Kuopio Living Labon tuotekehitys- ja testauspalvelukonsepti, joka mahdollistaa niin terveys- ja hyvinvointialan kuin myös muiden toimialojen yrityksille tuotteen testaamisen ja yhteiskehittämisen aidoissa asiakas- ja asiantuntijaympäristöissä.

Toiminta pyörii tällä hetkellä hankevetoisesti ja siinä korostuu tiivis vuoropuhelu taustaorganisaatioiden Kuopion yliopistollisen sairaalan, Kuopion kaupungin ja Savonia-ammattikorkeakoulun hanketyöntekijöiden välillä.

Kuopio Living Lab palvelee yrityksiä ja muita organisaatioita toimialariippumattomasti tuotekehityksen eri vaiheista aina markkinoille tuloon asti. Kuopio Living Lab on konkreettinen esimerkki siitä, kun julkinen sektori, korkeakoulusektori, elinkeinoelämä ja loppukäyttäjät luovat yhdessä uusia ratkaisuja yhteiskunnan tarpeisiin.

Kuopio Living Labissa on jo aloitettu mallintamaan tulevaa, hankkeen jälkeistä aikaa. Living Lab -toiminnan vakiinnuttaminen vaatii merkittäviä ponnistuksia ja siksi tulevan toiminnan suunnittelu on aloitettu hyvissä ajoin ennen hankekauden loppua. Toiminnan aikana kertynyt tieto ja nykyisille asiakkaille suunnattu kyselytutkimus osoittavat, että markkinoilla on Kuopio Living Labin tarjoamille palveluille todellista kysyntää. Näin ollen onkin ensiarvoisen tärkeää, että pohjoissavolaisilla yrityksillä ja organisaatioilla on jatkossakin mahdollisuudet testata ja kehittää yhdessä omia palveluita sekä ratkaisuja matalalla kynnyksellä ennen markkinoille tuomista tai sen jälkeen.

Toiminnan suunnittelu Business Model Canvasia hyödyntäen

Yrityksen tai organisaation tulevaa toimintaa voidaan suunnitella usealla eri menetelmällä ja yksi suosituimmista menetelmistä on Business Model Canvasin (BMC) hyödyntäminen. Alun perin BMC on sveitsiläisen Alexander Osterwalderin ja hänen tiiminsä kehittämä työkalu, jolla voidaan esittää yksinkertaistetussa graafisessa muodossa toimintamallin ydinkohdat (HBR 2013).

Business Model Canvas (BMC).
Business Model Canvas (BMC).

Työkalun käyttö auttaa kartoittamaan ja pohtimaan tulevan toiminnan kannalta keskeisiä asioita kuten asiakkaita, sidosryhmiä ja tuloja sekä kuluja. Työkalun avulla voidaan saada hyvä kokonaiskuva toiminnan mahdollisuuksista ja siihen liittyvissä haasteista.

BMC:n täyttäminen edellyttää tietoa liiketoiminnan perusteista, mutta se ei kuitenkaan vaadi syvällistä ymmärrystä muun muassa liiketoimintamalleista ja ansaintalogiikasta. Varsinaista liiketoimintaa suunniteltaessa on edelleen suotavaa tehdä kirjallinen liiketoimintasuunnitelma rahoitus- ja kannattavuuslaskelmineen. Nämä laskelmat osoittavat lukujen avulla sen, voiko liiketoiminta rakentua taloudellisesti kestäväksi. Lisäksi laskelmat ovat usein edellytyksenä ulkopuolisen rahoituksen hakemiselle.

Business Model Canvaksen täyttäminen yhteiskehittämismenetelmin

Kuopio Living Lab toteutti osallistavan työpajan, jossa täydennettiin Business Model Canvasia yhteiskehittämismenetelmin. Työpajassa hyödynnettiin Google Jamboardia, joka on pilvessä toimiva digitaalinen valkotaulu. Tähän käyttöön soveltuvat hyvin myös Miro ja Mural -työkalut. Jamboardin etuna on se, että sen käyttäminen ei vaadi kirjautumista toisin kuten useat vastaavat työkalut.

Työpajassa kunkin BMC:n kohdan (mm. arvolupaus, asiakassuhteet) täyttämiseen annettiin tietty aika, jonka aikana jokainen sai käydä kirjaamassa siihen olennaisina pitämiään asioita. Tämän jälkeen kävimme yhdessä läpi jokaisen kohdan keskustellen ja kirjasimme lisää huomioita. Lopuksi teimme yhteenvedon työpajan tuloksista ja sovimme jatkotoimenpiteistä.

Kokemuksiemme mukaan työpajatyöskentely soveltuu hyvin BMC:n kohtien pohtimiseen. Työpajassa kaikki ryhmän jäsenet osallistetaan työskentelyyn ja siten sen avulla voidaan saada tuotua esiin ryhmän kaikkien jäsenten näkemykset. Työpajan avulla voidaan kerätä tehokkaasti tietoa ja luoda uusia oivalluksia kehittämistyöhön.

Suosittelemme lämpimästi kokeilemaan BMC:n käyttöä uuden toiminnan suunnittelussa!

LÄHTEET

Harvard Business Review (HBR) 2013. A Better Way to Think About Your Business Model. Saatavilla: https://hbr.org/2013/05/a-better-way-to-think-about-yo

Tämä blogi on julkaistu osana Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Pohjois-Savon liiton rahoittamia hankkeita:

  • Terveysteknologian tuotekehitys- ja testausympäristö, kehitystyö (Kuopio Health Lab) -hanke (A73751)
  • Kuopio Living Lab -hanke (A74469)

Juhamatti Huusko

TKI-asiantuntija, Kuopio Health Lab -hanke

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy

p. 050 5370 525

juhamatti.huusko@savonia.fi

Jouko Miettinen

Projektipäällikkö, Kuopio Living Lab -hanke

Kuopion kaupunki

p. 044 718 1851

jouko.miettinen@kuopio.fi

Hankkeen jälkeisen ajan suunnittelu Kuopio Living Labissa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *