Ravinnerenki ja WaterPro muodostavat voimakaksikon, joiden päämääränä on tehostaa ravinnekiertojen pyörimistä sekä maataloudessa että kaivannaisteollisuudessa.  Ravinnerenki kehittää, testaa ja kokoaa erityisesti Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maatiloille sopivia ratkaisuja mm. pellon ravinnetalouden parantamiseen ja valumavesien hallintaan. WaterPron myötä toimintakenttä laajenee koko EU:n pohjoiseen ja arktiseen alueeseen: mukana on yhteensä 10 kansainvälistä pilotointikohdetta sekä maatalouden että kaivannaisteollisuuden
valumavesien käsittelyyn.

Savonia-ammattikorkeakoulu koordinoi näitä molempia hankkeita ja mukana on monipuolinen toteuttaja- ja yhteistyöjoukko. Ravinnerengissä osatoteuttajina ovat Luonnonvarakeskus Luke, Suomen ympäristökeskus, ProAgriat Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo, Ylä-Savon ammattiopisto sekä Karelia-ammattikorkeakoulu. Keskeisinä yhteistyötahoina ja sidosryhminä ovat MTK edustamassa alueen maatalousyrittäjiä, Osuuskunta ItäMaito, alueen kunnat, ELY-keskus ja Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry. Ravinnerenki saa toiminta-ajalleen (24.6.2015-28.2.2019) rahoitusta Euroopan maaseuturahastosta.

WaterPro puolestaan kuuluu ”Northern Periphery and Arctic 2014-2020” -ohjelmaan ja
hankkeen kokonaisbudjetti on toteutusajalle 1.4.2016-31.3.2019 noin 2 miljoonaa euroa.  Savonian lisäksi Suomesta kumppaneina ovat mm. Geologian tutkimuskeskus GTK,
Pohjois-Savon liitto, Nanogeo Oy, Tulikivi Oyj, Ruotsista Luleån teknillinen yliopisto, Islannin maatalousyliopisto, Fär-saarten maatalouskeskus, Irlannista Donegalin maakuntaliitto,
Skotlannista Heriot Watt –yliopisto ja Pohjois-Irlannista sekä Lough Neaghin yhdistys että ”Agri-Food and Biosciences”- instituutti.

water_blogi

Molemmissa hankkeissa tavoitellaan käytännönläheisiä askeleita kohti kiertotaloutta, visiona lähitulevaisuudessa maatalouden ja kaivannaisteollisuuden mahdollisimman täydellisesti pyörivä ravinnekierto. Valumavesien kautta ei enää pääsisi ravinteita vesistöjä rehevöittämään, sen sijaan ravinteet ohjattaisiin ja kierrätettäisiin tehokkaasti lannoituskäyttöön satotasoja kasvattamaan. Ilmastonmuutos tuo omat haasteensa lähitulevaisuudessa mm. sademäärien lisääntymisen myötä, joten näissä hankkeissa kehitetään myös erilaisia mallinnustyökaluja
valumavesien muutoksiin varautumiseen.

Tutkimuksen ja testaamisen lisäksi tärkeää on saada loppukäyttäjät maatiloista
päätöksentekijöihin vuorovaikutteisesti mukaan toimintaan, jotta hyväksi havaittavat ratkaisut saadaan myös pysyviksi käytännöiksi. WaterPro järjestää kansainvälisiä tapahtumia eri maissa, Ravinnerenki panostaa lähitapahtumiin: mm. kesän 2016 aikaan on tulossa työnäytöspäiviä, pellonpiennartapahtumia ja teemapäiviä. Näihin voi ilmoittautua mukaan Ravinnerenki-nettisivuilla, mm. 13.4.2016 järjestetään Yara Siilinjärvellä tutustuminen fosfaattikaivokseen ja teemapäivä ravinnekierroista.

Tervetuloa mukaan työstämään Itä-Suomesta ravinnekierron malliesimerkki kansainvälisellekin tantereelle!

Arja Ruokojärvi
projekti-insinööri
arja.ruokojarvi@savonia.fi
http://ravinnerenki.savonia.fi
https://www.facebook.com/ravinnerenki

Ravinnerenki huhkii Itä-Suomessa ja WaterPro kokoaa osaamista kansainvälisesti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *