Suomen ja myös Pohjois-Savon tärkeimpiä vetovoimatekijöitä sekä kotimaisilla että kansainvälisillä matkailumarkkinoilla ovat luonto, vesi, metsät ja erämaat sekä niiden tarjoamat aktiviteettimahdollisuudet. Alueellamme on hyvät mahdollisuudet kehittää luontoliikkumiseen pohjautuvia matkailupalveluja. Hyvinvointi ja terveys ovat voimakkaasti kasvavia trendejä, jotka vaikuttavat myös matkailun kehittymiseen.

Luontomatkailun on arvoitu kasvavan Suomessa nopeammin kuin matkailun keskimäärin ja TEM:n laatima uusi matkailun Tiekartta 2025 perustuukin luonnon voimakkaaseen hyödyntämiseen matkailun kehittämisessä. Myös Pohjois-Savon valmisteilla olevassa maakuntastrategiassa on matkailu ja erityisesti luontomatkailu nostettu kehittämisen kärkeen.

Reiteillä tarvitaan laatua

Luontoliikunta- ja hyvinvointimatkailun lisääntyessä luontoliikuntareittien ja niiden oheispalveluiden laatua on tarkasteltava uudelleen. Sekä kotimaisten että kansainvälisten luonnossa liikkujien tarpeet ovat muuttuneet. Luonnosta on vieraannuttu kaupungistumisen ja elintapojen muutosten vuoksi, mikä luo tarvetta turvallisille luontokokemuksille rakennetuilla ja opastetuilla luontoreiteillä. Nykyajan luonnossa liikkuja haluaa helposti saavutettavia ja elämyksellisiä luontoreittejä, joiden läheisyydessä on tarjolla majoitus-, kuljetus-, välinevuokraus- ja ravitsemispalveluja.

Rakennettuja reittejä käyttävät paikallisväestön lisäksi päiväkävijät, alueella yöpyvät matkailijat ja loma-asukkaat. Tuotteistettujen reittien avulla eri käyttäjäryhmillä on tarjolla helposti löydettäviä, turvalliseksi koettuja mahdollisuuksia liikkua luonnossa.

Savonia mukana valtakunnallisessa yhteistyössä

Valtakunnallisesti kattavan Outdoors-kehittämistyön tavoitteena on tulevaisuudessa saada koko valtakuntaan kattava OF-tuotteiden tarjonta, joka täyttää pilotoinnissa kootut laatuvaatimukset ja kriteerit kansalliseen ja kansainväliseen matkailumarkkinointiin. Useat maakunnat Suomessa ovat jo tekemässä alustavaa työtä luonto- ja retkeilyreittien kartoittamisessa ja tuotteistamisessa.

Savonian matkailukoulutus on mukana tässä valtakunnallisessa kehittämistyössä pyrkimyksenä saada Pohjois-Savon alue myös mukaan luontoliikuntareittien tuotteistamiseen. Alueella on paljon luontoliikunnan mahdollistavaa potentiaalia ja runsaasti eritasoisia luontoliikuntareittejä, joita ei ole pystytty kehittämään käyttäjien tarpeita vastaaviksi luonnon virkistyskäyttöä edistäviksi ympäristöiksi. Myöskään niiden matkailullisen tuotteistamisen edellytyksistä ja laatutasosta ei ole ollut olemassa koottua tietoa.

Esiselvitys arvioiduista reiteistä

Viimeisen puolentoista vuoden aikana on toteutettu esiselvitys, jonka aikana on kartoitettu jo olemassa olevat, Pohjois-Savon maaseutualueen matkailullisesti merkittävät ja potentiaaliset luontoliikuntaan liittyvien reittien (mm. vaellus-, melonta- ja pyöräilyreitit), taso sekä palvelurakenne. Pian valmistuvassa raportissa esitetään huomiot lähes 30 eri reitistä, mahdolliset ongelmakohdat ja kehittämisen tarpeet riittävän laadun saavuttamiseksi vastaamaan matkailijoiden tarpeita. Esitetyissä reiteissä on huomioitu olemassa olevat rakenteet ja OutdoorsFinland- ohjelman matkailullisen tuotteistamisen edellytykset. Näitä laatukriteereitä ovat opasteet, viitoitus ja merkinnät, maisema ja luonto, saavutettavuus, elämys, taukopaikat, matkailullisuus ja vaativuus. Reittejä arvioidaan omatoimisen luontoliikkumisen näkökulmasta. Toiveena on, että saamme rahoituksen valikoitujen reittien tuotteistamiseksi sähköisen sanallisen ja kuvallisen materiaalin avulla kotimaisten ja kansainvälisten matkailjoiden käyttöön käyttäen kansainvälistä Outdooractive-portaalia.

Hilkka Lassila
Savonia-ammattikorkeakoulu
Matkailun yliopettaja, OF-hankkeen projektipäällikkö

Luontoliikuntareitit matkailutuotteiksi

Leave a Reply

Your email address will not be published.