Onko kysyttävää?

Käsi nousee: Kertoisitko vielä mitä reflektointi tarkoittaa.

Reflektointi tarkoittaa arviointia ja pohdintaa, sitä että astuu ikään kuin itsensä ulkopuolelle ja tarkastelee omaa toimintaansa ulkopuolelta. Kysyy itseltään kysymyksiä, kuten Miltä minusta tuntui siinä tilanteessa? Miksi reagoin toisen ihmisen sanoihin tai toimintaan niin kuin reagoin? Miksi tilanne oli minulle helppo/vaikea? Ja niin edelleen…

Luokkatilassa on nelisenkymmentä ihmistä, jotka kuuntelevat tarkkaavaisesti. Menossa on ensimmäinen osa Savonian järjestämästä mentorivalmennuksesta, joka järjestetään Päijät-Hämeen suuhygienisteille Lahdessa. Paikalla ovat työelämästä nimetyt mentorit ja aktorit eli opiskelijat, jotka ovat mentorointiprosessin toinen osapuoli.

Opiskelijoita ja mentoreita on kumpiakin 15. Heistä muodostetaan mentoriparit. Ilmassa on osin innostunutta ja osin hämmentynyttä puheensorinaa. Mitä tämä tarkoittaa? Valmennuksessa käsitellään mentorin ja aktorin roolia sekä mentoroinnin tavoitteita. Myös yleiset väärinkäsitykset mentoroinnista käydään läpi. Sitten on vuorossa mentorointisopimuksen läpikäynti.

Savonian suuhygienistiryhmä, joka opiskelee satelliittikoulutuksena Lahdessa, on pedagogisen ja digitaalisen kehittämisen kokeilukenttänä monella tapaa. Siinä pilotoidaan työelämämentoreiden valmennuksen lisäksi myös digitaalista henkilökohtaista oppimisympäristöä, jonne opiskelija kirjoittaa puolivuosireflektion oman osaamisensa kehittymisestä. Omaan blogiinsa opiskelija kerää myös opiskeluun liittyviä projekteja ja verkostoja, jotka tuovat hänen osaamisensa näkyväksi. Mentori tutustuu opiskelijan blogiin ja käy kommentoimassa reflektioita.

Aija Hietanen esitteli mentorivalmennuksen blogin avulla

Mentorivalmennus jatkuu syksyyn 2019. Siinä käydään läpi myös erilaisia oppimistyylejä, palautteen antamista sekä osaamisen arviointia. Yksi keskeinen osa-alue on mentoreiden keskinäinen keskustelu roolin haasteista sekä löydettyjen ratkaisujen jakaminen.

Molemmat osapuolet oppivat

Valmennuksessa korostetaan, että mentorisuhde ei tarkoita sitä, että kokeneempi osapuoli siirtää omaa osaamistaan nuoremmalle kollegalle. Kyseessä on pikemminkin suhde, jossa molemmat osapuolet oppivat ja työelämässä käytössä olevia toimintatapoja ja menettelyjä voidaan myös kyseenalaistaa. Erityisen tärkeä kysymys puolin ja toisin on Miksi? Miksi sinä teet noin? Kysymysten ja kriittisen ajattelun kautta on mahdollista päästä uusiin yhteisiin oivalluksiin.

Lahden mentorivalmennuksen pilotointi järjestetään Toteemi-hankkeen tuella. Hankkeessa myös tutkitaan mentoreiden osaamisen kehittymistä valmennuksen aikana ja tulosten perusteella valmennusta voidaan kehittää edelleen. Valmennus sopii monenlaisiin yrityksiin ja sitä voidaan räätälöidä tapauskohtaisesti. Ylä-Savon konealan yrityksille ollaan suunnittelemassa niille sopivaa mentorikoulutusta. Opiskelijoiden tukeminen opiskelussa ja osaamisen kehittymisessä on sekä oppilaitosten että tulevien työnantajien yhteinen intressi.

Lisätietoja Toteemi-hankkeesta www.amktoteemi.fi

Marja Kopeli
Koulutusvastuusuunnittelija
Savonia-ammattikorkeakoulu

Mentorivalmennus alkoi – jotain liikahti eteenpäin

Leave a Reply

Your email address will not be published.