Teksti liittyy hyvinvointikoordinaattorikoulutuksessa (YAMK) tehtyyn opinnäytetyöhön. Opinnäytetyöni tarkoituksena on kuvata sairaanhoitajien työyhteisötaitoja ja niiden yhteyttä työhyvinvointiin. Tavoitteena oli lisätä tietoa sairaanhoitajien työyhteisötaidoista ja niiden yhteydestä työhyvinvointiin. Tutkimuskysymykset olivat, millaisia työyhteisötaitoja tarvitaan sairaanhoitajan työssä ja miten työyhteisötaidot ovat yhteydessä työhyvinvointiin? Opinnäytetyöni on kirjallisuuskatsaus. Valitsin menetelmäksi kuvailevan kirjallisuuskatsauksen, koska tällä menetelmällä sain kuvailevan laadullisen vastauksen, asettamiini tutkimuskysymyksiin. Tutkimuskysymyksen avulla rajasin aineiston niin, että se vastaa tavoitetta ja tarkoitusta (Kangasniemi ym. 2013, 291.)

Työyhteisötaidot ilmenevät työntekijän sopuisana ja tehokkaana käyttäytymisenä organisaatiossa. Työyhteisötaitoja ovat esimerkiksi aloitteellisuus, vastuunkanto ja itseohjautuvuus. Näihin taitoihin kuuluu myös kyky antaa ja vastaanottaa palautetta sekä toimivasta vuorovaikutuksesta ja työilmapiiristä huolehtiminen. (Nurmi 2018, 5–6.) Työyhteisötaitoja omaavat sairaanhoitajat huolehtivat työsuorituksensa aktiivisesta parantamisesta, suunnittelusta ja hallinnasta. Työpaikan toiminnan kehittäminen, viihtyvyys ja yhteistyö ovat myös osa työyhteisötaitoja. (Koivunen & Saari 2016, 16.) Taghinezhadin, Safavin, Raiesifarin & Yahyavin (2015, 2330) mukaan työyhteisötaidot lisäävät työntekijöiden osallistumista ja on yleensä hyvän ilmapiirin edellytys.

Sairaanhoitajien psykologinen pääoma lisää työyhteisötaitoja (Chamisa, Mjoli & Tatenda 2020, 3). Sosiaalinen sopeutuminen ja koulutustaso ovat myös yhteydessä työyhteisötaitoihin (Mokhtari, Razaee & Baljani 2021, 31–32). Enemmän työkokemusta omaavat sairaanhoitajat osoittavat enemmän työyhteisötaitoja työssään (Kegans, McCamey & Hammond 2012, 78). Yhteys työyhteisötaitoihin todettiin myös siviilisäädyllä, pätevyydellä ja sukupuolella (Dargahi, Alirezaie & Shaham 2023, 85–86).

Työyhteisötaitojen parantaminen

Työyhteisötaitoja voidaan parantaa autenttisen johtamisen avulla (Coxen, van der Vaart & Stander 2016, 1). Autenttinen johtajuus lisää henkilökunnan luottamusta organisaatiota kohtaan (Dargahi, Alirezaie & Shadam 2012, 88). Esihenkilöiden olisi tärkeää huomioida työntekijöiden huolenaiheet ja reagoida niihin riittävän nopeasti. Myös organisaation kulttuurin tuntemus ennen sen korjaamista olisi tärkeää. (Alammar, Baddar & Salem 2020, 20.) Työntekijöiden kokema organisaation kulttuurinen sopivuus vaikuttaa heidän työyhteisötaitoihinsa (Alammar, Baddar & Salem 2020, 14). Gupta (2019, 38–39) kuvaa organisaation tuen tärkeäksi. Puolueeton aito johtaja, joka jakaa tietoa avoimesti ja kuuntelee työntekijöitä, lisää työpaikan luottamusta (Coxen, van der Vaart & Stander 2016, 9).

Johtamisen ja organisaation tuen lisäksi työyhteisötaitoihin vaikuttivat myös työtyytyväisyys (Bakeer & Nassar ym. 2021, 20). Arvostusta ja esihenkilön tukea saanut työntekijä osoittaa varmemmin työyhteisötaitoja työssään (Chamisa, Mjoli & Tatenda 2020, 3). Työyhteisötaidot ilmenevät työntekijöiden käytöksessä myös eettisen ilmapiirin vallitessa (Altuntas ym. 2121, 21). Eettisen ilmapiirin lisäksi eettisellä johtajuudella nähtiin positiivisia vaikutuksia (Aloustani ym. 2020, 5). Positiivinen muutosjohtajuus edistää Soon (2017) mukaan työyhteisötaitojen mukaista käyttäytymistä myös muutoksen keskellä. Esihenkilöiden vaihdoksella ja sosiaalisen pääoman kasvulla koettiin olevan merkitystä. (Soo 2017, 563–564.)

Työyhteisötaitojen hyödyt

Sairaanhoitajien työyhteisötaitojen kasvaminen ilmenee Soon (2017) mukaan eniten omantunnon alueella. Tästä seuraa hoitajien sosiaalisen pääoman kasvu. (Soo 2017, 563–564.) Työyhteisötaitoja omaavat sairaanhoitajat keskittyvät työssään tavoitteisiin ja sitoutuvat paremmin työrooliinsa (Chamisa, Mjoli & Tatenda 2020, 3). Työyhteisötaitoja omaavat sairaanhoitajat ovat myös sitoutuneempia ammattietiikkaan (Moktari, Rezaee & Baljani 2021, 31–32). Lisäksi työyhteisötaidot näkyvät myös korkeampina kansalaishyveinä (Kegans, McCamey & Hammond 2012, 78). Työyhteisötaidoilla nähdään myös selvä yhteys henkilöstön suorituskykyyn (Yuswanto & Ernawati 2020, 2331). Suorituskyvyn parantuminen työyhteisössä parantaa entisestään työyhteisötaitoja (Gupta 2019, 38–39; Alammar, Baddar & Salem 2020, 20; Narzary & Palo 2020, 88; Aloustani 2020, 5; Bakeer & Nassar ym. 2021, 20; Altuntas ym. 2021, 21; Soo 2017, 563–564; Chamisa, Mjoli & Tatenda 2020, 3; Yuswanto & Ernawati 2020, 2331).

Työyhteisötaitojen vaikutuksesta henkilökunta välittää organisaatiosta ja toimii vapaaehtoisesti positiivisella asenteella ja käyttäytymisellä niin, että organisaatio saavuttaa tavoitteensa (Gupta 2019, 38–39). Työyhteisötaitojen vaikutuksesta organisaatiot ovat tuottavampia ja kukoistavat (Yuswanto & Ernawati, 2020, 2331). Työyhteisötaitoja omaavat työntekijät haluavat ylittää odotetun roolikäyttäytymisen vähimmäistason. Yhtenäisyyden tunteen kasvaessa työmotivaatio paranee ja työntekijöiden toiminta helpottuu. (Soo 2017, 563–564.) Työyhteisötaitojen ansiosta ihmiset kokevat enemmän vahvuuksia ja menestystä sekä toimivat johdonmukaisemmin omissa tavoitteissaan ja kehityksessään (Chamisa, Mjoli & Tatenda 2020, 3). Työyhteisötaidot lisäävät sairaanhoitajien työtyytyväisyyttä. Samalla lisääntyy luottamus organisaatioon, esimiehiin ja työkavereihin. (Dargahi, Alirezaie & Shaham 2012, 88.)

Kirjoittaja: Virpi Tolvanen, hyvinvointikoordinaattoriopiskelija YAMK, Savonia-ammattikorkeakoulu

LÄHTEET

Alammar, Kamila, Baddar, Fatma & Salem, Olfat 2020. Organizational culture and citizenship behavior in Saudi Arabia: The hospital nurses`perspectives. Akateeminen aikakausilehti 10(2), 14-25. 10.26634/jnur.10.2.16933. Viitattu 21.7.2023

Aloustani, Soudabeh, Atashzadeh-Shoorideh, Foroozan, Zagheri-Tafreshi, Mansoureh, Nasiri, Maliheh, Barkhordari-Sharifabad, Maasoumeh & Skerrett, Victoria 2020. Association between ethical leadership, ethical climate and organizational citizenship behavior from nurses’ perspective: a descriptive correlational study. Akateeminen aikakausilehti 19(1), 1-8. 10.1186/s12912-020-00416-y. Viitattu 21.7.2023

Altuntas, S, Seren Intepeler, S, Sökmen, S, Kantek, F, Özturk, H, & Baykal, H 2021. The effect of ethical work climate on the organizational citizenship behavior of academic nurses. Akateeminen aikakausilehti 68(1), 15-23. 10.1111/inr.12622. Viitattu 21.7.2023

Bakeer, Huda Mohammed, Nassar, Rehab AbdAllah & Sweelam, Rasha Kamal, Mohammed 2021. Investigating organisational justice and job satisfaction as perceived by nurses, and its relationship to organizational citizenship behaviour. Nursing Management 28(5), 19-25. 10.7748/nm.2021.e1973. Viitattu 27.11.2023

Chamisa, Shingirayi F, Mjoli, Temba Q, Mhlanga & Tatenda S. 2020. Psychological capital and organisational citizenship behaviour in selected public hospitals in the Eastern Cape Province of South Africa. SA Journal of Human Resource Management; Tygervalley Vol. 18, (2020). Psychological capital and organisational citizenship behaviour in selected public hospitals in the Eastern Cape Province of South Africa – Business – ProQuest. Viitattu 23.12.2023 

Coxen, Lynelle, van der Vaart, Leoni, Stander, Marius W 2016. Authentic leadership and organisational citizenship behaviour in the public health care sector: The role of workplace trust. Preview author details. SA Journal of Industrial Psychology; Auckland Park Vol. 42, Iss. 1, (2016): 1-13. Authentic leadership and organisational citizenship behaviour in the public health care sector: The role of workplace trust – Business – ProQuest. Viitattu 23.12.2023 

Fakhredin, Taghinezhad, Mahboobe, Safavi, Afsaneh, Raiesifar & Sayed Hossein, Yahyavi 2015. Antecedents of organizational citizenship behavior among Iranian nurses: a multicenter study. Verkko julkaisu 8.10.2015. https://dx.doi.org/10.1186%2Fs13104-015-1505-1. Viitattu 29.4.2022 

Gupta, Vibhuti 2019.  Impact of Perceived Organisational Support on Organisational Citizenship Behaviour on Health Care and Cure Professionals. Management Dynamics; Luck-now Vol. 19, Iss. 1, (2019): 35-44. Viitattu 10.3.2023

Johan Agus Yuswanto & Naya Ernawati 2020. The Patient Safety Model within Decubitus Ulcer Patients in Hospital: Based on the Organizational Citizenship Behavior and Knowledge Management. Akateeminen aikakausilehti 20(1), 2327-2332. 10.37506/v20/i1/2020/mlu/194655. Viitattu 21.7.2023

Kangasniemi, Mari, Utriainen, Kati, Ahonen, Sanna-Mari, Pietilä, Anna-Maija, Jääskeläinen, Petri & Liikanen, Eeva 2013. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus: eteneminen tutkimuskysymyksestä jäsennettyyn tietoon. Hoitotiede, 25(4), 291-301. http://elektra.helsinki.fi/se/h/0786-5686/25/4/kuvailev.pdf. Viitattu 1.5.2022

Kegans, LoydMcCamey, Randy B. & Hammond, Honor 2012. Organizational Citizenship Behavior and Work Experience. Akateeminen aikakausilehti 90(3), 74-81.  
10.1080/00185868.2012.721699. Viitattu 21.7.2023

Koivunen, Tuija & Saari, Tiina 2016. Työntekijä itsensä johtajana työelämäoppaissa. https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/88471/47648. Viitattu 18.2.2022

Mokhtari, Khadijeh, Rezaee, Monireh & Baljani, Esfandyar 2021. The Association Between Social Adjustment and Work-Family Conflict and Organizational Citizenship Behavior in Clinical Staff of the Khatam-al-Anbia Hospital in Salmas in 2019. Akateeminen aikakausilehti 11(1), 28-34. 10.52547/pcnm.11.1.28. Viitattu 21.7.2023

Narzary, Genuine & Palo, Sasmita 2020. Structural empowerment and organisational citizenship behaviour: The mediating–moderating effect of job satisfaction. Personnel Review Preview publication details; Farnborough Vol. 49, Iss. 7,  (2020): 1435-1449.Viitattu 30.10.2023 

Nurmi, Hanna 2018. Alaistaitojen merkitys henkilöstön kehittämiselle. Pro gradu -tutkielma. Tampereen Yliopisto. Hallintotiede. https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/103569/1527684671.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Viitattu 18.2.2022

Soo, Young Jun 2017. Mediating Effect of Social Capital between Transformational Leadership Behavior and Organizational Citizenship Behavior in Hospital Nurses. Mediating Effect of Social Capital between Transformational Leadership Behavior and Organizational Citizenship Behavior in Hospital Nurses. Akateeminen aikakausilehti 23(5), 558-566. 10.11111/jkana.2017.23.5.558. Viitattu 21.7.2023

Työyhteisötaidoilla lisätään sairaanhoitajien työhyvinvointia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *