Kokemuksia ja palautetta Asiakas- ja palveluohjauksen koulutuspilotista

Kokemuksia ja palautetta Asiakas- ja palveluohjauksen koulutuspilotista

Asiakas- ja palveluohjauksen koulutuspilotti (20 op) saatiin keväällä päätökseen ja 13 osallistujaa sai suoritetuista opinnoistaan Open Badge -osaamismerkin. Jokaisen opintojakson päättyessä osallistujilta pyydettiin palaute osana kehittämiskumppanuutta. Seuraavassa yhteenvetoa avointen kysymysten tuottamasta tiedosta ja osallistujien havaintoja oman työyhteisön ja esimiesten kanssa

Tarpeellisia näkökulmia koulutukseen hakeutumiseen arvioimalla osaamisen vaikutuksia – reaktioita, oppimista, käyttäytymisen muutosta ja käytännön tuloksia eri tahojen näkökulmasta

Tarpeellisia näkökulmia koulutukseen hakeutumiseen arvioimalla osaamisen vaikutuksia – reaktioita, oppimista, käyttäytymisen muutosta ja käytännön tuloksia eri tahojen näkökulmasta

Työyhteisöissä pohditaan koulutusvalintoja niin yksittäisten työntekijöiden näkökulmasta kuin organisaation osaamistarpeiden näkökulmasta. Myös koulutusorganisaatiot haluavat kehittää koulutustarjontaa mahdollisimman hyvin vastaamaan sekä yksilöiden että organisaatioiden tavoitteisiin. Koulutusten vaikutuksia on tärkeää arvioida näistä kaikista näkökulmista, jotta varmistutaan tarkoituksenmukaisesta koulutustarjonnasta. Yksi usein käytetty malli

Työelämälähtöiset oppimisen joustavat toteutukset opettajien ideoimana

Työelämälähtöiset oppimisen joustavat toteutukset opettajien ideoimana

Koulutuksilta edellytetään joustavia toteutuksia, koska osaaminen kehittyy yhä useammin työyhteisöissä ja työelämään kiinnittyvissä ympäristöissä. Kehityssuunta johtaa opettajan sote-toiminnan todellisiin tilanteisiin ja muuttaa opettajan toimenkuvaa. Tämä tuli esille SOTETIE-hankkeen toimijoiden yhteisessä työpajassa 24.3.2021. Siinä osallistujien yhtenä tehtävänä oli pohtia työelämälähtöisen oppimisen

Tervetuloa SOTETIE-hankkeen loppuseminaariin 10.11.2021

Tervetuloa SOTETIE-hankkeen loppuseminaariin 10.11.2021

Tule kuulemaan jatkuvan oppimisen uusista tuulista sote-alalla! Päivän aikana voit osallistua seminaariin, jossa käsitellään laajasti päivän teemaa sekä hankkeen tulosten että eri sotesektoreiden toimijoiden näkökulmista. Lisäksi taukojen aikana voit tutustua hankkeen konkreettisiin tuotoksiin tarkemmin. Loppuseminaari järjestetään KE 10.11.2021 klo 8.30-15.00

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen vaikutukset työllisyyteen ja työuriin alueellisesta näkökulmasta

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen vaikutukset työllisyyteen ja työuriin alueellisesta näkökulmasta

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus edellyttää, että alalla työskentelevien asiakas- ja palveluohjauksen osaaminen on vankkaa (esim. Kangasniemi ym. 2018, 69–71). Tämä havainto oli taustalla, kun 21 ammattikorkeakoulua järjestivät Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen ajalla 16.1.–26.11.2020, mikä oli koulutuksen ensimmäinen toteutuskerta. Koulutuksen aloitti

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutukseen osallistuneiden työllisyys ja työurat

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutukseen osallistuneiden työllisyys ja työurat

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen ensimmäinen toteutuskerta oli vuonna 2020. Koulutus toteutettiin 21 ammattikorkeakoulun yhteistyönä ajalla 16.1.–26.11.2020. Koska koulutuksen toteuttajaverkosto oli laaja, ammattikorkeakoulut jakaantuivatkin koulutuksen toteutusvaiheessa viiteen ryhmään. Ryhmät vastasivat koulutuksen toteutuksesta, sen opetussuunnitelmaan ja toteuttajaverkossa tehtyyn suunnittelutyöhön nojautuen. Tässä blogissa

Kehittymisen unelma – Osaamisen arviointikarttaa kehitettiin yhdessä Sote-alan ammattilaisten kanssa

Kehittymisen unelma – Osaamisen arviointikarttaa kehitettiin yhdessä Sote-alan ammattilaisten kanssa

SOTETIE-hankkeessa toteutettiin kolme Teams-työpajaa osaamisen arviointikartan kokonaisuudesta yhdessä sote-ammattilaisten kanssa. Arviointikartta on osa SOTETIEn sähköistä jatkuvan oppimisen tiekarttaa, jolla edistetään ja uudistetaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten geneeristä eli yhteistä osaamista. Teams-työpajoissa sote-ammattilaiset tutustuivat, arvioivat ja kertoivat palautetta sekä kehittämisideoita kehitteillä

Vad anser professionella inom social-och hälsovården om generiska kompetenser i den egna branschen?

Vad anser professionella inom social-och hälsovården om generiska kompetenser i den egna branschen?

I Sotetie-projektet skapades i samarbete med arbetslivet generiska, dvs gemensamma, kompetenser för professionella inom social-och hälsovården. För att få reda på professionellas syn och uppfattningar om innehållet i kompetenserna samt hur de motsvarar behoven i arbetslivet tillfrågades professionella. Resultaten publicerades

Miksi sote-alan ammattilaisen jatkuva koulutus ei toteudu? Jatkuvan koulutuksen esterataa

Miksi sote-alan ammattilaisen jatkuva koulutus ei toteudu? Jatkuvan koulutuksen esterataa

Mahdollistako? Jatkuva oppiminen tulisi mahdollistua kaikille. Suhtautumisemme jatkuvaan oppimiseen ja sen mahdollisuuksiin ja esteisiin vaihtelee lähes rajattomien mahdollisuuksien mielikuvasta aina moninaisten esteiden näkemiseen eri tasoilla. Joku voi sanoa, että kyse on vain omista asenteista. Kun kysytään asiaa eri tahoilta, saadaan