Röntgenhoitajaopiskelija Wilma Rinkinen teki opinnäytetyön ultraäänikuvantamisesta. Opinnäytetyö oli kehittämistyö, jonka tuotoksena syntyi käyttöohje Savonia-ammattikorkeakoulun ultraäänilaitteelle. Käyttöohje on jatkossa osa röntgenhoitajan tutkinto-ohjelman opetusmateriaalia ultraäänikuvantamisen kurssilla. Kehittämistyöprosessi alkoi keväällä 2018.

 

KUVA 1. Kuvia ultraäänitutkimusten taitopajasta (Wilma Rinkinen 2019).

Ultraäänitutkimuksella tarkoitetaan lääketieteellistä tutkimusta, jossa hyödynnetään ultraääniaaltoja. Ultraäänikuvantaminen tunnetaan myös nimellä kaikukuvaus. Ultraääneksi sanotaan ääniaaltoja, jotka värähtelevät yli 20 kHz taajuudella. Ultraääniaaltojen avulla potilaita voidaan tutkia turvallisesti ja kustannustehokkaasti. Suomessa tehdään vuosittain noin 650 000 ultraäänitutkimusta, joista yleisimpiä ovat vatsan alueen ultraäänitutkimukset. Ultraäänikuvantamisen parissa työskentely on osa röntgenhoitajan osaamisalueita, koska ultraäänikuvauksia tehdään paljon radiologian osastoilla.

Savonia-ammattikorkeakoulun röntgenhoitajaopiskelijat saavat opiskelun aikana valmiudet toimia ultraäänihoitajana. Röntgenhoitajan tutkinto-ohjelman opintoihin sisältyy ultraäänitutkimusten teoriaopintoja ja ammatillinen perusharjoittelu. Teoriaopintoihin kuuluu ultraäänitutkimusten taitopajat, joissa röntgenhoitajaopiskelijat harjoittelevat käyttämään ultraäänilaitetta. Taitopajoissa käytetään esimerkkitapauksena ylävatsan ultraäänitutkimusta.

 

Ideasta toteuttamiseen

Opinnäytetyön aiheeksi valikoitui käyttöohjeen tekeminen Savonian ultraäänilaitteelle, koska aihe oli mielenkiintoinen ja käytännönläheinen. Käyttöohje haluttiin toteuttaa digitaalisena, jotta se soveltuisi nykyaikaiseen opetukseen paremmin. Vaihtoehtoina käyttöohjeen toteuttamispohjiksi olivat Weebly-kotisivukone ja WordPress-julkaisujärjestelmä. Käyttöohje päädyttiin toteuttamaan WordPress-julkaisujärjestelmän avulla blogimuotoon, jotta käyttöohje olisi helposti käytettävissä ja päivitettävissä. Lisäksi WordPress-julkaisujärjestelmä oli ennestään tuttu työympäristö ja yleisesti opetuskäytössä Savonia-ammattikorkeakoulussa. Blogisivuston käyttö- ja muokkausoikeudet siirtyvät Savonia-ammattikorkeakoululle työn valmistuttua lopullisesti. Kehittämistyöprosessin aikana tehtiin myös raportti, jonka sisältö käsittelee ultraäänikuvantamisen teoriaa, työprosessin etenemistä ja omaa pohdintaa. Käyttöohjeen tekemisessä on hyödynnetty raporttiin kerättyä teoriatietoa tiivistetysti.

Käyttöohjeen tekeminen alkoi keväällä 2019 tutustumalla Savonia-ammattikorkeakoulun ultraäänilaitteeseen ja sen käyttämiseen. Tutustumiskäynti auttoi luonnostelemaan käyttöohjeen sisältöä. Tutustumiskäynnin jälkeen alkoi blogisivuston rakentaminen, joka pyrittiin toteuttamaan mahdollisimman loogisesti. Blogiin on tehty erilliset välilehdet ultraäänikuvantamisen teorialle, ylävatsan ultraäänitutkimuksen teorialle ja ultraäänilaitteen käyttöohjeelle. Viimeisellä välilehdellä on pieni testi röntgenhoitajaopiskelijoille ultraäänikuvantamiseen liittyen. Ultraäänilaitteen käyttöohje toteutettiin yksinkertaisena ja vaiheiden etenemistä on havainnollistettu kuvilla. Käyttöohjeessa neuvotaan opiskelijoille ultraäänilaitteen käynnistäminen, kuvaustilan avaaminen ja laitteen sammuttaminen. Opiskelijat saavat jatkossa käyttöohjeeseen luettavaksi, kun ultraäänitutkimusten taitopajojen pitäjä jakaa blogisivuston linkin ja salasanan opiskelijoille. Blogisivustoa pystyy käyttämään mobiili- ja tietokonetilassa eli tarkastelu onnistuu puhelimella, tabletilla tai tietokoneella. Digitaalisuus mahdollistaa blogisivuston hyödyntämisen myös ultraäänitutkimusten harjoitteluissa.

Blogisivustosta ei ole kerätty palautetta, joten palautteen kerääminen olisi ensisijainen kehittämiskohde. Palauteen perusteella voitaisiin parantaa käyttöohjeen sisällöllistä laatua ja käytettävyyttä. Palautteen keräämisen jälkeen sivustoa voi jatkossa lähteä kehittämään kattavammaksi ultraäänitutkimusteorian ja käyttöohjeiden osalta. Blogisivustolle voi lisäksi kerätä tietoa esimerkiksi erilaisista taudeista, joiden diagnosointiin ja seuraamiseen käytetään ultraäänitutkimuksia.

 

Oivalluksia

Kehittämistyön tekeminen vaati vastuullisuutta, oma-aloitteisuutta ja luovuutta. Kehittämistyöprosessi oli haastava, mutta opettavainen matka. Työprosessi kehitti radiografia- ja sädehoitoalan ammattilaisena monella tapaa. Ilmeisin kehitys tapahtui kirjoittamisessa. Kehittämistyöprosessin aikana kehittyi sekä asiatekstin kirjoittamisen taidot sekä kriittisempi tiedonkäsittelytaito. Kirjoittamisen ohella tietotekniset taidot parantuivat, koska kehittämistyö toteutui kokonaisuudessaan tietokonetyöskentelynä. Kirjoittamisen ja tietoteknisten taitojen ohella merkittävä kehitys tapahtui myös menetelmäosaamisen parissa. Teoriatiedon etsiminen opetti monia uusia ja tärkeitä yksityiskohtia ultraäänikuvantamisesta, joita pystyy hyödyntämään röntgenhoitajan työssä nyt ja tulevaisuudessa.

Näiden oivalluksien saattelemana toivon, että Savonia-ammattikorkeakoulun röntgenhoitajaopiskelijat pääsevät hyödyntämään tekemääni käyttöohjetta ja kehittämään sitä eteenpäin.

 

Wilma Rinkinen
Röntgenhoitajan tutkinto-ohjelma
Savonia-ammattikorkeakoulu

Tuula Partanen
Lehtori, radiografia- ja sädehoito
Savonia-ammattikorkeakoulu

 

Opinnäytetyön esittely: Ultraäänilaitteen käyttöohje röntgenhoitajaopiskelijoille -Ylävatsan ultraäänitutkimus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *