Savonia-ammattikorkeakoulu on mukana kansainvälisessä BizMentors-hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää ja tarjota yrityksille liiketoiminnan mentorointitukea yritysten kannattavuuden ja kasvun tueksi. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2018 – 30.9.2021 ja rahoittajana on EU:n Pohjoinen periferia ja Arktinen –ohjelma. Hankkeen muut partnerimaat ovat Irlanti, Pohjois-Irlanti/Iso-Britania ja Islanti. Savonian kanssa yhteistyössä hanketta ovat alueellisesti kehittämässä Suomen Yrityskummit, Savon Yrittäjät ja Kuopion Uusyrityskeskus.

Hankkeessa luodaan yhteinen verkkopohjainen yritysmentoroinnin toiminta-alusta. Mallina on Irlannissa käytössä oleva www.bizmentors.ie, jonka kautta voidaan yhdistää mentorointia tarjoavat liiketoiminnan asiantuntijat ja mentorointia tarvitsevat yrittäjät. Hankkeessa halutaan edelleen kehittää verkkoalustaa niin, että edellä mainittu yhdistäminen voitaisiin tehdä mahdollisimman automaattisesti verkkoalustan valintoja hyödyntäen. Samoin tavoitteena on levittää ja soveltaa tätä irlantilaista mentorointimallia kansainvälisesti kumppanuusmaissa ja jatkossa myös laajemminkin Euroopassa.

BizMentors-palvelun kautta yritykset voivat saada maksutonta mentorointiapua liiketoiminnan eri osa-aloille valintansa mukaan joko suomalaisilta tai jatkossa myös kansainvälisiltä asiantuntijoilta hankkeen kohdemaista.

Yrittäjien on mahdollista saada mentorointitukea seuraavilla liiketoiminnan osa-aloilla: liiketoiminnan suunnittelu, johtaminen, myynti, markkinointi, rahoitus, taloushallinto, tietotekniikka, henkilöstöhallinta, laki- ja sopimusasiat, laatu, koulutus ja kehittäminen sekä tutkimus ja kehittäminen. Yrittäjä voi hakea mentoria joko yhteen tai useampaan edellä mainittuun liiketoiminnan osa-alueeseen. Kultakin osa-alalta mentoriohjelmaan kuuluu enintään neljä mentorointitapaamista kolmen kuukauden aikana.

Ensimmäisen toimintavuoden aikana hankkeessa tehdään raportti alueellisista yritysmentorointipalveluista ja kootaan Parhaat käytännöt –käsikirja mentoroinnin tueksi. Samoin aloitetaan sähköisen toiminta-alustan kehitys sekä alueellisten mentori- ja yritysryhmien perustaminen.

Vuonna 2020 mentorointipalvelua pilotoidaan kahdessa vaiheessa; ensin kussakin eri partnerimaassa sekä sen jälkeen kansainvälisesti niin, että mentori ja mentoroitava yrittäjä ovat kumpikin eri partnerimaista.

Pilotointivaiheesta saatujen kokemusten pohjalta mentorointipalvelua kehitetään edelleen.

Hankkeen rahoitusohjelman mukaisesti pilottivaiheessa mukana on Suomesta Pohjois-Savossa toimivia agri-food sekä muita luonnonvara-alan tuotteiden ja palvelujen jalostajia. Tavoitteena on edistää näiden alojen liiketoimintaa ja kansainväistymistä. Hankkeessa luotava mentorointipalvelu soveltuu kuitenkin yhtä hyvin kaikille toimialoille. Hankkeen loppuvaiheessa vuonna 2021 kehitettyä palvelua tullaan levittämään myös muihin Euroopan maihin.

Hankkeen partneritapaamisia pidetään noin puolen vuoden välein vuorotellen kussakin partnerimaassa.

Hankkeen toinen partnerikokous sekä julkistamistilaisuus pidettiin Irlannin Galwayssa keväällä 2019. Partnerikokoukseen osanottajia kiinnosti erityisesti Suomen Yrityskummien kokemukset sähköisestä asiakaspalvelusta ja yrityskummipalvelun tuloksista.

Juhlallisessa julkistamistilaisuudessa Galwayn yliopistolla (kuva yllä) mukana olivat hakkeen kansainväliset toimijat sekä Galwayn yliopiston, kauppakamarin ja kaupungin edustajat.

Kesäkuun 2019 Kuopioon kokoontui Bizmentors-verkoston koordinaattorit Irlannista, Islannista, Pohjois-Irlannista ja Suomesta (kuva yllä). Kokouksessa olivat työn alla mm. verkoston nettisivut ja Best Practices-opaskirja. Bizmentors-verkostoon on tulossa mukaan yritysmentoreita ja yrittäjiä kaikista neljästä maasta. Suomessa hanketta koordinoi Savonia-ammattikorkeakoulu ja kaikki Bizmentors-verkostoon mukaan tulevat yritykset ovat Pohjois-Savosta. Tavoitteena on että Suomesta hankkeeseen tulee mukaan 10 yritystä.

 

Marja Turunen
TKI-suunnittelija
Savonia-ammattikorkeakoulu

Henna Järvikylä
Projektityöntekijä
Savonia-ammattikorkeakoulu

Pohjois-Savossa suunnitellaan kansainvälistä BizMentors-mentorointiverkostoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *