METVI-hankkeen tavoitteena on tehostaa ja tiivistää sellu- ja paperitehtaiden jätevesien käsittelyprosessia siten, että jäteveden sisältämää orgaanista kuormitusta saadaan vähennettyä entistä kustannustehokkaammin ja samalla parantaen prosessin energiahyötysuhdetta merkittävästi. Selvitys tehdään Etelä- ja Pohjois-Savon alueella sijaitseville tehtaille. Aiemmasta kirjoituksesta voit lukea hankkeen käynnistysvaiheesta.

Kevään 2016 aikana on tehty laboratoriomittakaavan koeajoa Pohjois-Savon tehtaalle sekä myös pilotointi tehdaskohteessa. Laboratorion koeajo aloitettiin jo syksyn 2015 puolella. Koeajossa löydettiin operointiparametrit sekä saavutettiin mikrobiolonen tasapaino ja toimisuus. Prosessissa tutkittava vesi oli suhteellisen haastavaa, hyvin hapanta ja kuumaa. Lisäksi vesi oli mikrobien näkökulmasta yksipuolista eli puutteita ravinteista ilmeni. Täten veden esikäsittely ennen mikrobiologista prosessia osoittautui erittäin tärkeäksi asiaksi. Kevään aikana Metvi-hanke tarjosi harjoittelupaikan Slovenialaiselle opiskelijalle.

Pilot-mittakaavan laitteisto on Savonian Ympäristötekniikan osaston itse suunnittelema ja rakentama. Laitteisto on kasattu kokonaisuudessaan merikontin sisään. Laitteisto koostuu kahdesta reaktorista (kuva vieressä), joista ensimmäisessä tapahtuu valtaosan orgaanisen aineen leikkaantuminen ja biometaanin tuottaminen. Samaisissa kahdessa ensimmäisessä reaktorissa tapahtuu myös sulfiitin/sulfaatin pelkistyminen sulfidiksi. Eli reaktoreissa on kaksi erillistä bakteerikantaa samanaikaisesti. Reaktori koostuu pohjassa olevasta lietepedistä, keskiosassa olevasta täytekappaleiden osuudesta ja yläreunassa olevasta kiinteä-neste-kaasufaasi erottimesta.

Koska kyseessä on esikäsittely puhdistamolle tulevalle vedelle, pyritään rikin pelkistäjä bakteerien toiminta pysäyttämään ilmastus yksiköllä syöttämällä nitraattipitoista vettä toiseen reaktoriin. Lisäksi tällä lisätään puskurikapasiteettia prosessiin.

Pilotointi suoritettiin kokonaisuudessaan maalis-kesäkuuun aikana opiskelija voimin ja siitä valmistui myös opinnäytetyö (Linkki). Keskeisimpinä tuloksina orgaanisista aineista saatiin poistettua biometaania tuottaen 70 %, rikin yhdisteistä poistettiin 95 % ja biometaanipitoisuudet olivat hyvin korkeat jopa 70-80 %. Rikistä pieni osa menee kaasufaasiin, valtaosa laskeutui lietepetiin.

metvi_blogi2

Rikin laskeutumista lietepetiin tutkittiin lisäksi JAR-laitteiston (kuva vieressä) saostuskokeilla. Saostus suoritettiin tehtaalla käytössä olevalla polymeerillä, jolloin lietepeti sisälsi 55 % rikkiä, mittattuna alkuainerikkinä. Rikin kierrättämista ja jatkojalostamista selvitetään vielä hankkeessa lisää.

Syksy 2016 tulee olemaan kiireinen hankkeen toteuttajalle. Kevään koesarjoista on vielä energia- ja massatasetarkastelut työn alla. Lisäksi Etelä-Savolaiselle tehtaalle aloitetaan alku syksystä laboratoriomittakaavan koeajoa. Kyseinen tehdas käsittelee jätevettä 40 000 m3/d, joten Metvi-hankkeen mahdollisesti tuomat säästöt vesien käsittelyyn energiaa tuottaen ovat hyvinkin tervetulleita. Metvi-hanke jatkuu syksyn kokeiden jälkeen vielä tehdaskohtaisella pilotoinnilla.

Maarit Janhunen
METVI-hankkeen koordinaattori
maarit.janhunen@savonia.fi
https://www.facebook.com/metvihanke
http://metvi.savonia.fi/

 

METVI-hankkeen pilotointi etenee kampukselta kohti teollisuutta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *