Yhteiskuntamme ja koko maailma on tilanteessa, jossa fyysistä kanssakäymistä toisten ihmisten kanssa vältetään syystäkin Covid-19 viruksen leviämisen vuoksi. Suomessa oppilaat olivat kevään 2020 etäkoulussa ja sosiaalinen kanssakäyminen vertaisten kesken tapahtui usein pääasiassa sosiaalisen median kautta. Jo nyt on nähtävissä, että poikkeusolojen vaikutukset ovat lisänneet tuen tarvetta oppilaissa ja koulussa se on näkynyt haasteina sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta sosiaalisten taitojen harjoitteleminen jo varhain on ollut merkityksellistä, mutta nyt, poikkeusolojen myötä taitojen harjoittelu tuntuu muuttuneen yhä tärkeämmäksi.

Hyvinvointikoordinaattorin (YAMK) opinnäytetyöni aloitin jo ennen, kun Koronaviruksesta oli tietoakaan, mutta jo silloin huolena olivat lasten ja nuorten sosiaalisten taitojen harjoituksen puutteesta johtuvat ongelmat. Koulukuraattorin työtä tehdessäni tiesin, että peruskouluissa yhteisöllisen oppilashuollon panosta tulisi lisätä lasten ja nuorten sosiaalisten taitojen vahvistamiseen. Oppilas- ja opiskeluhuoltolakikin velvoittaa toimia, joilla edistetään opiskelijan oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta.

Suomessa peruskouluissa on paljon erilaisia ohjelmia ja menetelmiä, joilla vahvistetaan oppilaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja, ja jotka ovat suunniteltu kouluissa toteutettaviksi. Opinnäytetyöni on tutkimuksellinen kehittämistyö, jossa syklisesti sovellan ART-aggression replacement training -menetelmän Pohjoismaista versioita AART-adapted aggression replacement training -menetelmää alakoulun 5.-luokkalaisille. AART- menetelmä on sosiaalisen kyvykkyyden harjoitusmenetelmä, joka rakentuu kolmen pääkomponentin mukaan: sosiaalisten taitojen harjoittelu, vihanhallinnan harjoittelu sekä moraalisen päättelyn harjoittelu. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää AART-menetelmä toimivaksi kokonaisuudeksi osaksi Suomalaisen alakoulun yhteisöllistä oppilashuoltoa. Toimivalla kokonaisuudella tarkoitan sitä, että menetelmää voidaan käyttää koko luokkayhteisölle riippumatta siitä, mitkä ovat oppilaan sosiaaliset taidot ennen ryhmän aloittamista ja että menetelmä saatiin luontevasti integroitua koulupäivien sisälle.

Opinnäytetyö tuotti tietoa siitä, onko AART – menetelmä sovellettavissa edellä mainittuun kontekstiin, perusteluineen sekä pohdintaa siitä, mitä jatkossa on hyvä ottaa huomioon menetelmää soveltaessa. Tutkimuksesta saatu tieto voi auttaa oppilashuollon henkilöstöä, kuten koulukuraattoreita, -psykologeja ja -terveydenhoitajia AART-ryhmien suunnittelussa, mutta työ antaa myös yleistettävää tietoa siitä, kuinka ryhmämuotoinen interventio sosiaalisten taitojen harjoitteluun voidaan kouluissa toteuttaa. Opinnäytetyön tekijälle opinnäytetyö tuotti valmiin ryhmäkertojen pohjan, lisähuomioineen.

Opinnäytetyön prosessini alkuvaiheessa pääsin opintomatkallani Tanskaan, Kööpenhaminaan, tutustumaan Tanskan tapaan toteuttaa ARTia kouluissa, valtion rahoittamana. Tanskassa, ART-menetelmä on otettu osaksi koulujen opetussuunnitelmaa ja koulun ulkopuoliset ohjaajat Tanskan ART -Academystä kouluttavat opettajia. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä parhaimmillaan: palvelut tulevat sinne, missä kaikkia alueen lapset päivänsä viettävät eli kouluun. Suomessa lähtökohdat ovat kuitenkin erilaiset, koska ART-Aggression Replacement Training tavaramerkin haltija on Suomen ART ry ja sillä on yksinoikeus järjestää ART-koulutusta Suomessa. Opintomatka loi haaveen siitä, että vielä joskus Suomessakin resursseja kohdennetaan koulussa tehtävään varhaiseen työhön, josta kaikki oppilaat hyötyvät yhteisöllisesti, olipa siinä hetkessä tuen tarvetta tai ei.

Opinnäytetyö osoitti, että menetelmä on sovellettavissa kokonaisille luokkayhteisöille peruskouluissa. Haasteeksi kuitenkin saattavat muodostua juuri aika- ja henkilöresurssit ja siten menetelmän toteuttaminen voi jäädä suppeaksi. Niin tässä menetelmässä, mutta myös muussa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tehtävässä työssä, pätee sama ajatus siitä, että yhdessä olemme vahvempia. Suomessa kunnilla on vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelmallisen työn tekemisestä ja myös koulussa tehtävä yhteisöllinen oppilashuoltotyö olisi hyvä sitoa siihen mukaan. Kuten opinnäytetyössäni totean:

Menetelmän juurruttaminen ja jatkokehittäminen vaativat sitoutuneita toimijoita taustalle. Vaikka työskentely oppilaiden kanssa tapahtuu koulussa, on kyseessä sivistys-, sosiaali-, ja nuoriso- ja vapaa-aikatoimen yhteiset lapset ja nuoret. Yhdyspintatyö yhteisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi takaisi pysyvyyttä ja menetelmän jatkokehittämistä. Yhdyspintatyöskentelyssä ei tule unohtaa yhdistyksiä, joiden projekti- ja hankeosaamista tulisi enemmän hyödyntää koulumaailmassa uusien menetelmien, kuten AARTin, juurruttamiseen.

Tulevat vuoden tuovat eteen tavallista enemmän korjaavaa työtä lasten ja nuorten sekä perheiden kanssa. Ennalta ehkäisevää, hyvinvointi ja terveyttä edistävää työtä ei kuitenkaan tule unohtaa. ART-menetelmän ja muiden sosiaalista kyvykkyyttä vahvistavien menetelmien käyttöön ottamista ja niiden kehittämistä tarvetta palveleviksi tulisi jatkaa systemaattisesti. Yhteisöllinen oppilashuolto on hyvä väylä yhdessä tukea oikeilla menetelmillä tulevaisuuden aikuisiamme kasvamaan fyysisesti ja psyykkisesti hyvinvoiviksi sukupolviemme jatkajiksi.

Opinnäytteeni Theseuksessa nimellä: Aggression Replacement trainig menetelmän soveltaminen oppilashuoltotyössä.

Kirjoittaja:

Karoliina Ohvanainen, hyvinvointikoordinaattori YAMK-opiskelija, Savonia Ammattikorkeakoulu

Lähteet:

GUNDERSEN, K. Knut, OLSEN, M. Tutte, FINNE, Johannes, STRØMGREN, BØrge ja DALEFLOD, Bengt 2015. AATR-Adapted aggression replacement training. Sosiaalisen kyvykkyyden harjoitusmenetelmä. 2. suomenkielinen painos. Helsinki: Oy Nord Print Ab.

HAKULINEN, Tuovi, HIETANEN-PELTOLA, Marke, HASTRUP, Arja, VAARA, Sarianna, JANHUKAINEN, Johanna ja VARONEN, Päivi 2020. ”Pahin syksy ikinä”. Lasten, nuorten ja perheiden peruspalvelut koronasyksynä 2020 [Verkkojulkaisu]. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. [Viitattu: 2021-03-16.] Saatavissa: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140643/URN_ISBN_978-952-343-579-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y

OPETUSHALLITUS 2014. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva muu toiminta [Verkkosivu]. [Viitattu 2019-07-01.] Saatavissa: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/429581

OPPILAS- JA OPISKELUHUOLTOLAKI L. 30.12.2013/1287. Finlex. Lainsäädäntö. [Viitattu 2021-03-16.] Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20131287

SUOMEN ART RY 2021. [Verkkosivu]. [Viitattu: 2021-03-16.] Saatavissa: Suomen ART ry – Aggression Replacement Training

Peruskoulujen yhteisöllinen oppilashuolto hyvinvointia ja terveyttä edistämässä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *