”Työ on niin vastuullista ja kuormittavaa, että hämmästyttää, miten vähäisellä koulutuksella sellaiseen voi päästää ihmisen”

Osaamista, innostusta ja asenteiden muuttumista työyhteisössä Jatkuvan oppimisen koulutuksessa olevat opiskelijat kuvaavat opintojen merkitystä työyhteisölle, avaavat reaktioita työyhteisössä sekä merkitystä henkilökohtaisella tasolla. Työhön koettu merkitys liittyi uuden osaamisen karttumiseen ja viemiseen työyhteisöön. Opiskelijoille karttui substanssiin liittyvää osaamista. Myös esimiestyön osaaminen

Itsensä kehittäminen jokaisen perusoikeutena ja velvollisuutena – Jatkuvan oppimisen koulutusten esteet ja mahdollisuudet ja opiskelijoiden tuomat kehittämisideat

Mahdollisuuksien ja esteiden kirjoa Korkea-asteen opinnoissa olevilla jatkuvan oppimisen esteitä ja mahdollistavia tekijöitä olivat oma fyysinen ja psyykkinen jaksaminen, talous ja työpaikan tuki sekä koulutuksen sisältö ja toteutus. Opiskelijan omaan jaksamiseen vaikuttaa henkilökohtainen perhetilanne. Perhe ja arjen aikatauluttaminen, oman ajankäytön

Tutkimus- ja kehittämisosaamisen verkko-opintotarjonta painottuu!

Tutkimus- ja kehittämisosaamisen verkko-opintotarjonta painottuu!

Sotetie hankkeen toisen työpaketin toimenpide 2.2 on nyt edennyt vaiheeseen, jossa on kartoitettu ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen verkko-opintojaksoja, jotka liittyvät geneerisiin osaamisiin. Tarkasteltavina oli yhteensä 170 tutkinto-ohjelmaa ammattikorkeakouluissa ja ylipistoissa sekä avoimen korkeakoulun että Campusonlinen tarjonta. Tulokseksi saatiin yhteensä 143 kriteerit

Mitä on sote-ammattilaisten geneerinen osaaminen?

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa SOTETIE-hankkeessa on julkaistu kirjallisuuskatsaus, johon on koottu sosiaali- ja terveysalan geneeristä eli yhteistä osaamista käsittelevät tulokset. Julkaisu vastaa kattavasti kysymykseen, mitä on sote-ammattilaisten geneerinen osaaminen ja nostaa esiin lukuisia tärkeitä osaamisalueita, jotka kaipaavat vahvistamista. Näitä ovat mm.

Terveysalan osaamisen kehittäminen lisä-, täydennys- ja erikoistumiskoulutusten keinoin

Tässä blogissa tarkastellaan terveysalalla työskentelevien vastauksia jatkokyselyyn eli heidän arvioitaan osaamisalueiden soveltuvuudesta ammatillisiin lisä- ja täydennyskoulutuksiin sekä erikoistumiskoulutuksiin. SOTETIE-hankkeen työpaketin viisi (toimenpide 5.2) ennakkokyselyssä ja maaliskuussa 2020 järjestetyissä työpajoissa kartoitettiin sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien näkemyksiä osaamisen kehittämistarpeista. Ennakkokyselyn ja työpajojen

Sosiaali- ja terveysalan yhteisen osaamisen kehittäminen lisä-, täydennys- ja erikoistumiskoulutuksilla

Jatkokyselyssä vastaajien tuli arvioida 33 sosiaali- ja terveysalan yhteisen osaamisalueen soveltuvuutta ammatilliseksi lisäkoulutukseksi, lyhytkestoiseksi täydennyskoulutukseksi, pitkäkestoiseksi täydennyskoulutukseksi ja/ tai erikoistumiskoulutukseksi. SOTETIE-hankkeen työpaketin viisi (toimenpide 5.2) ennakkokyselyssä ja maaliskuussa 2020 järjestetyissä työpajoissa kartoitettiin sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien näkemyksiä osaamisen kehittämistarpeista. Ennakkokyselyn

Erikoistumiskoulutuksien vaikutus ja vaikuttavuus – Asiakasymmärrystä etsimässä

Erikoistumiskoulutus voi merkitä opiskelijalle pätevyyttä uuteen tehtävään, opettajalle osaamisen rikastamista sekä työhyvinvointia ja työelämälle palvelun laadun varmistamista. Kysymys koulutuksen vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioinnista voidaan liittää keskusteluun jatkuvan oppimisen uudistuksesta. Uudistuksessa korkeakoulujärjestelmää kannustetaan kehittymään jatkuvan oppimisen alustana ja tuottamaan työelämälähtöisiä, monimuotoisia

Sosiaali- ja terveysalan ehdotuksia erikoistumiskoulutuksiksi

Ammattikorkeakouluissa on 16 sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämiseen soveltuvaa erikoistumiskoulutusta. Ammattikorkeakouluissa on 16 erikoistumiskoulutusta (taulukko 1), jotka soveltuvat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten, kuten alan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden, osaamiseen kehittämiseen. Erikoistumiskoulutukset on tarkoitettu korkeakoulututkinnon suorittaneille ja työelämään jo siirtyneille. Niiden tulee edistää

Sosiaalialan osaamisen kehittäminen lisä-, täydennys- ja erikoistumiskoulutuksilla

SOTETIE-hanke toteutti ennakkokyselyn ja järjesti viisi työpajaa alkuvuoden 2020 aikana. Jatkokyselyyn sosiaali- ja terveysalalla työskentelevillä oli mahdollisuus vastata 17.4.–30.4.2020. Jatkokyselyllä kartoitettiin osaamisen kehittämistarpeiden soveltuvuutta lisä-, täydennys- ja erikoistumiskoulutuksiin. SOTETIE-hankkeen työpaketti viisi (toimenpide 5.2) toteutti ennakkokyselyn ja järjesti viisi työpajaa alkuvuoden

Mistä puhutaan, kun puhutaan asiakas- ja palveluohjauksesta?

Asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli ja sen sisällöllinen kehittäminen on ollut yksi keskeisistä sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiskohteista kentän palvelujen ja rakenteiden uudistuessa. SOTETIE-hankkeessa asiakas- ja palveluohjaus halutaan saada haltuun niin käsitteenä kuin osaamisena.   Käsitteen- ja osaamisenmäärittelyä varten hanke (työpaketti 3)