Mentorointia pidetään monella tavalla hyödyllisenä keinona oppia ja kehittyä. Mentoroinnin hyödyistä mm. urakehitykseen ja ammatillisen kasvuun sekä yritysten taloudellisen kannattavuuden parantamiseen on lukuisia esimerkkejä. Hyvin toimiva mentorointi nostaa yritysten ja yksilöiden tuottavuutta.

Mentoroinnin tyypillisiksi haasteiksi mainitaan toiminnasta syntyvät kustannukset ja ajankäyttö. Sopivien mentoreiden löytäminen mentoroinnista kiinnostuneiden aktoreiden tarpeisiin vie aikaa ja resursseja. Mentorointiin osallistuminen edellyttää, että mentoreiden ja aktoreiden kanssa käydään läpi mentoroinnin perusperiaatteet ja käytännöt ennen mentoroinnin käynnistymistä. Lisäksi kasvotusten tapahtuvat mentorointikohtaamiset tarkoittavat usein matkustamista, mikä lisää mentorointiin käytettävää aikaa ja kustannuksia. Toisinaan kuulee myös mainittavan, että mentorointiin usein liitettävä pitkäkestoinen sitoutuminen molemmin puolin arveluttaa ja nostaa kynnystä lähteä mukaan.

Sähköinen mentorointityökalu auttaa

BizMentors International –ohjelmassa mentoroinnin avuksi on rakennettu sähköinen työkalu, jonka tarkoituksena on kehittää mentoroinnin joustavuutta ja tehokkuutta. Mentoria kaipaavat yrittäjät voivat kirjautua työkaluun ja määritellä, minkä tarjolla olevien 12 aihealueen tiimoilta he toivoisivat mentoria yritystoimintansa kehittämiseen. Myös mentorit voivat kirjautua työkaluun ja ilmoittaa osaamisensa pohjalta, minkä aihealueiden osalta he voisivat toimia mentorina. Työkaluun rakennettu algoritmi etsii yrittäjälle sopivan mentorin. Kun mentori hyväksyy työkalun ehdottaman aktorin mentoroitavakseen, voi toiminta käynnistyä.  

Työkaluun on rakennettu omat perehdytykset mentoreille ja aktoreille. Perehdytys sisältää lyhyen, noin 10 minuutin mittaisen videon, josta saa vinkkejä hyvistä mentorointikäytännöistä ja omasta roolista mentorina tai aktorina. Lisäksi perehdytykseen osallistuja tutustuu BizMentors International –mentorointiohjelman keskeisiin periaatteisiin ja käytäntöihin. Kun molemmat osapuolet ymmärtävät mentoroinnin periaatteet, odotukset ovat realistisia ja yhteistyö sujuu.

Mentorointityökalun avulla yrittäjä ja mentori voivat pitää yhteyttä ja jakaa aineistoja. Varsinaisia mentorointikohtaamisia on kolme ja ne tapahtuvat virtuaalisesti. Näin ollen sillä ei ole väliä, missä yrittäjä ja mentori fyysisesti ovat kohtaamisajankohtana – riittää, että kummallakin on käytettävissään toimiva verkkoyhteys ja laite, jolla työkaluun ja verkkoneuvotteluun voi kirjautua. Mentorointi toteutetaan kolmen kuukauden sisällä mentoroinnin aloittamisesta. Kukin mentorointikerta on vajaan tunnin mittainen.

Onnistuneen mentoroinnin keskeiset periaatteet

Jotta itse mentorointi palvelisi tarkoitustaan, on tärkeää määritellä mentoroinnille selkeät tavoitteet. Lisäksi onnistuneen mentoroinnin tärkeitä periaatteita ovat kunnollinen valmistautuminen mentorointikohtaamisiin, yhteisen ajan käyttäminen tavoitteen mukaisiin asioihin ja se, että sovitut asiat tehdään kohtaamisten välillä. Itse kohtaamisissa menee helposti aikaa esimerkiksi siihen, että aktori raportoi, mitä hän on tehnyt edellisen kohtaamisen jälkeen. Jotta varsinainen kohtaamisaika voitaisiin käyttää tavoitetta edistävään keskusteluun, molemmat osapuolet voivat pitää toisensa ajan tasalla kohtaamisten välillä hyödyntämällä  mentorointityökalun viestintä- ja aineistojen jakamisominaisuuksia.  Kun molemmilla on tieto siitä, mitä edellisen mentorointikerran jälkeen on tapahtunut, voidaan itse mentorointikohtaamisessa paneutua seuraaviin askelmerkkeihin ja tulevaisuuden rakentamiseen.

BizMentors International –ohjelman mentorointityökalun pilotointi on käynnistynyt helmikuussa 2021. Pilotoinnin aikana mukana olevat mentorit ja yrittäjät antavat palautetta työkalusta ja mentoroinnin toimivuudesta. Tämän palautteen avulla toimintaa ja työkalua kehitetään. Pilotoinnin aikana testataan kotimaisen mentoroinnin lisäksi mentorointia, jossa mentori ja aktori ovat eri maista. Kansainvälinen mentorointi vahvistaa niin yrittäjän kuin mentorinkin kv-osaamista. Parhaimmillaan tämä vauhdittaa yritysten liiketoiminnan laajentumista kansainvälisille markkinoille.

BizMentors International –ohjelmassa kehitämme mentoroinnista helposti saavutettavan liiketoiminnan kehittämisen keinon myös kansainvälisesti. Ohjelmassa luonnonvaroista ruokatuotteita ja –palveluita tarjoavat pk-yritykset saavat apua liiketoimintansa kehittämiseen kokeneen mentorin avulla. Toiminta on yritykselle maksutonta. Hanke on Northern Periphery and Arctic Programme –rahoitteinen ja Savonia-ammattikorkeakoulun lisäksi hankkeessa on mukana toimijat Irlannista, Pohjois-Irlannista ja Islannista.

Haluatko tietää lisää?

Ota yhteyttä hankkeen projektipäällikkö Anna Rossiin

anna.rossi@savonia.fi

p. 044 785 6067

Uudistuva mentorointi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *