of sexual health

25) Understands the normal process and monitoring of pregnancy, delivery and puerperium.
• Normal pregnancy, delivery and puerperium

26) Demonstrates ability to apply their knowledge of key mental health disorders and psychiatric conditions in nursing care.
• Major mental health disorders and psychiatric conditions

27) Demonstrates knowledge of key interventions used in the nursing care of patients with mental health disorders and psychiatric conditions.
• Interventions and methods used in nursing care of mental health disorders and psychiatric conditions

28) Demonstrates knowledge of key methods of early intervention in nursing care of substance abusers.
• Alcohol, surrogate alcohol, mixed use, tobacco, drugs
• Working with substance abusers and early intervention
• Prevention of substance abuse and dealing with related damage, health risks and problems
• Mini-intervention

29) Demonstrates ability to support a person in acute crises.
• Acute crisis and crisis care

30) Applies their knowledge of changes related to ageing to nursing care.
• Care of the elderly and geriatrics
• Changes occurring with ageing

31) Demonstrates knowledge of interventions and methods of assessment and maintenance of health, functional capacity and resources of the aged.
• Functional capacity and assessment of resources
• Risk factors predicting weakening of functional capacity
• Gerotechnology

32) Applies in practice their knowledge of memory disorders, nursing care of and services for patients with memory disorders.
• Memory disorders
• Nursing care of persons with memory disorders

33) Applies in practice their knowledge of major developmental disabilities and becoming disabled in their nursing care of persons who have developmental disabilities or who have become disabled.
• Major developmental disabilities
• Becoming disabled
• Interventions in the nursing care of the disabled
• Supporting the functional capacity of persons with developmental disorders or having become disabled

34) Identifies the need of a patient for palliative or end-of-life care.
• Palliative care and end-of-life care; key concepts, values and principles
• Identifying the need for palliative or end-of-life care
• Encountering a patient with terminal condition
• Role of a nurse in palliative care and end-of-life care

35) Draws up a nursing care plan for the last phase of a patient’s life in collaboration with the patient, his or her family members, physician in charge and other members of the multidisciplinary team.
• Palliative care and end-of-life care; legal bases
• Key elements of a nursing care plan for the last phase of life, living will

36) Implements symptomatic and humane palliative care and end-of-life care.
• Addressing suffering and related symptoms
• Pain relief
• Symptoms in airways, gastrointestinal tract, mouth, dehydration, fading away and anorexia, exceptional fatigue, itching and other skin symptoms, sweating, delirium, anxiety and depression

37) Encounters and implements nursing care of a dying patient and supports the family members.
• Encountering a dying patient and his or her family members and friends
• Recognition and anticipation of changes in communication caused by the disorder
• Existential support
• Psychosocial support
• Signs of impending death
• Support and consideration of family members and friends

38) Uses various methods to support the psychosocial and conviction needs of patients and their nearest ones
• Identification of the need for spiritual support
• Professional assistance and how to arrange it

39) Assesses the need for emergency care of a critically ill patient.
• ABCDE protocol
• Assessment of the need for emergency care

40) Demonstrates ability of systematic assessment of the need for emergency care, and takes immediate action in situations requiring emergency care.
• NEWS
• PEWS
• Intervention in situations requiring immediate care and in emergencies
• PPE+D
• Resuscitation

41) Demonstrates ability to initiate immediate rescue services and to implement interventions in situations of crises and disaster.
• Action in an accident situation
• Crises and disasters
• Action in situations involving chemical hazard, biological risk, radiation or nuclear accident

Evidence-based practice, utilization of research knowledge and decision-making

1) Understands that work of a nurse is evidence-based and commits to it.
• Evidence-based practice
• Role of the nurse in evidence-based practice

2) Demonstrates ability to plan, implement and evaluate evidence-based nursing safely.
• Planning, implementation and evaluation of evidence-based nursing
• Knowledge produced by nursing science as the basis of nursing care

3) Participates in developing evidence-based practices in their own work.
• Identification and critical assessment of used practices
• Consistent practices

4) Demonstrates ability to search information in major databases of health sciences and to read scientific publications critically.
• Use of major databases of health sciences
• Reading and critical evaluation of scientific publications

5) Demonstrates ability to make evidence-based clinical decisions
• Critical thinking
• Evidence summaries, systematic reviews, evidence-based guidelines
• Significance of evaluation of the degree of evidence in clinical decision-making
• Implementation of evidence-based activities into clinical practice

6) Demonstrates ability to exploit scientific data in clinical decision-making
• Evidence-based guidelines and consistent practices in clinical nursing

Entrepreneurship and development

1) Understands the idea of intrapreneurship and commits to it in his or her work.
• Intrapreneurship

2) Has the basic qualities required for an independent entrepreneur in the sector.
• Working as an independent nurse entrepreneur
3) Masters the principles of cost consciousness in nursing and works cost-efficiently.
• Cost consciousness
• Cost-effective working

4) Reflecting with his or her work community, he or she is able to identify practices to be developed and things that need to be changed in their own work.
• Reflection as a tool in identifying needs for improvement in one’s own work
• Professional growth as a tool for developing one’s own work

5) Demonstrates ability to participate in development, innovation and research processes as a team member.
• Project management
• Innovations and quality improvement in nursing
• Research methods

Quality management

1) Evaluates the quality of nursing care in order to develop the client’s /patient’s care, and their own practices.
• Acts and decrees governing quality management, and information guidance
• Evaluation of nursing care quality
• Indicators and monitoring of quality and efficacy

2) Participates in quality management as a member of the work community.
• Nursing philosophy of the organization
• Quality of services and client satisfaction
• Recognition of targets in nursing to be developed and studied

3) Understands the impact of their own activities on the quality of the organization.
• Responsibility for own work

4) Understands the use of patient safety reports as a part of quality control of the organization.
• Hazardous situations reporting process and capitalizing on the outcomes
• Patient safety reports as a part of quality

Service system of health care and social welfare services

1) Understands how health care and social welfare services are produced and organized, and how they are controlled and monitored in Finland.
• Legislation and other means to control service provision
• Following current management plans in health care and social welfare services
• Quality and efficacy of service organization and control
• Assessment of the need for services and their monitoring
• Accessibility of client and patient data, and resource planning systems as tools in service provisions

2) Understands the roles of different action and service units as part of the care and service chain.
• Different service providers in health care and social welfare services and their collaboration
• Collaboration of different municipal service areas in the provision of services

3) Understands their personal role in promoting the organization’s reputation, brand and image, as well as in creating a positive service experience for the client.
• Assessment of the client’s service needs
• Role-based responsibility for the continuity of the patient’s care
• Timely provision of services close to the customer
• Informing clients of different services and helping them in the selection of services
• Role of patient safety in a successful service chain and experience
• Identifying issues in the nursing care process

4) Demonstrates competence in using digital services as a part of holistic
care of the client/patient.
• Digital services and their use.

5) Demonstrates ability to function in changing environments and to provide service guidance.
• Health care technology
• Centralized client and service guidance
• Informal carers and supporting persons caring for their nearest ones
• Social media in nursing care

Patient and client safety

1) Demonstrates knowledge of key factors regarding patient and client safety
• Patient safety legislation
• Ensuring patient safety
• Impact of systems and complexity of nursing care on patient safety
• Fields of patient safety: equipment safety, nursing care safety, safety of interventions, drug safety and medication safety
• Patient safety culture
• Radiation safety

2) Promotes patient safety and prevents patient safety incidents in every phase of the nursing process of the patient.
• Efficient team work to ensure patient safety
• Systematic efforts to guarantee patient safety
• Prevention of patient safety incidents in nursing
• Engagement and inclusion of patients and nursing staff in the promotion of patient safety.
• Human factors as risk to patient safety
• Stress management skills
• Learning from mistakes to prevent harm
• Open processing of mistakes

3) Communicates clearly to ensure patient safety.
• Methodical tool for structured reporting (ISBAR)

4) Takes immediate situation-specific action in a hazardous situation.
• Situation-specific action in hazardous situation
• Intervention in threatening situations involving risk to patient safety

5) Recognizes potential patient safety incidents and reports them.
• Obligation to report patient safety incidents
• Recognition of patient safety incidents
• Reporting a patient safety incident

6) Understands how a report on patient safety incident is handled.
• Handling process of the report of patient safety incident

Yleissairaanhoitajan (180 op) osaamisvaatimukset ja sisällöt

Sairaanhoitajatutkintoa säätelee kansallisen lainsäädännön ohella EU-direktiivi (2013/55/EU). Sen mukaan yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan opintojen laajuus on 180 op, mikä sisältyy Euroopan Unionin jäsenvaltioiden sairaanhoitajakoulutukseen. Suomessa sairaanhoitajakoulutuksen laajuus on 210 op.

Osaamisvaatimukset on määritelty direktiivin mukaisesti yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan osaamisen varmistamiseksi 180 op:n osalta. Suomalaisen sairaanhoitajatutkinnon näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä osaamista mikä kaikkien sairaanhoitajaksi rekisteröitävien (kätilö, terveydenhoitaja, ensihoitaja-AMK, diakonissa) on saavutettava opintojen aikana.

Osaamisvaatimusten ja niiden sisältöjen kanssa on noudatettu periaatetta: kerran kirjoitettu, ei toisteta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kun Ammatillisuus ja eettisyys -kategoriassa on kirjoitettu osaamisvaatimukseksi työskennellä hoitotyön arvojen, periaatteiden sekä eettisten ohjeiden ja terveydenhuoltoa ohjaavan ajankohtaisen lainsäädännön mukaan, niin nämä vaatimukset koskevat kaikkea toimintaa myös kliinisen hoitotyön alueella, vaikka näitä ei ole siellä erikseen kirjoitettu.

Joissakin osaamisvaatimuksissa on nähty tarpeelliseksi korostaa esimerkiksi lainsäädännön tai jotakin muun asian osaamista. Esimerkiksi parantumattomasti sairaan kohtaaminen on kirjattu, vaikka kohtaaminen sisältyy asiakaslähtöisyyden sisältöihin. Myös kivun hoito on erikseen sisältönä palliatiivisessa hoitotyössä, vaikka kivunhoidosta on oma osaamisvaatimus ja sisällöt.

Osaamisvaatimukset on kirjattu niiden osaamisalueiden alle, jonne niiden on parhaiten katsottu kuuluvan. Esimerkiksi seksuaaliterveyden edistäminen on kliinisessä osaamiskategoriassa (terveyden edistämisen kategorian sijaan), koska terveyden edistämisen kategoriassa ei oteta esille muitakaan spesifejä aiheita ja seksuaaliterveyden edistäminen on myös osa kaikkien ikä-, asiakas- ja potilasryhmien kliinistä hoitotyötä.

Osaamisvaatimukset julkaistiin ensi kerran 1/2019. Tämän jälkeen niitä on ollut mahdollista kommentoida 30.8.2019 saakka. Kommenttien perusteella osaamisvaatimuksiin on tehty tarkennuksia ja joitakin lisäyksiä.

Osaamisvaatimukset on tarkoitettu käytettäväksi opetussuunnitelmatyön perustana.

Sairaanhoitajien valtakunnallinen koe (180 op) otetaan käyttöön asteittain vuoden 2021 alusta. Hankkeessa tullaan sopiman siitä, kuinka eri osaamisalueisiin liittyvät kysymykset painottuvat valtakunnallisessa kokeessa.

Näiden osaamisvaatimusten laadinnassa on tehty yhteistyötä OKM:n kärkihankkeiden, EduPal ja Sote Peda 24/7, kanssa.

Osaamisvaatimuksiin ja sisältöihin viittaaminen

Ammattikorkeakoulut ja muut toimijat voivat julkaista osaamisvaatimukset ja sisällöt omilla verkkosivuillaan linkittämällä tämän Savonian verkkosivun omaan julkaisuunsa.

Osaamisvaatimuksista ja sisällöistä on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa kuitenkin niin, että lähde on ilmoitettava. Verkkosivun internetosoitteen tulee näkyä kaikissa uudelleenjulkaisuissa muodossa: https://blogi.savonia.fi/ylesharviointi/2019/01/31/yleissairaanhoitajan-180-op-osaamisvaatimuslauseet-ja-sisallot-julkaistu/

OSAAMISVAATIMUKSET JA SISÄLLÖT

Osaamisvaatimukset on jaoteltu seuraavien osa-alueiden mukaisesti: 1. Ammatillisuus ja eettisyys, 2. Asiakaslähtöisyys, 3. Kommunikointi ja moniammatillisuus, 4. Terveyden edistäminen, 5. Johtaminen ja työntekijyysosaaminen, 6. Informaatioteknologia ja kirjaaminen, 7. Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen, 8. Kliininen hoitotyö, 9. Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko, 10. Yrittäjyys ja kehittäminen, 11. Laadun varmistus, 12. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä ja 13. Potilas- ja asiakasturvallisuus.

Ammatillisuus ja eettisyys

1) Osaa työskennellä hoitotyön arvojen, eettisten periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti sekä osaa arvioida niiden toteutumista päivittäisessä työskentelyssä.

 • Hoitotyön filosofiset perusteet
 • Hoitotyön arvot, periaatteet sekä eettiset ohjeet
 • Autonomia ja itsemääräämisoikeus
 • Ihmisarvo ja ihmisoikeudet
 • Eettisten ongelmien tunnistaminen ja käsittely

2) Osaa työskennellä voimassa olevan lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen mukaisesti.

 • Terveydenhuoltoa ohjaava ajankohtainen lainsäädäntö
 • Terveydenhuoltoa koskeva normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus

3) On omaksunut sairaanhoitajan ammatti-identiteetin ja sitoutunut palveluammatin periaatteisiin.

 • Sairaanhoitajan ammatti ja sen erityispiirteet
 • Palveluammatin periaatteet

4) Kykenee työskentelemään hoitotyössä asiantuntijan roolissa ja vastaamaan työskentelynsä seurauksista.

 • Asiantuntijuus hoitotyössä
 • Vastuu ja vastuullisuus hoitotyössä
 • Oman osaamisen ja ammattiryhmien työn ja rajojen tunteminen

5) Kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa osaamistaan.

 • Osaamisen itsearviointi, kehittäminen ja markkinointitaito

6) Omaa valmiudet puuttua epäammatilliseen työskentelyyn.

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ammattieettiset ohjeet
 • Kollegiaalisuus hoitotyössä

7) Tunnistaa jaksamisensa rajat, osaa hakea tukea ja käyttää saatavilla olevia tukimuotoja.

 • Työhyvinvointi ja sen tukeminen

8) Ymmärtää sairaanhoitajan urakehitysmahdollisuudet.

 • Asiantuntijuustoimintamalli
 • Osaamisen ja urakehityksen suunnittelu
 • Urakehitysmahdollisuudet

9) Osaa noudattaa työturvallisuusohjeita.

 • Ergonomia hoitotyössä
 • Uhka- ja vaaratilanteiden ehkäisy, sekä riskien tunnistaminen ja hallinta
 • Terävien instrumenttien asianmukainen käsittely
 • Säteilyturvallisuus

 Asiakaslähtöisyys

 1) Arvostaa asiakasta/ potilasta ja kohtaa hänet oman elämänsä asiantuntijana ja toimijana.

 • Inhimillinen ja arvostava kohtaaminen
 • Asiakkaan/potilaan osallisuus ja sen edistäminen
 • Läheisten hoitoon osallistumisen tukeminen
 • Asiakkaan voimavarojen tukeminen

2) Osaa kohdata haavoittuvat asiakasryhmät hoitotyössä.

 • Haavoittuvat asiakasryhmät
 • Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja syrjimättömyys

3) Osaa kohdata eri kulttuureista tulevia asiakkaita/ potilaita yksilöllisesti.

 • Yksilöllinen hoitotyö
 • Kulttuuritausta asiakkaan kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa

Kommunikointi ja moniammatillisuus

 1) Osaa viestiä ammatillisesti.

 • Tavoitteellinen ja tilanteenmukainen viestintä
 • Assertiivisuus viestinnässä

 2) Kykenee ammatilliseen ja hoidolliseen vuorovaikutukseen eri-ikäisten ja eri taustaisten asiakkaiden/ potilaiden sekä heidän läheistensä kanssa.

 • Kognitiiviset ja emotionaaliset viestintätaidot
 • Asiakasta kunnioittava vuorovaikutus
 • Luottamusta herättävä ja voimaannuttava vuorovaikutus
 • Kosketus osana vuorovaikutusta
 • Viestintä eri ikäisten ja erilaisten asiakkaiden kanssa
 • Potilasturvallisuutta ylläpitävä vuorovaikutus asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa
 • Asiakaslähtöinen vuorovaikutus

3) Kykenee itsenäiseen viestintään ja vuorovaikutukseen kotimaisella, toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä.

 • Suomi, Ruotsi ja vieras kieli

4) Ymmärtää oman ja toisten sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten vastuut sekä hallitun ja joustavan työnjaon merkityksen asiakkaan/ potilaan kokonaishoidon toteuttamisessa.

 • Terveys- ja sosiaalialan ammattilaisten roolit ja vastuut asiakkaiden hoidossa palveluketjun eri vaiheissa
 • Hoitotyön asiantuntijana työskentely

5) Osaa työskennellä monialaisissa työryhmissä ja toimintaympäristöissä sekä verkostoissa hyvien työyhteisötaitojen mukaisesti.

 • Emotionaalinen älykkyys vuorovaikutuksessa
 • Tiimi- ja monialainen yhteistyö

 Terveyden edistäminen

 1) Osaa soveltaa ajankohtaista terveyden edistämisen tutkimustietoa ja muuta näyttöä asiakas/potilastyössä.

 • Terveyden ja sairauden periaatteet
 • Kansanterveys, terveyden edistäminen ja preventio, perusterveydenhuolto
 • Terveyden edistämisen normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus
 • Terveyden edistämisen etiikka

 2) Tunnistaa asiakkaidensa/ potilaidensa terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa kohdentaa varhaista tukea sitä tarvitseville.

 • Elintapojen yhteydet terveyteen
 • Elintapojen riskikäyttäytymisen ja tapaturmariskien ehkäisy, varhainen tunnistaminen ja tuen kohdentaminen tukea tarvitseville
 • Toimintakyvyn arviointi
 • Hyvinvointianalytiikka terveyden rekisteri- ja tilastotietojen käytössä

3) Osaa suunnitella ja toteuttaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita yksilöille ja ryhmille asiakkaiden/ potilaiden kanssa ja moniammatillisessa yhteistyössä.

 • Näyttöön perustuva terveyden ja toimintakyvyn edistäminen ja kuntoutus
 • Terveyttä edistävä opetus
 • Terveellisiin elämäntapoihin ja itsehoitoon kannustaminen tukemalla ennaltaehkäiseviä käyttäytymismuotoja ja sitoutumista hoitoon
 • Yhteisön terveyden kehittäminen
 • Yleisvaarallisten tartuntatautien torjunta
 • Rokotukset
 • Terveyden edistämisen seuranta ja arviointi

4) Tunnistaa olemassa olevia ja uusia terveysuhkia sekä osaa tuoda ne osaksi asiakkaiden/ potilaiden terveyden edistämistä.

 • Terveyden ja hyvinvoinnin ongelmien ennakointi
 • Tekoälyn mahdollisuudet terveyden edistämisessä

Johtaminen ja työntekijyysosaaminen

 1) Osaa priorisoida työtehtäviään joustavasti tilanteen mukaan.

 • Toiminnan priorisointi ja organisointi
 • Itsensä johtaminen ja tilanne johtaminen

2) Osaa motivoida työyhteisönsä jäseniä ja antaa sekä ottaa vastaan palautetta.

 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • Tiimin toiminnan johtaminen työvuorossa

3) Osaa työskennellä kustannustietoisesti, ympäristön huomioiden ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

 • Kestävä kehitys
 • Materiaalien käyttö, kierrättäminen ja hävittäminen
 • Kustannustietoisuus ja taloudellinen toiminta

4) Osaa ohjata opiskelija- ja työtovereita.

 • Perehdytys
 • Mentorointi
 • Opiskelijaohjaus

5) Kykenee kehittämään ja muuttamaan työskentelyään sosiaali- ja terveydenhuollon muutosten mukaisesti.

 • Elinikäinen oppiminen
 • Työyhteisötaidot

Informaatioteknologia ja kirjaaminen

1) Osaa tietojen luomisessa, käytössä, säilyttämisessä ja hävittämisessä noudattaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimuksia sekä niitä ohjaavia säädöksiä.

 • Tietosuoja ja -turva ja niihin liittyvä lainsäädäntö
 • EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja direktiivi
 • Tietosuojalaki
 • Tietosuoja ja –turva erilaisissa asiakkaan/potilaan hoidon ympäristöissä
 • Asiakkaan tuottaman terveys- ja hyvinvointitiedon hallinnan prosessi tiedon keruusta sen jakamiseen ja hyödyntämiseen

2) Osaa kirjata tarkoituksenmukaisesti asiakkaan/ potilaan hoitoprosessin ja arvioida potilastietojärjestelmään kirjatun tiedon ajantasaisuutta, yhdenmukaisuutta ja laatua.

 • Hoitoprosessi ja hoitotyön prosessi
 • Rakenteinen hoitokertomustieto
 • Reaaliaikaisen tiedon tuottamisemerkitys asiakaskontaktissa
 • Tuotetun tiedon arviointi ja hyödyntäminen
 • Tiedon laadun ja vaikuttavuuden arviointi

3) Osaa käyttää asiakkaan/ potilaan hoitotyön kirjaamisessa hoitotyön prosessia; arvioida asiakkaan/ potilaan hoitotyön (hoidon) tarvetta käyttäen hoidon tarveluokitusta (SHTaL), suunnitella ja toteuttaa hoitoa käyttäen hoitotyön toimintoluokitusta (SHToL) ja arvioida hoidon tulosta käyttäen hoidon tulosluokitusta (SHTuL) sekä tuottaa hoitotyön yhteenvedon.

 • Asiakaslähtöinen hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi
 • Hoidon eri luokitusten käyttö ja vapaan tekstin kirjaaminen
 • FinCC-luokituskokonaisuus (SHTaL, SHToL, SHTuL)

4) Osaa käyttää terveydenhuollon informaatioteknologiaa, sähköisiä tietokantoja ja raportointityökaluja.

 • Asiakas- ja potilastietojärjestelmät, hoitokertomus sekä toiminnanohjausjärjestelmät
 • Vuorovaikutuskanavat asiakkaan etähoidossa ja henkilökunnan kommunikaatiossa
 • Asiakkaan hoidossa tarvittavat hyvinvointi- ja terveysteknologialaitteet
 • Erilaiset raportointityökalut, niiden käyttö ja hyödyntäminen
 • Omatietovaranto

5) Osaa noudattaa nettietikettiä, sähköposteja koskevia sääntöjä ja menettelyjä sekä toimia sosiaalisessa mediassa hoitotyön ammattilaisena.

 • Sosiaalinen media ja verkkopalvelut ammattilaisen näkökulmasta
 • Terveydenhuollon sähköisten tietopalveluiden turvallinen käyttö
 • Tietosuojalainsäädäntö

 Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen

 1) Osaa arvioida asiakkaan/ potilaan tarpeet, voimavarat sekä oman vastuun ohjauksen suunnittelussa ja omahoidossa.

 • Potilaan voimavarojen arviointi, tukeminen ja asioiden ajaminen
 • Potilaslähtöisyys
 • Paljon palvelua tarvitsevien tunnistaminen

2) Osaa suunnitella toteuttaa ja arvioida yksilö- ja ryhmäohjausta yhdessä asiakkaan/ potilaan ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

 • Potilasohjauksen toteuttamisedellytykset
 • Tiedollinen, sosiaalinen ja emotionaalinen ohjaus
 • Potilaan taustatekijät ohjausta säätelevinä tekijöinä
 • Digitaalinen ohjaus
 • Ohjausosaamisen kehittäminen

3) Osaa käyttää asiakas/ potilaslähtöisiä opetus-ja ohjausmenetelmiä.

 • Ohjausmenetelmien potilaslähtöinen ja monipuolinen käyttö; suullinen ja kirjallinen ohjaus, demonstrointi, puhelin- ja audiovisuaalinen ohjaus, ryhmäohjaus ja yksilöohjaus
 • Erilaisten potilaiden ohjaus

 4) Osaa arvioida ohjauksen tuloksia yhdessä asiakkaan/ potilaan, läheisten ja terveydenhuollon henkilöstön kanssa.

 • Ohjauksen vaikuttavuus, laatu ja riittävyys

 5) Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan/ potilaan omahoitoa tukevaa ohjausta pedagogisesti ja eettisesti perustellen.

 • Ohjaamista tukeva lainsäädäntö
 • Ohjauksen eettisyys
 • Asiakkaan ohjauksen näyttöön perustuva tietosisältö
 • Asiakkaan ohjauksen näyttöön perustuvat pedagogiset menetelmät

 6) Osaa tukea asiakasta/ potilasta ja läheisiä hoitoon sitoutumisessa.

 • Hoitoon sitoutuminen ja potilaan hoitoon osallistuminen
 • Potilaan motivointi omahoitoon ja hallinnan tunteen vahvistaminen
 • Läheisten ohjaaminen asiakkaan hoidossa ja hoitoon
 • Vuorovaikutus asiakkaan omahoidon tukena

7) Tuntee asiakkaan/ potilaan hoitopolun ja osaa palveluohjaamisen perusteet.

 • Palveluohjaaminen prosessina ja hoitotyön toimintatapana
 • Suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus ohjaamisessa

Kliininen hoitotyö

1) Osaa vastata asiakkaan/ potilaan tarpeisiin suunnittelemalla, toteuttamalla ja arvioimalla sopivan ja yksilöllisen hoidon yhteistyössä asiakkaan/ potilaan, läheisten ja muiden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa.

 • Hoitotyön prosessi (tarpeen määritys, hoitotyön diagnoosi, hoitotyön suunnittelu, interventioiden toteutus ja tulosten arviointi
 • Osaa käyttää erilaisia hoitotyön menetelmiä asiakkaan/ potilaan psykososiaalisessa tukemisessa.
 • Hoitotyön menetelmät
 • Psykososiaaliset menetelmät

3) Hallitsee tiedot ja taidot hoitotyössä tarvittavista keskeisistä toimenpiteistä osana asiakkaan/ potilaan kokonaishoitoa.

 • Kliinisen hoitotyön tavallisimmat toimenpiteet

4) Hallitsee tiedot ja taidot hoitotyössä tarvittavista keskeisistä diagnostisista tutkimuksista osana asiakkaan/ potilaan kokonaishoitoa.

 • Kliinisen hoitotyön tavallisimmat diagnostiset tutkimukset

5) Hallitsee infektioiden torjunnan periaatteet ja osaa soveltaa tietojaan toteuttaessaan infektioiden torjuntaa.

 • Mikrobiologia
 • Aseptiikka
 • Käsihygienia ja tavanomaiset varotoimet
 • Varotoimiluokat

6) Osaa soveltaa tietoja anatomiasta ja fysiologiasta, patofysiologiasta, soveltavasta farmakologiasta sekä lääkehoidon toteuttamisesta suunnitellessaan, toteuttaessaan ja arvioidessaan lääkehoitoa eri sairauksien hoidossa.

 • Farmakologian perusteet (farmakokinetiikka, farmakodynamiikka ja toksikologia)
 • Tavallisimmat lääkeaineryhmät ja niiden käyttöalueet, vaikutusmekanismit ja antotavat
 • Lääkkeiden terapeuttiset, haittavaikutukset ja yhteisvaikutukset, yhteisvaikutusmekanismit
 • Lääkehoidon vaikutusten seuranta, kirjaaminen, lääkehoidon tarkistus ja arviointi
 • Lääkehoidon toteuttaminen eri antoreittejä käyttäen

7) Osaa soveltaa tietoja anatomiasta ja fysiologiasta, patofysiologiasta, soveltavasta farmakologiasta sekä lääkehoidon toteuttamisesta suunnitellessaan, toteuttaessaan ja arvioidessaan erilaisten asiakas-/ potilasryhmien turvallista lääkehoitoa.

 • Soveltava farmakologia (lääkehoito eri potilasryhmillä, eri-ikäisillä potilailla)
 • Itselääkitys
 • Verensiirto
 • Lääkehoitoteknologia
 • Lääkelaskenta

8) Hallitsee lääkehoitoon liittyvän lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen.

 • Lääkehoitoa ohjaava säädösperusta
 • Sairaanhoitajan rooli, tehtävät ja vastuu lääkehoidossa
 • Lääkehoitosuunnitelma

9) Hallitsee tiedot ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteesta, toiminnasta ja säätelystä ja niiden taustalla olevista tekijöistä.

 • Ihmisen anatomia ja fysiologia

10) Ymmärtää sairauksien syntymekanismit ja niiden aiheuttamat muutokset elimistössä.

 • Tautioppi ja patofysiologia

11) Osaa soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja ravitsemus- ja hoitosuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.

 • Kansalliset, eri ikäryhmille kohdistetut ravitsemussuositukset
 • Ravitsemussuositusten sisällön soveltaminen potilaan/ asiakkaan arjen ruokavalinnoissa ja ruokailutilanteissa
 • ravitsemushoidon ja ennaltaehkäisevän ravitsemusneuvonnan toteutus

12) Osaa integroida ravitsemushoitoa ja –ohjausta osaksi kokonaisvaltaista hoitotyötä yhdessä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa.

 • Ravitsemushoidon merkitys ja suunnitelmallinen toteutus asiakkaan/ potilaan hoidossa
 • Ravitsemushoidon tarpeen tunnistaminen
 • Yleisimmät erityisruokavaliot
 • Potilaan/asiakkaan energian ja ravintoaineiden tarpeen arviointi

13) Osaa arvioida asiakkaan/ potilaan ravitsemustilaa ja tunnistaa vajaaravitsemusriskissä olevan asiakkaan/ potilaan.

 • Painon seurantatiedot osana kokonaishoitoa
 • Ravitsemustilaa mittaavat testit sekä niiden tulosten tulkinta ja soveltaminen hoidossa
 • Potilaan ravinnon saanti, ruuan- ja nesteenkulutuksen seuranta ja yksilöllinen tarvearvio
 • Energia- ja proteiinitarpeen sekä ravintolisien ja suojaravintoaineiden yksilöllinen tarvearvio

14) Osaa haavanhoidon periaatteet ja osaa soveltaa tietojaan toteuttaessaan kroonisen haavan hoitoa

 • ihon rakenne, toiminta ja verenkierto sekä haavan paranemisprosessi
 • kroonisten haavojen haavatyypit
 • haavan etiologia ja ennaltaehkäisy
 • haavan paikallishoito, haavan paraneminen ja sen arviointi

15) Osaa tunnistaa, arvioida ja hoitaa asiakaan/ potilaan kipua

 • Kivun mekanismit
 • Kivun tunnistaminen
 • Kivun arviointi ja siinä käytettävät kipumittarit
 • Kivunhoidon menetelmät (lääkkeettömät ja lääkkeelliset)

16) Osaa soveltaa tietojaan keskeisimmistä sisätaudeista toteuttaessaan hoitotyötä.

 • Tavallisimmat sisätaudit (yleislääketiede ja lääketieteen erikoisalat)

17) Hallitsee sisätautipotilaan hoidossa käytettäviä keskeisiä hoitotoimenpiteitä ja hoitotyön menetelmiä.

 • Sisätautipotilaan hoidossa käytettävät toimenpiteet ja menetelmät

18) Osaa soveltaa tietojaan keskeisimmistä syöpäsairauksista toteuttaessaan hoitotyötä.

 • Tavallisimmat syöpäsairaudet

19) Hallitsee syöpäpotilaan hoidossa käytettäviä keskeisiä hoitotyön menetelmiä.

 • Syöpäpotilaan hoidossa käytettävät toimenpiteet ja menetelmät

20) Osaa soveltaa tietojaan keskeisimmistä kirurgista hoitoa vaativista sairauksista toteuttaessaan perioperatiivisen potilaan hoitotyötä hoitoprosessin eri vaiheissa.

 • Tavallisimmat kirurgisesti hoidettavat sairaudet (kirurgia ja kirurgian erikoisalat)
 • Pre-, intra- ja postoperatiivinen hoitotyö

21) Hallitsee perioperatiivisen potilaan hoidossa käytettäviä keskeisiä hoitotyön menetelmiä.

 • Perioperatiivisen potilaan hoidossa käytettävät toimenpiteet ja menetelmät

22) Osaa soveltaa tietojaan keskeisimmistä lasten/ nuorten sairauksista toteuttaessaan hoitotyötä.

 • Lastenhoito ja lastentaudit
 • Lasten ja nuorten hoitotyössä käytettävät toimenpiteet ja menetelmät

23) Hallitsee perhehoitotyön periaatteet ja osaa soveltaa sen menetelmiä.

 • Perhehoitotyö ja sen menetelmät

24) Osaa edistää asiakkaan ja potilaan seksuaaliterveyttä

 • Seksuaaliterveyden edistäminen

25) Ymmärtää raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan normaalin kulun ja seurannan.

 • Normaali raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika

26) Osaa soveltaa tietojaan keskeisimmistä mielenterveyshäiriöistä ja psykiatrisista sairauksista toteuttaessaan hoitotyötä.

 • Tavallisimmat mielenterveyshäiriöt ja psykiatriset sairaudet

27) Hallitsee mielenterveyshäiriöiden ja psykiatristen sairauksien hoidossa käytettäviä keskeisiä hoitotyön menetelmiä.

 • Mielenterveyshäiriöiden ja psykiatristen sairauksien hoidossa käytettävät toimenpiteet ja menetelmät

28) Hallitsee päihdehoitotyön ja varhaisen puuttumisen keskeisiä menetelmiä.

 • Alkoholi, korvikealkoholit, sekakäyttö, tupakka, huumeet
 • Päihdehoitotyön- ja varhaisen puuttumisen menetelmät
 • Päihteiden käytön ehkäisy ja haittojen ja terveysriskien sekä ongelmien käsittely
 • Mini-interventio

29) Osaa tukea akuutissa kriisissä olevaa ihmistä.

 • Akuutti kriisi ja sen hoito

30) Osaa soveltaa tietojaan ihmisen ikääntymiseen liittyvistä muutoksista toteuttaessaan hoitotyötä.

 • Vanhusten hoito ja geriatria
 • Ikääntymiseen liittyvät muutokset

31) Hallitsee iäkkään ihmisen terveyden, toimintakyvyn sekä voimavarojen arvioinnin ja niiden ylläpitämiseen käytettäviä hoitotyön menetelmiä.

 • Toimintakyky ja voimavarojen arviointi
 • Toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat riskitekijät
 • Geroteknologia

32) Osaa soveltaa tietojaan muistisairauksista, muistisairaiden hoidosta ja palveluista toteuttaessaan muistisairaan ihmisen hoitotyötä.

 • Muistisairaudet
 • Muistisairaiden hoito

33) Osaa soveltaa tietojaan keskeisistä kehitysvammoista ja vammautumisesta toteuttaessaan kehitysvammaisen tai vammautuneen henkilön hoitotyötä.

 • Tavallisimmat kehitysvammat
 • Vammautuminen
 • Vammaishoitotyössä käytettävät menetelmät
 • Kehitysvammaisen tai vammautuneen toimintakyvyn tukeminen

34) Osaa tunnistaa potilaan palliatiivisen hoidon tai saattohoidon tarpeen.

 • Palliatiivinen hoitotyö ja saattohoitotyö; keskeiset käsitteet, arvot ja periaatteet
 • Palliatiivisen tai saattohoidon tarpeen tunnistaminen
 • Parantumattomasti sairaan potilaan kohtaaminen
 • Sairaanhoitajana toimiminen palliatiivisessa hoitotyötyössä ja saattohoidossa

35) Osaa tehdä elämän loppuvaiheen hoitosuunnitelman yhteistyössä potilaan ja hänen läheistensä, hoitavan lääkärin sekä muun moniammatillisen tiimin kanssa.

 • Palliatiivinen hoitotyö ja saattohoitotyö; juridiset lähtökohdat
 • Elämän loppuvaiheen hoitosuunnitelman keskeiset asiat, hoitotahto

36) Osaa toteuttaa oireenmukaista ja inhimillistä palliatiivista hoitotyötä ja saattohoitoa.

 • Kärsimys ja sitä aiheuttavien oireiden hoitaminen
 • Kivun hoito
 • Hengitystieoireet, maha-suolikanavan oireet, suun oireet, kuivuminen, kuihtuminen ja anoreksia, poikkeava uupumus, kutina ja muut iho-oireet, hikoilu, delirium, ahdistus ja masennus

37) Osaa kohdata ja hoitaa kuolevaa potilasta ja tukea hänen läheisiään

 • Kuolevan potilaan ja hänen läheistensä kohtaaminen
 • Sairauden aiheuttamien kommunikoinnin muutosten tunteminen ja ennakoiminen
 • Eksistentiaalinen tukeminen
 • Psykososiaalinen tukeminen
 • Lähestyvän kuoleman merkit
 • Läheisten tukeminen ja huomioiminen

38) Osaa käyttää erilaisia menetelmiä potilaan ja hänen läheistensä psykososiaalisten ja vakaumuksellisten tarpeiden tukemiseen.

 • Henkisen tuen tarpeen tunnistaminen
 • Asiantuntija-apu ja sen järjestäminen

39) Osaa arvioida kiireellistä hoitoa tarvitsevan potilaan hoidon tarpeen.

 • ABCDE-protokolla
 • Kiireellisen hoidon tarpeen arviointi

40) Osaa järjestelmällisesti arvioida välittömän hoidon tarpeen ja toimia välitöntä hoitoa vaativissa sekä hätätilanteissa

 • NEWS
 • PEWS
 • Toiminta kiireellistä hoitoa vaativissa sekä hätätilanteissa
 • PPE+D
 • Hoitoelvytys

41) Osaa aloittaa itsenäisesti välittömät pelastustoimet ja toteuttaa toimenpiteitä kriisi- ja katastrofitilanteissa.

 • Toiminta onnettomuustilanteessa
 • Kriisi- ja katastrofitilanne
 • Toiminta kemikaali-, biologinen riski-, säteily- tai ydinonnettomuudessa

Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko

 1) Ymmärtää sairaanhoitajan työskentelyn perustuvan näyttöön ja sitoutuu toteuttamaan sitä.

 • Näyttöön perustuva toiminta
 • Sairaanhoitajan rooli näyttöön perustuvassa toiminnassa

2) Osaa turvallisesti ja luotettavasti suunnitella, toteuttaa ja arvioida näyttöön perustuvaa hoitotyötä.

 • Näyttöön perustuvan hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi
 • Hoitotieteen tuottama tieto hoitotyön perustana

3) Osallistuu näyttöön perustuvien käytänteiden kehittämiseen omassa työssään

 • Toimintakäytänteiden tunnistaminen ja kriittinen arviointi
 • Yhtenäiset käytännöt

4) Hallitsee tiedonhaun yleisimmistä terveystieteiden tietokannoista ja osaa lukea ja arvioida kriittisesti tieteellisiä julkaisuja.

 • Terveystieteiden yleisimpien tietokantojen käyttö
 • Tieteellisten julkaisujen lukeminen ja kriittinen arviointi

5) Kykenee tekemään kliinisiä päätöksiä, jotka perustuvat näyttöön

 • Kriittinen ajattelu
 • Näytön tiivistelmät, järjestelmälliset katsaukset, hoitosuositukset
 • Näytön asteen arvioiden merkitys kliinisessä päätöksenteossa
 • Näyttöön perustuvan toiminnan implementointi kliiniseen käytäntöön

6) Osaa hyödyntää tieteellistä tietoa kliinisessä päätöksenteossa

 • Hoitosuositukset ja yhtenäiset käytännöt kliinisessä hoitotyössä

Yrittäjyys ja kehittäminen

1) Ymmärtää sisäisen yrittäjyyden idean ja sitoutuu noudattamaan sitä työssään.

 • Sisäinen yrittäjyys

2) Omaa perusedellytykset toimia alan itsenäisenä yrittäjänä.

 • Yrittäjänä toimiminen sairaanhoitajan työnä

3) Hallitsee kustannustietoisuuden periaatteet omalla tehtäväalueellaan ja työskentelee taloudellisesti.

 • Kustannustietoisuus
 • Taloudellinen työskentely

4) Kykenee työyhteisön kanssa reflektoiden tunnistamaan oman työn kehittämiskohteita ja muutoksen tarpeita.

 • Reflektio välineenä oman työn kehittämistarpeiden tunnistamisessa
 • Oman työn kehittäminen ammatillisen kehittymisen avulla

5) Kykenee osallistumaan ryhmän jäsenenä kehittämis- innovaatio – ja tutkimusprosesseihin.

 • Projektin hallinta
 • Innovaatiot ja laadun parannus hoitotyössä
 • Tutkimustyön menetelmät

Laadun varmistus

1) Arvioi hoitotyön laatua kehittääkseen asiakkaan/ potilaan hoitoa ja omaa työskentelyään.

 • Laadun hallintaa ohjaavat lait ja asetukset ja informaatio-ohjaus
 • Hoitotyön laadun arviointi
 • Laadun ja vaikuttavuuden mittarit ja seuranta

2) Osallistuu hoitotyön laadun varmistamiseen työyhteisön jäsenenä.

 • Organisaation hoitofilosofia
 • Palvelun laatu ja asiakastyytyväisyys
 • Hoitotyön kehittämis- ja tutkimuskohteiden tunnistaminen

3) Ymmärtää oman toimintansa vaikutuksen organisaation laatuun.

 • Vastuu omasta työstä

4) Ymmärtää potilasturvallisuusraporttien käytön osana organisaation laadunvalvontaa.

 • Vaaratapahtumat, niiden raportointimenettely ja tulosten hyödyntäminen
 • Potilasturvallisuusraportit osana laatua

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä

1) Ymmärtää sosiaali- ja terveydenhuollon organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa.

 • Lainsäädäntö ja muu ohjaus palvelujen tuottamisessa
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon ajankohtaisten toimenpideohjelmien seuraaminen
 • Laatu- ja vaikuttavuus palvelujen järjestämisessä ja ohjauksessa
 • Palvelutarpeen arvioinnin ja palveluohjauksen seuranta
 • Asiakas- ja potilastietojen saavutettavuus ja toiminnanohjausjärjestelmät palveluohjauksen työvälineinä

2) Ymmärtää eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät osana hoito- ja palveluketjua.

 • Erilaiset terveys- ja sosiaalipalvelujen tarjoajat ja niiden yhteistoiminta
 • Kunnan eri toimialojen yhteistyö palvelujen tuottamisessa

3) Ymmärtää oman roolinsa organisaation maineen, brändin ja imagon rakentamisessa sekä asiakkaan palvelukokemuksen luomisessa.

 • Asiakkaan palvelutarpeen arviointi
 • Vastuu potilaan hoidon jatkuvuudesta oman työnkuvan mukaisesti.
 • Palvelujen oikea-aikaisuus ja asiakasta lähellä olevien palvelujen järjestäminen
 • Asiakkaiden tiedottaminen palveluista ja ohjaaminen valintojen tekemisessä
 • Potilasturvallisuus onnistuneen palveluketjun ja -kokemuksen osana
 • Hoitoprosessin epäkohtien tunnistaminen

4) Osaa hyödyntää sähköisiä palveluita osana asiakkaan/ potilaan kokonaishoitoa.

 • Digitaaliset palvelut ja asiointi.

5) Osaa työskennellä uudistuvissa toimintaympäristöissä ja osaa toteuttaa palveluohjausta.

 • Terveysteknologia
 • Keskitetty asiakas- ja palveluohjaus
 • Omaishoitajuus ja läheisiään hoitavien tukeminen
 • Sosiaalinen media hoitotyössä

Potilas- ja asiakasturvallisuus

1) Hallitsee potilas- ja asiakasturvallisuuden keskeisen tietoperustan

 • Potilasturvallisuutta koskeva lainsäädäntö
 • Potilasturvallisuuden varmistaminen
 • Potilashoidon järjestelmien ja monimutkaisuuden vaikutukset potilasturvallisuuteen
 • Potilasturvallisuuden osa-alueet: laiteturvallisuus, hoitoturvallisuus, hoitomenetelmien turvallisuus, lääketurvallisuus ja lääkitysturvallisuus
 • Potilasturvallisuuskulttuuri
 • Säteilyturvallisuus

2) Osaa edistää potilasturvallisuutta ja ehkäistä vaaratapahtumia potilaan hoitoprosessin kaikissa vaiheissa.

 • Tehokas tiimityö potilasturvallisuuden varmistamisessa
 • Systemaattinen työskentely potilasturvallisuuden takaamisessa
 • Vaaratilanteiden ehkäiseminen hoidossa
 • Potilaiden ja hoitavien henkilöiden sitouttaminen ja osallistaminen potilasturvallisuuden edistämiseen
 • Inhimilliset tekijät potilasturvallisuuden riskinä
 • Stressinhallintataidot
 • Virheistä oppiminen vahingon ehkäisemiseksi
 • Virheiden avoin käsittely

3) Osaa kommunikoida selkeästi varmistaakseen potilasturvallisuuden.

 • Strukturoitu raportointimenetelmä (ISBAR)

4) Osaa toimia välittömästi tilanteen vaatimalla tavalla vaaratapahtuman ilmetessä.

 • Tilanteenmukainen toiminta vaaratapahtumassa
 • Potilasturvallisuutta uhkaaviin riskitilanteisiin puuttuminen

5) Osaa tunnistaa mahdollisia vaaratapahtumia ja tehdä vaaratapahtumailmoituksen.

 • Vaaratapahtumien ilmoittamisvelvoite
 • Vaaratapahtuman tunnistaminen
 • Vaaratapahtumailmoituksen tekeminen

6) Ymmärtää vaaratapahtumailmoituksen käsittelyprosessin.

 • Vaaratapahtumailmoituksen käsittelyprosessi

Osaamisvaatimusten muutokset kommenttien perusteella

Sairaanhoitajan osaamisvaatimukset ja niiden sisällöt julkaistiin tammikuussa 2019. Julkaistut osaamisvaatimukset määriteltiin aikaisempaan tutkimukseen perustuvan järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen avulla. Tämän jälkeen osaamisvaatimuksia arvioivat eri sektoreilla työskentelevät terveysalan asiantuntijat (N=244) kahdessa arviointikierroksessa.

Julkaistuissa osaamisvaatimuksissa oli seuraavat 13 osa-aluetta, joihin määriteltiin yhteensä 113 osaamisvaatimusta.

1) Ammatillisuus ja eettisyys
2) Asiakaslähtöisyys
3) Kommunikointi ja moniammatillisuus
4) Terveyden edistäminen
5) Johtaminen ja työntekijyysosaaminen
6) Tiedonhallinta
7) Ohjaus ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen
8) Kliininen hoitotyö
9) Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko
10) Yrittäjyys ja kehittäminen
11) Laadun varmistus
12) Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä
13) Potilas ja asiakasturvallisuus

Julkaistuja osaamisvaatimuksia oli mahdollista kommentoida yleSHarviointi-hankkeen blogissa ja viestimällä sähköpostitse hankkeen Savonian vastuuhenkilöille elokuun 2019 loppuun saakka. Kommentteja kirjautui noin 20 ja niitä lähettivät täydennyskoulutuksen opiskelijat, hoitotyön ammattilaiset ja opettajat. Lisäksi palautetta antoivat Yhtenäiset toimintamallit kivun hoidossa, HUS:n johtajaylilääkärin asettama moniammatillinen työryhmä sekä Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen hoitotyön toimikunta, Sairaanhoitajaliitto ja Hoitotyöntutkimussäätiö.

Suuri osa kommenteista käsitteli sairaanhoitajan kivunhoidon osaamisen puuttumista osaamisvaatimuksista. Kivunhoitoa ja kivunhoitotyötä ehdotettiin lisättäväksi sairaanhoitajan osaamisvaatimuksiin ja perusteltiin sillä, että kipu on kansanterveyden ja terveydenhuollon kustannusten näkökulmasta merkittävä asia ja siten kivun hoito on kannattavaa. Hyvä kivun hoito todettiin potilaan oikeutena ja merkittävänä asiana potilasturvallisuuden edistämisessä. Kivun hoidon lisäämistä sairaanhoitajan osaamisvaatimuksiin perusteltiin myös STM:n julkaisemalla Kroonisen kivun ja syöpäkivun hoidon kansallisen toimintasuunnitelman vuosille 2017-2020.

Kommenteissa pidettiin tärkeänä, että jokainen valmistuva sairaanhoitaja ymmärtää kivun moninaisuuden sekä laadukkaan kivunhoidon ja hyvän vuorovaikutuksen merkityksen potilaan toimintakykyyn ja elämänlaatuun.

Useat kommentit liittyivät seksuaali- ja lisääntymisterveyden puuttumiseen osaamisvaatimuksista. Kommentteja lähettäneet asiantuntijat ja kätilötyön opettajat ehdottivat seksuaali- ja lisääntymisterveyden lisättäväksi osaamisvaatimuksiin, koska se on terveyden osa-alue, joka koskettaa kaikkia ihmisiä, kaikissa elämänvaiheissa ja sen edistäminen on perustavaa laatua oleva kansanterveyskysymys. He toivat esille Seksuaali – ja lisääntymisterveyden toimintaohjelmassa 2014-2020 olevan kirjauksen, jonka mukaan jokaisen sosiaali -ja terveysalan tutkinnon tulisi tarjota ja varmistaa seksuaaliterveyden perusosaamisen ja seksuaalisuuden huomioiminen. Tästä syystä seksuaali- ja lisääntymisterveys aihealue ei voi kuulua pelkästään vapaasti valittaviin tai täydentäviin opintoihin.

Tämän lisäksi kommentoitiin muun muassa sitä, ettei aseptinen työskentely näy osaamisvaatimuksissa erillisenä asiana. Palautteissa kysyttiin myös millä perusteella vain joitakin hoitotyön menetelmiä on mainittu sisällöissä. Yksittäisiä sanavalintoja ja sisältöjen kuulumista tietyn osaamisvaatimuksen alaisuuteen kommentoitiin myöskin. Osaamisvaatimuksia ehdotettiin lisättäväksi Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko osa-alueeseen, mutta lisäyksiä ei tehty, koska tähän oli määritelty jo kuusi osaamisvaatimusta. Osaamisvaatimuksen tiedonhallinta nimeksi muutettiin tässä yhteydessä Informaatioteknologia ja kirjaaminen, joka kuvaa paremmin osa-alueen sisältöä.
Kommentointiajan päätyttyä kaikki kommentit ja palautteet koottiin osa-alueittain. Tämän jälkeen työpaketti 1:n toimijat kävivät palautteet läpi ja vertasivat niitä julkaistuihin osaamisvaatimuksiin. Tämän työskentelyn lopputuloksena päätettiin lisätä kliiniseen osaamisalueeseen yksi osaamisvaatimus kivunhoidosta ja seksuaali- ja lisääntymisterveydestä. Lisäksi osaamisvaatimusten sanamuotoja tarkennettiin. Joissakin kohdin esim. sisällöt olivat päällekkäisiä ja siksi turhat toistot poistettiin ja ilmaisua selkiytettiin.

Kommenttien perusteella muokatut osaamisvaatimukset ja niiden sisällöt julkaistiin lokakuun lopussa 2019. Osaamisvaatimukset ja niiden sisällöt on julkaistu myös englannin ja ruotsin kielillä.

Julkaistuja osaamisvaatimuksia on tarkoitus käyttää valtakunnallisesti sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelmatyön perustana. Osaamisvaatimuksia ei muokata lähivuosina, sillä ensimmäiset näiden osaamisvaatimusten perusteella tehdyn opetussuunnitelman mukaan opiskelevat valmistuvat korkeintaan 3 vuoden kuluttua. Jos lainsäädännön tai muiden määräysten kautta tulee lisäyksiä sairaanhoitajan osaamisvaatimuksiin, niiden osalta tehdään päivitykset jo aiemmin.

Hankkeen puolesta kiitämme osaamisvaatimusten määrittämisen eri vaiheissa saatuja kommentoijia kaikista esittämistänne tarpeellisista huomioista.

Teija Korhonen, yleSHarviointi hankkeen TP 1 vastuuhenkilö

Marja Silén-Lipponen, yleSHarviointi hankkeen projektipäällikkö

Kompetenskraven och innehållet i utbildningen för sjukskötare med allmän kompetens (180 sp)

Sjukskötarexamen regleras förutom av den nationella lagstiftningen också av ett EU-direktiv (2013/55/EU). I enlighet med det omfattar examen för en sjukskötare med allmän kompetens 180 sp, vilket ingår i sjukskötarutbildningen i EU:s medlemsstater. I Finland är omfattningen på en sjukskötarexamen 210 sp.

Kompetenskraven har definierats i enlighet med direktivet för att säkra kompetensen hos sjukskötare som ansvarar för allmän vård till en omfattning av 180 sp. Sett från den finländska sjukskötarexamens synvinkel innebär detta sådan kompetens som alla de som registreras som sjukskötare (barnmorskor, hälsovårdare, förstavårdare yh, diakonissor) ska uppnå under sina studier.

I fråga om kompetenskraven och innehållet i dem har man följt principen: en gång skrivet upprepas inte. Detta betyder exempelvis att då man i kategorin Professionalitet och etik som krav har skrivit in kompetensen att arbeta i enlighet med de värderingar, principer, etiska direktiv och den aktuella lagstiftning som styr vårdarbetet, så gäller dessa krav också all verksamhet inom det kliniska vårdarbetet, även om dessa krav inte särskilt nämns där.

I fråga om vissa kompetenskrav har man sett det som nödvändigt att betona kompetens som berör exempelvis lagstiftning eller någon annan kompetens. Till exempel bemötande av en obotligt sjuk har skrivits in, även om bemötandet ingår i ett klientorienterat förhållningssätt. Också smärtlindring finns som särskilt innehåll i palliativt vårdarbete, även om det finns ett separat kompetenskrav med eget innehåll som berör smärtlindring.

Kompetenskraven har skrivits in under de kompetensområden där de bäst bedömts höra hemma. Till exempel finns främjande av sexuell hälsa under kategorin klinisk kompetens (i stället för i kategorin hälsofrämjande), eftersom kategorin hälsofrämjande inte lyfter fram andra specifika ämnen och främjande av sexuell hälsa också utgör en del av det kliniska vårdarbetet inom alla ålders-, klient- och patientgrupper.
Kompetenskraven publicerades första gången 1/2019. Därefter har man kunnat kommentera dem fram till 30.8.2019. På basis av kommentarerna har korrigeringar och en del tillägg gjorts.

Kompetenskraven är avsedda att användas som grund för studieplansarbetet.

Det nationella provet för sjukskötare (180 sp) tas i bruk stegvis från början av år 2021. Inom projektet ska man komma överens om vilken vikt frågor som berör olika delområden ska få i det nationella provet.

Dessa kompetenskrav har gjorts upp i samarbete med UKM:s spetsprojekt EduPal och Sote Peda 24/7.

Hänvisning till kompetenskrav och innehåll Yrkeshögskolorna och andra aktörer kan publicera kompetenskrav och innehåll på sina egna nätsidor genom att länka denna Savonias webbsida till sin egen publikation.

Det är tillåtet att i enlighet med god sed citera kompetenskraven och innehållet, förutsatt att källan anges. Internet-adressen ska i alla nypublikationer anges som https://blogi.savonia.fi/ylesharviointi/2019/12/07/kompetenskraven-och-innehallet-i-utbildningen-for-sjukskotare-med-allman-kompetens-180-sp-har-publicerats/

KOMPETENSKRAV OCH INNEHÅLL
Kompetenskraven har delats in i följande delområden: 1. Professionalitet och etik, 2. Klientcentrering, 3. Kommunikation och interprofessionalitet, 4. Hälsofrämjande, 5. Ledarskap och medarbetarkompetens 6. Informationsteknik och inspelning 7. Handlednings- och undervisningskompetens samt stöd av egenvård, 8. Kliniskt vårdarbete, 9. Evidensbaserad verksamhet, utnyttjande av och beslutsfattande baserat på forskningsresultat, 10. Företagsamhet och utveckling, 11. Kvalitetssäkring, 12. Servicesystem inom social- och hälsovården 13. Patient- och klientsäkerhet.

Professionalitet och etik

1) Kan arbeta i enlighet med de värderingar, etiska principer och direktiv, som finns i vårdarbetet och kan evaluera hur de tillämpas i det dagliga arbetet.
• Filosofiska grunder för vårdarbetet
• Värderingar, principer och etiska direktiv i vårdarbetet
• Autonomi och självbestämmanderätt
• Människovärde och mänskliga rättigheter
• Identifiering och hantering av etiska problem

2) Kan arbeta i enlighet med den gällande lagstiftningen och informationsstyrningen.
• Aktuell lagstiftning som styr hälsovården
• Norm-, resurs- och informationsstyrning som rör hälsovården

3) Har identifierat sig yrkesmässigt som sjukskötare och förbundit sig vid principerna för ett serviceyrke.
• Sjukskötaryrket och dess särdrag
• Principerna för serviceyrken

4) Kan jobba som sakkunnig i vårdarbetet och ta ansvar för följderna av sitt arbete.
• Sakkunnigrollen i vårdarbetet
• Ansvar och ansvarstagande i vårdarbetet
• Kännedom om egen kompetens och gränserna till andra yrkesgruppers arbete

5) Kan utvärdera och utveckla sin egen kompetens.
• Att kunna utvärdera, utveckla och marknadsföra sin kompetens

6) Besitter färdigheterna att ingripa vid ett oprofessionellt arbetssätt.
• Yrkesetiska direktiv för professionella inom social- och hälsovården
• Kollegialitet i vårdarbetet

7) Känner till gränserna för sin arbetsork, kan söka stöd och utnyttja befintliga stödformer.
• Arbetshälsa och välbefinnande i arbete och hur dessa kan stödas

8) Förstår vilka möjligheter till karriärutveckling som finns för sjukskötare.
• Verksamhetsmodell för sakkunniga
• Planering av kompetens och karriärutveckling
• Möjligheter till karriärutveckling

9) Kan följa arbetarskyddsföreskrifterna.
• Ergonomi i vårdarbetet
• Förebyggande av hotfulla och farliga situationer, identifiering av risker och riskhantering
• Korrekt hantering av vassa instrument
• Strålsäkerhet

Klientcentrering

1) Respekterar klienten/patienten och bemöter hen som en expert på och aktör i hens eget liv.
• Ett mänskligt och respektfullt bemötande
• Klientens/patientens delaktighet och främjande av den
• Stöd till den som deltar i anhörigvård
• Stöd för klientens resurser

2) Kan bemöta sårbara klientgrupper i vårdarbetet.
• Sårbara klientgrupper
• Likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering

3) Kan bemöta klienter/patienter från olika kulturer individuellt.
• Individuellt vårdarbete
• Kulturbakgrunden vid bemötande av och i växelverkan med klienter

Kommunikation och interprofessionalitet

1) Kan kommunicera professionellt.
• Ändamålsenlig och situationsanpassad kommunikation
• Assertivitet i kommunikationen

2) Kan kommunicera genom professionell och vårdrelaterad växelverkan med klienter/patienter av olika ålder och med olika bakgrund, liksom med deras anhöriga.
• Kognitiv och emotionell kommunikationsförmåga
• Växelverkan som respekterar klienten
• Förtroendeingivande och empower-inriktad växelverkan
• Beröring som en del av växelverkan
• Kommunikation med klienter av olika ålder och bakgrund
• Växelverkan med klienten och hens anhöriga för att upprätthålla patientsäkerheten
• Klientorienterad växelverkan

3) Kan kommunicera självständigt och interaktivt på båda de inhemska språken och på ett främmande språk.
• Svenska, finska och ett främmande språk

4) Inser ansvaret för sin egen del och för övriga professionella inom social- och hälsovården, liksom betydelsen av en behärskad och flexibel arbetsfördelning vid genomförandet av en helhetsvård för klienten/patienten.
• Roller och ansvarsområden för professionella inom social- och hälsovården vid vård av klienter i olika skeden av vårdkedjan
• Att arbeta som sakkunnig inom vården

5) Kan arbeta i multiprofessionella arbetsgrupper och verksamhetsmiljöer och i nätverk i enlighet med god medarbetarkompetens.
• Emotionell intelligens i interaktion
• Teamarbete och multiprofessionellt samarbete

Hälsofrämjande

1) Kan tillämpa aktuella forskningsresultat och annan evidens inom hälsofrämjande i klient/patientarbetet.
• Principerna för hälsa och sjukdom
• Folkhälsa, hälsofrämjande och prevention, primärvård
• Norm-, resurs- och informationsstyrning inom hälsofrämjande
• Hälsofrämjandets etik

2) Identifierar hälsorelaterade riskfaktorer hos sina klienter/patienter och kan rikta tidigt stöd till dem som behöver det.
• Relationen mellan levnadsvanor och hälsa
• Förebyggande av olycksfallsrisk och riskbeteende i fråga om levnadsvanor, tidig identifiering och riktat stöd i ett
tidigt skede till dem som behöver det
• Bedömning av funktionsförmågan
• Välbefinnandeanalys vid användning av register- och statistikuppgifter om hälsa

3) Kan planera och genomföra intervention för att främja hälsa och funktionsförmåga för individer och grupper tillsammans med klienter/patienter och
i multiprofessionellt samarbete.
• Evidensbaserat främjande och rehabilitering av hälsan och funktionsförmågan
• Undervisning i hälsofrämjande
• Uppmuntran till sunda levnadsvanor och egenvård genom stöd till förebyggande beteendemönster och engagemang i vården
• Utveckling av hälsan inom samfundet
• Bekämpande av allmänt farliga smittosamma sjukdomar
• Vaccinationer
• Uppföljning och utvärdering av hälsofrämjande

4) Identifierar existerande och nya hot mot hälsan och kan göra dem till en del av hälsofrämjandet för klienterna/patienterna.
• Förutsägande av problem inom hälsa och välfärd
• AI som en möjlighet inom hälsofrämjande

Ledarskap och medarbetarkompetens

1) Kan prioritera sina arbetsuppgifter flexibelt i olika situationer.
• Prioritering och organisering av verksamheten
• Självledarskap och situationsledarskap

2) Kan motivera medlemmarna i sin arbetsgemenskap och kan ge och ta emot respons.
• Att ge och ta emot respons
• Att leda teamet under arbetspasset

3) Kan arbeta kostnadsmedvetet, med beaktande av miljön och i enlighet med principerna för hållbar utveckling.
• Hållbar utveckling
• Användning och återanvändning av material och hantering av materialavfall
• Kostnadsmedvetenhet och ekonomisk verksamhet

4) Kan handleda studie- och arbetskamrater.
• Introduktion
• Mentorskap
• Studerandevägledning

5) Kan utveckla och förändra sitt sätt att arbeta i enlighet med förändringar inom social- och hälsovårdsbranschen.
• Livslångt lärande
• Medarbetarkompetens

Informationsteknik och inspelning

1) Följer dataskydds- och säkerhetskraven inom social- och hälsovårdsbranschen och de bestämmelser som styr dem i fråga om att skapa, använda,
uppbevara och förstöra data.
• Dataskydd och datasäkerhet och lagstiftningen kring dem
• EU:s allmänna dataskyddsförordning och direktiv
• Dataskyddslagen
• Dataskydd och datasäkerhet i olika vårdmiljöer för klienter/patienter
• Processen för kontrollen över klientens hälso- och välmåendedata från datainsamling till delning och nyttjande

2) Registrerar klientens/patientens vårdprocess på ett ändamålsenligt sätt och kan evaluera data som förts in i patientdatabasen med hänsyn till
aktualitet, enhetlighet och kvalitet.
• Vårdprocessen och processen för vårdarbete
• Strukturerade journaldata
• Vikten av att producera data i realtid i klientkontakter
• Evaluering och nyttjande av producerade data
• Evaluering av datakvalitet och dataeffekt

3) Kan använda vårdprocessen i registreringen av vårdarbetet med klienten; bedöma klientens/patientens behov av vård genom att använda
vårdbehovsklassificeringen (SHTaL), planera och genomföra vården genom att använda funktionsklassificeringen inom vårdarbetet (SHToL) och
utvärdera vårdresultatet genom att använda klassificeringen av vårdresultat (SHTuL) samt producera ett sammandrag av vårdarbetet.
• Planering, genomförande och evaluering av klientorienterad vård
• Användning av olika klassificeringar av vård och produktion av fritext
• Klassificeringshelheten FinCC (SHTaL, SHToL, SHTuL)

4) Kan använda informationsteknologi, elektroniska databaser och rapporteringsverktyg inom hälsovården.
• Klient- och patientuppgiftssystem, journaler och styrsystem för verksamheten
• Interaktionskanaler vid distansvård av klienter och inom personalkommunikation
• Teknologisk utrustning för välfärd och hälsa inom klientvården
• Olika rapporteringsverktyg, användning och utnyttjande
• Datalagret för egna uppgifter

5) Följer netiketten, regler och procedurer för e-post och verkar på sociala medier som professionell inom vårdarbete.
• Sociala medier och nättjänster ur en professionells synvinkel
• Trygg användning av elektroniska datatjänster inom hälsovården
• Dataskyddslagstiftningen

Handlednings- och undervisningskompetens och stöd av egenvård

1) Kan evaluera klientens/patientens behov, resurser och sitt eget ansvar vid planering av handledning och egenvård.
• Evaluering av patientens resurser, stöd och pådrivning
• Patientorientering
• Identifiering av personer i behov av mycket service

2) Kan planera, genomföra och evaluera individuell handledning och grupphandledning tillsammans med klienten/patienten och andra sakkunniga.
• Förutsättningarna för att genomföra patienthandledning
• Kunskapsmässig, social och emotionell handledning
• Patientens bakgrundsfaktorer som reglerande faktorer för handledningen
• Digital handledning
• Utveckling av handledningskompetensen

3) Kan använda klient-/patientorienterade undervisnings- och handledningsmetoder.
• Patientorienterat och mångsidigt utnyttjande av handledningsmetoder; muntlig och skriftlig handledning, demonstration, handledning via
telefon och audiovisuella hjälpmedel, grupphandledning och individuell handledning
• Handledning av olika slags patienter

4) Kan evaluera resultaten av handledning tillsammans med klienten/patienten, hens anhöriga och personal inom hälsovården.
• Handledningens effekt, kvalitet och tillräcklighet

5) Kan planera, genomföra och evaluera den handledning som stöder klientens/patientens egenvård med pedagogiska och etiska motiv.
• Lagstiftning som stöder handledning
• Handledningsetik
• Evidensbaserat faktainnehåll i patienthandledning
• Evidensbaserade pedagogiska metoder i klienthandledning

6) Kan stöda klienten/patienten och hens anhöriga att förbinda sig till vården.
• Att förbinda sig till vården och delta i vården av patienten
• Att motivera patienten till egenvård och att förstärka hens känsla av kontroll
• Att handleda klientens anhöriga i att vårda hen och att söka vård
• Att använda interaktion som stöd för klientens egenvård

7) Känner till klientens/patientens vårdstig och känner grunderna för servicehandledning.
• Servicehandledning som process och verksamhetssätt inom vårdarbetet
• Planenlighet och målinriktning i handledningen

Kliniskt vårdarbete

1) Kan svara mot klientens/patientens behov genom att planera, genomföra och evaluera en lämplig och individuell vård i samarbete med klienten/patienten, hens anhöriga och andra professionella inom social- och hälsovården.
• Processen för vårdarbete (definition av behovet, diagnos för vårdarbetet, planering av vårdarbetet, genomförande av intervention och
evaluering av resultaten)
• Kompetens i att använda olika vårdmetoder för att stöda klienten/patienten psykosocialt.
• Metoder för vårdarbete
• Psykosociala metoder

3) Behärskar fakta och kunskap om de mest centrala åtgärderna som behövs inom vårdarbetet som en del av helhetsvården av klienten/patienten.
• De vanligaste åtgärderna inom kliniskt vårdarbete

4) Behärskar fakta och kunskap om de mest centrala diagnostiska undersökningarna som en del av helhetsvården av klienten/patienten.
• De vanligaste diagnostiska undersökningarna inom kliniskt vårdarbete

5) Behärskar principerna för bekämpning av infektioner och kan tillämpa sin kunskap för att i praktiken bekämpa infektioner.
• Mikrobiologi
• Aseptik
• Handhygien och de vanligaste försiktighetsåtgärderna
• Klassificering av försiktighetsåtgärder

6) Kan tillämpa kunskap i anatomi och fysiologi, patofysiologi, tillämpad farmakologi och medicinering vid planering, genomförande och evaluering av
medicinering vid vård av olika sjukdomar.
• Grunderna i farmakologi (farmakokinetik, farmakodynamik och toxikologi)
• De vanligaste läkemedelsgrupperna och deras användningsområden, deras verkningsmekanismer och administreringssätt
• Läkemedlens terapeutiska effekter, biverkningar och interaktioner och mekanismerna för läkemedelsinteraktioner
• Uppföljning av medicineringens effekter. Kontroll, evaluering och dokumentering av detta.
• Medicinering med olika administrationssätt

7) Kan tillämpa kunskap i anatomi och fysiologi, patofysiologi, tillämpad farmakologi och medicinering vid planering, genomförande och evaluering av
trygg medicinering för olika klient-/patientgrupper.
• Tillämpad farmakologi (medicinering för olika patientgrupper, patienter i olika ålder)
• Självmedicinering
• Blodtransfusion
• Medicineringsteknologi
• Läkemedelsräkning

8) Behärskar lagstiftningen och informationsstyrningen som berör medicinering.
• Den rättsliga grunden som styr medicinering
• Sjukskötarens roll, uppgifter och ansvar vid medicinering
• Medicineringsplan

9) Besitter kunskap om människokroppens organsystem, dess uppbyggnad, funktion och reglering och deras bakgrundsfaktorer.
• Människans anatomi och fysiologi

10) Förstår mekanismerna bakom sjukdomars uppkomst och de förändringar de leder till i organismen.
• Patologi och patofysiologi

11) Kan tillämpa närings- och vårdrekommendationer riktade till olika ålders- och målgrupper för att förebygga och vårda folksjukdomar.
• Nationella näringsrekommendationer riktade till olika åldersgrupper
• Tillämpning av innehållet i näringsrekommendationerna så att det lämpar sig för patientens/klientens vardagliga diet och måltider
• Genomförande av kostbehandling och förebyggande kostrådgivning

12) Kan integrera kostbehandling och kostrådgivning som en del av ett holistiskt vårdarbete tillsammans med ett multiprofessionellt expertnätverk.
• Betydelsen av kostbehandling och att den genomförs planenligt i vården av en klient/patient
• Identifiering av behov av kostbehandling
• De vanligaste specialdieterna
• Evaluering av klientens/patientens behov av energi och näringsämnen

13) Kan evaluera klientens/patientens näringsstatus och identifiera klienter/patienter med risk för undernäring.
• Viktuppföljningsinformation som en del av helhetsvården
• Test som mäter näringsstatus, hur resultaten av dem ska tolkas och tillämpas i vården
• Patientens näringsintag, uppföljning av mat- och vätskeintag och evaluering av individuella behov
• Individuell evaluering av energi- och proteinbehov och av näringstillskott och skyddsnäringsämnen

14) Behärskar grunderna i sårvård och kan tillämpa sin kunskap vid vård av kroniska sår
• Hudens uppbyggnad, funktion och blodcirkulation och läkningsprocessen för sår
• Olika typer av kroniska sår
• Sårens etiologi och förebyggande av sår
• Lokal sårvård, sårläkning och evaluering av läkningen

15) Kan identifiera, evaluera och vårda klientens/patientens smärta
• Smärtmekanismer
• Identifiering av smärta
• Evaluering av smärta och användning av olika smärtmätare
• Smärtlindringsmetoder (icke medicinska och medicinska)

16) Kan i sitt vårdarbete tillämpa sin kunskap om de mest centrala inremedicinska sjukdomarna.
• De vanligaste inremedicinska sjukdomarna (allmänmedicin och medicinska specialiteter)

17) Behärskar de mest centrala åtgärderna och metoderna för vård av patienter med inremedicinska sjukdomar.
• Åtgärder och metoder som används vid vård av patienter med inremedicinska sjukdomar

18) Kan i sitt vårdarbete tillämpa sin kunskap om de mest centrala cancersjukdomarna.
• De vanligaste cancersjukdomarna

19) Behärskar de mest centrala åtgärderna för vård av cancerpatienter.
• Åtgärder och metoder som används vid vård av cancerpatienter

20) Kan i sitt vårdarbete i de olika skedena av vårdprocessen för en perioperativ patient tillämpa sin kunskap om de vanligaste sjukdomarna som
kräver kirurgisk vård.
• De vanligaste sjukdomarna som sköts kirurgiskt (kirurgi och kirurgiska specialiteter)
• Pre-, intra- och postoperativt vårdarbete

21) Behärskar de mest centrala åtgärderna och vårdmetoderna för patienter i perioperativ vård.
• Åtgärder och metoder som används vid vård av patienter i perioperativ vård

22) Kan i sitt vårdarbete tillämpa sin kunskap om de mest centrala sjukdomarna hos barn och unga.
• Barnavård och barnsjukdomar
• Åtgärder och metoder som används vid vård av barn och unga

23) Behärskar principerna för familjevård och kan tillämpa principerna för den.
• Familjevård och principerna för den

24) Kan främja klientens och patientens sexuella hälsa
• Främjande av sexuell hälsa

25) Förstår hur en graviditet, förlossning och barnsängstid normalt förlöper och uppföljs.
• En normal graviditet, förlossning och barnsängstid

26) Kan i sitt vårdarbete tillämpa sina kunskaper om de mest centrala mentala störningarna och psykiatriska sjukdomarna.
• De vanligaste mentala störningarna och psykiatriska sjukdomarna

27) Behärskar de centrala vårdmetoderna som används vid vård av mentala störningar och psykiatriska sjukdomar.
• Åtgärder och metoder som används vid vård av mentala störningar och psykiatriska sjukdomar

28) Behärskar de centrala vårdmetoderna som används inom missbrukarvården och vid tidig intervention.
• Alkohol och surrogatalkohol, blandad användning, tobak, droger
• Metoder för missbrukarvård och tidig intervention
• Prevention av droganvändning och behandling av negativa verkningar, hälsorisker och problem
• Mini-intervention

29) Kan stöda människor i akut kris.
• Akut kris och krishantering

30) Kan i sitt vårdarbete tillämpa sin kunskap om förändringar relaterade till människans åldrande.
• Åldringsvård och geriatri
• Förändringar relaterade till åldrande

31) Behärskar de vårdmetoder som används för att evaluera äldre människors hälsa, funktionsförmåga och resurser liksom för att upprätthålla dessa.
• Evaluering av funktionsförmåga och resurser
• Riskfaktorer som förutsäger en avtagande funktionsförmåga
• Geroteknologi

32) Kan vid vården av minnessjuka tillämpa sin kunskap om minnessjukdomar, vård av minnessjuka och olika tillgängliga tjänster.
• Minnessjukdomar
• Vård av minnessjuka

33) Kan i vården av personer med funktionsnedsättning eller handikapp tillämpa sin kunskap om de mest centrala funktionsnedsättningarna och handikappen.
• De vanligaste funktionsnedsättningarna
• Invalidisering
• Metoder som används inom handikappvården
• Stöd för personer med funktionsnedsättning eller handikapp

34) Kan identifiera behovet av palliativ vård eller terminalvård hos patienter.
• Palliativ vård och terminalvård; centrala begrepp, värderingar och principer
• Identifiering av behov av palliativ vård eller terminalvård
• Bemötande av en obotligt sjuk patient
• Sjukskötaren i palliativt vårdarbete och i terminalvården

35) Kan göra upp en plan för vård i livets slutskede tillsammans med patienten och hens anhöriga, den vårdande läkaren och det övriga multiprofessionella teamet.
• Palliativ vård och terminalvård; juridiska utgångspunkter
• De centrala frågorna i en plan för vård i livets slutskede, vårdvilja

36) Kan ge symtomstyrd och mänsklig palliativ vård och terminalvård.
• Lidande och vård av de symtom det förorsakar
• Smärtlindring

37) Kan bemöta och vårda en döende patient och stöda hens anhöriga.
• Bemötande av en döende patient och hens anhöriga
• Kännedom och förutsägande av förändringar i kommunikationen förorsakade av sjukdom
• Existentiellt stöd
• Psykosocialt stöd
• Tecken på en annalkande död
• Stöd till och beaktande av anhöriga

38) Kan använda olika metoder för att stöda patientens och hens anhörigas psykosociala och övertygelsebaserade behov.
• Identifiering av behov av mentalt stöd
• Sakkunnighjälp och arrangerande av sådant

39) Kan evaluera vårdbehovet för en patient i behov av akut vård.
• ABCDE
• Evaluering av behov av akut vård

40) Kan systematiskt bedöma behovet av omedelbar vård och agera i situationer som kräver omedelbar vård liksom i nödsituationer.
• NEWS
• PEWS
• Agerande i situationer där akut vård krävs liksom i nödsituationer
• PPE+D
• Avancerad hjärt-lungräddning

41) Kan självständigt påbörja de omedelbara räddningsåtgärderna och utföra åtgärderna i kris- och katastrofsituationer.
• Agerande i olyckssituationer
• Kris- och katastrofsituationer
• Agerande vid en kemikalisk olycka, biologisk risk-, eller en strålnings- eller kärnolycka

Evidensbaserat handlande, nyttjande av forskningsresultat och beslutfattande

1) Förstår att sjukskötararbetet baserar sig på evidens och förbinder sig att genomföra det.
• Evidensbaserad verksamhet
• Sjukskötarens roll i den evidensbaserade verksamheten

2) Kan tryggt och pålitligt planera, förverkliga och evaluera evidensbaserat vårdarbete.
• Planering, förverkligande och evaluering av evidensbaserat vårdarbete
• Vårdvetenskaplig kunskap som grund för vårdarbetet

3) Är delaktig i utvecklandet av evidensbaserad praxis i sitt eget arbete
• Identifiering och kritisk evaluering av verksamhetspraxis
• Enhetlig praxis

4) Behärskar informationssökning i de vanligaste databaserna inom vårdvetenskap och kan läsa och kritiskt evaluera vetenskapliga publikationer.
• Användning av de vanligaste databaserna inom vårdvetenskap
• Läsning av vetenskapliga publikationer och kritisk evaluering av dem

5) Har förmågan att fatta kliniska beslut baserade på evidens
• Kritiskt tänkande
• Sammandrag av evidens, systematiska översikter, vårdrekommendationer
• Betydelsen av evidensgradering i kliniskt beslutsfattande
• Implementering av evidensbaserad verksamhet i klinisk praxis

6) Kan utnyttja vetenskapliga fakta i kliniskt beslutsfattande
• Vårdrekommendationer och enhetlig praxis i kliniskt vårdarbete

Företagande och utveckling

1) Förstår idén med internt entreprenörskap och förbinder sig till att följa det i sitt arbete.
• Internt entreprenörskap

2) Besitter grundförutsättningarna för att verka som en självständig företagare i branschen.
• Sjukskötaren som företagare

3) Behärskar principerna för kostnadsmedvetenhet inom sitt eget uppgiftsområde och arbetar ekonomiskt.
• Kostnadsmedvetenhet
• Ekonomiskt arbetssätt

4) Kan tillsammans med sin arbetsgemenskap genom reflektion identifiera utvecklingsområden och behov av förändring i sitt eget arbete.
• Reflektion som ett redskap för att identifiera utvecklingsbehov i sitt eget arbete
• Utveckling av eget arbete genom yrkesmässig utveckling

5) Kan som medlem i en grupp delta i utvecklings-, innovations- och forskningsprocesser.
• Projekthantering
• Innovationer och kvalitetsförbättring i vårdarbetet
• Forskningsmetoder

Kvalitetssäkring

1) Evaluerar kvaliteten på vården för att utveckla vården av klienter/patienter liksom sitt eget arbete.
• Lagar, förordningar och informationsstyrning som styr kvalitetsstyrningen
• Evaluering av kvaliteten på vårdarbetet
• Mätare för och uppföljning av kvalitet och effect

2) Deltar i kvalitetssäkringen för vårdarbetet som medlem i arbetsgemenskapen.
• Organisationens vårdfilosofi
• Servicekvalitet och kundnöjdhet
• Identifiering av utvecklings- och forskningsobjekt i vårdarbetet

3) Förstår vilken inverkan hens eget arbete har på organisationens kvalitet.
• Ansvar för sitt eget arbete

4) Förstår användningen av rapporter om patientsäkerhet som en del av organisationens kvalitetsövervakning.
• Farosituationer, rapportering om dem och utnyttjande av resultat
• Patientsäkerhetsrapporter som en del av kvaliteten

Servicesystemet inom social- och hälsovården

1) Förstår hur social- och hälsovården är organiserad, hur dess tjänster produceras och organiseras liksom hur styrningen och övervakningen fungerar i Finland.
• Lagstiftning och annan styrning inom tjänsteproduktionen
• Aktuella åtgärdsprogram inom social- och hälsovården
• Kvalitet och effekt vid organisering av och handledning till tjänster
• Uppskattning av behovet av tjänster och uppföljning av handledning till tjänster
• Tillgänglighet till klient- och patientuppgifter och systemen för verksamhetsstyrning som arbetsredskap för servicehandledning

2) Förstår de olika verksamhets- och serviceenheternas uppgifter som en del av vård- och servicekedjan.
• Olika producenter av hälso- och socialtjänster och deras samverkan
• Samarbetet mellan kommunens olika sektorer i fråga om serviceproduktion

3) Förstår sin egen roll för uppbyggandet av organisationens rykte, brand och image och för skapandet av klientens tjänsteupplevelse.
• Bedömning av klientens behov av service
• Ansvar för kontinuiteten i vården av patienter i enlighet med den egna arbetsbeskrivningen.
• Erbjudande av tjänster vid rätt tidpunkt och i närheten av klienten
• Information till klienter om olika tjänster och handledning i valsituationer
• Patientsäkerhet som en del av en lyckad servicekedja och en lyckad serviceupplevelse
• Identifiering av missförhållanden i vårdprocessen

4) Kan utnyttja elektroniska tjänster som en del av helhetsvården av klienten/patienten.
• Digitala och elektroniska tjänster.

5) Kan arbeta i verksamhetsmiljöer som förändras och ge servicehandledning.
• Hälsoteknologi
• Centraliserad klient- och servicehandledning
• Närståendevård och stöd till dem som vårdar anhöriga
• Sociala medier i vården

Patient- och klientsäkerhet

1) Behärskar den centrala kunskapsbasen för patient- och klientsäkerhet
• Lagstiftningen om patientsäkerhet
• Säkring av patientsäkerheten
• Inverkan på patientsäkerheten av systemen för vård av patienter och systemens komplexitet
• Delområden inom patientsäkerheten: utrustning, vård, vårdmetoder, mediciner och medicinering
• Patientsäkerhetskultur
• Strålsäkerhet

2) Kan främja patientsäkerheten och förebygga risksituationer i alla skeden av vårdprocessen för patienten.
• Effektivt team-arbete för att säkra patientsäkerheten
• Systematiskt arbete för att garantera patientsäkerheten
• Förebyggande av risksituationer i vården
• Att engagera och göra patienter och vårdpersonal delaktiga i främjandet av patientsäkerheten
• Mänskliga faktorer som en risk för patientsäkerheten
• Stresshanteringsförmåga
• Att lära sig av tidigare fel för att förebygga skada
• Öppen behandling av fel som inträffat

3) Kan kommunicera tydligt för att trygga patientsäkerheten.
• Strukturerad rapportering (ISBAR)

4) Kan agera omedelbart på det sätt som krävs i en risksituation.
• Agerande i en risksituation enligt det behov situationen medför
• Intervention i risksituationer som hotar patientsäkerheten

5) Kan identifiera potentiella risksituationer och göra en anmälan om risksituationen.
• Skyldighet att anmäla risksituationer
• Identifiering av risksituationer
• Att göra en anmälan om en risksituation

6) Förstår processen för hur behandlingen av anmälningar om risksituationer går till.
• Processen för behandling av anmälningar om risksituationer