Mistä puhutaan, kun puhutaan asiakas- ja palveluohjauksesta?

Asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli ja sen sisällöllinen kehittäminen on ollut yksi keskeisistä sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiskohteista kentän palvelujen ja rakenteiden uudistuessa. SOTETIE-hankkeessa asiakas- ja palveluohjaus halutaan saada haltuun niin käsitteenä kuin osaamisena.   Käsitteen- ja osaamisenmäärittelyä varten hanke (työpaketti 3)

Kutsu osallistumaan sosiaali- ja terveysalan jatkuvan oppimisen kehittämiseen korkea-asteella

  Harkitsetko oman osaamisesi täydentämistä korkeakoulujen tarjoamilla opinnoilla tai oletko parhaillaan opintojen parissa? Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamassa SOTETIE-hankkeessa kartoitetaan tietoa korkea-asteen jatkuvan oppimisen opiskelun esteistä, mahdollisuuksista ja työelämäyhteyksistä. Kohderyhmänä ovat korkea-asteella sosiaali- ja terveysalalla opiskelevat sekä opintoja harkitsevat. SOTETIE-hankkeessa tuotetaan

Kokemuksia työpajan järjestämisestä ja merkityksestä tiedon tuottamisessa

SOTETIE-hankkeessa (2019–2021) kehitetään sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille joustava, työelämälähtöinen ja jatkuvaa oppimista tukeva toimintamalli, jota kutsutaan sähköiseksi tiekartaksi. Tavoitteena on, että sähköinen tiekartta helpottaa ammattilaisten osaamisen kehittämistä tulevaisuudessa tarvittavaksi osaamiseksi. Tiekarttaa varten hankkeessa kartoitettiin sosiaali- ja terveysalalla havaittuja osaamisen kehittämistarpeita.

Erikoistumis- ja täydennyskoulutuksia sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämistarpeisiin

Tarvitaan sosiaali- ja terveysalan yhteisiä erikoistumis- ja/ tai täydennyskoulutuksia, jotka laajentavat ja / tai syventävät osaamista kaikille sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille yhteisillä osaamisaluilla. Lisäksi tarvitaan sosiaali- tai terveysalan substanssin mukaisella työalueella osaamisen kehittämisen mahdollistavia koulutuksia. SOTETIE-hankkeessa (työpaketti 5) kartoitetaan sosiaali-

Erikoistumis- ja täydennyskoulutuksia monimuotototeutuksina

SOTETIE -hanke (työpaketti 5) järjesti maaliskuun 2020 aikana viisi työpajaa, yhden kullakin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueella. Työpajoihin osallistui 53 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. SOTETIE-hankkeen järjestämissä työpajoissa kartoitettiin osallistujien näkemyksiä erikoistumiskoulutusten toteutuskäytännöistä ja sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa käytettävistä osaamisen kehittämismenetelmistä. Työpajoissa

Erikoistumiskoulutusten reunaehtoja

Eri alojen erikoistumiskoulutukset ovat osa ammattikorkeakoulujen opintotarjontaa. Ne on tarkoitettu henkilöille, joilla on korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakouluja edeltäneen opistoasteen tutkinto suoritettuna. Usein koulutus tapahtuu työn ohessa.  Erikoistumiskoulutusten vähimmäislaajuus on 30 opintopistettä, ja tällä hetkellä kaikki sosiaali- ja terveysalalle kohdentuvat, ammattikorkeakoulujen tarjonnassa

Sosiaali- ja terveysalalla havaittuja osaamisen ja erikoistumisen kehittämistarpeita

Sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien oli helppo nimetä osaamisen kehittämistarpeita, mutta osaamisen kehittämistarpeiden jäsentäminen ammattikorkeakoulututkintojen, erikoistumiskoulutusten ja ammatillisten täydennyskoulutusten välillä oli heille vaikeaa. Ammattikorkeakoulut järjestävät tutkintoon johtavaa koulutusta (ammattikorkeakoulututkinnot ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot), erikoistumiskoulutuksia, täydennyskoulutuksia ja avointa ammattikorkeakouluopetusta, joka muodostuu tutkintoon johtavan

Esimiehellä avaimet osaamisen johtamiseen ja työn merkityksellisyyden lisäämiseen

Jatkuvan oppimisen tarpeeseen pyritään nyt vastaamaan hallituksen parlamentaarisella uudistustyöllä. Uudistuksen yhtenä keskeisenä teemana on osaamisen johtaminen ja kehittäminen työelämässä. Siinä nähdään osaamisen kehittäminen olennaisena ja strategisena osana työtä ja yrittäjyyttä, joka tukee myös innovaatioiden syntymistä. Tämä nostaa esille niin työpaikan

Erikoistumiskoulutuksia yhdessä työelämän kanssa – tule mukaan työpajoihin!

Ammattikorkeakoulut ovat järjestäneet erikoistumiskoulutuksia neljän vuoden ajan. Erikoistumiskoulutuksia olisi voinut toteuttaa jo vuonna 2015 (L 932/2014, 68§), mutta erikoistumiskoulutukset käynnistyivät vasta vuonna 2016. Tämän jälkeen uusia erikoistumiskoulutuksia on kehitetty ja käynnistetty vuosittain. Neljän toteutusvuoden jälkeen sosiaali- ja terveysalan erikoistumiskoulutusten kokonaisuutta