Asiakas- ja palveluohjauksen koulutuspilotti (20 op) saatiin keväällä päätökseen ja 13 osallistujaa sai suoritetuista opinnoistaan Open Badge -osaamismerkin.

Jokaisen opintojakson päättyessä osallistujilta pyydettiin palaute osana kehittämiskumppanuutta. Seuraavassa yhteenvetoa avointen kysymysten tuottamasta tiedosta ja osallistujien havaintoja oman työyhteisön ja esimiesten kanssa käydystä arvioivasta keskustelusta liittyen koulutuksen teemoihin.

Koulutuksen aikana erilaiset tehtävät ja oman työskentelyn arviointi nostivat esille havaintoja siitä, miten palveluita tulisi parantaa. Keskeistä yhteistyössä palvelujen parantamiseksi tulisi olla yhteinen asiakastietojärjestelmä, yhteistyötä parantavat roolit ja palveluohjaus, yhteisten asiakkaiden tunnistaminen, asiakaslähtöisyyden vahvistaminen kehittämistyössä, kokonaisuuden ymmärtäminen, asiakasprosessien, asiakassegmentoinnin ja palvelupolkujen hahmottaminen. Tärkeänä nähtiin suunnitelmallisuuden ja ennakoinnin vahvistaminen, jotta palvelujen saatavuus ja asiakkaiden yhdenvertaisuus voitaisiin turvata.

Osallistujat arvioivat myös tekijöitä, mitkä haastavat tällä hetkellä asiakas- ja palveluohjauksen kehittämistä. Kehittämisen jarruina tuotiin esille mm. erilliset organisaatiot, erilliset johtamisrakenteet, ongelmiin keskittyminen ratkaisujen sijasta, omat aiempiin toimintamalleihin kiinnittyneet asenteet ja puutteelliset rakenteet yhteydenpidossa. Lisäksi mainittiin, että kehittämistyöhön ei ole varattu aikaa eikä osaamisresursseja. Ammattilaiset kokivat, että edelleen odotetaan tulevan sote-uudistuksen ratkaisuja valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti.

Koulutuksen aikana osallistujat kokivat saaneensa eväitä asiakasymmärryksen ja asiakasnäkökulman vahvistamiseen. He olivat saaneet välineitä palveluiden ja palvelutarpeiden hahmottamiseen kokonaisvaltaisemmin, kriittistä ajattelua omaan työhön ja valmiutta oman työn kehittämiseen. Koulutuksesta oli saanut myös konkreettisia työkaluja ja ideoita sovellettavaksi omassa työssä ja sen kehittämisessä. Positiivista oli myös kokemus sisäisen yrittäjyyden vahvistumista ja työhön liittyvän motivaation parantumisesta.

”Sain varmuutta omaan ajatteluuni ja uskallan tuoda mielipiteitäni esille, koska minulla on tuoreet tiedot”

”Oppimistani edisti asian kiinnostavuus ja selkeä yhteys tekemääni työhön.”

Loppupalautteessa osallistujat toivoivat jatkossa opiskeluvalmiuksien tukemista ja ohjausta opintoihin sekä mahdollisuutta jakaa kokemuksia muiden osallistujien kanssa. Digitaaliset taidot ja opiskeluvalmiudet olivat kehittyneet koulutuksen aikana. Tästä huolimatta osallistujat kokivat tarvitsevansa yhteiskeskustelua, ohjausta, kokemusten jakamista keskustellen ja kontaktia muihin osallistujiin. Webinaarit olivat olleet tähän hyvä foorumi. Haasteena opinnoissa koettiin ajanhallinta ja toivottiin mahdollisuutta opiskella työajan puitteissa ja kehittää omaa osaamista.

”Alkuun pienesti ohjausta oppimisen työkaluista, mukana voi olla opiskelijoita, joilla on jo aikaa opiskelusta ja tarvetta opastukselle.”

”Webinaarit säästivät aikaa, kun ei tarvinnut matkustaa yhteiselle luennolle.”

”Kaikkea oppimaani voin hyödyntää omassa työssäni.”

Asiakas- ja palveluohjauksen koulutuspilotti osoitti teeman koulutustarpeet sote-ammattilaisten keskuudessa. Tärkeää on tarjota erilaisia koulutusmalleja ja kohdentaa koulutusta erilaisiin osaamistarpeisiin asiakas- ja palveluohjauksen laajalla kentällä. Koulutuspilotti antoi hyvää tietoa osaamistarpeista ja työelämään sovellettavan opiskeluaineksen tarpeellisuudesta myös tulevan sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Koulutuspilotista saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella hankkeessa tuotetaan 4 MOOC-kurssia avoimien korkeakouluopintojen tarjontaan.

Kirjoittajat
Anu Pelkonen, kuntoutuksen ohjaaja (YAMK), monialaisen kuntoutuksen lehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Kuntoutusinstituutti
Tuija Pakarinen, YTM, sosiaalialan lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu
Päivi Sanerma, KT, THM, tutkimuspäällikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu, Smart tutkimusyksikkö
Paula Vikberg-Aaltonen KL, THM, yliopettaja, Hämeen ammattikorkeakoulu, Hyvinvointiosaamisen yksikkö

Kokemuksia ja palautetta Asiakas- ja palveluohjauksen koulutuspilotista

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *