Työelämän osaamistarpeet ja osallistuminen jatkuvan oppimisen koulutusten suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin

Työelämää osallistetaan osallistumaan Yhteiskunnallisessa keskustelussa ja kirjallisuudessa toistuvasti käytetään termiä ”työelämän osaamistarpeet” ja ”työelämälähtöisyys”. Työelämästä, samoin kuin markkinavoimista, puhutaan ikään kuin jostakin mystisestä persoonasta, joka toimii ja määrittää asioita koulutukseen liittyen. OKMn raportti (2019) painottaa hyvin vahvasti työelämän tarpeita, ei

Työpakettien 2 ja 3 kuulumisia

Sotetie -hankkeen työpaketti kakkosen tavoite on kartoittaa olemassa oleva sotealan geneeristä osaamista sisältävä verkko-opintotarjonta. Työskentely aloitettiin kokoamalla aiempien tutkimusten ja hankeraporttien määritelmiä sotealan geneerisestä osaamisesta ja verkko-opinnoista. Näiden pohjalta oli tarkoitus päättää, miten tässä omassa Sotetie-hankkeessamme määrittelemme geneerisen osaamisen ja

Arvioinnin kirjava kartta

SOTETIE –hankkeen työpaketti 5.1 tehtävänä teimme syksyllä 2019 kyselyn jatkuvan oppimisen koulutuksen (JOK) toimijoille. Teemoina olivat näkemykset JOK:een sisällytettävistä koulutuksista, koulutusten tavoitteista ja arviointikäytänteistä sekä työelämän ja JOK:n yhteyksistä. Kyselyyn vastasi yhteensä 17 ammattikorkeakoulun tai yliopiston jatkuvan oppimisen koulutuksen vastuuhenkilöä

Jatkuvan oppimisen koulutuksen sekava maailma

SOTETIE-hankkeen työpaketin 5 toimenpiteen 5.1 tavoitteena on kuvata jatkuvan oppimisen koulutuksen (JOK) nykytilaa Suomessa. Ensimmäinen tehtävä on laatia asiantuntija-analyysit jatkuvan oppimisen koulutuksen arviointikäytännöistä ja osaamistavoitteista. Tietoa kerättiin sote-alan osaamistavoitteita ja arviointia käsittelevistä dokumenteista, korkeakoulujen jatkuvan oppimisen opintotarjontaa kuvaavilta verkkosivuilta, erikoistumiskoulutusten

Näkökulmia koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden arviointiin. Jatkuvaa oppimista työyhteisössä

Työelämän muutos ja muutoksessa pysyminen vaativat jatkuvaa oppimista ja osaamisen päivittämistä. Oppimismahdollisuuksien tulisi olla joustavia (Sitra, 2019), ja tarvitaan joustavia opintopolkuja koulutusorganisaatioiden ja työelämän välille. Tarvitaan myös uudenlaisia tukirakenteita oppijan hyvinvoinnin ja osaamistavoitteiden saavuttamiseksi (Opetushallitus, 2019). Jatkuvaan oppimiseen liittyvää koulutusta

Koulutuksen vaikuttavuuden arviointi taloudellisesta näkökulmasta

Näyttäisi siltä, että koulutuksen vaikuttavuuden arviointiin liittyvässä keskustelussa taloudellinen näkökulma ei ole ollut keskiössä, vaan sitä käsitellään pikemminkin omana teemanaan eri näkökulmista. Tässä artikkelissa pyrimme kuvailemaan, kuinka taloudellisuutta on käsitelty koulutuksen vaikuttavuuden arviointiin liittyvässä keskustelussa ja kirjallisuudessa kuvailevan kirjallisuuskatsauksen (Salminen,

Tiekartta sote-ammattilaisen jatkuvan oppimisen toteuttamiseen

Euroopan sosiaalirahaston rahoittama valtakunnallinen Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta (SOTETIE) –hanke käynnistyi syyskuussa ja jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka. Hankkeessa kehitetään sähköinen tiekartta, joka tekee sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten täydennyskoulutuksen tarpeen arvioinnin ja opintojen löytämisen nopeaksi ja helpoksi. SOTETIE -hanke