Jatkuvaa osaamisen kehittämistä sosiaali- ja terveysalalla – Miten sote-ammattilainen valitsee itselleen sopivan koulutuksen?

Jatkuvaa osaamisen kehittämistä sosiaali- ja terveysalalla – Miten sote-ammattilainen valitsee itselleen sopivan koulutuksen?

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen koulutukseen hakeutuminen yksilöllisin tarpein ja resurssein haastaa koulutusorganisaatioita tarkastelemaan koulutuksen valintaan vaikuttavia tekijöitä koulutustarjonnassaan. Tässä blogikirjoituksessa kuvataan Sotetie-hankkeeseen osallistuneiden opiskelijoiden, sote-ammattilaisten ja sote-johtajien kuvaamia koulutuksen valintaan liittyviä teemoja valintakategorioineen. Lisäksi näitä teemoja ja kategorioita on kehitetty

Koulutuksen vaikutuksia ja vaikuttavuutta näkyväksi koulutuksen aikana

Koulutuksen vaikutuksia ja vaikuttavuutta näkyväksi koulutuksen aikana

Tämä blogikirjoitus on jatkoa SOTETIE-hankkeen koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden arvioinnin menetelmien kehittämistä kuvaavalle blogikirjoituksille ennen koulutusta -vaiheessa (kts. Ranta & Kantola 2020a) sekä koulutuksen jälkeen -vaiheessa (kts. Ranta & Kantola 2020b). Tässä blogikirjoituksessa kuvataan koulutuksen aikaiseen ajankohtaan kehitettävien koulutuksen vaikutuksen

Miksi sote-alan ammattilainen hakeutuu koulutukseen? Koulutukseen hakeutumisen lähtökohtia

Miksi sote-alan ammattilainen hakeutuu koulutukseen? Koulutukseen hakeutumisen lähtökohtia

Koulutukseen hakeutumiselle on nähtävissä lukuisia erilaisia lähtökohtia, joita SOTETIE-hanke on nostanut esiin. Tässä artikkelissa kuvataan “Erilaiset oppijat” -työryhmän sekä kirjallisuudesta että hankkeessa aiemmin raportoiduista tutkimuksista nostamia koulutukseen hakeutumisen lähtökohtia (kuvio 1). Siinä missä joku hakee lisää omaa työhyvinvointiinsa, on toinen

Mukana ollaan, mutta yhteistyötä tarvitaan lisää – työelämän näkökulmaa työnantajan sanoin

Mukana ollaan, mutta yhteistyötä tarvitaan lisää – työelämän näkökulmaa työnantajan sanoin

I Mahdollisuudet ja haasteet Haasteina koettiin olevan raha ja muut resurssit, tulevaisuuden epävarmuus, kouluttajatahojen määrä, oma sisäisesti järjestetty koulutus ja se miten osaaminen saadaan vietyä käytännön työhön. Hyötyä kyllä, mutta niukasti resursseja Kaikkien työelämän edustajien mukaan täydennyskoulutuksesta oli monenlaista hyötyä.

Opettajana jatkuvan koulutuksen opinnoissa — Oppilaitosten oman kuplan puhkaisevat työelämästä tulevat opiskelijat

Mitä ja miten? Teemahaastattelut:o Opettajan kokemukset opiskelijoiden välittämistä tarinoistao Opettajana jatkuvan oppimisen koulutuksissao Ehdotukset opetuksen kehittämiselle, uudet ideato Työelämäyhteistyö opettajan näkökulmastao Vapaa sana Haastateltiin 11 pitkien (vuosi tai yli) koulutusten opettajaa, joilla vastuuopettajan kokemuksia oli pääosin erikoistumisopinnoista. Opettajana jatkuvan koulutuksen

Opiskelijoiden määrittelyjä erikoistumiskoulutuksen vaikutusten mittareista koulutuksen aikana

Opiskelijoiden määrittelyjä erikoistumiskoulutuksen vaikutusten mittareista koulutuksen aikana

SOTETIE-hankkeessa koulutuksen vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointia on tehty palvelumuotoilun (esim. Kuure, 2020) menetelmää soveltaen. Arvioinnin kohteena Lapissa on ollut Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutus. Se toteutui ensimmäisen kerran vv. 2018-2019, ja käynnistyi toisen kerran syksyllä 2020. Aiemmin arviointitietoa on kerätty työpajoissa, joissa

Koulutuksen vaikutuksia ja vaikuttavuutta näkyväksi koulutuksen jälkeen

Tämä blogikirjoitus on jatkoa SOTETIE-hankkeen koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden arvioinnin menetelmien kehittämistä kuvaavalle blogikirjoitukselle ennen koulutusta-vaiheessa (kts. Ranta & Kantola 2020). Tässä blogikirjoituksessa kuvataan koulutuksen jälkeiseen ajankohtaan kehitettävien koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden arvioinnin työkalujen ja menetelmien kehittämistä (kuvio 1). Blogikirjoitus

Koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden arviointia jo koulutuksen suunnitteluvaiheessa

Koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden arviointiin liittyvien työkalujen ja menetelmien kehittäminen monitoimijaisissa työpajoissa käynnistyi keväällä 2020 SOTETIE-hankkeessa (Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta). Vaikka Korona-tilanne toikin muutoksia yhteiskehittämisen toteuttamiselle, yhdessä kehittämisen työpajojen muutos digitaalisiksi onnistui ja niin osallistujat kuin toteuttajatkin oppivat työpajoissa

Alueellisten toimijoiden näkemyksiä Erikoistumiskoulutuksien vaikutuksien ja vaikuttavuuden arvioinnista keväällä 2020

Alueellisten toimijoiden näkemyksiä Erikoistumiskoulutuksien vaikutuksien ja vaikuttavuuden arvioinnista keväällä 2020

Lapin amk järjesti toukokuun lopussa kaksi verkkotyöpajaa, joissa käsiteltiin koulutuksen vaikutusta ja vaikuttavuutta. Työpajat oli suunniteltu yhdessä Laurean SOTETIE ja SotePeda -hankkeiden toimijoiden kanssa. Lapissa arvioinnin kohteena oli Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoiskoulutus. Aiemmin tässä hankkeessa on selvinnyt, että koulutuksen vaikutus ja

”Työ on niin vastuullista ja kuormittavaa, että hämmästyttää, miten vähäisellä koulutuksella sellaiseen voi päästää ihmisen”

Osaamista, innostusta ja asenteiden muuttumista työyhteisössä Jatkuvan oppimisen koulutuksessa olevat opiskelijat kuvaavat opintojen merkitystä työyhteisölle, avaavat reaktioita työyhteisössä sekä merkitystä henkilökohtaisella tasolla. Työhön koettu merkitys liittyi uuden osaamisen karttumiseen ja viemiseen työyhteisöön. Opiskelijoille karttui substanssiin liittyvää osaamista. Myös esimiestyön osaaminen