Tässä artikkelissa selvitetään sähköisen perehdytysohjelmiston tuomia etuja uuden tai pitkään poissa olleen röntgenhoitajan perehdytyksessä. Artikkeli pohjautuu YAMK-kehittämistyöhön, jossa tuotettiin sähköisen perehdytysohjelmiston malli ja toteutettiin sen käyttöönotto. Perehdytyksen kehittämisen tavoitteena oli potilasturvallisen työskentelyn varmistaminen, röntgenhoitajien ammattiosaamisen kehittäminen sekä yleisperehdytysprosessin laadun parantaminen.

Perehdytyksen pilotointivaiheeseen osallistuneiden röntgenhoitajien kokemus Intron käytöstä perehdytyksen tukena oli positiivinen. Ohjelmiston parhaana ominaisuutena pidettiin perehdytystehtävissä olevia linkkejä, joiden avulla perehtyjä sai lisätietoa perehdytettävästä asiasta. Ohjelmistosta arvioitiin olevan hyötyä esimiehelle jo ennen perehtyjän työn aloitusta. Suurimman hyödyn perehtyjät kokivat koskevan heidän oman perehtymisensä tukemista, niin perehdytyksen aikana kuin myöhemmin tulevaisuudessa.

Röntgenhoitajien perehdytys

Perehdytys kuuluu henkilöstöjohtamisen prosessiin osana osaamisen johtamisjärjestelmää. Perehdytyksen tavoitteena on työntekijän opastaminen ammatissa vaadittavan osaamisen omaksumiseen sekä työhyvinvoinnin tukeminen. Perehtymisprosessi itsenäiseksi radiografiatyön ammattilaiseksi on haastava ajanjakso, hyvä johtaminen ja suunnitelmallinen perehdytysprosessi edesauttavat tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Perehdytyksen tavoitteena on työntekijän opastaminen ammatissa vaadittavan osaamisen omaksumiseen sekä työhyvinvoinnin tukeminen.

Röntgenhoitajat kokevat työelämän alkuvaiheen stressaavaksi, jännittäväksi ja henkisesti raskaaksi ajaksi. Perehtymisjakso on lyhyt, mutta tärkeä osa ammatillista uraa. Tutkimusten mukaan vastavalmistuneet röntgenhoitajat kokivat tärkeimmiksi teemoiksi ensimmäisten kuukausien aikana sopeutumisen, itseluottamuksen kasvattamisen, tuen ja tunnustuksen saamisen sekä tarpeellisuuden tunteen. Ensimmäisen työvuoden aikana tulisi kiinnittää erityistä huomiota riittävän ammatillisen tuen saamiseen kollegoilta.

Uuteen työhön liittyvät haasteet on helpompi hallita positiivisessa työilmapiirissä. Tutkimus osoittaa, että useat samaan aikaan aloittaneet uudet työntekijät ovat vertaistukena toisilleen. Mahdollinen hierarkkinen suhtautuminen uuteen työntekijään saattaa rajoittaa kokeneiden ja aloittelevien röntgenhoitajien keskinäistä viestintää. Mikäli on mahdollista, tulisi palkata yhtä aikaa useita vastavalmistuneita röntgenhoitajia, sillä he ovat toisilleen parasta vertaistukea.

Sähköinen perehdytysohjelmisto

Perehdytysmenetelmää suunnitellessa on hyvä huomioida Z-sukupolvi, eli 1990-luvun puolivälin jälkeen syntyneet työntekijät, jotka ovat tottuneet oppimaan digitaalisen teknologian avulla. Heille on luontevaa käyttää virtuaalisia ohjelmia ja verkko-oppimisen keinoja, jossa yhdistyvät taitojen ja osaamisen kehittämisen tarve ja kannustava elementti.

Internet mahdollistaa verkkopohjaisten sähköisten perehdytysohjelmistojen käyttämisen oppimistyökaluina. Sähköisen ohjelmiston etuna on oppimisen seuranta ja arviointi perehdytyksen eri vaiheissa sekä perehdytykseen liittyvän materiaalin arkistoituminen, mikä mahdollistaa toteutuneen perehdytyksen sekä perehdytysmateriaalin tarkastelun tarvittaessa uudelleen. Sähköisissä oppimismateriaaleissa on mahdollisuus käyttää hyperlinkkejä, jotka mahdollistavat lähes rajattoman internetpohjaisen informaation käytön perehdytyksen tukena. Sähköisen perehdytysohjelmiston etuja ovat myös sen käyttö ajasta tai paikasta riippumatta sekä mahdollisuus perehdytyssuunnitelman yksilölliseen muokkaukseen.

Kuva 1. Mikäli on mahdollista, tulisi palkata yhtä aikaa useita vastavalmistuneita röntgenhoitajia, sillä he ovat toisilleen parasta vertaistukea.

Kokemuksia Intro -perehdytysohjelmiston käytöstä keskussairaalan Kuvantamisessa

Intro on perehdytyksen tehostamiseen suunniteltu sähköinen perehdytysohjelmisto. Perehdytyksen runkona toimii Intro-ohjelmiston materiaalipankista löytyvä perehdytyssuunnitelman mallipohja, joka muokataan organisaation tarkoitukseen soveltuvaksi. YAMK-kehittämistyössä tuotettu röntgenhoitajien yleisperehdytysmallipohja koostuu kuudesta ajallisesta kategoriasta, jotka sisältävät perehdytystehtäviä. Kategoriat ovat ennen aloitusta, aloituspäivä, ensimmäinen viikko, ensimmäinen kuukausi, perehtymisen 2–3 kuukautta ja ennen perehtymisen päättymistä. Mallipohja sisältää yksikkökohtaisia ja ammattiosaamiseen liittyviä perehdytettäviä tehtäviä, jotka ovat potilasturvallisen ja ammattitaitoisen työskentelyn kannalta välttämättömiä ottaa huomioon uuden työntekijän perehdytyksessä. Esimies, perehdyttäjä sekä perehtyjä voivat seurata meneillään olevaa perehdytystä reaaliajassa.

Kehittämistyö eteni vähitellen, useiden vaiheiden kautta, kohti valmista organisaatiossa käyttöön otettavaa yleisperehdytyksen Intro-mallipohjaa. Kehittämistyön prosessiin kuului ohjelmiston käyttöönottoon liittyvät palaverit sairaanhoitopiirin Intro-pääkäyttäjän ja Kuvantamisen esimiesten kanssa. Kuvantamisen perehdytyksen nykytilan kartoitus suoritettiin perehdytysvastaavien haastattelun ja yksikön kirjallisten dokumenttien avulla. Röntgenhoitajien yleisperehdytysmallipohjan muokkaamisprosessiin kuului myös kohdeorganisaation perehdytysvastaavien perehdytys Intron käyttöön sekä ohjelmiston testaus testiperehtyjän ja pilottiryhmän perehdytyksellä.

Intro-perehdytysohjelmisto on palautteen mukaan helppokäyttöinen, rakenteeltaan selkeä ja kaikki perehdytyksessä tarvittava löytyy hyvin.

Pilotointiin osallistuneilta röntgenhoitajilta saadun palautteen perusteella Intro-perehdytysohjelmisto on helppokäyttöinen, rakenteeltaan selkeä ja kaikki perehdytyksessä tarvittava löytyy hyvin. Erityisen hyödyllisiksi koettiin tehtävissä olevat linkit, koska ne helpottivat perehdytysohjelman tehtävien tekemistä, kun perehtyjä pääsi helposti oikealle sivulle suorittamaan vaadittavia kursseja sekä sai lisätietoa perehdytettävästä asiasta. Intro-perehdytysohjelmistosta arvioitiin olevan hyötyä esimiehelle jo ennen perehtyjän työn aloitusta. Suurimman hyödyn perehtyjät kokivat koskevan heidän oman perehtymisensä tukemista, niin perehdytyksen aikana kuin myöhemmin tulevaisuudessa. Kehittämistyöllä tavoiteltu muutos röntgenhoitajien yleisperehdytyksen kehittämiseksi onnistui suunnitellusti.

Sari Tukio, TYBR19SY Radiografian kliininen asiantuntija YAMK, Savonia-ammattikorkeakoulu

Tuula Partanen, lehtori, TtM, Savonia-ammattikorkeakoulu

Röntgenhoitajien perehdytyksen kehittäminen sähköisen Intro-perehdytysohjelmiston avulla keskussairaalan Kuvantamisessa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *