Teknologia ja sen käyttö ikääntyneen hoitotyössä on lisääntymässä merkittävästi. Ennakkoluuloihin törmää yllättävän usein teknologiasta puhuttaessa niin asiakkaiden kuin hoivatyöntekijöiden keskuudessa ikään katsomatta.  Toinen yleinen kommentti työntekijöiden sanomana on: ”Nämäkö ne meidän työt sitten tekee?” Toisaalta teknologia ja robotiikka herättävät suurta kiinnostusta ja iloa. Yhden asiakkaan sanomana kuului: ”Olisi ihana, jos se sanoisi ’I Love You’

Savonian Weltech- ja Hyvinrobo-hankkeet kehittävät alueen teknologia- ja robotiikkatietoisuutta ja osaamista sekä selvittävät niiden käyttömahdollisuuksia alueella. Molempien hankkeiden tavoitteena on kouluttaa opiskelijoita, opettajia sekä hoivatyöntekijöitä omalla alueella. Tarkoituksena on myös hankkia uutta teknologiaa ja tehdä nopeita kokeiluita kokeiluja työelämässä uuden teknologian avulla sekä selvittää teknologian hyödynnettävyyttä asiakas- ja potilastyössä.

Weltech-hankkeessa tehtiin teknologiakartoitus, jossa selvitettiin kirjallisuuskatsauksen, haastattelujen ja kyselyn avulla, miten teknologia nähdään ja miten sitä käytetään hoivatyössä tällä hetkellä. Kartoituksen yhteenvetona voitaneen todeta, että teknologiaa käytetään hoivayksiköissä jo jonkin verran ja niiden käyttöasteessa on suuriakin vaihteluita. Olennaista teknologian käytössä on perusteltu  hyötynäkökulma asiakkaalle, esimerkiksi yksinäisyyden torjuminen.

Keskeistä onnistuneissa kokeiluissa on ollut se, että teknologian käyttöönotolla pystyttiin vastaamaan johonkin todelliseen tarpeeseen, jolloin teknologia myös jäi käyttöön kokeilun jälkeen. Hoitotyöntekijöiden koulutus ikääntyneiden teknologian käytön tukemiseen tulee olla riittävää ja hyvin käytännönläheistä. Teknologian käytön tuki ja ohjeistus tulisi olla saatavilla työssä päivittäin, esimerkiksi pikaoppaiden muodossa. Lisäksi teknologian käytön tulee olla selkeästi perusteltua, ja perehtymiseen tulee varata riittävästi aikaa. Myös lähiomaisten ohjaamiseen tulisi kiinnittää huomiota. Teknologian käyttöönoton ei tulisi viedä aikaa perinteiseltä vuorovaikutteiselta hoitotyöltä, vaan teknologian käytöstä tulisi sopia yhteisesti ikääntyneen, omaisen ja hoitotyöntekijän kanssa.

Oikein suunniteltuna ja “annosteltuna” teknologiset sovellukset tuottavat lisäarvoa ikääntyneelle, hänen omaiselleen sekä hoitotyöntekijälle. Olennaista on ikääntyneen oman asiantuntijuuden ja aktiivisen osallisuuden huomioinen ja tukeminen näiden sovellusten käyttöä suunniteltaessa. Teknologian suunnittelu tulisi perustua ikääntyneen yksilöllisiin tarpeisiin, toimintakykyyn ja terveydentilaan. Myös ikääntyneelle tulee taata riittävä ja selkokielinen perehdytys.

Teknologian käytön edellytykset ikääntyneen hoivatyössä Hyvinrobo-hankkeen mukaan

Hyvinrobo-hankkeessa on selvitetty Vetrean ja Savaksen johdon, työntekijöiden ja asiakkaiden näkemyksiä robotiikasta. Yhteistyökumppaneiden luona käytiin robottien kanssa ja toiminnan ohella pohdittiin robotiikan mahdollisuuksia yksiköissä. Asukkaat kokivat NAO- ja Alfa-robotit hyvin myönteisinä kavereina. Heitä toivottiin mukaan rokkaamaan, uimaan ja moneen muuhun arjen tapahtumaan. Henkilökunnan näkökulmasta robotiikkaa voisi hyödyntää motivointi- ja virkistyskäyttöön. Hoitohenkilöstön mielestä asiakkaiden toiminnanohjailussa teknologialle oli selkeä tarve, esimerkiksi aamupalalla robotti voisi ohjata toimintaa. Henkilökunta näki myös teknologisten sovellusten arvon oman työn kuormittumisen keventäjänä. Robotin tehdessä arjen askareita heidän aikaansa vapautuisi asukkaiden kanssa muuhun käyttöön.

Hankkeen robotit käytännön työssä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opettajana hankkeisiin mukaan pääseminen on mahdollistanut hypyn lähes tuntemattomaan mutta todella mielenkiintoiseen maailmaan. Teknologian harjalla ratsastaminen opettajan työn ohella ei ole helppoa. Kehityksen vauhti on päätä huimaava – kuinka opettajana pysyn kehityksessä mukana – ja tarvitseeko edes pysyä? Teknologialla on työllemme selkeä lisäarvo. Tarvitaan kuitenkin rohkeutta ottaa käyttöön uusia sovelluksia ja opetella uutta. Silloin voi päätyä yrityksen ja erehdyksen kautta oppimiseen.

Minna Kaija-Kortelainen, sosiaalialan lehtori, Savonia

Anu Kinnunen, fysioterapian lehtori, Savonia

Tarja Väisänen, opettaja, Savon ammattiopisto

Teknologia ja robotiikka – uhka vai mahdollisuus?

Hakutulokset “Teknologia ja robotiikka – uhka vai mahdollisuus?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *