Maataloudessa, elintarvikkeiden tuotannossa ja niiden kulutuksessa syntyvillä biomassoilla ja muilla materiaaleilla on suuri hyödyntämispotentiaali kiertotaloudessa, erityisesti ravinteiden kierrossa. Kiertotalous onkin ruoantuotannolle suuri mahdollisuus, jonka hyödyntäminen vaatii alan tietotaidon lisäämistä. Maatalous- ja elintarvikealan kiertotalousosaamista on viety askel eteenpäin yhdeksän ammattikorkeakoulun yhteistyöllä Kiertotaloutta ammattikorkeakouluihin -hankkeen bioperäiset kierrot -teemassa. Ja mikä parasta, tuotettua materiaalia on loppuvuodesta 2020 lähtien kaikkien käytettävissä avoimessa aoe.fi -portaalissa.

lehmä

Monipuolisia materiaaleja ja yhteistyötä

Hankkeen puitteissa laaditut opintomateriaalit ovat olleet hyvin moninaisia: diasarjoja, podcasteja, videoita ja haastatteluja. Materiaalien laatijoille on haluttu antaa vapaat kädet, jotta kiertotalousasia on saatu käsiteltyä erilaisista näkökulmista tuoden esille muun muassa paikallisia erityispiirteitä. Hankkeen vahvuutena on näyttäytynyt se, että mukana on ollut ammattikorkeakouluja laajasti koko Suomesta. Tämä on mahdollistanut antoisia yhteistyökuvioita ja avartavia keskusteluja.

Yksi esimerkki yhteistyöstä oli Metropolia ammattikorkeakoulun ja Novia Yrkeshögskolanin tekemä pieni videomuotoinen katselmus siihen, miten kiertotalous näyttäytyy yhden esimerkkielintarvikkeen, ruisleivän, elinkaaressa. Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijat olivat kuvaamassa videoita, jotka oli käsikirjoitettu yhdessä novialaisten, metropolialaisten ja yritysten edustajien kanssa. Videot käytiin kuvaamassa Raaseporissa, Lahdessa ja Järvenpäässä, ja haastateltavina olivat niin viljelijä, mylläri, leipuri kuin kauppiaskin.

Toisena esimerkkinä mainittakoon Savonia-ammattikorkeakoulussa ympäristötekniikan ja luonnonvara-alan yhteistyönä toteutettu kansainvälinen opintojakso kierrätyslannoitevalmisteista. Opiskelemassa oli monikansallinen ryhmä Suomesta, Itävallasta, Venäjältä ja Unkarista. Opiskelijat kokivat aiheen kiinnostavana ja uusia näkökulmia esiintuotavana. Aihe kirvoitti mielenkiintoisia keskusteluja kiertotaloudesta ja sen toteutumisesta eri maissa.  Huomasimme, että Suomessa kiertotaloustavoitteet ovat kansainvälisesti vertailtuna korkealla tasolla. Ehkä kiertotalousosaaminen voisi olla jatkossa myös Suomen vientituote.

Kiertotalouden merkitys kasvaa tutkinnoissa

Ryhmässä ammattikorkeakoulujen yhteistyöllä tuotetut materiaalit tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia hyödyntää niitä kiertotalouden opetuksessa maataloudessa ja elintarvikealalla, esimerkiksi agrologien, restonomien sekä bio- ja elintarvikealan insinöörien koulutuksessa. Tuotetuilla materiaaleilla voidaan nostaa opintojen laatua ja parantaa elintarviketuotannon kestävyyttä ja vastuullisuutta.

Nyt tuotetut opintomateriaalit pyrkivät tuomaan selkeästi esille kiertotalouden hyviä puolia ja kasvattavat opiskelijoiden tietotaitoa. Hankkeella on pystytty vaikuttamaan myös siihen, että kiertotalouden merkitys kasvaa olemassa olevissa tutkinnoissa. Seinäjoen ammattikorkeakoulussa hankkeella on ollut vaikutusta jopa siihen, että kiertotaloudesta on tullut ammattikorkeakoulun nouseva ala. Tämä on merkittävä asia ammattikorkeakoulussa, jossa voi opiskella koko ruokaketjun ammattilaiseksi.

Työelämäyhteys tärkeää kiertotalousopetuksessa

Tulevaisuudessa kiertotalousosaaminen yhdistyy yhä useampiin ammattialoihin ja tehtäviin. Tulevaisuuden asiantuntijat ovatkin myös kiertotalouden asiantuntijoita, minkä vuoksi myös opetuksen tulee kehittyä jatkuvasti. Kiertotalousopetuksen tulee samalla vastata työelämän jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin.

Yritysyhteistyötä voidaan tehdä esim. opiskelijaprojektein, joissa opiskelijat ratkovat työelämälähtöisiä, monialaisia ongelmia. Esimerkiksi Oulun ammattikorkeakoulun kokemusten mukaan projektiopinnot motivoivat opiskelijoita sekä auttavat luomaan verkostoja ja työmahdollisuuksia. Yrityksille tämä tarjoaa nopean yhteistyönmuodon, jota kautta voi saada uusia, ennakkoluulottomia ajatuksia ja ideoita. Yritysyhteistyössä myös opettajat voivat oppia uutta.

Uuden materiaalin tarve kiertotalouden opetuksessa on ollut selkeä. Yritysyhteistyön avulla voidaankin kehittää uutta, ajanmukaista opetusmateriaalia kuten hankkeessa on tehty. Tästä hyvänä esimerkkinä on ravinteiden kierrätys, jossa uutta tutkimusta, kokeiluja ja teknologiakehitystä tapahtuu jatkuvasti. Hankkeen kautta on saatu arvokasta, uutta tietoa opetuksen käyttöön. Ammentamalla yritysten tietotaitoa ja uusien teknologioiden kehitystyötä opetukseen pysymme alan kehityksessä mukana ja opiskelijat ovat yhä valmiimpia työelämään.

Jatkuva kehittäminen ja yhteistyö avainasemassa myös jatkossa

Kiertotalous on Suomessa nosteessa ja monet yritykset sekä koulutus ovat sen noteeranneet. Silti työtä on vielä todella paljon edessä, että erilaiset jätteet ja sivutuotteet saadaan tehokkaasti kiertämään ja hävikit sekä uusiutumattomien luonnonvarojen käyttö kestävälle tasolle.

Bioperäiset kierrot –teemassa mukana olleiden asiantuntemus ja näkökulmat aiheesta ovat laajentuneet ja samalla on huomattu, miten paljon enemmän tietoa aiheesta tarvitaan. Jatkossa yhteistyö on avainasemassa tiedon ja kehittämisideoiden jakamisessa kiertotalouden edistämiseksi. Erityisen tärkeää on, että yritykset ovat mukana työssä. Ammattikorkeakouluilla on hyvät edellytykset olla yritysten kanssakulkijoina kiertotalouden edistämisessä sekä hankkeiden, erilaisten opiskelijatöiden että opintojaksoihin sisällytettyjen vierailujen ja kehittämistehtävien kautta. Opetusmateriaalien tuottamisen lisäksi ammattikorkeakoulujen välinen yhteistyö on tuottanut uusia hankeaihioita.

Teija Rantala, Savonia-ammattikorkeakoulu

Kari Laasasenaho, Seamk

Pia-Tuulia Laine, Metropolia-amk

Sanna Moilanen, Oamk

Ammattikorkeakoulut nostavat yhteistyöllä kiertotalouden osaamista maataloudessa ja elintarvikealalla

Leave a Reply

Your email address will not be published.