Virtuaalisen eDelphi-asiantuntijapaneelin tarkoituksena oli yhteistyössä sote-alan työelämän asiantuntijoiden kanssa tuottaa tietoa, jonka avulla syvennetään ja täsmennetään tulevaisuuden sote-alan geneerisiä eli yhteisiä osaamistarpeita. Tässä blogissa kuvataan sosiaali-ja terveysalan asiantuntijoille keväällä 2020 suunnattua eDelphi-asiantuntijapaneelin toteutusta.

Työelämän muutokset edellyttävät jatkuvaa osaamisen päivittämistä ja muutosta. Sotetie-hankkeen työpaketti 1:n (toimenpide 1.1) tavoitteena on yhteistyössä työelämän kanssa syventää ja määritellä sosiaali- ja terveydenhuollon geneeristen osaamisten tarkempi sisältö. Tätä varten hyödynnetään jo aiemmin hankittua tietoa työelämän toimijoiden osaamistarpeista (mm OpiSote- sekä Osaamisella soteen -hankkeet) ja tehdään yhteiskehittämistä työelämän asiantuntijoiden kanssa. Sote- alan ammattilaisten kanssa on kevään 2020 aikana kerätty uutta tietoa näistä osaamistarpeista mm. sote-alan ammattilaisille suunnatulla kyselytutkimuksella, tulevaisuusfoorumeilla ja virtuaalisella eDelphi-asiantuntijapaneelilla. Tässä blogissa kuvataan Delfoi-menetelmää, johon virtuaalinen eDelphi-asiantuntijapaneeli perustuu sekä sote- alan asiantuntijoille suunnatun virtuaalisen eDelphi-asiantuntijapaneelin toteutusta.

Argumentoiva Delfoi -menetelmä

Argumentoiva Delfoi -menetelmä on asiantuntijapaneeleita hyödyntävä tutkimusmetodi, jota on käytetty laajasti tulevaisuuden tutkimuksessa, lähinnä teknologian tutkimuksessa. Sen sijaan sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimuksessa Argumentoivaa Delfoi -menetelmää on käytetty suhteellisen vähän. Kyseessä on tutkimusmetodi, jonka avulla pyritään selittämään ja saamaan esille perusteltuja mielipiteitä ja näkemyksiä tulevaisuuden mahdollisuuksista ja vaihtoehdoista. Sitä on kuvattu myös asiantuntijoista koostuvan ryhmän tai paneelin kommunikoinnin strukturointimenetelmäksi, jonka tavoitteena on saada ryhmän toimijat kokonaisuutena tarkastelemaan monimutkaista ongelmaa tai kiinnostuksen kohteena oleva aihetta. Paneelin tarkoitus on siis nostaa asiantuntijoiden erilaiset näkemykset perusteluineen yhteiseen tarkasteluun ja saada useita perusteltuja näkemyksiä tulevaisuudesta. Perinteisen Delfoi-menetelmän päätavoitteen mukaisesti tarkoitus on myös muodostaa konsensus eli yhteisymmärrys kiinnostuksen kohteena olevasta ilmiöstä.

Virtuaalisen eDelphi-asiantuntijapaneelin toteutus ja kulku

Toukokuussa 2020 toteutettu virtuaalinen eDelphi-asiantuntijapaneeli on Delfoi-menetelmän virtuaalinen eli verkossa toteutettava versio.

Kuvio 1. Asiantuntijapaneelin toteutus ja eteneminen

Väittämien eli tulevaisuusteesien laadinta ja sisältö

Aineistonkeruun valmisteluvaiheessa laadittiin paneelissa käytetyt väittämät. Paneelin 15 väittämää, eli teesiä, koskivat sote-alan ammattilaisten tulevaisuuden yhteisiä eli geneerisiä osaamistarpeita. Väittämät laadittiin aiemmin julkaistujen kansallisten tutkimushankkeiden tulosten pohjalta, huomioiden eritysesti Kangasniemi yms. (2018) laatimat sosiaali- -ja terveyshuollon geneeriset osaamistarpeet. Myös keväällä 2020 Sotetie hankkeessa sote- alan ammattilaisille suunnattujen tulevaisuuden geneerisiä osaamistarpeita kartoittavan sähköisen kyselyn ja tulevaisuusfoorumi työpajojen tulokset huomioitiin tulevaisuusteesien laadinnassa. Asiantuntijapaneelin tarkoituksena oli syventää ja laajentaa aiempien tulosten perusteella jo esiin tulleita geneeristen osaamisten sisältöjä. Asiantuntijapaneelin väittämät voidaan jakaa viiteen suureen teemaan, jotka käsittelivät sote-alan asiakastyön osaamista, palveluiden tuottamisen muutososaamista, työn kehittämisosaamista, kestävän kehityksen osaamista, työntekijyys- ja yhteistoimintaosaamista.

Asiantuntijoiden valinta ja kutsuminen paneeliin

Asiantuntijapaneeliin kutsuttiin osallistujia laaja-alaisesti sote-alan eri ammattiryhmistä ja sektoreilta. Asiantuntijoiden valinta paneeliin on menetelmän onnistumisen kannalta erittäin oleellinen, koska paneelilla pyritään tuottamaan mielipiteitä ja argumentteja monesta eri näkökulmasta. Yksi tärkeimmistä valintakriteereistä oli luonnollisesti oman alan asiantuntijuuden lisäksi se, että asiantuntijalla oli sekä näkemystä sote-alan yhteisistä tulevaisuuden osaamistarpeista että kiinnostusta osallistua paneeliin.

Kutsu asiantuntijapaneeliin lähetettiin sähköpostitse. Kutsu sisälsi tietoa tutkimuksen tarkoituksesta, eDelphi-menetelmästä ja eettisistä näkökohdista. Lopullinen panelistien määrä oli 13 asiantuntijaa (12 naista ja 1 mies). Asiantuntijoista suurin osa edusti julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Osallistujien keskimääräinen työkokemus oli noin 26 vuotta. Paneeliin osallistui asiantuntijoita, jotka toimivat sote-alan eri sektoreilla, asiakastyössä, lähijohtajina, tutkijoina tai opettajina. Asiantuntijat osallistuivat paneeliin anonyymisti ja huomioitavaa on, että panelistit ohjeistettiin ensisijaisesti tuomaan esiin omia henkilökohtaisia mielipiteitään ja näkemyksiään, ei taustaorganisaatioitaan.

Virtuaalisen eDelphi-paneelin kulku

Virtuaalinen eDelphi-asiantuntijapaneeli toteutettiin eDelphi-Internetsivuston kautta (https://www.eDelphi.org). Paneeliin osallistuvat asiantuntijat saivat väittämät sähköisesti ja he vastasivat niihin anonyymisti. Paneelin väittämät koskivat sote-alan tulevaisuuden geneerisiä osaamistarpeita edellä kuvattujen teemojen mukaisesti. Paneeliin osallistuneiden asiantuntijoiden tehtävänä oli arvioida ja kommentoida kyselyssä olevien 15 väittämän oleellisuutta Likert-tyyppisellä arviointiasteikolla, jossa 1= ei lainkaan oleellinen, 2 = melko oleellinen, 3 = ei oleellinen eikä epäoleellinen, 4 = melko oleellinen ja 5 = erittäin oleellinen. Panelisteja pyydettiin arvioimaan väittämiä anonyymisti ja myös perustelemaan näkemyksensä ja arvionsa niistä. Tavoitteena oli saavuttaa konsensus eli yhteisymmärrys eri väittämien oleellisuudesta. Delfoi-paneelissa on yleensä 2-3 kierrosta, jotka sisältävät argumenttien kierrätyksen eli iteraation. Tässä virtuaalisessa asiantuntijapaneelissa panelistit osallistuivat kahdelle virtuaaliselle kierrokselle, jotka molemmat kestivät kaksi viikkoa. Ensimmäisen kierroksen jälkeen paneelin fasilitaattori teki panelisteille yhteenvedon tuloksista

Jo tällä ensimmäisellä kierroksella saavutettiin konsensus eli yhteisymmärrys 13 /15 väittämästä. Ne väittämät, joista ei saavutettu yhteisymmärrystä ensimmäisellä kierroksella, koskivat sote-alan ammattilaisten osaamista palvelujen markkinoinnissa ja yrittäjyydessä sekä kestävän kehityksen osaamista. Nämä väittämät muokattiin uudelleen panelistien kommentit huomioon ottaen paneelin toista kierrosta varten.

Toisella kierroksella, mikä kesti myös 2 viikkoa, saivat panelistit kaikki 15 väittämää arvioitavaksi ja kommentoitavaksi, mukana oli myös kaksi uudestaan muotoiltua väittämää. Toisella kierroksella saavutettiin konsensus kaikkien muiden paitsi yhden väittämän kohdalla. Panelistien kommenteista saattoi päätellä syyt konsensuksen puuttumiseen tämän väittämän kohdalla, eli oli todennäköistä, että väittämää muokkaamalla olisi seuraavalla kierroksella saavutettu konsensus myös tästä väittämästä, joten paneelin kolmas kierros ei enää ollut välttämätön.

Lopuksi

Virtuaalinen eDelphi-menetelmä oli tämän tutkimuksen empiirisen aineiston keruuseen hyvä menetelmä. Panelistien kannalta käyttömukavuutta tuo se, että paneeli on verkossa ja siihen vastaamiseen on riittävästi aikaa. Argumentoiva Delfoi -menetelmä on erityisen hyödyllinen menetelmä silloin, kun tutkittava asia tai ilmiö on monitahoinen, vaikeaselkoinen tai mutkikas. Delfoi menetelmälle on tunnuksenomaista sen iteratiivisuus ja palautteisuus. Päinvastoin kuin gallupeissa mielipiteitä ei kerätä vain analysoitavaksi, vaan vastaustieto kierrätetään takaisin asiantuntijoille. Tiedon muodostus etenee kierroksittain niin, että edellinen paneelikierros muodostaa perustan seuraavalle. Luonteeltaan Delfoi-menetelmällä toteutettu tutkimus on laadullista tutkimusta, mutta erityisesti verkkopohjainen tekniikka mahdollistaa tulosten kvantitatiivisen analyysin.

SOTETIE on Euroopan sosiaalirahaston ja Pohjois-Pohjanmaan ely:n rahoittama hanke.

Kirjoittajat
Arla Cederberg lehtori (sosiaaliala), Arcada ammattikorkeakoulu

Marina Arell-Sundberg, lehtori, (toimintaterapia), Arcada ammattikorkeakoulu

Anne Nummela, lehtori, (hoitotyö), Novia ammattikorkeakoulu

Virtuaalinen eDelphi-asiantuntijapaneeli menetelmänä sote-alan tulevaisuuden geneeristen osaamistarpeiden määrittelyssä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.