Näppäimistö.

Fysioterapiassa puhutaan paljon näyttöön perustuvuudesta. Lait ja asetukset määrittelevät, että fysioterapian, kuten kaiken muunkin työn tulee olla näyttöön perustuvaa ja luotettavaa. Näyttöön perustuvat toiminnan tarkoituksena on taata turvallinen ja tasalaatuinen hoito kaikille hoitopaikasta ja työntekijästä riippumatta.

Tämä blogikirjoitus perustuu Tiina Lukin-Haataisen (2020) sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen yamk-opinnäytetyöhön. Työssään hän selvitti Kuopion yliopistollisen sairaalan eli KYSin fysioterapeuttien viikonloppuisin tehtävän työn näyttöön perustuvuutta. Aihe nousi esille, koska arkisin fysioterapeutteja on töissä lähes 50 ja viikonloppuna vain kaksi. Fysioterapeutit toimivat lähes kaikilla sairaalan erikoisalojen poliklinikoilla ja vuodeosastoilla. Voiko näyttöön perustuvuus toteutua viikonloppuisin?

Yksi fysioterapeutti työskentelee lauantaisin toteuttaen fysioterapiaa ensisijaisesti sydän- ja rintaelinkirurgian ja verisuonikirurgian osastoilla. Toteutus myös muilla osastoilla lääkärin erillisellä arviolla ja määräyksellä. Toinen fysioterapeutti puolestaan on töissä lauantaina ja sunnuntaina toteuttaen ortopedisten ja traumatologisten potilaiden fysioterapiaa.

Missä näyttöön perustuvuus toteutuu?

Parhaiten lauantai- ja viikonlopputyössä toteutuvat sydänleikattujen sekä polven ja lonkan tekonivelleikkauspotilaiden fysioterapia. Ensimmäisenä sydänleikkauksen jälkeisenä päivänä potilaat aktivoidaan liikkeelle ja hengitystä tehostavilla harjoitteilla parannetaan keuhkojen toimintaa ja avataan mahdollisia atelektaaseja (mm. Cortes ym. 2009).

Lonkan ja polven tekonivelleikkausten jälkeinen fysioterapia toteutuu suositusten mukaisesti ja lähes samalla tavalla kuin arkena. Fysioterapiassa käydään läpi kotona tehtävät liike- ja lihaskuntoharjoitteet, mitataan nivelliikkuvuudet ja arvioidaan liikkumista tasaisella ja portaissa sopivan apuvälineen turvin. Tämä käytäntö nopeuttaa lonkan tekonivelleikkauspotilaiden kävelykyvyn palautumista (mm. Kettunen ym. 2020).

Aina potilaiden liikkeelle ohjaamiseen ei tarvita fysioterapeuttia, vaan se voi toteutua myös osana kuntouttavaa hoitotyötä (Suomen fysioterapeutit 2018). Näin potilaat voivat nousta jalkeille jo leikkauspäivän iltana esimerkiksi WC-käynnin yhteydessä. 

Missä näyttöön perustuvuus ei toteudu?

Näyttöön perustuva fysioterapia ei tavoita kaikkia potilasryhmiä viikonloppuisin. Eri osastojen erilaiset toimintakäytännöt voivat näyttäytyä potilaiden epätasa-arvoisena kohteluna. Esimerkiksi neurokirurgian osastolla oleva selkäleikkauspotilas ei saa lainkaan fysioterapiaa viikonlopun aikana, vaikka heräämössä oleva saa. Myös akuutit traumaattiset selkäydinvammapotilaat saavat fysioterapiaa neurokirurgian osastolla vain lauantaisin, kun taas ortopedian ja traumatologian osastolla he saavat fysioterapiaa sekä lauantaina että sunnuntaina.

Kokonaan ilman fysioterapiaa viikonlopun aikana jäävät neurologiset potilaat. Kuitenkin aivohalvauspotilaan kuntoutuksessa ratkaisevan tärkeää toiminnallisuuden ja kävelyn parantumiseksi olisi varhain aloitettu fysioterapia (mm. Billinger ym. 2014). Myöskään aivovammapotilaat eivät kuuluu fysioterapian piiriin viikonlopun aikana, vaikka kuntoutuksella voitaisiinkin nopeuttaa heidän toipumista ja toimintakyvyn paranemista (Saari ym. 2017).

Lopuksi

Vastaus alussa esitettyyn kysymykseen, ”voiko näyttöön perustuvuus toteutua viikonloppuisin?”, vastaus on hyvin savolainen, kyllä ja ei. Tasalaatuinen fysioterapia työntekijästä riippumatta on hyvällä mallilla, mutta tasalaatuisuus osastojen välillä ei toteudu kaikilta osin. Tasalaatuisuuden kehittäminen KYSissä tarkoittaisi kaikkien osastojen toiminnan yhtenäistämistä ja näyttöön perustuvan toimintamallin käyttöä kaikilla potilasryhmillä.

Kirjoittajat

  • Tiina Lukin-Haatainen, yamk-opiskelija, ft, Kuopion yliopistollinen sairaala
  • Päivi Tikkanen, erityisasiantuntija, TtT, Savonia-ammattikorkeakoulu

Lähteet

  • LUKIN-HAATAINEN, Tiina 2020. Fysioterapeutin lauantai- ja viikonlopputyö -näyttöön perustuva fysioterapia Kuopion Yliopistollisessa Sairaalassa. Kuopio: Savonia-ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma. Opinnäytetyö. http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020112724847
  • BILLINGER, Sandra ym. 2014. Physical activity and exercise recommendations for stroke survivors: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2014;(45):2532-2553.
  • CORTES, Olga ym. 2009. Early mobilisations for patients following acute myocardiac infarction: a systematic review and meta-analysis of experimental studies. Int J nursing studies. 46(11);1496-504.
  • KETTUNEN, Jyrki ym. 2020. Polven ja lonkan nivelrikon fysioterapiasuositus.
  • SAARI, Anne ym. 2017. Aivovammapotilaiden moniammatillinen kuntoutus.
  • SUOMEN FYSIOTERAPEUTIT 2018. Resursoi oikein – osaamisella on väliä!

Toteutuuko näyttöön perustuva fysioterapia sairaalassa viikonloppuisin?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *