Vammais- ja kehitysvammatyön sekä kehitysvammaisten hoitotyön osaamisen kehittäminen kouluttautumalla – SOTETIE-hanke ja osaamisen kehittämistarpeiden kartoittaminen

Vammais- ja kehitysvammatyön sekä kehitysvammaisten hoitotyön osaamisen kehittäminen kouluttautumalla – SOTETIE-hanke ja osaamisen kehittämistarpeiden kartoittaminen

Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta (SOTETIE) -hankkeessa kartoitettiin vuoden 2020 alkupuolella SOTE-ammattilaisilta näkemyksiä osaamisen kehittämistarpeista, joihin voidaan vasta jatkuvan oppimisen koulutuksilla. Kartoittamisprosessissa ilmeni kehittämistarpeita vammais- ja kehitysvammatyön sekä kehitysvammaisten hoitotyön osaamisessa. SOTE-ammattilaiset viittasivat vastauksissaan muun muassa tiedollisen osaamisen lisäämiseen vammaisuudesta

Kriisi- ja traumatyön osaamisen kehittäminen kouluttautumalla – SOTETIE-hanke ja osaamisen kehittämistarpeiden kartoittaminen

Kriisi- ja traumatyön osaamisen kehittäminen kouluttautumalla – SOTETIE-hanke ja osaamisen kehittämistarpeiden kartoittaminen

Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta (SOTETIE) -hankkeessa kartoitettiin vuoden 2020 alkupuolella sosiaali- ja terveysalan (SOTE) ammattilaisilta näkemyksiä osaamisen kehittämistarpeita, joihin voidaan vasta jatkuvan oppimisen koulutuksilla. Kartoitusprosessissa ilmeni tarve kehittää kriisi- ja traumatyön osaamista. SOTE-ammattilaiset viittasivat tarpeisiin lisätä osaamista muun muassa

Osaamisen kehittäminen kouluttautumalla

Osaamisen kehittäminen kouluttautumalla

SOTETIE-hankkeen työpaketissa 5.2 toteutettiin vuonna 2020 kaksi kyselyä ja viisi työpajaa, joissa kartoitettiin muun muassa sote-alan ammattilaisten näkemyksiä sosiaali- ja terveysalalla ilmenevistä osaamisen kehittämistarpeista ja niihin vastaavista täydennyskoulutuksista ja / tai erikoistumiskoulutuksista. Tuloksissa korostuivat erityisesti neljä osaamisaluetta: kriisi- ja traumatyön

Jatkuvaa osaamisen kehittämistä sosiaali- ja terveysalalla – Miten sote-ammattilainen valitsee itselleen sopivan koulutuksen?

Jatkuvaa osaamisen kehittämistä sosiaali- ja terveysalalla – Miten sote-ammattilainen valitsee itselleen sopivan koulutuksen?

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen koulutukseen hakeutuminen yksilöllisin tarpein ja resurssein haastaa koulutusorganisaatioita tarkastelemaan koulutuksen valintaan vaikuttavia tekijöitä koulutustarjonnassaan. Tässä blogikirjoituksessa kuvataan Sotetie-hankkeeseen osallistuneiden opiskelijoiden, sote-ammattilaisten ja sote-johtajien kuvaamia koulutuksen valintaan liittyviä teemoja valintakategorioineen. Lisäksi näitä teemoja ja kategorioita on kehitetty

Koulutuksen vaikutuksia ja vaikuttavuutta näkyväksi koulutuksen aikana

Koulutuksen vaikutuksia ja vaikuttavuutta näkyväksi koulutuksen aikana

Tämä blogikirjoitus on jatkoa SOTETIE-hankkeen koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden arvioinnin menetelmien kehittämistä kuvaavalle blogikirjoituksille ennen koulutusta -vaiheessa (kts. Ranta & Kantola 2020a) sekä koulutuksen jälkeen -vaiheessa (kts. Ranta & Kantola 2020b). Tässä blogikirjoituksessa kuvataan koulutuksen aikaiseen ajankohtaan kehitettävien koulutuksen vaikutuksen

Miksi sote-alan ammattilainen hakeutuu koulutukseen? Koulutukseen hakeutumisen lähtökohtia

Miksi sote-alan ammattilainen hakeutuu koulutukseen? Koulutukseen hakeutumisen lähtökohtia

Koulutukseen hakeutumiselle on nähtävissä lukuisia erilaisia lähtökohtia, joita SOTETIE-hanke on nostanut esiin. Tässä artikkelissa kuvataan “Erilaiset oppijat” -työryhmän sekä kirjallisuudesta että hankkeessa aiemmin raportoiduista tutkimuksista nostamia koulutukseen hakeutumisen lähtökohtia (kuvio 1). Siinä missä joku hakee lisää omaa työhyvinvointiinsa, on toinen

Mukana ollaan, mutta yhteistyötä tarvitaan lisää – työelämän näkökulmaa työnantajan sanoin

Mukana ollaan, mutta yhteistyötä tarvitaan lisää – työelämän näkökulmaa työnantajan sanoin

I Mahdollisuudet ja haasteet Haasteina koettiin olevan raha ja muut resurssit, tulevaisuuden epävarmuus, kouluttajatahojen määrä, oma sisäisesti järjestetty koulutus ja se miten osaaminen saadaan vietyä käytännön työhön. Hyötyä kyllä, mutta niukasti resursseja Kaikkien työelämän edustajien mukaan täydennyskoulutuksesta oli monenlaista hyötyä.

Opettajana jatkuvan koulutuksen opinnoissa — Oppilaitosten oman kuplan puhkaisevat työelämästä tulevat opiskelijat

Mitä ja miten? Teemahaastattelut:o Opettajan kokemukset opiskelijoiden välittämistä tarinoistao Opettajana jatkuvan oppimisen koulutuksissao Ehdotukset opetuksen kehittämiselle, uudet ideato Työelämäyhteistyö opettajan näkökulmastao Vapaa sana Haastateltiin 11 pitkien (vuosi tai yli) koulutusten opettajaa, joilla vastuuopettajan kokemuksia oli pääosin erikoistumisopinnoista. Opettajana jatkuvan koulutuksen

Opiskelijoiden määrittelyjä erikoistumiskoulutuksen vaikutusten mittareista koulutuksen aikana

Opiskelijoiden määrittelyjä erikoistumiskoulutuksen vaikutusten mittareista koulutuksen aikana

SOTETIE-hankkeessa koulutuksen vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointia on tehty palvelumuotoilun (esim. Kuure, 2020) menetelmää soveltaen. Arvioinnin kohteena Lapissa on ollut Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutus. Se toteutui ensimmäisen kerran vv. 2018-2019, ja käynnistyi toisen kerran syksyllä 2020. Aiemmin arviointitietoa on kerätty työpajoissa, joissa

Koulutuksen vaikutuksia ja vaikuttavuutta näkyväksi koulutuksen jälkeen

Tämä blogikirjoitus on jatkoa SOTETIE-hankkeen koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden arvioinnin menetelmien kehittämistä kuvaavalle blogikirjoitukselle ennen koulutusta-vaiheessa (kts. Ranta & Kantola 2020). Tässä blogikirjoituksessa kuvataan koulutuksen jälkeiseen ajankohtaan kehitettävien koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden arvioinnin työkalujen ja menetelmien kehittämistä (kuvio 1). Blogikirjoitus