Keväällä 2020 COVID-19-pandemia muutti terveysalan opiskelijoiden harjoittelukäytänteitä ja ohjausta. Muutoksen vaikutuksia selvitettiin myös Savonia-ammattikorkeakoulussa terveysalan opiskelijoilta kyselyin ja haastatteluin. Alkusyksystä 2020 kolme Iisalmen kampuksen sairaanhoitajaopiskelijaa toteutti haastattelut seitsemälle vuosien 2017-2018 aikana opintonsa aloittaneelle sairaanhoitajaopiskelijalle. Haastatteluissa kysyttiin COVID-19-pandemian vaikutuksista kevään ja kesän 2020 aikaisten harjoittelujen toteutumisen käytänteisiin ja ohjaukseen. Haastattelut toteutettiin osana HARKKA-hanketta (=harjoittelusta työelämään muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä), jonka kohteena on terveysalan harjoitteluympäristöjen, harjoitteluun liittyvien käytänteiden ja ohjauksen kehittäminen (Harkka 2018).

Opiskelijoiden kokemuksia pandemian aikaisista harjoitteluista

Päällimmäisenä opiskelijoiden kokemuksissa nousi esille huoli ja epävarmuus harjoittelujen toteutumisesta ja opintojen etenemisestä COVID-19-pandemian aikana. Osa opiskelijoista oli päässyt suorittamaan harjoitteluja normaalisti, mutta osalla opiskelijoista harjoittelut olivat peruuntuneet, ja se oli koettu osaltaan epätasapuolisena. Harjoittelupaikkoja oli jouduttu myös vaihtamaan ja harjoittelun suoritustapa oli osalla opiskelijoista muuttunut työsuhteeksi. Näillä muutoksilla oli vaikutusta myös oppimistavoitteiden saavuttamiseen, joihin osa ei päässyt. Oppimistavoitteiden saavuttamiseksi osa opiskelijoista oli muun muassa simuloinut oppimistilanteita harjoittelussa työelämän ohjaajan kanssa.

Opiskelijoissa herätti myös huolta pandemian aikana riittävän aseptiikan varmistamisesta ja potilaiden suojaamisesta tartunnoilta. Varsinkaan pandemian alussa ei täysin tiedetty, miten helposti virus tarttuu potilaiden ja henkilökunnan välillä. Pandemian koettiin kuitenkin lisänneen opiskelijoiden valmiuksia infektioiden torjuntaan ja aseptiikan toteutukseen.

Nainen ja mies kuuntelevat stetoskoopeilla elvytysharjoitusnuken elintoimintoja.

Ammattikorkeakoulun tiedottaminen pandemian vaikutuksista harjoitteluihin koettiin pääosin hyvänä ja yksilöllisenä. Tiedottamisessa oli myös kehitettävää, etenkin pandemian alkuvaiheessa tiedottamista pidettiin hitaana. Odotusajat tiedon saamisessa harjoittelujen toteutumiseksi olivat pitkiä. Lisäksi tietoa saatiin useasta lähteistä, kuten Repusta, sähköpostista ja Moodlesta. Tiedotus eri lähteistä ja tahoilta aiheutti hankaluutta kokonaisuuden hahmottamisessa ja tiedonkäsittelyssä.

Pandemian aikana toteutuneista harjoittelu- ja ohjauskäytänteissä nähtiin olevan hyötyä tulevaisuudessa.  Opettajien ohjaus kevään ja kesän harjoitteluissa toteutui etänä, pääosin blogin, Zoomin ja sähköpostin välityksellä, ja niitä toivotaan jatkossakin hyödynnettävän yhä enemmän ohjauksessa. Opettajilta saatu yksilöllinen tuki koettiin myös tärkeänä pandemian aikana. Ohjaavan opettajan toivottiin olevan helposti tavoitettavissa sekä ohjauksen olevan kattavaa ja yksilöllistä. Opiskelijoiden kokemuksista huomattiin, että työelämän ohjaajilla oli enemmän aikaa opiskelijoiden ohjaukseen, sillä pandemian takia harjoitteluyksiköissä oli tavanomaista rauhallisempaa. Kiireettömyyden toivotaan toteutuvan myös jatkossa.

Harjoittelukäytänteet ja ohjaus tulevaisuudessa

Etätyöskentelyn erilaisia menetelmiä, teknologiaa hyödyntäviä oppimisympäristöjä ja simulaatio-opetusta on hyödyllistä lisätä tulevaisuudessa harjoitteluissa ja ohjauksessa. Ohjauksen hoituu vaivattomasti esimerkiksi Zoomin, sähköpostin tai puhelimen välityksellä, eikä opettajan fyysistä läsnäoloa aina tarvita. Yksilöllinen ohjaus koettiin hyvin tärkeäksi, erityisesti poikkeustilanteissa. Kuitenkin opiskelijoilla on suuri vastuu opintojensa etenemisestä. Yksilöllistä ohjausta ja oppimista harjoittelussa tukee vaivaton tavoitettavuus ja yhteistyö kaikkien osapuolten välillä.

COVID-19-pandemia asetti ammattikorkeakoulut harjoittelujen turvallisessa toteuttamisessa uuden tilanteen eteen. Käytänteiden ja ohjeistuksien muutos vei aikaa, mikä on vaikuttanut myös opiskelijoiden tiedonsaantiin ja siinä ilmenneeseen viiveeseen. Tulevaisuudessa voidaan hyödyntää saatuja kokemuksia ja varautua poikkeustilanteisiin. Tällöin myös tiedottaminen selkeytyy ja toteutuu ajantasaisesti ennalta sovitusta lähteestä.

Opiskelijoiden kokemuksissa nousi esille tärkeitä asioita, jotka auttavat kehittämään uusia tapoja terveysalan harjoittelujen toteuttamiseen ja ohjaukseen. Näitä voidaan hyödyntää myös osana valtakunnallista HARKKA-hanketta sekä ammattikorkeakoulun ja työelämän välisessä yhteistyössä, kun tuetaan opiskelijoiden ammatillista kehittymistä harjoitteluissa.

Harkka-sana sinivihreän ympyrän päällä

Kirjoittajat:

Husso Karoliina, sairaanhoitajaopiskelija SN17SP

Jousilahti Susanna, sairaanhoitajaopiskelija SN17SP

Sistonen Jarno, sairaanhoitajaopiskelija SN17SP

Jokelainen Merja, TtT, lehtori

Suhonen Maija, THM, lehtori

LÄHTEET:

HARKKA 2018.  HARKKA – Harjoittelusta työelämään muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä – hanke.

Saatavissa: https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/tki-ja-hanketoiminta/harkka

Näin COVID-19 -pandemia muutti terveysalan harjoittelujen toteutumista

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *