Tulevaisuuden sote-alan osaamisessa lähtökohtana on palvelujen asiakaslähtöinen toteutus- ja toimintamalli.

Sotetie-hankkeella tarkoitetaan kehittämishanketta, jossa rakennetaan sote-ammattilaisten jatkuvan oppimisen tiekarttaa. Osana jatkuvan oppimisen tukemista hankkeessa toteutetaan koulutuspilotti, jossa tavoitteena on kehittää sote-ammattilaisten asiakas- ja palveluohjaamisosaamista. Koulutuspilotin suunnittelusta, toteutuksesta ja jatkokehittämisestä vastaavat JAMK, Savonia ja HAMK. Koulutuksessa keskitytään erityisesti sote-alan geneeriseen osaamiseen asiakas- ja palveluohjauksessa.

Asiakas- ja palveluohjauksen osaamistarpeet
Koulutuksen suunnittelun taustalla olivat geneeriset osaamisalueet sekä koulutustarveselvitys, joiden pohjalta koulutuksen keskeisiksi osaamisalueiksi määriteltiin asiakaslähtöisyys-, palvelujärjestelmä- ja lainsäädäntöosaaminen, ohjaus, viestintä ja digiosaaminen, vaikuttavuus-, kustannus- ja laatutietoisuus ja moniammatillisen yhteistyön kehittäminen. Kustakin osaamisalueesta muodostettiin viiden opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus. Koulutuspilotin suunnittelun lähtökohtana on tarjota osallistujille mahdollisuus suorittaa koulutus osaamistasoilla EQF 6 tai 7.

Koulutushalukkuutta tiedusteltiin koulutuskutsuin, jotka kohdennettiin kunkin ammattikorkeakoulun yhteistyötahoille ympäri Suomea. Koulutuskutsut osoitettiin sote-alan johtajille ja asiakas- ja palveluohjauksen esimiehille. Koulutukseen ilmoittautui 20 asiakas- ja palveluohjauksessa toimivaa ammattilaista. Osallistujat työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä ikäihmisten, kehitysvammaisten, lasten- ja nuorten sekä osatyökykyisten ja erikoissairaanhoidon palveluissa erilaisilla tehtävänimikkeillä hyvin eripuolilla Suomea. Useilla osallistujilla on vahva ohjauskokemus ja he toivat esille tarpeen kehittää toimenkuvaansa muuttuvassa palveluympäristössä.

Jokainen asiakas- ja palveluohjauksen koulutuspilotin teema-alue muodostaa oman itsenäisen opintojaksonsa. Opintosisällöt on rakennettu niin, että opiskelu on mahdollista monipuolisin oppimisaktiviteetein. Opintojaksot on rakennettu DigiCampus-ympäristöön, joka mahdollistaa ammattikorkeakoulujen välisen yhteiskehittämisen ja opiskelijoiden työskentelyn avoimessa oppimisympäristössä. Kunkin opintojakson aluksi ja päätteeksi on opintoja ohjaava ja tukeva webinaari-iltapäivä. Opinnoissa hyödynnetään ryhmän keskinäistä verkostoitumista sekä vertaisoppimista ja oppimistehtävät pyritään linkittämään kunkin osallistujan oman työn kehittämiseen.

Verkkokoulutusta ammattilaisille
Hankkeen tavoitteena on koulutuspilotin aikana kehittää koulutuksen toteutusta siten, että jatkossa sitä voidaan hyödyntää avoimina sote-ammattilaisten verkko-opintoina. Osallistujat ovat mukana koulutuksen kehittämiskumppaneina. Kehittäminen toteutetaan kehittämissykleinä, joissa edellisen opintojakson arvioinnin perusteella tehdään ratkaisuja seuraavan opintojakson toteutuksesta. Osallistujat vastaavat palautekyselyyn sekä reflektoivat oppimaansa ja opiskeluaan suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin ja omiin oppimis- ja kehittämistarpeisiinsa. Hankkeen tavoitteena on jatkuvan vuoropuhelun avulla tavoittaa työelämän koulutustarpeet ja siten varmistaa koulutuksen työelämävastaavuus. Koulutuspilotissa kehitetään OpenBadge -digitaalinen osaamismerkki, joka mahdollistaa opiskelijalle osaamisen osoittamisen visuaalisesti esimerkiksi sähköisessä ansioluettelossa.

Asiakas- ja palveluohjauksen 20 opintopisteen koulutuspilotti käynnistyi 2.10.2020. Aloituswebinaarin aikana nousi esille osallistujien yhteisesti tunnistetut osaamistarpeet ja koulutuksen merkityksellisyys asiakas- ja palveluohjauksen kehittämisessä. Tulevaisuuden sote-alan osaamisessa lähtökohtana on palvelujen asiakaslähtöinen toteutus ja toimintamalli. Tästä teemasta käynnistyi myös koulutuspilotin ensimmäinen koulutuskerta. Aktiivinen keskustelu käynnistyi ja ryhmästä välittyi innostus yhteisen teeman ympärillä. Koulutuspilotin kokemuksia kuvataan talven aikana Sotetie-hankkeen blogissa. Koulutuspilotti päättyy 9.4.2021, jonka jälkeen kehittämistyö jatkuu saatujen kokemusten pohjalta.

SOTETIE on Euroopan sosiaalirahaston ja Pohjois-Pohjanmaan ely:n rahoittama hanke.

Kirjoittajat
Päivi Sanerma, KT, THM, (tutkimuspäällikkö, HAMK Smart tutkimusyksikkö)
Paula Vikberg-Aaltonen KL, THM, (yliopettaja, HAMK hoitotyö)

Asiakas- ja palveluohjauksen koulutuspilotti käynnistyi – ammattilaiset kehittämässä osaamista ja uutta koulutusta.

Hakutulokset “Asiakas- ja palveluohjauksen koulutuspilotti käynnistyi – ammattilaiset kehittämässä osaamista ja uutta koulutusta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *