Savonia-ammattikorkeakoulu on mukana HARKKA-hankkeessa, jossa kehitetään harjoittelun ja opiskelijaohjauksen uusia käytänteitä terveysalalle. Yhtenä kehittämiskohteena hankkeessa on asiakkaan/potilaan (jatkossa asiakkaan) osallisuus opiskelijoiden harjoitteluun.  Syksyllä 2020 selvitettiin 15 terveydenhoitaja- ja sairaanhoitajaopiskelijalta haastatteluin heidän kokemuksiaan asiakkaiden osallisuudesta harjoitteluun palautetta antamalla. 

Palautetta antaessaan asiakas voi tuntea itsensä tärkeäksi ja kokemuksensa merkityksellisiksi, kun hänet huomioidaan ja hänen äänensä tulee kuuluviin.

Miten asiakas osallistui palautteen antamiseen?

Asiakkaita ei virallisesti osallistettu palautteen antamiseen opiskelijoille, vaan asiakkaat tekivät sen omasta aloitteestaan. Suurin osa opiskelijoista oli saanut suullista palautetta työskentelystään niin asiakkailta, kuin myös omaisilta. Palautetta oli saatu hoitotoimenpiteiden aikana tai niiden jälkeen, ja sitä oli annettu pääosin pyytämättä suoraan opiskelijalle tai ohjaajalle. Osa opiskelijoista oli myös itse pyytänyt palautetta toiminnastaan. Erillisiä palautekeskusteluja asiakkaan kanssa ei ollut pidetty.

Opiskelijoiden asiakkaalta saama palaute oli pääosin positiivista. Asiakkaat arvostivat opiskelijan osallistumista hoitotyöhön, ja ottivat hänet mielellään mukaan hoitoonsa. Opiskelijoiden mielestä erittäin tärkeää on, että asiakkaan kokemus ja palaute tulevat kuulluksi. Haasteena palautteen saamisessa koettiin tilanteet, joissa asiakas ei uskalla tuoda esille kehittäviä asioita, tai sairauden takia hän ei kykene antamaan palautetta opiskelijalle. 

Miten opiskelijat kokivat asiakkaalta saadun palautteen harjoittelussa?

Opiskelijoista suurin osa koki asiakkaan osallistamisen ja palautteen antamisen positiivisena ja itselleen mieluisana oman oppimisen kannalta. Asiakkaan palautteen perusteella opiskelija voi saada uudenlaisia näkökulmia muun maussa, miten asiakkaat ovat kokeneet opiskelijan toiminnan. Asiakkaan antama positiivinen palaute antoi rohkeutta, luottamusta ja varmuutta omaan työskentelyyn ja auttoi kehittämään omaa toimintaa ja ammattitaitoa.

Asiakkaan antama positiivinen palaute antoi omaan työskentelyyn rohkeutta, luottamusta ja varmuutta.

Asiakkaan näkökulmaa ja palautteen antamista harjoittelussa pidettiin yleisesti tärkeänä. Opiskelijan oppimista edisti asiakkaan taito antaa myös kehittävää palautetta opiskelijan toiminnasta. Asiakkaan kykenemättömyys tuoda esille rakentavaa ja “realistista” palautetta voi aiheuttaa ristiriitaisia ajatuksia opiskelijalle ja epävarmuutta omasta osaamisestaan. Asiakkaalta saatu palaute voi vaikuttaa myös ohjaajan näkemykseen opiskelijan suoriutumisesta ja opiskelijan harjoittelujakson arviointiin.

Miten osallisuus opiskelijan harjoitteluun koettiin asiakkaan näkökulmasta?

Opiskelijat kokivat asiakkaan tyytyväisyyden lisääntyvän, kun hän saa olla osallinen opiskelijan harjoittelussa. Palautetta antaessaan asiakas voi tuntea itsensä tärkeäksi ja kokemuksensa merkityksellisiksi, kun hänet huomioidaan ja hänen äänensä tulee kuuluviin. Lisäksi koettiin, että asiakaslähtöisyys lisääntyy, kun palautetta pyydetään ja asiakas saa osallistua omaan hoitoonsa kertomalla avoimesti toiveistaan ja mieltymyksistään hoitoon liittyen. Lisäksi yhtenä näkökulmana tuotiin esille, että palautetta antaessaan asiakas saa vaikuttaa terveydenhuollon ammattilaisten koulutukseen.

Asiakaslähtöisyys lisääntyy, kun palautetta pyydetään ja asiakas saa osallistua omaan hoitoonsa kertomalla avoimesti toiveistaan ja mieltymyksistään hoitoon liittyen.

Toisaalta lisäämällä asiakkaan osallisuutta opiskelijan harjoitteluun asiakas voi kokea palautteen antamisen ylimääräisenä velvoitteena sekä liian kuormittavana heikentyneen voinnin takia. Opiskelijoiden mielestä tärkeää asiakkaiden osallisuudessa on, ettei asiakas saa tuntea olevansa ”oppimisväline”, vaan palautetilanteessa asiakkaan ja opiskelijan välinen vuorovaikutus tulee olla luontevaa.

Miten ohjaaja vaikutti asiakkaan osallisuuteen opiskelijan harjoittelussa

Ohjaajan huomioima riittävä aika ja kiireettömyys opiskelijalle hoitotilanteissa koettiin asiakkaan osallisuutta lisäävänä tekijänä. Samoin asiakkaan osallisuutta vahvisti, kun ohjaaja kannusti opiskelijaa aktiiviseen vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa ja kysymään palautetta toiminnastaan hoitotilanteissa. Opiskelijoiden mielestä myös ohjaajan pyytämä palaute opiskelijan toiminnasta lisäsi asiakkaan osallisuutta opiskelijan harjoitteluun. Osa ohjaajista oli huomioinut asiakkaiden palautteet myös opiskelijan harjoittelun arviointia tehdessään ja tuonut niitä esille loppuarviointikeskustelussa.

Miten asiakkaan osallisuutta voidaan kehittää opiskelijoiden harjoittelussa?

Opiskelijat kokivat vapaaehtoisuuden tärkeänä näkökulmana asiakkaan osallisuudessa ja palautteen annossa opiskelijan harjoittelussa. Erityisesti tärkeää on, että asiakas tietää, mistä asioista hän antaa palautetta ja mitä arvioi. Opiskelijan arviointiin osallistuva asiakas voisi olla niin sanottu ”oma potilas”, jonka hoitoon opiskelija on harjoittelunsa aikana erityisesti perehtynyt. Ehdotettiin, että asiakas voisi osallistua opiskelijan toiminnan arviointiin esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: vuorovaikutustaidot, ammatillisuus, asiakaslähtöisyys ja ohjaustaidot. 

Jatkossa asiakas voisi arvioida opiskelijan toimintaa myös vuorovaikutustaitojen ja asiakaslähtöisyyden näkökulmista.

Opiskelijat ehdottivat asiakaspalautteiden lisäämistä harjoittelun tavoitteisiin, jolloin ne tulisi huomioiduksi yhtenä näkökulmana opiskelijan harjoittelujakson arvioinnissa. Palautteet voisi pyytää suullisesti tai kirjallisesti lomakkeella tai sähköisen sovelluksen kautta. Lisäksi tuotiin esille, että opiskelijat voisivat nykyistä aktiivisemmin kysyä palautetta asiakkaalta, esimerkiksi hoitotoimenpiteen yhteydessä ja sen jälkeen. Samoin ohjaajan roolia voisi vahvistaa palautteen pyytämisessä asiakkaalta, jolloin ohjaaja saisi laajemman käsityksen opiskelijan toiminnasta ja osaamisesta. Yleisesti toivottiin asiakkaiden osallisuuden lisäämistä opiskelijoiden harjoitteluihin tukemaan opiskelijoiden osaamisen kehittymistä ja kasvua ammattilaiseksi.

Kirjoittajat:

Annika Jokelainen, Eveliina Saastamoinen, Iina Alpua, Nelli Kuosmanen ja Sini Väänänen, terveydenhoitajaopiskelijat TT18KP

Merja Jokelainen, TtT, lehtori

Maija Suhonen, THM, lehtori

Terveysalan opiskelijoiden kokemuksia asiakkaan osallisuudesta harjoitteluissa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *