Maatalouden työllisyysvaikutukset Suomessa

Kati Haatajan opinnäytetyössä selvitettiin suomalaisen maatalouden vaikutusta eri ammattikuntien työllisyyteen. Työllisyysvaikutusten tuominen näkyväksi kuluttajille voi vaikuttaa myönteisesti yleiseen mielipiteeseen maataloudesta. Yleisen mielipiteen kautta saadaan vaikutettua myös kuluttajien, teollisuuden ja suurkeittiöiden elintarvikehankintoihin. Tämä voi johtaa siihen, että myönteisellä mielipiteellä voidaan kasvattaa

Talviaikaisen jaloittelun vaikutus lypsylehmän hyvinvointiin

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin perustana voidaan pitää vuonna 1993 määriteltyjä viittä vapautta. Näitä vapauksia täydentää kansallisella tasolla eläinsuojelulaki, joka on laadittu vuonna 1996. Eläin-suojelulakia ollaan tällä hetkellä uudistamassa, koska sitä halutaan muokata nykypäivän tasolle. Esi-merkiksi eläinyksilön mahdollisuus luontaiseen käyttäytymiseen on tärkeä näkökohta

Naudan alkiohuuhtelun kehittäminen – superovulaatiokäsittely ja tuorealkioiden viileäkuljetus

Alkionsiirron avulla naaraseläinten jalostusta voidaan nopeuttaa huomattavasti. Sen avulla jalostusarvoltaan hyvälle lehmälle voidaan saada jälkeläisiä moninkertainen lukumäärä sen normaaliin lisääntymiseen verrattuna. Ennen alkiohuuhtelua alkioiden luovuttajalle tehdään superovulaatiohormonikäsittely, jonka avulla sen munasarjoista irtoaa useita munasoluja yhden sijaan. Alkiot voidaan siirtää vastaanottajaan

Miksi umpilehmän oikeaoppinen ruokinta on tärkeää?

Eri tuotosvaiheessa olevilla lehmillä on erilaiset tarpeet. Lypsykauden alussa on otettava huomioon esimerkiksi riittävä energia- ja ravintoaineiden saanti. Kun taas loppulypsykaudella sekä ummessaolokaudella energiantarve on vähäisempi kun maitotuotos vähenee.  Tavoitteena on antaa hyvät valmiudet tulevalle lypsykaudelle. Oikeaoppinen ruokinta minimoi terveydelliset

Laidunnusstrategiat ja niiden vaikutus emolehmätilan tuotantoon ja talouteen

Lotta Junnonahon opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata neljä erilaista emolehmätilojen laidunnusmallia ja selvittää kuinka laidunnusstrategia vaikuttaa tilojen tuotantoon ja talouteen, työssä tarkasteltujen tuotantotekijöiden ja kustannusten kautta. Tavoitteena oli luoda case-tutkimuksen avulla laidunnusmallit joiden pohjalta emolehmätilalliset voisivat selvittää millainen laidunnusstrategia toimisi heidän