Liikkumaan luontoon

Viime aikoina suomalaisessa keskustelussa on noussut toistuvasti esille terveellinen elämäntapa, hyvinvointi ja sen yhteys luontoon. Se on yksi matkailun vahvoista trendeistä ja vaikuttaa yhä useamman matkapäätöksiin ja kohdevalintoihin. Hyvinvointimatkailun sisältö on muuttunut enemmän kokonaisvaltaisemmaksi palveluksi, jonka tuottamisessa vaaditaan tuottajalta laaja-alaista osaamista ja toimivia verkostoja laadukkaan palvelun tuottamiseksi. Koska Suomen vahvuus matkailussa on puhdas luonto, on luontomatkailua pyritty edelleen kehittämään eri toimijoiden taholta. Puhdas luonto onkin Suomen vahvuus suunnattaessa matkailumarkkinointia varsinkin aasialaisista suurkaupungeista lähtevien matkailijoiden keskuuteen. Puhdasta luontoa ja hiljaisuutta löytyy Pohjois-Savossa runsaasti.

Tiilikkajärven kansallispuiston maisema ilmakuvana
Kuva: Jaakko Laukkanen

Luontoliikunta- ja hyvinvointimatkailun lisääntyessä luontoon painottuvien matkailupalvelujen laatua ja tuotantoa on tarkasteltava uusista näkökulmista. Sekä kotimaisten että kansainvälisten luonnossa liikkujien tarpeet ovat muuttuneet ja luonnosta on vieraannuttu kaupungistumisen ja elintapojen muutosten vuoksi. Tämä muutos luo tarvetta turvallisille ja laadukkaille matkailupalveluille.

Nykyajan luonnossa liikkuja haluaa helposti saavutettavia ja elämyksellisiä luontoaktiviteetteja, joiden läheisyydessä on tarjolla majoitus-, kuljetus-, välinevuokraus- ja ravitsemispalveluja. Se edellyttää yhteistyötä ja verkostoitumista matkailuelinkeinon palvelujentuottajien välillä.

Tähän haasteeseen on tartuttu myös Pohjois-Savossa. Savonia toteuttaa Manner-Suomen maaseuturahaston rahoittamaa Outdoors (OF) Pohjois-Savon luontoliikuntareittien tuotteistaminen markkinoille –hanketta, jonka keskeinen tavoite on  tuottaa luontoliikuntareitteihin liittyvää informaatiota saksalaiseen Outdooractive-portaaliin. Reitit ovat kesäkaudelle, lähinnä patikointiin tarkoitettuja reittejä. Toimimme yhteistyössä VisitFinlandin ja muiden alueiden vastaavien toimijoiden kanssa. Portaalista matkailija kuin myös paikallinen asukas löytää tarvittaa tietoa pystyäkseen liikkumaan luonnossa turvallisesti ja luonnosta nauttien. Kartan, korkeuserojen ja reittikuvauksien lisäksi portaalista löytyy tiedot taukopaikoista, nähtävyyksistä ja palveluista. Lisäksi kuvat ja videot auttavat jo etukäteen eläytymään reitin luontokokemukseen.

Ihmisiä kävelee kansallispuistossa
Kuva: Jaakko Laukkanen

Reittitiedot tulevat suomen kielen lisäksi englanniksi ja saksaksi palvelemaan myös kansainvälisiä matkaiijoita. Hanke on nyt noin puolessa välissä ja reittitietoja ja kieliversioita työstetään parhaillaan. Kun reittikuvaukset ovat valmiina, on tavoitteena auttaa reitteihin liittyvien matkailuyritysten mahdollisuuksia hyödyntää reittitietoja yrityksensa palvelujen kiehittämiseksi.

Vaikka talvi on jo tulossa ja reitit on tarkoitettu kesäkäyttöön, voit jo haaveilla luonnossa liikkumisesta tulevana kesänä tutustumalla jo julkaistuihin reittikuvauksiin. Lähde virtuaaliselle luontoretkelle Tiilikkajärvelle, Leppävirran Orinorolle tai Kalajavuorelle Rautalammille.

https://www.outdooractive.com/fi/route/vaellusreitti/pohjois-savo/uiton-kierto-retkeilyreitti-tiilikkajaerven-kansallispuistossa/34540759/

https://www.outdooractive.com/fi/route/vaellusreitti/pohjois-savo/orinoron-kierto-retkeilyreitti-soisalon-saaressa/34670280/

https://www.outdooractive.com/fi/route/vaellusreitti/lakeland/kalajan-kierros-ihastu-etelae-konneveden-kansallispuistoon/37565612/

 

Hilkka Lassila
Matkailun yliopettaja
Savonia-ammattikorkeakoulu

Aivoille terveyttä!

”Mieli on aivojen, kehon ja ympäristön vuorovaikutusverkosto”, se on ihmisen hyvinvoinnin ja elämänlaadun kulmakivi. (Eskola & Suvisaari, 2019). Aivoterveydellä tarkoitetaan laaja-alaisesti aivojen hyvinvointia, joka on ihmisen toimintakykyisyyden perusta. Aivoterveys vaatii kaikkein hienostuneinta eri aivojen osien yhteistoimintaa ja ulottuu toimintakyvyn kaikille osa-alueille. Aivoterveyden haasteet koskettavat kaikkia ikäryhmiä, lapsuudesta vanhuuteen.  Lapsilla ja nuorilla aivoterveyttä uhkaavat mm. liikunnan vähäisyys, heikko unenlaatu ja määrä sekä ruutuaika. Työikäisillä taas kognitiivista ergonomiaa uhkaa jatkuva kiire ja stressi. Ikääntyneillä aivoterveyttä heikentävät mm. neurologiset sairaudet ja muistin heikkeneminen.

Taide-ja kulttuuritoiminta sosiaali-ja terveysjärjestelmän tukena edistää terveyttä ja hyvinvointia arjessa kokonaisvaltaisella tavalla. Tässä koulutuksessa keskiössä ovat tanssi ja musiikki, joiden tarjoamat työskentelytavat tuovat osallistujille uudenlaisia mahdollisuuksia sosiaali- ja terveysalan toimijoiden ammatillisen kehittymisensä tueksi. Musiikin tiedetään aktivoivan aivoja koko elinkaaren ajan. Musiikilla ja erityisesti laulamisella on mahdollisuus tukea sekä kognitiivista että emotionaalista toimintakykyä. Arjessa tämä näkyy mm. havainnointikyvyn, tarkkaavaisuuden, oppimisen ja kommunikaatiotaitojen kehittymisenä.

Muistitoimintojen ylläpitäminen ja kehittäminen ovat merkittäviä aivoterveyden kannalta koska aivot ja muisti toimivat ympäristöstä vastaanotetun tiedon varassa. Musiikin ja tanssin vaikutus tässä on osoitettu merkittäväksi.

Musiikki ja tanssi mahdollistavat saumattoman fyysisen, psyykkisen ja sosiaalis-emotionaalisen toiminnan.  Tanssissa tähän liittyy lisäksi vielä liikunnan tarjoamat mahdollisuudet aivoterveyden edistämisessä. Aivojen ohjatessa lihasten liikkeitä, fyysistä toimintaa ja älyllistä tiedon käsittelyä aktivoituvat useat eri aivojen alueet yhteistyöhön. Aivoliiton mukaan liikunta ja liike ovat aivoterveyden kulmakiviä. Kaikki liikunta on hyvästä aivoille, mutta tanssi tuo fyysisen ulottuvuuden lisäksi vahvasti mukaan myös sosiaalisen ja kokemuksellisen puolen.

Aivoterveyden edistämisen haasteet

Aivoterveyden tärkeyttä ei siis voi kai liikaa korostaa. Aivoterveyden edistäminen on meille kaikille yhteinen haaste. Tarve aivoterveyden ehkäisyn ja hoidon monialaisille osaajille lisääntyy väestön ikääntyessä, sydän- ja verisuonisairauksien sekä muistisairauksien esiintyvyyden kasvaessa. Aivosairauksien ja niiden oireiden kirjo on laaja. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan kolmannes hyvinvointivaltioiden sairauksista johtuu aivosairauksista. Vaikka monet viitteet osoittavat, että kansansairauksissa olemme menossa parempaan suuntaan, niin aivoterveydessä meillä on kuitenkin vielä haasteita. (Lindsberg & Korkeila, 2017).  Tarvitaan uudenlaisia, monialaisia ratkaisuja aivoterveyden uhkien ja haasteiden ratkaisemiseksi.

Aivoterveys ulottuu hyvin laaja-alaisesti ihmisen hyvinvointiin, toimintakykyyn ja koko elämään. Tämä laaja-alaisuus asettaa uusia vaatimuksia yhä moniulotteisemmalle ja laaja-alaisemmalle ammatilliselle osaamiselle.

Ammattiosaamiseen liittyy olennaisesti aivoterveyden tietotaidon lisäksi uudenlainen asiakkaiden/potilaiden/kuntoutujien ohjaus ja neuvonta osaaminen, palveluohjaus, jonka ytimessä on vahva palvelurakenteiden tuntemus. Tulevaisuudessa pystytään myös turvaamaan ihmisten hoito omassa kodissaan yhä pidempään, tähän tarvitaan yksilöllisempiä, uudenlaisia ratkaisuja hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukemiseksi. Monialainen osaaminen nousee yhä tärkeämpään rooliin. Teknologian kehittyminen avaa uusia mahdollisuuksia, -olemmeko valmiit ottamaan tämän haasteen vastaan? Uudet innovatiiviset menetelmät aivoterveyden edistämiseksi ovat tarpeen!

Uudenlaista koulutusta luomassa

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella olemme aloittaneet kahdeksan ammattikorkeakoulun kanssa monialaisen aivoterveyden edistämisen koulutuksen suunnittelun. Aivoterveyden edistämisen erikoistumiskoulutus (30 op) on luonteva jatko osaamisen kehittämiseen terveydenhuollon ammattihenkilön peruskoulutuksen jälkeen, ja vastaa yhteiskunnallisesti ja kansanterveydellisesti merkittävän sekä lisääntyvän asiakasryhmän palveluntarpeisiin kehittyvässä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä.

Aivoterveyteen vaikuttavat fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen terveys jossa keho ja mieli toimivat vuorovaikutuksessa. Koska aivoterveyden edistäminen perustuu kokonaisvaltaisuuteen, tulee myös ammatillisen täydennyskoulutuksen perustua tälle lähtökohdalle.

Monialaista täydennyskoulutusta edellyttävät myös sekä kuntien kulttuuritoiminnan kehittämisen, että kuntien kulttuuritoimintaa säätelevät lait. Ensin mainitussa muistiohjelman tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä aivojen suojelu on otettu huomioon yhteiskunnan kaikilla sektoreilla ja kunnissa/kuntayhtymissä aivojen terveyden edistäminen osana yleistä terveyden edistämistä on sisällytetty toimintasuunnitelmiin. Jälkimmäisessä tavoitteena on tukea mahdollisuutta luovaan ilmaisuus ja toimintaan taiteen tekemisen ja kokemisen kautta sekä näin edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaista osallisuutta kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen.

Koulutus muodostuu neljästä eri teemasta (KUVIO 1.). Ensimmäisessä teemassa perehdytään aivoterveyden lähtökohtiin elämäkulun näkökulmasta. Teema ”aivoterveys hyvinvoinnin perustana lapsuudesta vanhuuteen” käsittelee eri ikäkausina aivoterveydelle merkityksellisiä tekijöitä ja uhkia. Toisessa teemassa syvennytään aivoterveyden monialaiseen arviointiin ja aivoterveyden edistämiseen eri toimintaympäristöissä. Kolmannessa teemassa keskitytään hyvinvoinnin, toimintakyvyn, kuntoutumisen ja elämänlaadun tukemiseen monialaisesta näkökulmasta. Ja viimeisessä teemassa kehitetään aivoterveyttä edistävää palveluosaamista. Kaikissa teemoissa tuodaan vahvasti monialainen yhteistyö ja näkökulma, niin liikunta-, sosiaali- ja terveysala- kuin kulttuurialakin.

KUVIO 1. Aivoterveyden edistämisen erikoistumiskoulutuksen teemat

Koulutuksen suunnittelu on hyvässä vauhdissa. Erikoistumiskoulutus tulee hakuun 1.10.2019 ja koulutus aloitetaan tammikuussa 2020. Odotamme innolla uuden, yhteisen matkan alkamista! Jatkossa aivoterveyteen liittyviä mielenkiintoisia ja ajankohtaisia kirjotuksia voi seurata aivoilleterveytta.fi –blogista. Blogiin kirjoittavat aivoterveyden asiantuntijat sekä erikoistumiskoulutuksen opettajat.

Aivoterveys on meidän kaikkien yhteinen missio!

Kirjoittajat:
Marja-Anneli Hynynen, hoitotyön lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu
Anu Kinnunen, fysioterapian lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu
Paula Niemi, tanssitaiteen lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu

 

Lähteet:

Eskola, J. & Suvisaari, J. Aivoterveys on otettava yhteiskunnan korjauslistalle. Thl-blogi. Saatavissa: https://blogi.thl.fi/aivoterveys-on-otettava-yhteiskunnan-korjauslistalle/

Lindsberg, P. & Korkeila, J. 2017. Tavoitteena aivojen elämänmittainen terveys. Terveet aivot 100 vuotta katsaus. Duodecim 2017;133:191–3.

https://www.aivoliitto.fi/aivoterveys/liikunta/tanssi-hoitaa-aivoterveytta

https://www.aivoliitto.fi/aivoterveys/mieli/musiikki-antaa-aivoille-siivet

https://www.muistiliitto.fi/fi/vaikutamme/kohti-muistiystavallista-suomea/muistiystavallinen-suomi/aivoterveyden-edistaminen

https://minedu.fi/kuntien-kulttuuritoiminta

http://www.muistiasiantuntijat.fi/media-files/ETNIMU_Aivoterveytta_fiR_17i.pdf

 

Julkaisutietojen tallentaminen kirjastolaisen näkökulmasta

Suurin osa julkaisutiedoista ilmoitetaan Justus-julkaisutietojen tallennuspalvelun kautta. Justus otettiin Savoniassa käyttöön huhtikuussa 2018. Aiemmin julkaisutiedot ilmoitettiin lomakkeella, josta kirjastolainen siirsi tiedot yksi kerrallaan Exceliin. Justus virtaviivaisti prosessia paljon.  

Ennen kuin tiedot siirtyvät virallisiin tilastoihin kirjastolainen käy vielä tarkistamassa ja hyväksymässä ne Justuksessa. Justuksesta ei tule kirjastolaiselle erillistä ilmoitusta odottavasta julkaisusta, joten kiireisimpinä aikoina voi mennä jokunen päivä hyväksymisessä. Hyväksynnän jälkeen tiedot siirtyvät Juuli-julkaisutietoportaaliin automaattisesti.  

Julkaisutietojen tallentamiseen löytyy hyvin apuja tallennusvaiheessa Justuksesta. Lisäapuja on myös alkuvuonna päivitetyssä oppaassa, jossa esim. linkki julkaisutyyppeihin. Kirjastolaisen on helppo myös muutella ja täydentää Justukseen tallennettuja tietoja. Ei siis kannata stressata, jos on epävarma, onko artikkelin julkaisutyyppi A1, B1, D1 vai E1. Kirjastolaisellekaan julkaisutyypit eivät aina ole selviä, vaikka kuinka opasta pläräisi. Joskus artikkelin julkaisutyyppiä pohditaan useammankin kirjastolaisen kesken, kuten esimerkiksi silloin, jos savonialainen ja TAMKilainen on tehnyt yhdessä julkaisun, jolle on eri kirjastoissa annettu eri julkaisutyyppi. Juulissa artikkelitieto näkyy vain yhdesti ja vain yhdellä julkaisutyypillä. Näitä muutoksia vuoden 2018 julkaisuissa tehtiin joitakin, kun maaliskuussa tuli tarkistuslistat epäselvistä julkaisutiedoista.  

 

Vuoden 2018 julkaisutietojen tallentaminen – alku aina hankalaa 

Minulle ja kollegalleni Tanjalle tuli alkuvuodesta uutena työtehtävänä julkaisutietojen käsittely. Oli hyvä ratkaisu, että uutta asiaa oli oppimassa kaksi. Vaikka julkaisutietojen tarkistaminen kuulostaa helpolta, niin alussa oli monta teknistä ja sisällöllistä tenkkapoota. Alkuvuodesta kirjautumiset ympäristöön ja tallentaminen aiheuttivat välillä harmaita hiuksia itselle ja varmasti myös julkaisujen tekijöillekin. Selvisi sitten, että vanhempia IE-selainversioita ei kannata käyttää tallentamisessa, mutta uusimmalla IE-versiolla toimii. Tai toisella selaimella. Sen kun olisi tiennyt heti alussa niin olisi monelta uudelleen tallentamiselta ja tuskailulta vältytty.  

Justus-palvelun kautta tallennettiin yli 450 julkaisua ja erillisellä lomakkeella kuusi I-luokan julkaisua. Taidejulkaisuista kerättiin aiemmin vain lukumäärä. Viime vuodesta lähtien Savonialla myös ne oli päätetty tallentaa Justukseen, jolloin ne tulevat näkyviin Juuliin. Valtakunnallisestikin kirjastoissa oli alkuvuodesta epäselvyyttä siitä, miten F2 julkaisut (Julkinen taiteellinen teoksen osatoteutus) ilmoitetaan; raportoidaanko esimerkiksi konsertti yhtenä julkaisuna vai ilmoitetaanko jokaisen osuus omana julkaisunaan. Näistä tuli tarkennus, että jokaisen voi ilmoittaa erillisenä julkaisuna. Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusessa näkyy julkaisumäärät tyypettäin jaoteltuna (kuva 1). 

Syitä, joiden takia ilmoitettua julkaisua ei hyväksytty 

Suurin syy hylkäyksiin oli saman julkaisun tallennus useampaan kertaan, mikä johtui todennäköisesti Justuksen käytöstä IE:n vanhemmalla selaimella. Oma tallennus ei näkynyt omissa tallennuksissa, joten kirjoittaja tallensi työn uudestaan. Kirjastolaisen Justuksessa saattoi kuitenkin näkyä. 

Muita syitä hylkäykseen: 

  • Ulkopuolisen julkaisijan puuttuminen (blogilla ei esim. toimituskuntaa).  
  • Konferenssijulkaisulla ei ole ISSN-numeroa, jolloin julkaisun ei katsota olevan julkinen. Julkaisun pitää olla saatavilla maksuttomasti tai maksullisesti.  
  • Julkaisu ei ole asiantuntijatyötä, jota henkilö Savonialla tekee. Kirjastolaisen lauluesityksestä ei taidejulkaisupisteitä tule. 
  • Postereita eikä pitkiäkään tiivistelmiä edes tiivistelmäjulkaisuissa hyväksytä. Kyllä se itsestäkin tuntuu hölmöltä, kun sisältö on asiaa ja tuo uutta tietoa esille; silti hylättävä. Näistä aiheista toivoisi kirjoittajan tekevän kirjoituksen esim. ammattilehteen. 

Automaattista tallennusta ruuhkaa auttamaan 

Toiveena olisi, että julkaisutiedot ilmoitettaisiin heti julkaisun ilmestymisen jälkeen, jotta ilmoittaminen ei unohtuisi eikä myöskään tallennusten tarkistaminen ruuhkauttaisi kirjastolaista. Viime vuoden julkaisuista yli puolet ilmoitettiin joulu-helmikuussa; hikeä pukkasi kirjastolaisella.  

Saimme Karelialta vuodenvaihteen ruuhkaan hyvän vinkin, jota päätimme kokeilla. Kirjastolainen tallentaa talon virallisen blogialustan OKM-rahoituskelpoiset julkaisut valmiiksi, jotta vuoden vaihde ei olisi niin ruuhkainen. Tällä hetkellä (elokuussa) Justuksen kautta on vuoden 2019 julkaisuja tallennettu ja hyväksytty 111 kpl, I-lomakkeen kautta on tullut tieto yhdestä julkaisusta.  

Uutena Justuksen ja Theseuksen yhteistyö – rinnakkaistallentaminen  

Toukokuussa Justuksen tallennuslomakkeeseen ilmestyi painike ”Syötä julkaisu” (kuva 2). Näin artikkelit, joilla on kustantajan lupa, voi rinnakkaistallentaa Theseukseen. Rinnakkaistallentamisella pyritään lisäämään tiedon avoimuutta – tietoa olisi saatavilla vapaasti, vaikka artikkeli olisi julkaistu maksumuurin takaisessa lehdessä. Savoniassakin rinnakkaistallentaminen on aloitettu ja ensimmäinen rinnakkaistallenne on tulossa, kunhan kustantajalta kysytään ja saadaan lupa.  

Samaa kohtaa käytetään myös Savonian sarjassa ilmestyvien julkaisujen tallentamisessa Theseukseen. Samalla tulee tehtyä myös julkaisutietojen ilmoitus. Ensimmäinen sarjajulkaisun tallennus Justuksen kautta Theseukseen tehtiin nyt elokuussa ja se onnistui kuten pitikin.  

Tallennuksien tarkastajana ja hyväksyjänä olen aitiopaikalla näkemässä, millaisissa hankkeissa ja kehittämisistyössä savonialaisia on mukana. Voi vaan ihailla, miten monenlaista osaamista meillä on. Se on ollut parasta uudessa työtehtävässä. 

 

Kirjoittaja:

Anu Räty-Härkönen
Savonia-ammattikorkeakoulun kirjasto
 

Pohjois-Savossa suunnitellaan kansainvälistä BizMentors-mentorointiverkostoa

Savonia-ammattikorkeakoulu on mukana kansainvälisessä BizMentors-hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää ja tarjota yrityksille liiketoiminnan mentorointitukea yritysten kannattavuuden ja kasvun tueksi. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2018 – 30.9.2021 ja rahoittajana on EU:n Pohjoinen periferia ja Arktinen –ohjelma. Hankkeen muut partnerimaat ovat Irlanti, Pohjois-Irlanti/Iso-Britania ja Islanti. Savonian kanssa yhteistyössä hanketta ovat alueellisesti kehittämässä Suomen Yrityskummit, Savon Yrittäjät ja Kuopion Uusyrityskeskus.

Hankkeessa luodaan yhteinen verkkopohjainen yritysmentoroinnin toiminta-alusta. Mallina on Irlannissa käytössä oleva www.bizmentors.ie, jonka kautta voidaan yhdistää mentorointia tarjoavat liiketoiminnan asiantuntijat ja mentorointia tarvitsevat yrittäjät. Hankkeessa halutaan edelleen kehittää verkkoalustaa niin, että edellä mainittu yhdistäminen voitaisiin tehdä mahdollisimman automaattisesti verkkoalustan valintoja hyödyntäen. Samoin tavoitteena on levittää ja soveltaa tätä irlantilaista mentorointimallia kansainvälisesti kumppanuusmaissa ja jatkossa myös laajemminkin Euroopassa.

BizMentors-palvelun kautta yritykset voivat saada maksutonta mentorointiapua liiketoiminnan eri osa-aloille valintansa mukaan joko suomalaisilta tai jatkossa myös kansainvälisiltä asiantuntijoilta hankkeen kohdemaista.

Yrittäjien on mahdollista saada mentorointitukea seuraavilla liiketoiminnan osa-aloilla: liiketoiminnan suunnittelu, johtaminen, myynti, markkinointi, rahoitus, taloushallinto, tietotekniikka, henkilöstöhallinta, laki- ja sopimusasiat, laatu, koulutus ja kehittäminen sekä tutkimus ja kehittäminen. Yrittäjä voi hakea mentoria joko yhteen tai useampaan edellä mainittuun liiketoiminnan osa-alueeseen. Kultakin osa-alalta mentoriohjelmaan kuuluu enintään neljä mentorointitapaamista kolmen kuukauden aikana.

Ensimmäisen toimintavuoden aikana hankkeessa tehdään raportti alueellisista yritysmentorointipalveluista ja kootaan Parhaat käytännöt –käsikirja mentoroinnin tueksi. Samoin aloitetaan sähköisen toiminta-alustan kehitys sekä alueellisten mentori- ja yritysryhmien perustaminen.

Vuonna 2020 mentorointipalvelua pilotoidaan kahdessa vaiheessa; ensin kussakin eri partnerimaassa sekä sen jälkeen kansainvälisesti niin, että mentori ja mentoroitava yrittäjä ovat kumpikin eri partnerimaista.

Pilotointivaiheesta saatujen kokemusten pohjalta mentorointipalvelua kehitetään edelleen.

Hankkeen rahoitusohjelman mukaisesti pilottivaiheessa mukana on Suomesta Pohjois-Savossa toimivia agri-food sekä muita luonnonvara-alan tuotteiden ja palvelujen jalostajia. Tavoitteena on edistää näiden alojen liiketoimintaa ja kansainväistymistä. Hankkeessa luotava mentorointipalvelu soveltuu kuitenkin yhtä hyvin kaikille toimialoille. Hankkeen loppuvaiheessa vuonna 2021 kehitettyä palvelua tullaan levittämään myös muihin Euroopan maihin.

Hankkeen partneritapaamisia pidetään noin puolen vuoden välein vuorotellen kussakin partnerimaassa.

Hankkeen toinen partnerikokous sekä julkistamistilaisuus pidettiin Irlannin Galwayssa keväällä 2019. Partnerikokoukseen osanottajia kiinnosti erityisesti Suomen Yrityskummien kokemukset sähköisestä asiakaspalvelusta ja yrityskummipalvelun tuloksista.

Juhlallisessa julkistamistilaisuudessa Galwayn yliopistolla (kuva yllä) mukana olivat hakkeen kansainväliset toimijat sekä Galwayn yliopiston, kauppakamarin ja kaupungin edustajat.

Kesäkuun 2019 Kuopioon kokoontui Bizmentors-verkoston koordinaattorit Irlannista, Islannista, Pohjois-Irlannista ja Suomesta (kuva yllä). Kokouksessa olivat työn alla mm. verkoston nettisivut ja Best Practices-opaskirja. Bizmentors-verkostoon on tulossa mukaan yritysmentoreita ja yrittäjiä kaikista neljästä maasta. Suomessa hanketta koordinoi Savonia-ammattikorkeakoulu ja kaikki Bizmentors-verkostoon mukaan tulevat yritykset ovat Pohjois-Savosta. Tavoitteena on että Suomesta hankkeeseen tulee mukaan 10 yritystä.

 

Marja Turunen
TKI-suunnittelija
Savonia-ammattikorkeakoulu

Henna Järvikylä
Projektityöntekijä
Savonia-ammattikorkeakoulu

Suomalainen ammattikorkeakoulu – tuplasti suunniteltua houkuttelevampi!

Suomalainen ammattikorkeakoulutus tuntuu monessa keskustelupöydässä edelleen uudelta asialta, vaikka taivalta onkin takana jo yli neljännes vuosisataa. Monelle toimialalle tämä olisi jo pitkä historia, mutta korkeakoulutuksen kentässä, jossa yliopistot tuhat vuotisine perinteineen ovat asettaneet riman korkealle, joskus tuntuu että ammattikorkeakoulua pidetään vieläkin uutena innovaationa. Ylpeänä voimme kuitenkin todeta, että hyvin ovat ammattikorkeakoulut paikkansa ottaneet suomalaisessa korkeakoulukentässä.

Ammattikorkeakoulujen synnystä on kirjoitettu useita kirjoja ja onpahan kyseisen ilmiön ympärillä moni tohtori ja lisensiaatti tehnyt päättötyönsäkin. Pysytään kuitenkin nyt lähempänä nykyaikaa ja katsotaan numeroiden valossa että miten halutulta opiskelupolulta AMK hakijoiden silmin katsottuna vaikuttaa.

Kun ammattikorkeakoulutusta synnytettiin Suomeen, arvioivat virkamiehet opiskelijamäärän asettuvan 25 000 ja 75 000 opiskelijan väliin. Alku meni ennusteiden mukaan, ja alkutaipaleella vuonna 1992 AMK-opinnot aloitti 6700 opiskelijaa. Se oli kuitenkin vasta alkua, sillä jo vuoteen 1997 mennessä aloittavia opiskelijoita oli 28 000, ja opiskelijoita yhteensä 59 000. Alkuperäisten arvioiden asettaman katon läpi on kuitenkin menty moneen kertaan, sillä ammattikorkeakoulujen yhteenlaskettu opiskelijamäärä on ollut parhaimmillaan yli 130 000. Lähes kaksinkertainen siis arvioihin verrattuna. Ainakin itse tulkitsen tämän olevan tunnustus ammattikorkeakoulutukselle, näin suurta osaa suomalaisesta nuorisosta emme saisi kouluttautumaan kanssamme, jos tätä polkua ei nähtäisi aidosti hyvänä valintana.

Savoniasta valmistuu vuosittain yli 1000 eri alojen osaajaa.

Keväisin kun yhteishaun tulokset tiedetään, nähdään medioissa monenlaisia vertailuja oppilaitosten ja koulutustasojen välillä. Yksi graafi piirtää aina nuorten halua hakeutua perinteisiin yliopistoihin vs. ammattikorkeakouluihin. Tämä vertailu ei aina ole mielekästä, jopa ex-opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen pelaavan omien lajiensa huipputasolla, eikä niitä ole syytä vertailla liikaa keskenään. Numeroiden valossa voidaan kuitenkin todeta, että hakijoiden silmissä ammattikorkeakoulut nähdään erittäin houkuttelevana opiskelupaikkana. Useana vuonna 2010-luvulla ammattikorkeakouluihin on ollut enemmän hakijoita kuin yliopistoihin. Sama trendi on ollut nähtävissä monissa muissa länsimaissa, joissa on vastaavantyyppinen koulutusjärjestelmä kuin meillä Suomessa. Selkeästi kuitenkin yliopistojen arvostus on edelleen vahvaa, joka näkyy mm. hakijoiden keskeytyksissä ja ensisijaisuuksien valinnoissa – niissä ammattikorkeakouluilla on vielä kehitettävää.

Olen itsekin aloittanut tohtoriopinnot suomalaista korkeakoulukenttää tutkien. On ollut hienoa sukeltaa mm. ammattikorkeakoulujen rehtoreiden juhlapuheisiin 25 vuoden taakse ja eri vuosikymmenille. Niidenkään valossa ei ammattikorkeakoulujen kehitystä voi kovin seesteiseksi kuvailla, ja tuskin nämä turbulenssit ajat tulevat tästä tasoittumaankaan. Ollaan kuitenkin ylpeitä AMK-kentästämme, joka houkuttelee opiskelijoita, tukee yrityksiä ja haastaa päättäjiä rakentamaan parempaa huomista!

Petteri Alanko
viestintäpäällikkö
Savonia-ammattikorkeakoulu

Yhteisömuusikko – muusikkona muuttuvassa yhteiskunnassa

Yhteisömuusikko erikoistumiskoulutuksen lopputapaaminen järjestettiin aurinkoisessa Turussa torstaina 6.6.2019 osallistujinaan kyseisen koulutusverkoston edustajia. Perjantaina 7.6.2019 puolestaan toteutettiin Turun sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulujen lukuvuoden 2018–2019 yhteisömuusikkokoulutuksien päätösseminaari, jossa paikalla oli kolmisenkymmentä henkilöä, käsittäen yhteisömuusikko-opiskelijoita ja kouluttajia sekä verkoston edustajia. Kahden helteisen päivän aikana tapahtumissa tärkeässä asemassa olivat keskustelut koulutusten kokemuksista sekä tulevaisuuden suunnitelmista.

Yhteisömuusikkokoulutuksen innoittamana on valmistunut vastikään Turun ammattikorkeakoulun julkaisu: Liisa-Maria Lilja-Viherlampi (toim.) 2019: Musiikkihyvinvointia! Musiikkityö sairaala- ja hoivaympäristöissä. Myös Jyväskylän ammattikorkeakoulu julkaisee lähipäivinä artikkelikokoelman: Leena Pantsu & Niko Nyqvist (toim.) 2019: Yhteisömuusikko. Hyvinvoinnin tuoja elämän eri vaiheissa. Julkaisuihin artikkeleita ovat kirjoittaneet yhteisömuusikkokoulutuksesta valmistuneet ja koulutuksen vastuuhenkilöt sekä asiantuntijat. Tulevaisuudessa suunnitelmissa on myös tuottaa koulutustahojen yhteistyönä Yhteisömuusikkona yhteiskunnassa -julkaisu.

Muuntuva muusikko – työelämän voimavara

Erikoistumiskoulutukset ovat koulutusmuoto korkeakoulututkinnon suorittaneille ja työelämässä jo toimiville henkilöille. Tavoitteena on tukea ammatillista kehittymistä sekä syventää työ- ja elinkeinoelämän kannalta ajankohtaisten ja merkittävien asiantuntijuusalueiden osaamista. Ne myös tuovat uusia näkökulmia korkeakoulujen eri alojen väliseen yhteistyöhön.

Vuosien 2017–2019 välisenä aikana toteutuneet yhteisömuusikon erikoistumiskoulutukset ovat olleet monimuoto-opiskelua ja niihin on voinut osallistua ammattikorkeakouluissa eri puolilla Suomea: Jyväskylässä, Kokkolassa (Centria), Turussa, Tampereella, Kuopiossa (Savonia) ja Helsingissä (Metropolia). Yhteisömuusikkokoulutuksista selvitystä tehneen Niko Nyqvistin mukaan niihin on hakenut yhteensä 162 henkilöä ja valituksi on tullut 75 henkilöä. Koulutustaustaltaan opiskelijat ovat tulleet pääosin musiikki-, sosiaali- ja terveys- sekä kasvatus- ja opetusaloilta. Yhteisömuusikkokoulutuksen työelämävaikutukset vaikuttavat heijastelevan kunkin opiskelijan omaa taustaa ja tarpeita.

Savoniassa yhteisömuusikon erikoistumiskoulutuksen (30 op) hakuaika oli syksyllä 2017 ja koulutus toteutettiin vuoden 2018 aikana. Koulutuksen tavoitteena oli lisätä valmiuksia käyttää musiikkia välineenä hyvinvoinnin edistämiseksi moniammatillisesti. Kuopion koulutuksesta valmistui yhdeksän opiskelijaa.

Voimaa musiikista

Savonialaiset kehittämisprojektit levittäytyivät laajalti yhteiskuntaan ja olivat vaikuttavia niin yksilöiden kuin yhteisöjenkin näkökulmasta. Projekteissa korostuivat työelämäyhteistyö ja työelämää kehittävä ote. Ne myös osaltaan kehittivät yhteisömuusikkokoulutusta ja edesauttoivat yhteisömuusikkojen verkostoitumista. Projekteissa mm. tuettiin musiikillisen toiminnan keinoin yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta vankilassa, tuotettiin vanhuksille elämyksiä arkeen taiteen avulla, tuettiin työyhteisöjä esim. työhyvinvointitempauksella ja käsiteltiin musiikin avulla tunteisiin liittyviä teemoja nuorten ja kehitysvammaisten kanssa.

Opiskelijat pääsivät siis tarkastelemaan musiikin vaikuttavuutta eri toimintaympäristöissä, kehittämään omaa ammatillista minäkuvaansa ja toiminta-aluettaan sekä luomaan uutta musiikin avulla ja musiikin keinoin. Näin he myös tunnustelivat ja valmistelivat yhteisömuusikkojen tulevaisuuden työkenttää, loivat pohjaa yrittäjämäiseen työskentelyyn alalla ja kehittivät omaa ammattitaitoaan laajentaen sitä uusille alueille. Savoniasta valmistuneiden opiskelijoiden yhteistyö jatkuu edelleen vireänä ja he tarjoavat vertaistukea toisilleen ja kannustavat työllistymisessä sekä oman työn kehittämisessä toisiaan.

Yhteisömuusikkokoulutukset ovat ajan hermolla ja vastaavat osaltaan yhteiskunnan kulttuurisiin tarpeisiin. Kaikkien oikeudet osallistua taiteisiin ja kulttuuriin, ilmaista ja kehittää itseään ja yhteisöään lukeutuvat sivistyksellisiin perusoikeuksiin. Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen mukaan taide hyvinvoinnin ulottuvuutena tuo sen lähemmäs arkipäivää ja uudenlainen yhdessä tekeminen herättää kiinnostusta. Taide- ja kulttuurilähtöisiä menetelmiä on tuettu ja niiden käyttö on lisääntynyt merkittävästi viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana hyvinvointialoilla. Näiden menetelmien sovellusalue on laaja, eivätkä ne ole ikä- tai sektorisidonnaisia. Taidekasvatuksen saatavuus, saavutettavuus, hyvinvointivaikutukset ja tasa-arvoisuus pyritään nykyään huomioimaan myös taiteen perusopetuksessa, opetussuunnitelman perusteissa, oppilaitosten opetussuunnitelmissa ja erilaisissa hankkeissa.

Musiikista hyvää oloa arkeen

Yhteiskunnallinen tarve yhteisömuusikkoudelle on olemassa, sillä esimerkiksi sosiaali- ja terveysalojen toimintaympäristöissä musiikillinen toiminta on pitkään ja pitkälti ollut vapaaehtoistyön varassa ja viriketoiminnan järjestämisessä ja osaamisessa on kehitettävää. Koulutuksissa yhteisömuusikon roolia on pohdittu useissa kehittämisprojekteissa, seminaariesityksissä ja keskusteluissa, ja se hahmottuu usein moninaisena; yhteisömuusikko voi tarjota ja mahdollistaa taide-elämyksiä, palvella erilaisten yhteisöjen tarpeita ja vastata tavoitteisiin musiikki työvälineenään sekä toimia kouluttajana.

Rakenteisiin vaikuttaminen ja viestintä sekä oman osaamisen tuotteistaminen ja palvelumuotoilun lähestymistapa nähdään työllistymisprosessissa tärkeinä. Kohtaamiset ja teot puhuvat puolestaan ja yhteismuusikkojen keskinäinen vuorovaikutus on vilkasta, mikä edesauttaa heidän työnsä integroitumista yhteiskuntaan.

 

Hanna Turunen
Lehtori, yhteisömuusikkokoulutuksen kehittämisprojektien vastuuopettaja
Savonia-ammattikorkeakoulu, Musiikki ja tanssi

Lue lisää:
MUSIIKKIHYVINVOINTIA! Musiikkityö sairaala- ja hoivaympäristössä (pdf)
Uusi yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus alkaa Savonia-ammattikorkeakoulussa (verkkotiedote)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos – Taidelähtöiset menetelmät (verkkosivu)
Yhteisömuusikot (verkkosivusto)

Restonomit turvaamaan matkailu- ja ravitsemisalan tulevaisuutta

Ammattikorkeakouluja arvostellaan usein elinkeinossa todellisuudesta vieraantuneeksi ja turhiakin taitoja tarjoavaksi opinahjoksi. Elinkeinon palaute tulisi kuitenkin hyödyntää, sillä yhteistyöllä syntyy paras lopputulos. Molempien etu, niin ammattikorkeakoulun kuin elinkeinonkin etu on tarjota mahdollisuuksia, yhdistää hyviä tyyppejä ja mahdollistaa alan arvostus ja jopa lisätä sitä. Yksinkertaisuudessaan siis varmistaa alan tulevaisuus.

Tällä hetkellä on hurja määrä töitä matkailu- ja ravitsemisalalla ja pätevyyksien perään ei juurikaan kysellä. Riittää kun joku saadaan kiinni ja on se kuuluisa ”hyvä tyyppi”. Tämän tietävät myös nuoret tekijät, jotka jättävät opintoihin hakeutumisen ja havahtuvat vasta vuosien päästä siihen, että voisihan jonkin ammattipätevyyden suorittaa. Joillekin se on yhteiskunnan tuomaa painetta, joillekin työuran niin sanottu tappi, josta ei pääsekään etenemään ilman tutkintoa.

Tulevaisuuden näkymissä on kuitenkin suuntana se, että ehdottomasti tarvitaan koulutettuja osaajia turvaamaan esimiestyö- ja asiantuntijatehtävät, unohtamatta suorittavia työtehtäviä. Tällä hetkellä ei vielä ole hätää, sillä peruspohjakoulutusta alallamme työskentelevillä kuitenkin on. Elinkeinosta kantautuu kuitenkin säännöllisesti kuulumisina huoli alan tulevaisuudentekijöiden turvaamisesta. Tulevaisuuden skenaarioissa työvoima on kenties ohikulkijoita ja vetovoima alalle puuttuu, jonka uhkana on toimialan koulutuspohjan kaventuminen.

Kysynkin: Pitääkö matkailu- ja ravitsemisalalla olla huolissaan tulevaisuuden työvoimasta?

Savonia-ammattikorkeakoulussa vahvana visiona on tiivistää yhteistyötä elinkeinon kanssa. Kumppaniyritysten kanssa yhdessä tehty opetussuunnitelma aloittaa ensi syksynä. Elinkeinon toiveet ja tarpeet on asetettu suunnitelman keskiöön. Yhteistyön lisääminen ja toinen toisiimme luottaminen ovat avainasemassa. Tiedonkulun siirtyminen molempiin suuntiin on ehdoton onnistumisen elementti. Opintojaksojen oppimistehtävien, harjoittelujen sekä opinnäytetöiden hyödyt on valjastettava alan tulevaisuuden rakentamiseen. Tavoitteena saada hyöty elinkeinoille ja ennen kaikkea opiskelijoille. Opiskelija, jolle olemme yhdessä rakentamassa unelmien urapolkua.

Tämä edellyttää opetushenkilöstöltä vahvaa sitoutumista elinkeinoon ja sen tarpeisiin, yksilöllistä opiskelijan ohjaamista ja tuntemista. Elinkeinolta tarvitaan ymmärrystä ja yhteistyöintoa. Tehtävien ja yhteisten tavoitteiden asettaminen on melkoista aikatauluttamista, ja vaatii resurssia myös yrityksiltä. Toisaalta ne yritykset, jotka sitoutuvat tähän saavat varmasti ne ”parhaat tyypit”, pätevinä kehittämään alaamme myös tulevaisuudessa. Yhteinen tekeminen poikii selvästi myös työtyytyväisyyttä ja sitoutumista alaan, ylpeyttä omaan osaamiseen. Edessämme on mielestäni mahtava syksy Pohjois-Savon alueella ja tuskin maltan odottaa, että olemme käynnistämässä uudenlaista toimintakulttuuria opetussuunnitelman myötä. En ole siis huolissani lainkaan, vaan ylpeänä uutta toimintatapaa luomassa.

 

Merja Vehviläinen
Palveluliiketoiminnan lehtori
Savonia-ammattikorkeakoulu

Onko maailma valmis maitomuoville?

Maitoinnovaatiot-hankkeen Maidon uudet muodot -tapahtuma pidettiin Olvi-Oluthallilla Iisalmessa 9.5.2019. Olvihallille kokoontui useiden alojen edustajia keskustelemaan maidon tarjoamista mahdollisuuksista biotalouteen perustavalle liiketoiminnalle. Tilaisuuden juonsi hankkeen rahoittajan edustajana Minna Partanen Ylä-Savon Veturista.

Vaihtoehtoja fossiiliselle muoville

Maidon uudet muodot -tapahtumassa erityispainotuksen saivat pakkausmateriaalit. Hyönteisruokafirma Entocuben perustaja Robert Nemlander aloitti tapahtuman herättelemällä kuulijat esityksellä tulevaisuuden pakkausratkaisuista ja globaalien ympäristöongelmien ratkaisemisesta.

Robert Nemlander esitteli innovatiivisia pakkausratkaisuja

Muovittomia pakkauksia tehdään tänä päivänä vaikkapa sienirihmastoista tai maissitärkkelyksestä. Jopa vesi voidaan pakata levästä tehtyyn syötävään kuplaan, jolloin muoviset vesipullot tulevat tarpeettomiksi. Yksi mahdollinen pakkausratkaisu on myös Yhdysvalloissa maidon kaseiini-proteiinista kehitetty kalvo, johon voidaan pakata vaikkapa juustoa. Tärkeä rooli kiertotaloudessa on myös älykkäillä pakkauksilla, jotka vähentävät ruokahävikkiä. Sen ne voivat tehdä parantamalla tuotteen säilyvyyttä tai esimerkiksi kertomalla kuluttajalle, onko tuote vielä syömäkelpoinen.

Perinteistä öljypohjaisia muoveja korvaavia ratkaisuja etsitään nyt kuumeisesti. Tapaamme käyttää ja suhtautua muoviin tulevaisuudessa ohjaa muun muassa Euroopan unionin muovistrategia (2018), johon sisältyy esimerkiksi uusien muovipakkausten uudelleenkäytettävyyden ja kierrätettävyyden varmistaminen vuoteen 2030 mennessä.

Muovi itsessään ei ole pelkästään huono materiaali, vaikka viimeaikaisesta keskustelusta voisikin niin päätellä. Esimerkiksi sairaalakäytössä se pelastaa ihmishenkiä, muistutti Lisa Wikström VTT:ltä. Joissain käyttökohteissa öljy raaka-aineena voitaisiin kuitenkin korvata erilaisilla biomateriaaleilla. Tärkeintä on, että esineelle tai tuotteelle saadaan aikaan vaadittavat ominaisuudet, kuten lujuus, hygieenisyys tai vaikkapa sopiva biohajoamisnopeus. Tähän tarvitaan tutkimusta ja tuotekehitystä. Esimerkkiä maidon materiaalikäyttöön voidaan katsoa vaikkapa puupuolelta. Wikström kertoi VTT:llä tehdyn selluloosapohjaisten pakkauskalvojen tuotekehityksestä, joka on johtanut muun muassa pakkausyritys Woodly oy:n perustamiseen.

Monipuolinen yhdiste

Kuopiolaisen Innolact oy:n toimitusjohtaja Jussi Heinonen vihki kuulijat maidon rakenteen ja sen käsittelyn saloihin. Meijereiden ja muiden elintarvekäyttöisen maidon muokkaajien osaaminen on erittäin tarpeellista myös silloin, kun maidosta kehitetään teollisuuden raaka-ainetta.

Maidon kaseiinin rakenne mahdollistaa monenlaiset käyttökohteet. Proteiini on esimerkiksi luonnostaan palautuva, joten saostusprosessi voidaan purkaa. Myös heran proteiinit ja laktoosi tarjoavat mielenkiintoisia mahdollisuuksia materiaalikäyttöön. Maidossa on lisäksi erilaisia bioaktiivisia tehoaineita, joiden mahdollisuuksia tiede vasta vähitellen alkaa hahmottaa. Jos maidon osaset itsessään eivät tarjoa tuotteisiin haluttuja ominaisuuksia, ratkaisuja voi löytyä vaikkapa maidonjalostuksessa käytettävien maitohappobakteerien soluseinistä.

Tiede on jo nyt mahdollistanut useiden maitoon perustuvien sovellusten valmistamisen. Reijo Lappalainen Itä-Suomen Yliopistosta esitteli, kuinka kaseiinista voidaan valmistaa esimerkiksi palonsuoja-aineita tai ohjausputkia hermojen uudistamiseen vaurion jälkeen.

Itä-Suomen yliopistossa on tutkittu kaseiinin palonesto-ominaisuuksia

Tutkimuksen lisäksi tarvitaan kovaa työtä tuotteiden ja prosessien kehittämisen parissa. Robert Nemlander kehotti niin yrityksiä kuin tutkijoitakin ”epäonnistumaan nopeasti, usein ja eteenpäin”. Rohkealla ja avoimella kokeilukulttuurilla syntyy väistämättä myös epäonnistumisia, mutta sillä saadaan myös parhaiten tuloksia esiin. Elinkelpoiset ideat valikoituvat joukosta kokeilujen kautta.

Vilkasta keskustelua maitopaneelissa

Maidossa piilee siis arvoaineita, joita on mahdollista käyttää hämmästyttävän moniin ei-syötäviin tuotteisiin. Maidon rooli kiertotaloudessa –keskustelupaneelissa kysyttiin muun muassa, onko maidon käyttö muuhun kuin elintarvikkeisiin ekologista. Panelistit olivat yhtä mieltä siitä, että vastaus on myöntävä, jos materiaali tulee maitoketjun sivuvirroista. Itse asiassa noin puoli prosenttia tuotetusta maidosta päätyy muualle kuin elintarvikekäyttöön tiloilla, esimerkiksi antibioottien tai tulehdussolujen takia (lähde: MTT 2014). Suomessa tämä määrä tarkoittaa lähes kymmentä miljoonaa litraa maitoa vuodessa. Tämän lisäksi tulevat vielä maitoa jalostavan teollisuuden, kauppojen ja kuluttajien taholla syntyvä hävikki.

Keskustelussa puitiin muun muassa maidon materiaalikäyttöön liittyviä konkreettisia mahdollisuuksia ja käytännön haasteita. Rahoituksen saaminen kehittämistyöhön ja lainsäädännön asettamat rajat koettiin erityisen kriittisiksi. Biotalous on kehittynyt viime vuosina niin kiivasta tahtia, että asetukset eivät tahdo pysyä perässä. Muun muassa EU:n uusi muovistrategia aiheuttaa vielä tällä hetkellä epävarmuutta markkinoilla. Uusien innovaatioiden menestys ylipäätään riippuu siitä, kuinka kannattavaa niiden tuotteistaminen pidemmällä aikavälillä on. Parasta olisi tähyillä heti kansainvälisille vesille pelkästään Suomen sisämarkkinoiden sijaan.

Uudet avaukset, kuten maitomuovipakkaukset, vaativat onnistuakseen hyvin monenlaista osaamista. Päivi Vestala Pohjois-Savon Business Centeriltä kannusti yrityksiä, korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia moniammatilliseen yhteistyöhön. Panelistit tunnustivat myös viestinnän merkityksen tuotteen menestykselle. Uudenlaisiin biomassoihin ja niistä tehtyihin tuotteisiin voi liittyä monenlaisia mielikuvia ja uskomuksia, jotka hidastavat hyödyllistenkin ratkaisujen käyttöönottoa. Erilaisten raaka-aineratkaisujen myötä on tullut entistä tärkeämmäksi saada kuluttajan tietoon viesti tuotteen ominaisuuksista, muun muassa siitä kuinka se hävitetään tai kierrätetään oikein. Näin on myös erilaisten pakkausten kohdalla.

Paneelikeskustelussa asiantuntijat pääsivät visioimaan tulevaisuuden maitotuotteita

Yhteinen johtopäätös Maidon uudet muodot tapahtumasta oli, että jos rohkeita tekijöitä ja tukea heille löytyy, voi markkinoilla muutaman vuoden kuluttua olla vaikkapa syötäviä maitopohjaisia juustopakkauksia, jotka on tehty parasta-ennen päivämääränsä ylittäneistä jugurteista. Kiertotaloutta parhaimmillaan!

 

Kirjoittaja:
Mikaela Mughal, Maitoinnovaatiot-hankkeen projektipäällikkö

Kuvat:
Heli Tossavainen, TKI-suunnittelija

– – –
Lue myös Iisalmen Sanomien artikkeli tapahtumasta (IS 10.5.2019)

Kulttuurin kuluttaminen on hyvä asia

Taide on hyväksi meille kaikille. Se luo uutta, edistää vuorovaikutusta ja hyvinvointia. Kulttuuri ei siitä kulu, että sitä kuluttaa mahdollisimman moni ja mahdollisimman paljon.

Kun ihmisillä on aikaa tai he haluavat palautua tai viihtyä yhdessä, vietetään tämä aika usein taiteen ja kulttuurin parissa. Kaikilla ei kuitenkaan ole mahdollisuuksia osallistua. Esimerkiksi vammautuessa ja sairastuessa harrastaminen usein estyy, vaikka aiemmin harrastaminen olisi kuulunut elämän tärkeimpiin asioihin. Syyt harrastamisen estymiseen voivat olla moninaiset. Harrastamisen jatkumisen hyödyt ovat kuitenkin kiistattomat: toipumisen edistyminen ja elämänlaadun parantuminen.

Parasta Pohjois-Savoon! -hanke pyrkii toiminnallaan vahvistamaan uudenlaisia taide- ja kulttuurilähtöisiä toimintatapoja ja siten mahdollistamaan myös kulttuurista harrastustoimintaa. Hanke käynnistyi Itä-Suomen Hyvinvointivoimala (VOIMALA) -yhteistyön tuloksena ja toteutuu 1.1.2019-31.12.2020 välisenä aikana. Hankkeessa ovat mukana Savon koulutuskuntayhtymä (hallinnoija), Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry, Tri Mathias Ingmanin säätiö ja Savonia ammattikorkeakoulu Oy sekä viisitoista sosiaali- ja terveysalan yritystä Pohjois-Savon alueelta. Kehittämistyössä keskeistä on taide- ja kulttuurilähtöisten menetelmien hyödyntäminen ja tavoitteena tuottaa kokonaisvaltaista hyvinvointia monialaisella yhteistyöllä.

100 minuuttia taidetta -kampanja

100 minuuttia taidetta -kampanja kutsuu kaikkia kokemaan ja keskustelemaan taiteen ja kulttuurin äärelle. Kutsu on kohdennettu erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimijoille. Meistä jokainen voi miettiä kulttuurin merkitystä arjessaan ja elämässään. Kuinka elämääni vaikuttaisi se, jos jollakin viikolla en osallistuisikaan minkäänlaiseen kulttuuriseen toimintaan. Olisiko se edes mahdollista? Kuinka vaikuttaisi se, jos jollakin viikolla lisäisinkin kulttuurin kuluttamista esimerkiksi vaikkapa yhden tilaisuuden verran?

Savonian Parasta Pohjois-Savoon! -hankkeen työryhmä ottaa vastaan 100 minuuttia taidetta -kampanjan haasteen. Haluamme kampanjaan osallistumisellamme osoittaa, että taide- ja kulttuurilähtöiset menetelmät ovat merkittäviä monialaisen hyvinvointiosaamisen kehittämisessä. Haluamme edistää taiteen ja kulttuurin käyttöä eri toimintaympäristöissä ja samalla tukea taiteen hyvinvointivaikutuksien tutkimusta.

Savonian hanketyöryhmä toteuttaa taiteen edistämistä Parasta Pohjois-Savoon! -hankkeen koulutusinfojen toiminnoissa keskimäärin 100 minuuttia viikoittain huhti-toukokuun aikana. Hankkeen koulutusinfoissa jaetaan tietoa kulttuuri- ja taidelähtöisten menetelmien käytöstä ja hyödyistä sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä. Varsinainen taide- ja kulttuurilähtöiseen toimintatapaan valmentava koulutusjakso toteutetaan syksyn 2019 ja syksyn 2020 välisenä aikana. Tavoitteena on uudenlainen työn tekemisen tapa, jossa kulttuurin merkitys on tunnistettu. Siten meidän on luontevaa haastaa jatkossa mukaan kaikki hankkeen toimintoihin ja koulutuksiin osallistuvat.

Kampanjan innoittamina pohdimme Parasta Pohjois-Savoon! -hankkeen Savonian työryhmässä henkilökohtaista osallistumistamme kulttuuritoiminnan pariin. Huomasimme, että meillä jokaisella 100 minuuttia taidetta ylittyy viikoittain. Harrastamme taiteen parissa, otamme osaa kulttuuritoimintaan ja -tapahtumiin ja teemme työtä kulttuurin ja taiteen koulutuksen parissa. Osallistumme siis itse taiteen tekemiseen, seuraamme sitä muiden tekemänä ja jaamme näitä kokemuksiamme. Havaitsimme, että omaa osallistumista kulttuuriin ja taiteeseen voi toisinaan olla vaikeaa arvioida. Emme välttämättä aina tunnista, mitkä toiminnot kuuluvat taiteen ja kulttuurin kenttään.

Kulttuurin vaikutukset voivat ulottua laajalti vuorovaikutuksesta henkilökohtaiseen hyvinvointiin ja oppimisesta viihtymiseen. Näitä vaikutuksia myös enenevässä määrin tutkitaan ja pyritään tunnistamaan, jotta kulttuurin vaikuttavuus tunnustettaisiin. Kulttuuri on erottamaton osa elämäämme, tapa hahmottaa itseään, toisiaan ja maailmaa. Kuinka tärkeää olisikaan mahdollistaa taiteen ja kulttuurin välityksellä löytäminen, kokeminen, ilmaiseminen, jakaminen, uskaltaminen, innostuminen ja osallistuminen mahdollisimman monelle.

 

Hanna Turunen
Lehtori, Musiikki ja tanssi
Savonia-ammattikorkeakoulu

 

Lue lisää:

http://www.hyvinvointivoimala.fi/parasta-pohjois-savoon-hanke-1-1-2019-31-12-2020/

https://100minuuttiataidetta.taike.fi/

Hoitotyön opettajat innokkaina uuden äärellä – tekemässä interaktiivisia videoita

– Käjet alko hikoomaan, huomaa joku opettajista. Kohta alkavat interaktiivisten videoiden nauhoitukset Iisalmen kampuksella ja ilmassa on jännitystä sekä innostusta. Sairaanhoitajaopiskelijoiden opintojen tukemiseen on tämän lukuvuoden aikana tehty ensimmäiset interaktiiviset videot ja hyvän opiskelijapalautteen jälkeen videoita tehdään nyt lisää.

– Ensimmäiset videot teimme kahdestaan digimentorin kanssa, mutta huomasimme, että videoiden tekemiseen tarvitaan enemmän käsipareja, kuvailee Katrina Hyvönen. Hän suunnitteli ja käsikirjoitti ensimmäiset videot Iisalmen kampuksen sairaanhoitajien monimuotokoulutuksen uudistamisen yhteydessä syksyllä 2018.

Iisalmen kampukselle saatiin vahvistusta Kuopion terveysalalta. Jonna, Arja ja Katrina olivat tehneet videon käsikirjoituksen etukäteen, ja tässä ollaan kertaamassa suunnitelmaa.

Niinpä nyt luokassa häärää kolme lasten ja nuorten hoitotyön opettajaa, Katrinan lisäksi Kuopion kampukselta tulleet Jonna Väisänen ja Arja Lång. Kuvaajiakin on kaksi: atk-tukihenkilö Toomas Lastik ja digimentori Kukka-Maaria Raatikainen.

Miksi video juuri lääkelaskuista?

Sairaanhoitajan pitää osata monimutkaisiakin laskutoimituksia. Lääkkeet ja liuokset pitää usein sekoittaa käsin.

– Monille opiskelijoille matikka on yök, tai sitten ajatellaan, että en minä osaa, kuvailee Arja Lång.

Osalle itse laskutoimitukset ovat helppoja, mutta soveltamisessa on ongelmia. Näiden tekijöiden vuoksi päätettiin ottaa kevään videoiden aiheiksi juuri lääkelaskut.

– Opiskelujen aikana lääkelaskutentissä kaikkien laskujen tulee olla oikein ennen kuin opiskelija pääsee tiettyihin harjoitteluihin. Kyseessä ei ole pelkästään laskukoe, vaan opiskelija osoittaa myös, että osaa valmistaa lääkkeen eli siihen kuuluu soveltava osuus. Tämä vaatii, että opiskelija osaa lukea ja sisäistää lääkeohjeen, kertovat lehtorit kuin yhdestä suusta.

Työelämässä puolestaan LOVE-lääkelaskutentti pitää saada läpi ennen kuin saa täydet lääkkeenantoluvat työelämässä. LOVE-tentin läpäiseminen vaikuttaa palkkaukseen. – Ulkoa ei tarvitse näitä osata, vaan osastoilla on kansioissa lääkeohjeet, kuvailee Jonna Väisänen. LOVE-tentti pitää tehdä kolmen vuoden välein oman osaamisen näyttämiseksi.

Muutama otto ja videot ovat purkissa

– No niin, nyt harjotellaan! Arja kertoo ensin sen ohjeen, Katriina toteaa suunnitelman läpikäynnin päätteeksi.
– Riittääkö tämmönen selostus, vai mitä olette mieltä?, kysyy Arja.
– No mähän voin sitte lisätä, jos et muista sanoo! Katriina komppaa. – Sit sinä lasket ensin verrannolla ja minä annoskaavalla. Videoiden teko vaatii yhteistyötä ja vahvaa luottamusta kollegoiden tukeen.

Sitten videoimaan! Arja Lång valmistelee videota.

Videon käsikirjoitus on oleellinen. Se kertoo, mitä tehdään, missä vaiheessa ja kuka tekee. Lisäksi käsikirjoitukseen on hyvä määritellä interaktiivisiin videoihin tulevat kysymysten luonnokset.

Interaktiivisuus videoissa tarkoittaa sitä, että katsoja vastaa välillä videon aiheisiin liittyviin kysymyksiin tai esimerkiksi harjoittelee taitoa käytännössä ennen kuin jatkaa videon katsomista. Tehtävät voivat liittyä esimerkiksi:

  • teoriassa opitun kertaamiseen,
  • videolla tehtävien asioiden omaksumisen osoittamiseen,
  • lisäopin antamiseen tai
  • opiskelijan ohjaamiseen seuraavaan tehtävään.

Tämän päivän käsikirjoituksessa oli luonnokset videoiden sisällöstä. Pedagogisia ratkaisuja hiottiin vielä videoinnin jälkeen.

Kuvakaappaus puolivalmiista, interaktiivisesta videosta. Tässä sessiossa viisi videota. Tähän videoon on lisätty vasta ensimmäinen faktaruutu.
Kuvakaappaus valmiista, interaktiivisesta videosta. Tähän videoon on lisätty kaikki faktaruudut, jotka näkyvät opiskelijalle pisteinä aikajanalla sekä tehtävät, jotka näkyvät ympyröinä.

Tällä kertaa videoiden tekemiseen kului hieman enemmän aikaa kuin aiemmin. Yhdistimme pari otosta ja leikkasimme muutamia kohtia pois Planet eStreamin videoeditorilla. Videoiden editoimiseen sekä tehtävien ajastukseen juuri oikeaan kohtaan videossa kuluu jonkin verran aikaa.

Toisaalta hyvin tehty on hyvin tehty – ja näitä videoita pystyy nyt käyttämään hyväksi monilla opintojaksoilla useammalla eri opiskelevien ryhmällä.

Nyt tehdyt videot tulevat hoitotyön opiskelijoiden eli kätilö-, terveydenhoitaja-, ensihoitaja- ja sairaanhoitajaopiskelijoiden käyttöön.

– Ehdottomasti kannattaa muissakin aiheissa tehdä näitä videoita. Mehän ollaan ajan hermolla tässä digipedagogiikassa, ja sitä paitsi tämä on ihan hauskaakin, kommentoivat kuvaussessioon osallistujat.

 

Teksti ja kuvat:
Kukka-Maaria Raatikainen
Suomen ja viestinnän lehtori
Savonia-amk, Iisalmen kampus

Lue lisää:
Kirjoittaja esitteli aiemmin syksyllä tehtyjä videoita Kohtio-konferenssissa huhtikuussa. Voit ladata diasarjan Kohtion sivuilta kohdasta (kuvassa keltaisella): Uudet digitaaliset ratkaisut sairaanhoitajaopiskelijoiden opiskeluun: O365:n Teams työskentelyalustana pienryhmissä ja interaktiiviset videot opetuksessa

Tutustu myös H5P-aktiviteetin ohjevideoihin.