Röntgenhoitajien perehdytyksen kehittäminen sähköisen Intro-perehdytysohjelmiston avulla keskussairaalan Kuvantamisessa

Tässä artikkelissa selvitetään sähköisen perehdytysohjelmiston tuomia etuja uuden tai pitkään poissa olleen röntgenhoitajan perehdytyksessä. Artikkeli pohjautuu YAMK-kehittämistyöhön, jossa tuotettiin sähköisen perehdytysohjelmiston malli ja toteutettiin sen käyttöönotto. Perehdytyksen kehittämisen tavoitteena oli potilasturvallisen työskentelyn varmistaminen, röntgenhoitajien ammattiosaamisen kehittäminen sekä yleisperehdytysprosessin laadun parantaminen.

Terveysalan opiskelijoiden kokemuksia asiakkaan osallisuudesta harjoitteluissa

Savonia-ammattikorkeakoulu on mukana HARKKA-hankkeessa, jossa kehitetään harjoittelun ja opiskelijaohjauksen uusia käytänteitä terveysalalle. Yhtenä kehittämiskohteena hankkeessa on asiakkaan/potilaan (jatkossa asiakkaan) osallisuus opiskelijoiden harjoitteluun.  Syksyllä 2020 selvitettiin 15 terveydenhoitaja- ja sairaanhoitajaopiskelijalta haastatteluin heidän kokemuksiaan asiakkaiden osallisuudesta harjoitteluun palautetta antamalla.  Miten asiakas osallistui

Asiakaspalautteen merkitys kätilöopiskelijoiden moduuliharjoittelussa

Savonia-ammattikorkeakoulun neljä kätilöopiskelijaa harjoittelivat syksyllä 2020 Naisten akuuttikeskuksessa tarkkailuosastolla yliopistosairaalassa, jossa pilotoitiin uudenlaista moduuliharjoittelun mallia. Moduuliharjoittelussa opiskelijat työskentelevät itsenäisesti työparina asiakkaiden kanssa ja ohjaaja toimi taustalla. Moduuliharjoittelu-pilotti toteutettiin osana HARKKA-hanketta, jossa kehitetään terveysalalle harjoittelun ja opiskelijaohjaus uusia käytänteitä. Kätilöopiskelijoiden moduuliharjoittelu

Palveluohjauksella vaikuttavuutta sosiaali- ja terveysalan työhön

Asiakas- ja palveluohjaus on käsitteenä ja osaamisena laaja. Voidaanko puhua asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaisesta tarkastelusta, mikäli asiakkaan ohjaus koostuu vain palveluihin ohjaamisesta? Pääseekö asiakas palvelusta toiseen ohjaamisessa itse osallistumaan oman palveluprosessinsa suunnitteluun? Mitä palveluohjauksen pitäisi olla? Palveluohjaus tarkoittaa asiakaslähtöistä toimintaa useiden

Opinnäytetyön esittely: Ihan uutta lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteistyötä: nuoren psyykkisen tilan arviointiprosessin kuvaus lastensuojelun vastaanotto- ja arviointiyksikössä

Hoitotyön kliinisen asiantuntijan (YAMK) koulutusohjelman opiskelija sh Jaana Heikkinen teki opinnäytetyönsä kehittämistyönä lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteistyöstä. Kehittämistyön tarkoituksena oli laatia lastensuojelun vastaanotto- ja arviointiyksikköön nuoren psyykkisen tilan arvioinnin prosessikuvaus monitoimijaisen yhteistyön näkökulmasta.  Tavoitteena kehittämistyössä oli standardoida nuoren kokonaistilanteen arviointia vastaanotto-

Opinnäytetyön esittely: Ensihoitajien kokemuksia vaaratapaturmailmoitusten tekemisestä

AMK-opiskelija Tiina Tiainen selvitti opinnäytetyössään ensihoitajien kokemuksia vaaratapaturmailmoitusten tekemisestä. Potilasturvallisuus ja sen kehittäminen ovat osa terveydenhuollon laatua ja yksi terveydenhuollon painopistealueista. Terveydenhuollonlaki edellyttää terveydenhuollon toiminnan olevan ammatillista, tieteellisesti hyväksyttyä ja asianmukaista, laadukasta, turvallista sekä näyttöön ja hyviin hoitokäytäntöihin perustuvaa. Haittatapahtumien

Opinnäytetyön esittely: Tutkimus Pihtiputaan kunnan nuorisotiimin hyvinvointia tukevasta sisäisestä viestinnästä

Kati Laine-Rissasen YAMK-opinnäytetyön aiheena oli Pihtiputaan nuorisotiimin sisäisen viestinnän tämänhetkinen tila, jota selvitettiin työhyvinvoinnin näkökulmasta. Työhyvinvoinnin käsite on hyvin laaja ja sitä voidaan tarkastella monesta eri lähtökohdista käsin. Myöskään sisäisen viestinnän ja työhyvinvoinnin yhteyden yksiselitteinen kuvailu tai määrittely ei ole

Hanketoiminnan esittely: Hevosten plasmapankkitoiminta

Kotimainen Movet Oy tarjoaa eläinten laboratoriotutkimuksia muun muassa eläinlääkäreille, maataloustuottajille ja lemmikkien omistajille. Movet ylläpitää myös elintärkeää hevosten plasmapankkia, ja osana bioanalytiikan opintojani pääsin osallistumaan plasman keräykseen. Movet tarjoaa tutkitusti laadukasta verestä eroteltua plasmaa esimerkiksi varsoille, joilla on vasta-ainepuutos. Vasta-ainepuutokset

Toimintaa ja palveluita Pohjois-Savon alueen kylien ikääntyville asukkaille

Väki vähenee ja vanhenee Euroopan laajuisesti. Yli 60-vuotiaiden määrän arvioidaan maailmassa kaksinkertaistuvan nykyisestä tulevan 30 vuoden aikana. Suomen harvaan asutusta maasta kaksi kolmasosaa peittoavalla maaseutualueella (Hama-alue) väki on ja vähissä ja keskimääräistä vanhempaa. Pohjois-Savon 18 kunnasta seitsemän on kokonaan harvaan